Betingelser for FDM vejhjælp bronze

FDM vejhjælp bronze - Bil3500

Abonnementsbetingelser for FDM-medlemmer

HJÆLPEN I DANMARK

Geografisk dækningsområde 

Dit abonnement dækker i Danmark, på transitrute E65 mellem Malmø og Ystad samt indtil 25 km syd for den dansk-tyske grænse.

 

Dækning ved driftsstop eller uheld/skader 

Abonnementet dækker nedenfor specificerede ydelser, hvis bilen ikke er i trafikmæssigt forsvarlig stand til at fortsætte kørslen. Der ydes én assistance pr. driftsstop. Brændstof og udleverede reservedele betales kontant ved assistancen.

 

Abonnementet dækker:

Fritrækning – Bilen trækkes fri, hvis den sidder fast i mudder, sne/is, huller eller lignende

Hjulskift - Ved punktering skiftes dækket på stedet hvis der forefindes et lovligt reservedæk ved/i bilen. Har du ikke det, vurderes det om dækket forsvarligt kan nødlappes. Kan dækket nødlappes kan du køre et begrænset antal kilometer på dækket, før det skal skiftes

Brændstofudbringning - Udbringning af brændstof hvis bilens tank er tom

Fejltankning - Ved tankning af forkert type brændstof (Benzin/Diesel) tømmes tanken om muligt alternativt bugseres bilen på værksted

Døroplukning - Bilen låses op på stedet, hvis nøglerne smækkes inde i bilen

Bugsering ved politianmeldt tyveri eller hærværk - Hvis bilen ikke er i trafikmæssigt forsvarlig stand til at fortsætte kørslen.

Ved assistance forbeholder FDM vejhjælp sig ret til at forlange aflæsning af medbragt gods. FDM vejhjælp kan hjælpe med at finde en løsning. Du har ansvaret for det aflæssede gods og videretransporten heraf. Omkostninger forbundet hermed er ikke omfattet af abonnementet.

 Abonnementet dækker ikke, hvis bilen anvendes til erhvervsmæssig godstransport. 

GENERELLE BETINGELSER FOR PRIVAT, GÆLDER FOR:

 • Bil2500, Bil3500 og Bil 3500 bronze
 • MC/større scooter
 • Knallert
 • Handicapkøretøj/elscooter
 • Trailer
 • Campingvogn

Ikrafttræden

Dit vejhjælpsabonnement træder i kraft, tre dage efter at vi har registreret din betaling, medmindre en anden senere ikrafttrædelsesdato er aftalt.

Abonnementet dækker

Abonnementet dækker dansk indregistrerede køretøjer samt indregistreret påhæng, jf. din abonnementsoversigt.

For biler og motorcykler/scootere/knallerter skal der tegnes ét abonnement pr.

registreringsnummer eller køretøj.

 

Overførsel af dækning til andet køretøj 

Ved salg, skrotning, tyveri, totalskade eller tilsvarende tab af køretøj kan du flytte abonne-

ment til et andet køretøj af samme kategori og med samme ejer. Du skal blot meddele ænd-

ringen til FDM vejhjælp. 

 

Betaling

Du modtager en årlig abonnementsopkrævning. Betaling af abonnementet sker forud. Første betaling dækker perioden frem til forfald af FDM-medlemskabet, og derefter følger betalingen FDM-medlemskabet.

Ved manglende betaling fremsender vi en rykker. Efterfølgende rykker kan tillægges gebyr efter gældende prisliste. Hvis skyldigt abonnement ikke betales efter første rykker, og du har haft behov for vejhjælp, betales assistancer i henhold til gældende kontantprisliste med tillæg for bro og færge mv. Det vil ske, indtil skyldigt abonnement mv. er betalt, eller 

abonnementet er bragt til ophør, jf. punkt 9. Kontantprislisten findes på 

vejhjaelp.fdm.dk/priser-abonnementer.

 

Ændring af abonnementspriser og -betingelser

FDM vejhjælp kan regulere abonnementsprisen en gang årligt. Prisændringer kan alene ske fremadrettet. Den nye pris vil fremgå af abonnementsopkrævningen. 

FDM vejhjælp kan ændre abonnementsbetingelserne med to måneders varsel. Hvis der er ændringer, som har direkte betydning for dine rettigheder, skriver vi til dig. Ændringer af 

mindre væsentlig karakter oplyses på fdm.dk.

Hvis du ikke ønsker at acceptere ændringerne i priser eller betingelser, skal du meddele det skriftligt til FDM vejhjælp. Hvis der er betalt kontingent for ny abonnementsperiode, tilbage-

betales det ved bankoverførsel. 

Assistancer udført efter abonnementets udløb faktureres i henhold til kontantprislisten.

Se vejhjaelp.fdm.dk/priser-abonnementer.

6. Udveksling af kundeoplysninger

For at vi kan administrere dit abonnement, udveksler vi oplysninger mellem FDM, FDM vejhjælp og SOS Dansk Autohjælp. Oplysningerne omfatter medlemsnummer, navn, adresse, telefonnummer, e-mail-adresse, abonnementsnummer, registreringsnummer, assistanceoplysninger, diverse oplysninger om din bil og betalingsstatus.

Erstatning

FDM vejhjælp kan alene gøres ansvarlig for skader eller tab, som direkte kan henføres til ydelsen efter denne aftale. FDM vejhjælp er således ikke erstatningsansvarlig for eventuelt afledte skader såsom drifts- og avancetab, tabt arbejdsfortjeneste, mistede feriedage, leje af andet køretøj eller tilsvarende.

                

Hvis udgiften til assistance kan pålægges tredjemand som følge af regresret, er FDM vejhjælp berettiget hertil, så længe udøvelsen af regresretten sker uden udgift og unødig ulempe for dig. 

Abonnementet omfatter ikke

Abonnementet dækker ikke:

 • taxaer, udlejningsbiler, herunder biler, der benyttes til privat udlejning, og rustvogne assistancebehov, som var kendt på tegningstidspunktet 
 • transport til skrotning 
 • behov som følge af deltagelse i rally
 • behov, som skyldes manglende eller mangelfuld vedligeholdelse af køretøjet
 • transport af husdyr i bugseringskøretøj 

 

Udførte assistancer, som ikke er omfattet af abonnementet, faktureres efter gældende kontantprisliste. Se vejhjaelp.fdm.dk/priser-abonnementer

Force majeure

FDM vejhjælp er ikke ansvarlig for forsinket eller manglende assistance i tilfælde af force majeure, hvilket bl.a. omfatter strejke, lockout, ekstraordinære vejr- eller vejforhold, manglende brændstofforsyning, offentlige restriktioner og krig.

Opsigelse af abonnementet

                

Fortrydelsesret

Hvis abonnementet er tegnet ved fjernsalg (telefon eller internet), har du 14 dages 

fortrydelsesret, jf. lov om visse forbrugeraftaler. Fristen gælder, fra du modtog bekræftelsen på dit abonnement. Hvis du ønsker at gøre brug af fortrydelsesretten, skal du meddele              det skriftligt til FDM vejhjælp. Hvis vi har udført en assistance, og du fortryder abonnementet, faktureres du efter gældende kontantprisliste. Se vejhjaelp.fdm.dk/priser-abonnementer

 

Opsigelse

Du kan opsige dit abonnement med en måneds varsel til udgangen af en måned, når der er gået fem måneder efter abonnementets ikrafttræden. Abonnementet er som minimum 

gældende i seks måneder. Opsigelse sker ved skriftlig henvendelse til FDM vejhjælp.

For meget betalt abonnement tilbagebetales ved bankoverførsel.

FDM vejhjælp kan opsige abonnementet med en måneds varsel til udgangen af en måned, når der er gået fem måneder efter abonnementets ikrafttræden.

 

Ophævelse

FDM vejhjælp kan ophæve abonnementet uden varsel i tilfælde af misbrug.

 

Oplysning om klagemuligheder 

En klage over en vare eller tjenesteydelse købt hos os kan indgives til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Du kan klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk. 

 

EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her – ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mail adresse fdm@fdm.dk.

Dokumentation for udlæg, som ønskes refunderet, sendes til: FDM vejhjælp A/S, Firskovvej 32, 2800 Kgs. Lyngby