Betingelser for FDM køreteknik og motorsport

Her kan du læse betingelserne for FDM køreteknik og motorsport.

Viden

1. ANVENDELSESOMRÅDE

 

1.1 Forenede Danske Motorejeres ("FDM") almindelige handelsbetingelser ("Betingelserne") gælder for alle fjernsalgsaftaler vedrørende FDM Køreteknik og FDM Motorsport.

1.2 Betingelserne kan kun fraviges, hvis der foreligger anden skriftlig aftale.

1.3 FDM's salg af køretekniske kurser og motorsport events (samt salg af gavekort til indløsning heraf) henvender sig til erhvervsdrivende såvel som til forbrugere på mindst 18 år. Ved køb af FDM's køretekniske kurser og motorsport events (samt gavekort til indløsning heraf) bekræfter man, at man er 18 år eller derover.

1.4 Personerne, der skal deltage i FDM's køretekniske kurser og motorsport events, skal være fyldt 18 år.
 

2. HVAD ER FDM KØRETEKNIK OG FDM MOTORSPORT?

2.1 Via FDM Køreteknik udbyder FDM en række køretekniske kurser, hvor der er mulighed for at få undervisning af FDM's professionelle instruktører.

2.2 Via FDM Motorsport udbyder FDM en række events, hvor deltageren har mulighed for at dyrke motorsport, herunder i form af racerskole, high speed oplevelser og passagertur i en Ferrari.

2.3 FDM's køretekniske kurser og motorsport events foregår på FDM's køretekniske anlæg, som er FDM Jyllandsringen   ved Silkeborg og FDM Sjællandsringen   ved Roskilde.

2.4 Det er muligt at læse nærmere om FDM Køreteknik og FDM Motorsport på FDM's hjemmeside via følgende websider: www.koerekurser.fdm.dk og www.koerekurser.fdm.dk/motorsport.
 

3. INDGÅELSE AF AFTALE

Køb af FDM's køretekniske kurser og motorsport events foregår via websiderne anført under Betingelsernes punkt 2.4 eller via telefonisk henvendelse til FDM Jyllandsringen  henholdsvis FDM Sjælllandsringen .

 

4. PRISER OG GEBYRER

4.1 Priserne for FDM's forskellige køretekniske kurser og motorsport events fremgår af websiderne anført under Betingelsernes punkt 2.4.

4.2 Alle FDM's angivne priser er inklusive moms, gebyrer, afgifter, mv. Den samlede pris for køb af FDM's køretekniske kurser og motorsport events inkl. moms, gebyrer, mv., vil fremgå første gang, prisen vises.

4.3 Bestillingsgebyret for FDM's motorsport events udgør DKK 20,00 pr. billet uanset antallet af købte billetter.

4.4 Ved online køb kan man blive tilbudt en rabat eller en speciel pris, som er anderledes end den angivne pris. Online rabatter kan som udgangspunkt ikke kombineres med andre rabatter.
 

5. BETALING OG BETALINGSKORTGEBYR

5.1 Ved online køb forfalder betalingen for et køb af FDM's køretekniske kurser og motorsport events i forbindelse med bestillingen. Betalingen bliver således trukket fra den oplyste konto umiddelbart efter købet.

5.2 Ved bestilling af FDM's køretekniske kurser og motorsport events pr. telefon, fremsender FDM en faktura til køber pr. e-mail eller med almindelig post. Fakturabeløbet forfalder til betaling senest 8 hverdage efter fakturaens udstedelsesdato.

5.3 Betaling i forbindelse med online bestilling kan ske ved betaling med Dankort, Visa Dankort, Diners, MasterCard, Maestro, VISA, VISA Electron, American Express og JCB . Ved betaling med de anførte betalingskort pålægges ingen betalingskortgebyrer.


6. LEVERING

6.1 Køretekniske kurser og motorsport events

Ved køb af FDM's køretekniske kurser og motorsport events sender FDM en ordrebekræftelse til den i forbindelse med købet oplyste e-mail adresse umiddelbart efter betalingen. Hvis en sådan e-mail ikke er modtaget inden 24 timer efter et køb, bedes man gøre følgende:

Undersøge om den af dig angivne e-mailadresse er korrekt.
Undersøge om dit køb er gennemført.
Undersøge om et spamfilter har stoppet modtagelsen af FDM's e-mail.
Hvis man fortsat ikke har modtaget FDM's e-mail, beder vi dig kontakte FDM Jyllandsringen eller FDM Sjælllandsringen.

6.2 Gavekort
Ved køb af gavekort fremsender FDM gavekortet som en PDF-fil til den i forbindelse med købet oplyste e-mail adresse umiddelbart efter betalingen. Hvis en sådan e-mail ikke er modtaget inden 24 timer efter et køb, bedes man gøre følgende:

Undersøge om den af dig angivne e-mailadresse er korrekt.
Undersøge om dit køb er gennemført.
Undersøge om et spamfilter har stoppet modtagelsen af FDM's e-mail.
Hvis man fortsat ikke har modtaget FDM's e-mail, beder vi dig kontakte FDM's Kundeservice på fdm.dk/kundeservice.


7. FORTRYDELSESRET

7.1 Ved forbrugerkøb er det muligt uden begrundelse at fortryde et online eller telefonisk køb af FDM's køretekniske kurser og FDM Motorsport events inden for 14 dage. Fortrydelsesfristen udløber 14 dage efter den dag, hvor købet er foretaget.

7.2 Hvis fortrydelsesretten ønskes benyttet, skal dette meddeles til FDM's Kundeservice  inden udløbet af den under punkt 7.1 nævnte fortrydelsesfrist. Husk at opgive ordrenummer eller lignende relevant identifikation. Det er også muligt at benytte standardfortrydelsesformularen , som FDM fremsender sammen med ordrebekræftelsen.  

7.3 Ved udnyttelse af fortrydelsesretten refunderer FDM den hertil knyttede indbetaling. Tilbagebetalingen vil ske uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage efter den dato, hvor FDM har modtaget meddelelsen om, at et køb fortrydes. FDM gennemfører tilbagebetalingen uden tillæg af gebyrer og med samme betalingsmiddel, som blev benyttet ved købet, medmindre anden udtrykkelig aftale foreligger.

7.4 Bestillingsgebyrer refunderes i ingen tilfælde af FDM.


8. ÆNDRING AF ORDRE

8.1 Hvis forkert ordre afgives, skal man hurtigst muligt kontakte FDM Jyllandsringen  eller FDM Sjællandsringen  med henblik på at forhøre dig om, hvorvidt det er muligt at ændre købet. FDM bestræber sig på at imødekomme et ønske om ændring af et køb, men har dog ingen forpligtelser hertil.

8.2 Hvis det er muligt at få ændret et køb efter punkt 8.1, refunderer FDM differencen ved efterfølgende afgivelse af en billigere ordre. Alternativt vil FDM opkræve de yderligere omkostninger, der måtte være forbundet med afgivelsen af en dyrere ordre.

8.3 Bestillings- og kortgebyr refunderes i ingen tilfælde af FDM.


9. AFLYSNING

9.1 I tilfælde af aflysning af et køreteknisk kursus eller et motorsport event begrundet i FDM's forhold tilbydes man et nyt tilsvarende køreteknisk kursus eller et nyt tilsvarende motorsport event.

9.2 Man vil ved aflysning begrundet i FDM's forhold også have mulighed for at få refunderet den hertil knyttede betaling. FDM gennemfører i så fald tilbagebetalingen med samme betalingsmiddel, som blev benyttet ved købet, medmindre anden udtrykkelig aftale foreligger.


10. SÆRLIGT OM GAVEKORT

10.1 Indehaveren af et hos FDM købt gavekort kan inden udløbet og op til 1 år efter udløbet af gavekortets gyldighedsperiode anmode om at få restværdien udbetalt til pålydende værdi.

10.2 Hvis man som køber fortsat er indehaver af gavekortet samt ønsker dette kontantindløst, og man har anvendt et betalingskort som betalingsmiddel, indsættes gavekortets værdi ekskl. bestillingsgebyr på ens konto indenfor 8 hverdage efter anmodningen herom. Har man siden sit køb skiftet bank, bedes dette oplys i forbindelse med henvendelsen til FDM's Kundeservice.

10.3 Er gavekortet købt kontant, eller er man indehaver af gavekortet uden at være køber af gavekortet, skal man henvende dig til FDM's Kundeservice  med henblik på at få gavekortets værdi udbetalt.

10.4 Gavekortet er gyldigt i 3 år løbende fra den dato, hvor købet af gavekortet blev foretaget hos FDM.

10.5 Et gavekort købt hos FDM kan ikke indløses hos andre end FDM.


11. SÆRLIGT OM ERHVERVSDRIVENDE

Disse Betingelser gælder i udgangspunktet for FDM's aftaleindgåelse med såvel forbrugere som erhvervsdrivende. Der gør sig imidlertid følgende særlige vilkår gældende for FDM's erhvervsdrivende kunder:

FDM's erhvervsdrivende kunder har ingen fortrydelsesret og er derfor ikke omfattet af vilkårene angivet under Betingelsernes punkt 7.
FDM's erhvervsdrivende kunder har ikke mulighed for at klage til Forbrugerklagenævnet og er derfor ikke omfattet af vilkåret angivet under Betingelsernes punkt 17.2.
FDM's erhvervsdrivende kunder har mulighed for at opnå mængderabat ved større ordrer. Nærmere information om erhvervsdrivendes rabatadgang kan indhentes ved henvendelse til FDM's Kundeservice .

12. PERSONDATA

12.1 FDM er ansvarlig for de oplysninger, der afgives ved indgåelse af aftale med FDM om FDM Køreteknik og FDM Motorsport. FDM anvender de indsamlede oplysninger i overensstemmelse med persondataloven.

12.2 FDM opbevarer de personlige oplysninger efter indgåelse af aftale om FDM Køreteknik og FDM Motorsport. Personoplysningerne, som FDM opbevarer, er navn kontaktinformationer (e-mail adresse og telefonnummer), fysisk adresse samt oplysning om brug af FDM's hjemmeside.

12.3 FDM benytter personoplysningerne til opfyldelse af den indgåede aftale og til at tilpasse FDM's hjemmeside til brugernes behov. Ligeledes benyttes de indsamlede personoplysninger i forbindelse med fremsendelse af markedsføringsmateriale i den udstrækning, det er i overensstemmelse med gældende ret.

12.4 FDM opbevarer alene personoplysningerne i et tidsrum, der er nødvendigt af hensyn til de formål, hvortil oplysningerne er indsamlet og registreret. Herefter slettes personoplysningerne.

12.5 Personoplysningerne registreret hos FDM deles alene med selskaber i FDM koncernen.

12.6 Det er altid muligt at henvende sig til FDM's Kundeservice   og få oplyst hvilke oplysninger, der behandles om en, få rettet ukorrekte oplysninger, bede om at få oplysningerne slettet eller trække et samtykke til markedsføring tilbage.

12.7 Der henvises i øvrigt til FDM's generelle privatlivs- og cookiepolitik, som er tilgængelig her.


13. FORCE MAJEURE

FDM er uden ansvar for forhold, der ligger uden for FDM's kontrol, herunder forhold relateret til myndighederne, leveringsvanskeligheder, naturforhold, uforudsete forhold ved reparationens art og omfang, strejke og lockout. Dette gælder også i forhold til indirekte tab.


14. FORBEHOLD

14.1 FDM forbeholder sig ret til at annullere udstedte billetter/gavekort mod tilbagebetaling af billetternes/gavekortenes pris samt gebyrer.

14.2 FDM tager forbehold for fejl i oplysninger om priser og for udsolgte kurser og motorsport events.

14.3 FDM forbeholder sig ret til at ændre på pladstildelingen inden for samme billetkategori, og at flytte til en anden kategori mod at udbetale en eventuel prisdifference.

14.4 FDM er alene ansvarlig for køberens eventuelle direkte tab, såfremt ansvar foreligger efter dansk rets almindelige regler.


15. IMMATERIELLE RETTIGHEDER

Alle rettigheder til indhold på fdm.dk tilhører FDM eller FDM's samarbejdspartnere og må ikke kopieres, sælges, distribueres eller gengives uden forudgående indhentelse af FDM's skriftlige tilladelse.


16. MISLIGHOLDELSE

Ved misligholdelse af en indgået aftale gælder dansk rets almindelige regler.


17. KLAGER

17.1 Ved utilfredshed med den indgåede aftale med FDM i relation til FDM Køreteknik og FDM Motorsport bedes man kontakte FDM's Kundeservice  eller FDM Jyllandsringen  henholdsvis FDM Sjællandsringen.

17.2 Som forbruger har man også mulighed for at klage til Forbrugerklagenævnet, hvis de nærmere betingelser herfor er opfyldt. Se www.kfst.dk.

17.3 Købelovens mangelsregler kan finde anvendelse.

17.4 Oplysninger om klagemuligheder
En klage over en vare eller tjenesteydelse købt hos os kan indgives til Konkurrence- og forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Du kan klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk.
EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særligt relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her. Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mail adresse fdm@fdm.dk.


18. TVISTER

Betingelserne og brugen af FDM's hjemmeside samt enhver tvist, som måtte opstå i relation dertil, er underlagt dansk ret.


19. KONTAKT

Forenede Danske Motorejere (FDM)

CVR-nr.: 10376718

Firskovvej 32

2800 Kgs. Lyngby

Telefon: 7013 3040

E-Mail: fdm@fdm.dk