FDMs trafikpolitiske program - infrastruktur

Viden

En velfungerende infrastruktur er grundlaget for et moderne samfund, hvor vejene har den største del af trafikken. FDM arbejder derfor for et vejnet, der kan bære belastningen.

FDM arbejder for en veludviklet infrastruktur, der kan bære trafikken og er gearet til den stigende trængsel på vejene.

Infrastrukturen binder landet sammen og knytter danskerne til resten af verden. En velfungerende infrastruktur er grundlaget for det moderne Danmark og skal derfor have en høj standard og en kapacitet, der svarer til trafikmængden.

Vejene er den vigtigste del af infrastrukturen

Vejene står for langt størstedelen af den samlede persontransport. Bilen bruges til 8 ud af 10 personkilometre, og vejene er dermed den vigtigste del af infrastrukturen. Uden et velfungerende vejnet svinder grundlaget for en velfungerende infrastruktur.

Det danske vejnet er i dag hårdt belastet, og trængsel på vejene udgør et stigende problem for den enkelte bilist

Det danske vejnet er i dag hårdt belastet, og trængsel på vejene udgør et stigende problem for den enkelte bilist, der spilder tid og brændstof ved at holde i kø. Det er også et problem for samfundsøkonomien og miljøet.

Vigtigt at det danske vejnet er frit for alle

Adgang til at bruge vejene bør som udgangspunkt være fri for alle. Kun i særlige tilfælde, som ved de store, faste forbindelser, kan afgifter for benyttelse accepteres. Indførelse af øvrige kørselsafgifter bør udelukkende ske i sammenhæng med en samlet omlægning af bilafgifterne, og det må ikke blive dyrere at være bilist.

Kollektiv trafik er også vigtig

Trængselsproblemerne vil ikke i alle landsdele kunne løses ved en udbygning af vejnettet. Derfor skal der sideløbende ske en udbygning af den kollektive trafik på skinner med særlig fokus på et bedre samspil mellem vej og bane.

Udvid vejnet efter behovet i kombination med kollektiv transport

FDM’s målsætning er, at vejnettet skal vedligeholdes og udbygges med udgangspunkt i det aktuelle og forventede trafikale behov. Samtidig skal det sikres, at de eksisterende vejes kapacitet udnyttes bedst muligt, dels gennem forebyggende vedligeholdelse, dels ved at udnytte moderne trafikledelsessystemer (ITS).

I og omkring en række af de største byer kan det være vanskeligt at foretage yderligere vejudbygning. Her bør den kollektive trafik styrkes som et supplement til privatbilismen. Udbygning af den kollektive trafik vil kunne afhjælpe trængslen på indfaldsvejene til de største byer og dermed sikre den enkelte borger et frit valg af transportform. Skiftet fra bil til kollektiv transportform bør fremmes ved at bygge parkér- og rejsanlæg ved stationerne og indfaldsvejene.

Udbygning af infrastrukturen er et vigtigt fundament for den enkeltes og samfundets velfærd. Penge, der investeres i infrastruktur, er en god investering med en positiv forrentning. At udskyde nødvendige infrastrukturprojekter er en samfundsøkonomisk kortsigtet, urentabel løsning.

Læs mere: FDMs mærkesager, mission og vision

 

Af
FDM
FDM