Betingelser for abonnement på FDM magasiner

Her kan du læse betingelserne for abonnementer på FDMs magasiner.

Viden

FDM'S ALMINDELIGE HANDELSBETINGELSER FOR KØB AF ABONNEMENT PÅ UDVALGTE MAGASINER

1. ANVENDELSESOMRÅDE
1.1 Forenede Danske Motorejeres ("FDM") almindelige handelsbetingelser ("Betingelserne") gælder for alle abonnementsaftaler mellem FDM og dig vedrørende dit online eller telefoniske køb af magasiner på fdm.dk.

1.2 Betingelserne kan kun fraviges, hvis det er skriftligt aftalt mellem FDM og dig.

1.3 FDM's salg af abonnement på magasiner henvender sig alene til forbrugere, der er fyldt 18 år. Ved bestilling af et abonnement bekræfter du, at du er forbruger, og at du er fyldt 18 år.

2. LØBENDE ABONNEMENT
2.1 Når du indgår en Abonnementsaftale med FDM, tegner du et løbende abonnement, der fortsætter, indtil det bliver opsagt af dig i overensstemmelse med Betingelsernes punkt 8.

2.2 Ved udløb af en abonnementsperiode forlænges abonnementet automatisk med en ny abonnementsperiode af en tidsmæssig længde svarende til den foregående.

3. AFTALEINDGÅELSE
3.1 Du kan via fdm.dk indgå aftale med FDM om køb af abonnement på visse udvalgte magasiner ("Abonnementsaftale"). Du kan læse nærmere om de forskellige magasiner på FDM's hjemmeside på følgende sider:

3.2 Ved indgåelse af en Abonnementsaftale med FDM, modtager du en ordrebekræftelse via e-mail. Du bør gemme denne e-mail, da ordrebekræftelsen er dit bevis for dit køb.

3.3 Abonnementsaftaler indgås på dansk og er underlagt dansk ret.

4. BETALING
4.1 Ved betaling har du mulighed for at benytte følgende betalingskort: VISA, VISA Dankort, MasterCard, Maestro, Diners Club og JCB. Der opkræves ingen gebyrer ved betaling med ovennævnte betalingsinstrumenter.

4.2 Betaling for et abonnement sker forud for hver abonnementsperiode, der som udgangspunkt løber 12 måneder ad gangen.

4.3 Hvis du indgår Abonnementsaftale med FDM vedrørende et eller flere magasiner til en rabat-pris, gælder rabatprisen alene i den oplyste periode. Herefter fortsætter Abonnementsaftalen til de til enhver tid gældende normale abonnementspriser.
 

5. LEVERING
5.1 Magasiner leveres til den leveringsadresse, som du oplyser i forbindelse med indgåelse af Abonnementsaftalen. Der henvises til Betingelsernes punkt 10 for så vidt angår ændring af leveringsadresse mv.

5.2 Leveringen af magasiner sker via Post Danmark eller Bladkompagniet. FDM afholder omkostningerne forbundet med leveringen.

6. ÆNDRING AF ORDRE
6.1 Det er ikke muligt at ændre en allerede indgået Abonnementsaftale på fdm.dk. Hvis du ønsker at ændre en indgået Abonnementsaftale, skal du hurtigst muligt kontakte FDM's Kundeservice for at få annulleret din ordre. Herefter kan du foretage en ny bestilling.

6.2 Såfremt et eller flere magasiner allerede er afsendt, kan Abonnementsaftalen fortrydes i henhold til Betingelsernes punkt 7.

7. FORTRYDELSESRET
7.1 Du kan uden begrundelse fortryde dit online køb af abonnement på magasiner inden for 14 dage. Fortrydelsesfristen udløber 14 dage efter den dag, du indgår Abonnementsaftalen med FDM.

7.2 Hvis du benytter dig af din fortrydelsesret, refunderer FDM din indbetaling. Tilbagebetalingen vil ske uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor FDM har modtaget din meddelelse om, at du vil fortryde den indgåede Abonnementsaftale.

7.3 Hvis du forinden anvendelsen af din fortrydelsesret eller i umiddelbar forlængelse heraf har modtaget et eller flere magasiner i henhold til den indgåede Abonnementsaftale, fratrækker FDM som udgangspunkt værdien heraf i forbindelse med tilbagebetalingen efter punkt 7.2. Ønsker du imidlertid at returnere det modtagne magasin mod tilbagebetaling herfor, hæfter du for en eventuel forringelse af magasinets værdi, hvis du ikke kan tilbagesende magasinet i ubrudt emballage eller hvis din ibrugtagning i øvrigt har medført en forringelse af magasinets værdi.

7.4 Ønsker du at benytte dig af din fortrydelsesret, skal du inden udløbet af fortrydelsesfristen meddele dette til FDM's Kundeservice. Husk at opgive ordrenummer eller lignende relevant identifikation. Du er også velkommen til at benytte standardfortrydelsesformularen, som FDM fremsender sammen med din ordrebekræftelse.

7.5 FDM gennemfører tilbagebetaling uden tillæg af gebyrer og med samme betalingsmiddel, som du benyttede ved dit køb, medmindre anden udtrykkelig aftale foreligger.

7.6 Du hæfter selv for udgifter forbundet med den eventuelle returnering af allerede modtagne magasiner.

8. OPSIGELSE OG OPHØR
8.1 Du kan til enhver tid opsige dit abonnement med 1 måneds varsel til udgangen af en måned, når der er gået 5 måneder fra indgåelsen af Abonnementsaftalen. Dette gælder også, hvis Abonnementsaftalen fornys eller forlænges uden, at der mellem FDM og dig indgås en aftale med et nyt indhold.

8.2 Opsigelse af din Abonnementsaftale kan ske ved kontakt til FDM's Kundeservice.

8.3 Hvis magasinet, som din Abonnementsaftale angår, ikke længere er tilgængeligt på markedet eller på anden vis ikke længere er mulig for FDM at levere til dig, udløber dit abonnement automatisk.

8.4 FDM fraskriver sig ethvert ansvar, der måtte være forbundet med sådanne udefrakommende forhold, der forhindrer FDM i at opfylde Abonnementsaftalen. Der henvises til Betingelsernes punkt 12 vedrørende FDM's generelle ansvarsfraskrivelse.

8.5 Hvis din Abonnementsaftale ophører før slutningen af en abonnementsperiode, modtager du en forholdsmæssig tilbagebetaling. FDM gennemfører tilbagebetalingen med samme betalingsmiddel, som du benyttede ved dit køb, medmindre anden udtrykkelig aftale foreligger.

9. VILKÅRSÆNDRINGER
FDM forbeholder sig retten til at ændre gældende abonnementsbetingelser, herunder abonnementspriser og antal udgivelser pr. abonnementsperiode, med virkning fra den næstfølgende abonnementsperiode. Eventuelle vilkårsændringer vil ske med rimeligt varsel og pr. brev eller e-mail.

10. ÆNDRINGER AF DINE KONTAKTOPLYSNINGER
10.1 Ved indgåelse af Abonnementsaftaler vil du blive bedt om at oprette dig med angivelse af navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse og evt. medlemsnummer. Det er vigtigt, at du udfylder disse felter korrekt, idet FDM sender de aftalte magasiner, eventuelle nyhedsbreve, vigtige meddelelser mv. til den adresse og e-mailadresse, som du oplyser.

10.2 Ændringer i dine kontaktoplysninger, herunder e-mailadresse og fysiske adresse, skal oplyses til FDM hurtigst muligt efter ændringen. Det er dit ansvar, hvis du ikke modtager aftalte magasiner og vigtige meddelelser fra FDM, fordi du ikke har ajourført dine oplysninger.

11. BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER
11.1 FDM er ansvarlig for de personoplysninger, du afgiver, når du indgår Abonnementsaftale med FDM. FDM anvender de indsamlede oplysninger i overensstemmelse med persondataloven.

11.2 FDM opbevarer dine personlige oplysninger efter indgåelse af Abonnementsaftale. Personoplysningerne, som FDM opbevarer, er dit navn, kontaktinformationer, herunder e-mail adresse, fysiske adresse, telefonnummer, fødselsdato, medlemsnummer samt oplysning om din brug af FDM's hjemmeside. 

11.3 FDM benytter oplysningerne til opfyldelse af Abonnementsaftalen og til at tilpasse FDM's hjemmeside til din og andre kunders behov. Endvidere benyttes de indsamlede oplysninger i forbindelse med fremsendelse af markedsføringsmateriale i den udstrækning, det er i overensstemmelse med gældende ret. 

11.4 FDM opbevarer alene dine personoplysninger i et tidsrum, der er nødvendigt af hensyn til de formål, hvortil oplysningerne er indsamlet og registreret. Herefter slettes dine personoplysninger.

11.5 Dine personoplysninger registreret hos FDM deles alene med selskaber i FDM koncernen.

11.6 Du kan altid henvende dig til FDM's Kundeservice og få oplyst hvilke oplysninger, der behandles om dig, få rettet ukorrekte oplysninger, bede om at få oplysningerne slettet eller trække et samtykke til markedsføring tilbage.

11.7 Der henvises i øvrigt til FDM's generelle persondatapolitik og cookiepolitik

12. ANSVARSFRASKRIVELSE
12.1 Generelle oplysninger og informationer på fdm.dk må ikke bruges i stedet for egentlig professionel rådgivning. Hverken denne tjeneste, vores forfattere eller andre bidragsydere til generelt materiale på fdm.dk kan gøres ansvarlige for eventuelle konsekvenser af anvendelsen af generelle oplysninger og informationer, herunder afledte krav og konsekvenstab, medmindre andet følger af dansk rets ufravigelige regler.

12.2 FDM er uden ansvar for forhold, der ligger uden for FDM's kontrol.

13. IMMATERIELLE RETTIGHEDER
Alle rettigheder til indhold i magasinerne og på fdm.dk tilhører FDM eller FDM's samarbejdspartnere og må ikke kopieres, sælges, distribueres eller gengives uden forudgående indhentelse af skriftlig tilladelse.

14. OPLYSNING OM KLAGEMULIGHEDER
En klage over en vare eller tjenesteydelse købt hos os kan indgives til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Du kan klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk. EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her. Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mail adresse: kontaktfdm@fdm.dk.

15. KONTAKT
Forenede Danske Motorejere (FDM)
CVR-nr.: 10376718
Firskovvej 32
2800 Kgs. Lyngby

Telefon : 7013 3040
E-Mail :  kontaktfdm@fdm.dk