Betingelser for FDM test og bilsyn/FDM motorkontor

Viden

1. Anvendelsesområde

 

1.1 FDM Test og Bilsyn A/S' ("FDM") almindelige salgs - og leveringsbetingelser ("Betingelserne") gælder for alle aftaler mellem FDM og dig vedrørende FDM's test og bilsyn.

1.2 Betingelserne kan kun fraviges, hvis det er skriftligt aftalt mellem dig og FDM.

1.3 FDM's tilbud om test og bilsyn henvender sig alene til forbrugere.

2. Indgåelse af aftale om ydelsen

2.1 FDM tilbyder diverse test og syn af din bil. Indholdet af de forskellige typer test og bilsyn kan du kan læse nærmere om på FDM's hjemmeside på følgende sider: www.biltest.fdm.dk og www.bilsyn.fdm.dk.

2.2 Via vores hjemmeside for at bestille tid til bilsyn (www.bilsyn.fdm.dk/bestil/syn) og biltest (www.fdm.dk/bestil/biltest). Tidsbestilling kan også ske på det pågældende FDM testcenter eller på tlf. 7013 3040.

3. Priser

3.1 Priserne for de forskellige typer test og bilsyn fremgår af bilsyn.fdm.dk.

3.2 Alle FDM's angivne priser er inklusive moms og eventuelle afgifter. Den samledes pris for din bestilling, inkl. moms, afgifter, mv., vil fremgå forud for dit køb af test og bilsyn.

3.3 Ved online køb kan du blive tilbudt en rabat eller en speciel pris, som er anderledes end den angivne pris. Online rabatter kan som udgangspunkt ikke kombineres med andre rabatter.

4. Betaling

4.1 Du kan vælge at betale for dit bilsyn og din biltest i forbindelse med din online bestilling.

4.2 Du er også velkommen til at betale for dit bilsyn og din biltest i det pågældende FDM testcenter, hvor synet henholdsvis testen bliver udført. Med mindre der foreligger særskilt aftale herom, forfalder en sådan betaling senest samtidig med udleveringen af dit køretøj.

4.3 Betaling i forbindelse med online bestilling kan ske ved betaling med Dankort, Visa Dankort eller kreditkort via SSL. Betaling i FDM's testcentre kan ske via kontantbetaling, Dankort og Visa Dankort.

5. Levering

Indleveringen af dit køretøj samt tidspunktet for FDM's tilbagelevering af dit køretøj fremgår af ordrebekræftelsen eller fakturaen. Leveringsstedet er det konkrete FDM testcenter, hvor bilsynet og/eller -testen er bestilt af dig.

6. Oplysning om klagemuligheder

6.1 Reklamation til FDM skal ske straks efter, at manglen er eller burde være konstateret. FDM foretrækker, at eventuelle reklamationer er skriftlige med angivelse af fakturanummer, dato for udført bilsyn- og/eller test samt beskrivelse af manglen.

6.2 Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning, kan du i forhold til klage over et synsresultat indgive klage til Færdselsstyrelsen, hvis betingelserne er opfyldt (se http://www.fstyr.dk/DA/Syn-af-Koretojer/Spoergsmaal-og-svar/Syn.aspx) Færdselsstyrelsen, Sorsigvej 35, 6760 Ribe, www.trafikstyrelsen.dk.

Du har mulighed for at klage til Forbrugerklagenævnet, hvis de nærmere betingelser herfor er opfyldt. En klage over en vare eller tjenesteydelse købt hos os kan indgives til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Du kan klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk.

EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her - http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mail adresse kontaktfdm@fdm.dk.

7. Fortrydelsesret

7.1 Hvis din bestilling af FDM's test eller bilsyn foretages pr. telefon eller online, kan du fortryde din bestilling inden 14 dage løbende fra den dag, hvor FDM og du indgår aftale herom. FDM anmoder dig om at afbestille test og bilsyn så hurtigt som muligt og helst 24 timer, før ydelsen påbegyndes.

7.2 Din fortrydelsesret bortfalder, hvis FDM's test og/eller bilsyn er fuldt udført inden udløbet af fortrydelsesfristen.

7.3 Ved tilbagetræden fra aftalen indgået mellem FDM og dig, kan du pålægges at betale rimelige omkostninger for den del af ydelsen, som FDM allerede har udført.

7.4 Ønsker du at benytte dig af din fortrydelsesret, skal du inden udløbet af fortrydelsesfristen meddele dette til FDM's Kundeservice. Du er også velkommen til at benytte denne fortrydelsesformular 

Fortrydelsesformularen bedes udfyldt og fremsendt til FDM enten via e-mail: testogbilsyn@fdm.dk eller til følgende fysiske adresse mærket "REKLAMATION":FDM Test og Bilsyn A/S Firskovvej 32 2800 Kgs. Lyngby.

7.5 Hvis du benytter dig af din fortrydelsesret, refunderer FDM din eventuelle indbetaling. Tilbagebetalingen vil ske uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor FDM har modtaget din meddelelse om, at du vil fortryde den indgåede aftale. FDM gennemfører tilbagebetalingen uden tillæg af gebyrer og med samme betalingsmiddel, som du benyttede ved dit køb, medmindre anden udtrykkelig aftale foreligger.

8. Persondata

8.1 FDM er dataansvarlig i forhold til de personoplysninger, du afgiver, når du eksempelvis oprettes som medlem eller gør brug af de andre ydelser, som vi tilbyder. Spørgsmål, anmodninger og henvendelser vedrørende dine personoplysninger kan rettes til de kontaktoplysninger, der nævnes i nedenstående pkt. 12.

8.2 Når du accepterer nærværende forretningsbetingelser, giver du i overensstemmelse med databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(a) dit samtykke til, at:

8.2.1. FDM indsamler, registrerer og opbevarer dit navn og dine kontaktinformationer, herunder din e-mail adresse, din fysiske adresse, dit telefonnummer og din bils nummerplade i forbindelse med indgåelse af aftale om medlemskab. Dette gør vi for hhv. at opfylde medlemsaftalen med dig, administrere dit medlemskab og give dig besked omkring medlemsfordele. Vi behandler ligeledes dine personoplysninger med henblik på direkte markedsføring.

8.2.2. FDM indsamler oplysninger om din bil, herunder oplysninger om bilmærke, model, variant samt diverse tekniske data fra offentligt tilgængelige databaser som eksempelvis www.bilstatistik.dk. Ligeledes indsamler FDM oplysninger om dit ejerforhold til din bil via offentligt tilgængelige registre. Dette kan eksempelvis være forsikringsoplysninger fra SKAT. Endvidere indsamles eventuelle oplysninger omkring din adfærd på FDM’s hjemmeside.

8.2.3. FDM modtager oplysninger, når du benytter dit medlemskort hos FDM’s samarbejdspartnere. FDM modtager i den forbindelse alene oplysninger fra samarbejdspartnere, som er nødvendige til brug for administration af medlemsfordele, herunder information omkring tidspunktet for besøg, køb eller bestilling af den købte vare eller tjenesteydelse, købesummen samt din opnåede besparelse. En opdateret oversigt over FDM’s til enhver tid aktuelle samarbejdspartnere findes på fdm.dk/fordelspartneroversigt.

8.3 Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage, men bør være opmærksom på, at dette ikke berører lovligheden af den behandling, FDM allerede har foretaget i kraft af dit oprindelige samtykke, inden tilbagetrækningen blev meddelt FDM.

8.4 Foruden de ovenstående behandlinger, videregiver FDM dine personoplysninger til de datterselskaber, der indgår i FDMs selskabsstruktur. Dette gøres af hensyn til interne administrative formål, således at FDM hurtigt kan give dig besked om dit medlemskab og/eller de produkter, du har købt, uanset hvilket af FDMs selskaber du kontakter. FDMs retsgrundlag til denne behandling består i, at FDM har en legitim interesse i videregivelse af dine personoplysninger i overensstemmelse med databeskyttelsesforordningens art. 6(1)(f).

8.5 FDM overfører i visse tilfælde personoplysninger til en række tredjeparter i EU og uden for EU. Vi sørger i den forbindelse for aldrig at overføre personoplysninger til tredjeparter (selvstændige dataansvarlige eller databehandlere), medmindre der er hjemmel til videregivelse, eller der indgået en relevant databehandleraftale samt evt supplerende foranstaltninger som for eksempel Privacy Shield eller ISO 27001 certificering.

De kategorier af modtagere, vi overfører personoplysninger til, er følgende:

  • Leverandører af IT-ydelser: Eksempelvis selskaber som FakturaIT, der hjælper os med varetagelsen af fakturaer, Oracle Eloqua (uden for EU) der tilpasser dine nyhedsbreve med personligt indehold eller Microsoft, som leverer vores mailsystem.
  • Datterselskaber: De datterselskaber, der indgår i FDM’s selskabsstruktur. Dette gøres af hensyn til interne, administrative formål, således at FDM hurtigt kan give klar besked, såfremt du har spørgsmål eller lign.
  • Fordels-samarbejdspartnere: Samtlige af disse kan findes på sidstnævnte link, og der udveksles personoplysninger, således at FDM’s medlemsfordele kan varetages på behørig vis. https://fdm.dk/fordelspartneroversigt
  • Konsulenter: Disse anvendes, og vil i visse tilfælde have adgang til personoplysninger, i forbindelse med revision-, bank-, og advokatbistand.
  • Leverandører af forretningsydelser: Eksempelvis selskaber som reklamebureauer, telemarketing-bureauer og lign.

Hvis du ønsker nærmere information omkring, hvilke konkrete parter dine personoplysninger kan blive overført til, er du velkommen til at kontakte os via kontaktoplysningerne i afsnit 12.

8.6 Som en del af vores administration af dig som medlem, benytter FDM sig af en række leverandører af cloud-tjenester. Disse kan have servere beliggende uden for EU/EØS-området, og det kan derfor forekomme, at oplysninger behandles via servere beliggende i tredjelande. Vi sørger i den forbindelse altid for at have passende garantier på plads i forhold til at beskytte dine oplysninger, og overfører udelukkende når der er et sagligt behov herfor og et gyldigt overførselsgrundlag.

8.7 FDM opbevarer, eller på anden vis behandler, udelukkende dine personoplysninger i det tidsrum, der er nødvendigt af hensyn til de formål, hvortil oplysningerne er indsamlet og registreret. Dette betyder navnlig, at dine personoplysninger slettes så snart FDM ikke længere har et formål med at behandle dem. Opbevaringsperioden afhænger således af behandlingsaktiviteten, og du kan regne med, at dine oplysninger vil blive permanent slettet, når formålet med behandlingen er ophørt. Se oversigt over FDMs persondataopbevaring her: https://fdm.dk/sites/default/files/inline-files/fdm_dataopbevaring.pdf

8.8 Du kan til enhver tid henvende dig til FDM’s kundeservice på www.fdm.dk/kundeservicekontaktfdm@fdm.dk eller tlf. 70 13 30 40 og anmode om at anvende følgende af dine rettigheder:

8.8.1 Sletning, berigtigelse eller indsigt i dine personoplysninger

8.8.2 Begrænsning af behandling vedrørende dine personoplysninger

8.8.3 Indsigelse mod behandling af dine personoplysninger

8.8.4 Transmittering af dine personoplysninger til en anden dataansvarlig (dataportabilitet).

Når du henvender dig for at gøre brug af en eller flere af dine straks ovenstående rettigheder, er det nødvendigt for FDM at være sikre på, at du er den, du giver dig ud for at være. Ved denne identifikationsproces anvendes e-Boks, hvorfor en anvendelse af rettighederne forudsætter, at du sender dit CPR-nummer til FDM. CPR-nummeret vil blive slettet straks efter at vi har behandlet din anmodning. Der henvises i øvrigt til FDM’s generelle persondata- og cookiepolitik.

8.9 Du kan til enhver tid henvende dig til Datatilsynet og klage over FDMs behandling af dine personoplysninger. Henvendelse i den forbindelse rettes til:

Datatilsynet
Borgergade 28, 5
1300 København K
Telefon: 33 19 32 00
E-mail: dt@datatilsynet.dk

9. Ansvarsfraskrivelse

FDM er uden ansvar for forhold, der ligger uden for FDM's kontrol, herunder forhold relateret til myndighederne, leveringsvanskeligheder, naturforhold, uforudsete forhold ved reparationens art og omfang, strejke og lockout. Dette gælder også, hvis forholdet medfører værdiforringelse af køretøjet eller andet indirekte tab, herunder omsætningstab.

10. Misligholdelse

Ved misligholdelse af aftalen om FDM's test eller bilsyn gælder dansk rets almindelige regler.

11. Tvister

Betingelserne og din brug af FDM's hjemmeside samt enhver tvist, som måtte opstå i relation dertil, er underlagt dansk ret.

12. Kontakt

FDM Test og Bilsyn A/S

CVR-nr.: 31075939

Firskovvej 32 2800 Kgs. Lyngby

Telefon: 7013 3040

E-Mail: testogbilsyn@fdm.dk