Forsikringer til FDM privatleasing

Særlige vilkår – i supplement til Motorforsikring Erhverv-betingelserne

Ophør
Uanset Motorforsikring Erhverv, generelle betingelser pkt. 5 vedrørende opsigelse, så udløber nærværende forsikringsaftale senest ved leasingaftalens ophør/udløb.

Afleveringskasko
Uanset betingelserne for afleveringskasko punkt 2 omfatter denne police afleveringskasko for personbiler på hvide plader der er mellem 2-24 måneder (regnet fra 1. registreringsdato) – og har kørt op til 125.000 km

bortset fra

 • bilværktøj og biltilbehør
 • meddækket udstyr, når det er afmonteret, hvor enten det er midlertidigt eller permanent.

 

Forsikringen dækker skader, der er omfattet af bilens kaskoforsikring.

Forsikringen dækker dog kun skader, der hver især er under den selvrisiko (fastsat som Codans nettoerstatning), der fremgår af policen for bilens kaskoforsikring.

 

Forsikringen dækker ikke

 • Skader forvoldt af dyr på interiør
 • Rengøring i forbindelse med tilbagelevering af køretøjet.

Der er en betingelse, at der er udfærdiget en afleveringsrapport. Rapporten skal være udfærdiget af en uvildig 3. mand, der skriftlig er godkendt af Codan.

Erstatning er begrænset til højest 25.000 kr. pr. køretøj ved hver køretøjsaflevering.

Selvrisikoen er 5.000 kr. for samtlige skader ved samme køretøjsaflevering.

 

Kundeinformation

Formidler
LeasePlan Danmark A/S
Midtager 20 2605 Brøndby
CVR. 16227641

Forsikringsgiver
Codan Forsikring A/S

Gammel Kongevej 60 1790 København V
CVR. 10529638

Forsikringsaftalen
Køretøjet forsikres i Codan Forsikring A/S under fællespolicenr. 9004548385 – udstedt til LeasePlan Danmark A/S.

Dækningsomfang
Forsikringen dækker alene, så længe leasingaftalen er i kraft.

Forsikringen dækker

 • Motoransvar
 • Kaskoskader
 • Afleveringskasko (i forbindelse med tilbagelevering af køretøj efter endt leasingperiode)

Forsikringen omfatter ikke særlig glasdækning

Selvrisiko

 • Ansvarsskade 5.000 kr.
 • Kaskoskade 5.000 kr.
 • Ansvars- og kaskoskade (kombi) 5.000 kr.
 • Afleveringskasko 5.000 kr.

Forsikringen dækker ikke

 • Mekaniske og elektriske dele
 • Vejr og vind (f.eks. frostsprængning og rust)
 • Slidtage
 • Naturkatastrofer og lignende
 • Forsætlige skader
 • Udlejning
 • Spirituskørsel
 • Fører uden kørekort
 • Motorløb
 • Kurerkørsel/Gods mod betaling

Skadebehandling
Forsikringsgiver varetager skadebehandlingen og fortolkning af forsikringsvilkår. Forsikringsgiver har den endelige beslutningskompetence i de enkelte erstatningsspørgsmål.

Kontanterstatning
Kontanterstatning for kaskoskader sker direkte til LeasePlan Danmark A/S (forudsat LeasePlan Danmark A/S er registreret som ejer ved SKAT). Eventuelle krav fra leasingtager og forholdet mellem denne og LeasePlan Danmark A/S vedr. beskaffenheden af den leasede genstand, mangelskrav, krav eller stridigheder vedr. selve leasingaftalen m.v. er forsikringsgiver uvedkommende.

Ovennævnte oplysninger er generelle oplysninger. De nærmere regler for dækninger og undtagelser fremgår af forsikringsbetingelserne (Motorforsikring Erhverv) samt ”Særlige vilkår”, der udleveres i forbindelse med accept af forsikringen. Forsikringsbetingelserne går forud for øvrige angivne oplysninger.

Forsikringens ikrafttrædelse og ophør
Forsikringen træder ikraft samtidig med leasingaftalen og ophører automatisk ved leasingaftalens ophør eller udløb. Forsikringen kan opsiges med 14 dages varsel via LeasePlan Danmark A/S – vi gør dog opmærksom, at forsikringen er en obligatorisk del af leasingaftalen.

Forsikringsformidling
Agent

LeasePlan Danmark A/S virker som agent for forsikringsselskabet Codan Forsikring A/S. LeasePlan Danmark A/S er optaget på den officielle ”Agentliste” hos forsikringsselskabet. Listen ses på www.forsikringogpension.dk.

Provision eller lignende
Formidleren opkræver provision eller andet vederlag for formidlingen af denne forsikring og oplyser på forespørgsel størrelsen heraf.

Kontaktinformation
Se forsikringscertifikat

Klagemuligheder
Hos Codan Forsikring A/S - klageansvarlig@codan.dk

Særligt for privatpersoner
Forsikringsoplysningen
Amaliegade 10 1256 København V
Tlf. 3343 5500
fo@forsikringenshus.dk
www.forsikringsoplysningen.dk

Ankenævnet for forsikring
Anker Heegaards Gade 2 1572 København V
Tlf. 3315 8900 (kl. 10-13)