FDM medlemskab

Her finder du betingelserne for FDM medlemskab

Viden

1. Dit medlemskab

1.1 Et FDM-medlemskab giver dig adgang til en lang række produkter og serviceydelser. Endvidere har du med et FDM-medlemskab mulighed for at tilkøbe yderligere produkter og ydelser til fordelagtige priser.

1.2 Du modtager et fordelskort som dokumentation for dit medlemskab.

1.3 Dit FDM-medlemskab omfatter:

 • Medlemsmagasinet Motor, som udkommer i printform og som onlinemagasin.
 • Adgang til rådgivning i bilrelaterede spørgsmål af FDMs jurister, teknikere og rejsespecialister.
 • Mulighed for at tegne forsikringer i FDM Forsikring. Forsikringstager skal opfylde FDM Forsikrings betingelser for tegning af forsikringer.
 • Mulighed for at tegne FDM Forsikring, der er etableret i samarbejde med Tryg Forsikring.
 • Mulighed for at få et billån, der er etableret i samarbejde med Diba Billån.
 • Adgang til test, syn, kurser m.v. på FDMs testcentre og køretekniske anlæg mod særskilt betaling til reduceret medlemspris.
 • Adgang til en lang række rabatter og fordele i Danmark og udlandet i relation til bil, fritid, rejser og særlige medlemsarrangementer.
 • Rabat på bl.a. benzin, diesel og autoværksteder hos udvalgte FDM-partnere.
 • Adgang til rådgivning om camping og FDMs campingportal, der giver mulighed for at søge campingpladser i hele Europa samt en oversigt over fordelspladser i Danmark.
 • Køb i FDMs netbutik med en lang række varer til reducerede medlemspriser.
 • Særlige nyhedsbreve for medlemmer om biler, ferie, camping, FDMs netbutik m.v.
 • Særlige medlemstilbud hos FDM travel.


2. Fortydelsesret

2.1 Fortrydelsesfristen

Du kan uden begrundelse fortryde dit køb (via fjernsalg) af FDM-medlemskab inden for 14 dage. Fortrydelsesfristen udløber 14 dage efter den dag, du køber medlemskabet.

2.2 Vores tilbagebetaling

Hvis du benytter dig af din fortrydelsesret, refunderer FDM dine indbetalinger. Tilbagebetalingen vil ske uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor FDM har modtaget din meddelelse om, at du vil fortryde den indgåede aftale. FDM gennemfører tilbage- betalingen uden tillæg af gebyrer og med samme betalingsmiddel, som du benyttede ved dit køb, medmindre anden udtrykkelig aftale foreligger.

2.3 Fremgangsmåde

Ønsker du at benytte dig af din fortrydelsesret, skal du inden udløbet af fortrydelsesfristen meddele dette til FDMs kundeservice. Husk at opgive medlemsnummer.

3. Betaling

3.1 Hvis du melder dig ind til en rabatpris som led i en kampagne, gælder rabatprisen alene i den oplyste periode. Herefter fortsættes abonnementet til FDMs almindelige priser.

3.2 Ved betaling i forbindelse med oprettelsen af dit FDM-medlemskab har du mulighed for at benytte følgende betalingskort: VISA, VISA/Dankort, MasterCard, Maestro, Diners Club og JCB. Der opkræves ingen gebyrer ved betaling med ovennævnte betalingskort.

3.3 Ved betaling via girokort vil der for medlemskaber tegnet efter den 3. august 2015 blive pålagt et opkrævningsgebyr på 35 kr. pr. udsendt girokort.

4.Bonus

4.1 Som FDM-medlem kan du få økonomiske fordele hos en række af FDMs samarbejdspartnere. I langt de fleste tilfælde er der tale om rabataftaler, hvor rabatten bliver fratrukket med det samme, men i enkelte tilfælde er der tale om en bonusordning, hvor besparelsen bliver indsat på din bonuskonto hos FDM.

4.2 Når dit medlemskontingent bliver opkrævet, er den opsparede bonus fratrukket kontingentet. Hvis din opsparede bonus overstiger kontingentet, vil den overskydende bonus som udgangspunkt blive overført til det næste års kontingent. Hvis det overskydende beløb overstiger 50 kr., kan du også vælge at få beløbet overført til din bankkonto ved at oplyse dit bankkontonummer til FDM.

4.3 Hvis dit FDM-medlemskab måtte ophøre, er du berettiget til at få overført et eventuelt opsparet bonusbeløb til din bankkonto, forudsat at det opsparede bonusbeløb overstiger det under pkt. 4.4 anførte administrationsgebyr. Du bedes oplyse dit bankkontonummer til FDM med henblik på en sådan overførsel.

4.4 I forbindelse med en indbetaling af bonusbeløbet til din bankkonto i tilfældene nævnt under pkt. 4.2 og 4.3, vil du blive opkrævet et administrationsgebyr på 50 kr. pr. transaktion.

4.5 Ønsker du at vide, hvor meget der står på din bonuskonto, er du velkommen til at kontakte FDMs kundeservice (www.fdm.dk/kundeservice, fdm@fdm.dk eller tlf. 70 13 30 40) for at få en oversigt over din bonusopsparing.

5. Opsigelse

5.1 Dit FDM-medlemskab er et løbende abonnement, der fortsætter, indtil abonnementet opsiges af dig.

5.2 Du kan til enhver tid opsige dit abonnement med 1 måneds varsel til udgangen af en måned, når der er gået 5 måneder fra indgåelsen af medlemsaftalen. Dette gælder også, hvis medlemskabet fornys eller forlænges, uden at der mellem FDM og dig indgås en aftale med et helt nyt indhold.

5.3 Hvis dit medlemskab ophører før slutningen af en abonnementsperiode, modtager du en forholdsmæssig tilbagebetaling. FDM gennemfører tilbagebetalingen med samme betalingsmiddel, som du benyttede ved dit køb, medmindre anden udtrykkelig aftale foreligger.

Opsigelse af dit medlemskab kan ske ved kontakt til FDMs kundeservice på www.fdm.dk/kundeservice, fdm@fdm.dk eller tlf. 70 13 30 40.


6. Vilkårsændringer

Der tages forbehold for prisændringer og ændringer af tjenester på fdm.dk. FDM forbeholder sig endvidere retten til at ændre gældende abonnementsbetingelser med virkning fra den næstfølgende medlemsperiode. Eventuelle vilkårsændringer vil ske med rimeligt varsel og pr. e-mail.

7. Ændring af medlemskab

Ved ønske om ændring af dit medlemskab bedes du kontakte FDMs kundeservice på www.fdm.dk/kundeservice, fdm@fdm.dk eller tlf. 70 13 30 40.


8. Ændringer af dine kontaktoplysninger

8.1 Ved indmeldelse vælger du, hvilken type medlemskab du ønsker. Når du har valgt medlemskab, vil du blive bedt om at oprette dig med angivelse af navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse og din bils nummerplade. Det er vigtigt, at du udfylder dette korrekt, bl.a. fordi FDM sender magasinet Motor, vores nyhedsbreve m.v. til den adresse og e-mail-adresse, som du opgiver.

8.2 Ændringer i dine kontaktoplysninger, herunder e-mailadresse og fysisk adresse, skal oplyses FDM hurtigst muligt efter ændringen. Det er dit ansvar, hvis du ikke modtager aftalte produkter og vigtige meddelelser fra FDM, fordi du ikke har ajourført dine oplysninger.


9. Behandling af personoplysninger

9.1 FDM er ansvarlig for de personoplysninger, du afgiver, når du indgår aftale med FDM om et medlemskab. FDM anvender de indsamlede oplysninger i overensstemmelse med persondataloven.

9.2 FDM opbevarer dine personlige oplysninger efter indgåelse af aftale om medlemskab. Personoplysningerne, som FDM opbevarer, er dit navn, kontaktinformationer, herunder e-mailadresse, fysisk adresse, telefonnummer og din bils nummerplade, samt evt. oplysning om din brug af FDMs hjemmeside.

9.3 FDM benytter oplysningerne til opfyldelse af den mellem dig og FDM indgåede aftale og evt. til at tilpasse FDMs hjemmeside til din og andre kunders behov. Ligeledes benyttes de indsamlede oplysninger i forbindelse med fremsendelse af markedsføringsmateriale og til markedsføring via 3. parts platforme i den udstrækning det er i overensstemmelse med gældende ret. 

9.4 FDM opbevarer alene dine personoplysninger i et tidsrum, der er nødvendigt af hensyn til de formål, hvortil oplysningerne er indsamlet og registreret. Herefter slettes dine personoplysninger.

9.5 Dine personoplysninger registreret hos FDM deles med selskaber i FDM-koncernen og FDMs øvrige samarbejdspartnere, i det omfang det er nødvendigt, for at du som medlem kan opnå de fordele, de pågældende samarbejdspartnere, tilbyder FDMs medlemmer. En opdateret oversigt over FDMs til enhver tid aktuelle samarbejdspartnere finder du på rabat.fdm.dk.

9.6 Du kan altid henvende dig til FDMs kundeservice på www.fdm.dk/kundeservice, fdm@fdm.dk eller tlf. 70 13 30 40 og få oplyst, hvilke oplysninger der behandles om dig, få rettet ukorrekte oplysninger, bede om at få oplysningerne slettet eller trække et samtykke til markedsføring tilbage. Der henvises i øvrigt til FDMs generelle privatlivs- og cookiepolitik. Der henvises i øvrigt til FDM's generelle privatlivs- og cookiepolitik


10. Ansvarsfraskrivelse

10.1 Generelle oplysninger og informationer på fdm.dk må ikke bruges i stedet for egentlig professionel rådgivning. Hverken denne tjeneste, vores forfattere eller andre bidragsydere til generelt materiale på fdm.dk kan gøres ansvarlige for eventuelle konsekvenser af anvendelsen af generelle oplysninger og informationer, herunder afledte krav og konsekvenstab, medmindre andet følger af dansk rets ufravigelige regler.

10.2 FDM er uden ansvar for forhold, der ligger uden for FDMs kontrol.


11. Immaterielle rettigheder

Alle rettigheder til indhold på fdm.dk tilhører FDM eller FDMs samarbejdspartnere og må ikke kopieres, sælges, distribueres eller gengives uden forudgående indhentning af skriftlig tilladelse.


12. Om brugen af fdm.dk

Oplever du problemer med at logge ind på fdm.dk efter indmeldelsen eller på andre tidspunkter, bedes du henvende dig til FDMs kundeservice på www.fdm.dk/kundeservice, fdm@fdm.dk eller tlf. 70 13 30 40. Husk venligst at oplyse medlemsnummer ved henvendelse.


13.Oplysning om klagemuligheder

Hvis du er utilfreds med FDMs håndtering af dit medlemskab eller andet, skal du kontakte FDM på tlf. 70 13 30 40 eller via fdmmedlemsservice@fdm.dk. Du har også mulighed for at klage til Forbrugerklagenævnet, hvis de nærmere betingelser herfor er opfyldt.

En klage over en vare eller tjenesteydelse købt hos os kan indgives til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Du kan klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk. E

U-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her - http://ec.europa.eu/odr.

Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mail adresse fdm@fdm.dk.
 

Supplerende betingelser gældende for FDM-Erhvervsmedlemskab

Med følgende suppleringer/modificeringer gælder de ovenfor anførte betingelser også for et FDM-erhvervsmedlemskab:

1.1 Alene den juridiske person (virksomheden), som har tegnet FDM-erhvervsmedlemskab, er omfattet af medlemskabet. De ansatte hos den juridiske person er ikke dækket af FDM-erhvervsmedlemskabet.

1.2 FDM yder som udgangspunkt alene rådgivning til privatpersoner i forbrugerforhold. Et FDM-erhvervsmedlemskab giver derfor ikke adgang til rådgivning fra FDM. FDM er en forbrugerorganisation, hvorfor en række af FDMs øvrige ydelser heller ikke gælder for et FDM-erhvervsmedlemskab.

Et FDM-erhvervsmedlemskab giver bl.a. ikke adgang til:

 • Tegning af forsikring hos FDM forsikring
 • FDMs finansieringsfordele, herunder optagelse af billån i samarbejde med Diba billån
 • FDM-fordele/-rabatter
 • Rådgivning.

FDM vejhjælp tegner endvidere heller ikke vejhjælp for visse erhvervsgrupper. Der henvises til nærmere oplysninger i FDM vejhjælps betingelser.
FDM udvikler løbende nye produkter/ydelser. Disse kan ikke forventes at være omfattet af et FDM-erhvervsmedlemskab.

Nærmere oplysninger om, hvad et FDM-erhvervsmedlemskab giver adgang til, fås ved kontakt til FDM på tlf. 70 13 30 40.

1.3 Ved tegning af et FDM-erhvervsmedlemskab er der mulighed for uden merpris at få tilknyttet en privatperson til medlemskabet. I de tilfælde, hvor privatpersonen agerer som forbruger, gælder de i pkt. 1.2 oplistede undtagelser ikke.

1.4 Et FDM-erhvervsmedlemskab giver mulighed for modtagelse af op til tre eksemplarer af magasinet Motor i printform uden yderligere omkostninger.

1.5 Et FDM-erhvervsmedlemskab giver ikke adgang til stemmerettighed og valgbarhed til repræsentantskabet. Dette gælder også for den privatperson, der evt. måtte blive tilknyttet til erhvervsmedlemskabet, jf. pkt. 1.3.

1.6 FDM kan nægte en ansøger optagelse i foreningen, hvis FDM vurderer, at ansøgerens medlemskab vil give foreningen habilitetsproblemer, herunder

 • hvis ansøgeren har haft konflikter med foreningen, eller det må anses for sandsynligt, at ansøgeren vil få sådanne
 • hvis ansøgeren ikke overholder (forbrugerbeskyttende) lovgivning
 • hvis ansøgeren eller ledende medarbejdere/bestyrelsesmedlemmer hos ansøgeren har et dårligt renommé, som er offentligt kendt. Er den erhvervsdrivende allerede indmeldt i foreningen, kan medlemskabet også i ovenstående tilfælde afbrydes.

1.7 Ved ønske om at tegne et FDM-erhvervsmedlemskab bedes du kontakte FDM på tlf. 70 13 30 40.