Betingelser for FDM vejhjælp

Viden

FDM vejhjælp for BIL2500 og BIL3500

1.1. Hvad er dækket?

Dit abonnementet dækker kun én privatbil med en totalvægt op til 2.500 eller 3.500 kg, afhængigt af den på abonnementet registrerede bil. Du kan i din abonnementsoversigt se, om du har valgt dækning på en bil til og med 2.500 kg eller 3.500 kg i totalvægt. Bilen skal registreres hos FDM i forbindelse med tegning af dit abonnement, for at du kan gøre brug af FDM vejhjælp.

1.2 Hjælpen i Danmark

1.2.1 Geografisk dækningsområde

Dit abonnement dækker i Danmark, på transitrute E65 mellem Malmø og Ystad samt indtil 25 km syd for den dansk-tyske grænse. Grønland og Færøerne dækkes af vilkårene for Europa. Se dækningen i Europa på fdm.dk/vejhjaelp/daekning.

1.2.2 Dækning ved driftsstop eller uheld/skader

Abonnementet dækker ved driftsstop eller uheld/skader, hvis bilen ikke er i trafikmæssigt forsvarlig stand til at fortsætte kørslen. Der ydes én assistance pr. driftsstop.
Skaden forsøges udbedret på stedet. Hvis det ikke kan lade sig gøre, transporteres bilen til et af dig valgt værksted eller andet bestemmelsessted i Danmark. Redderen vurderer i samråd med dig, om skaden skal søges udbedret på stedet.

Brændstof og udleverede reservedele betales kontant ved assistancen.
Abonnementet omfatter herudover starthjælp, fritrækning, bjærgning, hjulskift, brændstofudbringning og døroplukning. Endelig dækkes bugseringsbehov som følge af fejltankning og tanktømning på stedet, såfremt det er muligt.

Eventuelle udgifter til bro eller færge betales af FDM vejhjælp.

Ved assistance forbeholder FDM vejhjælp sig ret til at forlange aflæsning af medbragt gods. FDM vejhjælp kan hjælpe med at finde en løsning. Du har ansvaret for det aflæssede gods og videretransporten heraf. Omkostninger forbundet hermed er ikke omfattet af abonnementet.

Abonnementet dækker ikke, hvis bilen anvendes til erhvervsmæssig godstransport.

1.2.3 Transport mellem værksteder

I tilfælde af at din bil transporteres til værksted, og værkstedet tids- eller kvalifikationsmæssigt ikke kan reparere bilen, dækker vi endnu en transport. Transporten skal være bestilt inden for 7 døgn efter første transport. Ligeledes ydes der en transport til ønsket værksted, hvis bilen i forbindelse med færdselsuheld er bugseret til værksted eller bopæl. Der ydes ligeledes bugsering til værksted, hvis din bil får køreforbud i forbindelse med syn. Biler bugseres udelukkende i forbindelse med nedbrud, og må ikke være skilt ad.

FDM vejhjælp kan forlange dokumentation fra værkstedet for, at det pågældende værksted ikke kan reparere bilen.

1.2.4

Abonnementet dækker bugsering ved politianmeldt tyveri eller hærværk, hvis bilen ikke er i trafikmæssig forsvarlig stand til at fortsætte kørslen. Vi dækker også videretransport af dig og dine passagerer til samme bestemmelsessted i forbindelse med tyveri og hærværk, se punkt 1.2.6.

1.2.5

I tilfælde af at problemet ikke kan løses på stedet, og din bil bugseres til værksted/bopæl, omfatter abonnementet videretransport af dig og dine passagerer til fælles bestemmelsessted i Danmark eller udleveringssted for lejebil. Hvis det er muligt, sker transporten med bugseringsbilen – ellers med offentlig transport eller taxa efter FDM vejhjælps vurdering afhængigt af tidspunkt, geografi og situation. Dokumentation for udlæg sendes til FDM vejhjælp. Se kontaktinformationer i pkt. 1.4.10.

1.2.6

FDM vejhjælp kan tilbyde dig og dine passagerer indkvartering på et mellemklassehotel med morgenmad en nat, hvis bilen er bragt til et lokalt værksted for reparation, eller det efter FDMs transport.

1.2.7

Lejebil tilbydes til en reduceret pris i de første 72 timer og op til i alt 7 døgn efter driftsstop eller uheld/skade, hvor bilen ikke vejhjælps underleverandør aktuelt har biler til disposition, og at assistancen er kørt af FDM vejhjælp. Lejebilen rekvireres via FDM vejhjælpsalarmcentral, når det konstateres, at det ikke er muligt at udbedre skaden på stedet. Gældende pris for leje, gebyr m.m. i de tre første døgn og for de efterfølgende fremgår af vejhjaelp.fdm.dk/lejebil.

Du afholder selv alle udgifter til depositum, brændstof, gebyr for aflevering andre steder end udleveringsstedet, opgradering til større kategori af bil og evt. bro- og færgeudgifter.

Lejebilen er kategori A med 100 fri kilometer pr. dag. Der kan være en selvrisiko forbundet med forsikringen.

Du kan køre med lejebilen i Danmark og er ansvarlig for rettidig tilbagelevering af bilen på det af FDM vejhjælp anviste sted. Leje af bil forudsætter fremvisning af gyldigt kørekort.

Herudover henvises til den lejeaftale, som udleveres og underskrives ved udlevering af lejebilen. Ved leje i mere end 72 timer er du ansvarlig for at træffe aftale med FDM vejhjælp herom, og afleverer du ikke bilen inden 7 døgn, afregner du selv lejen med udlejer efter dennes prisliste. Gældende pris for leje, gebyr mm. i de tre første døgn og for de efterfølgende fremgår på fdm.dk/vejhjaelp/lejebil.

1.2.8 Sygdom og tilskadekomst

Ved akut opstået sygdom eller tilskadekomst hos dig som fører, som gør, at du eller en af dine passagerer ikke kan køre bilen videre, omfatter abonnementet hjemkørsel af bilen. Hjælp ydes ikke ved kroniske lidelser.

FDM vejhjælp kan forlange lægelig dokumentation for sygdom/ tilskadekomst. Abonnementet omfatter også videretransport af dig og dine passagerer til fælles bestemmelsessted.

1.3 Hjælpen i Europa

1.3.1 Geografisk dækningsområde

Abonnementet dækker i europæiske lande, i Rusland indtil Uralbjergene samt i Israel, Marokko, Tunesien, Tyrkiet og Iran. Se nærmere på fdm.dk/vejhjaelp/daekning for de lande, som er dækket.

1.3.2 Sådan er du dækket i Europa

Abonnementet dækker ved driftsstop eller uheld/skader, hvis bilen ikke er i trafikmæssigt forsvarlig stand til at fortsætte kørslen. Der ydes én assistance pr. driftsstop.

Skaden forsøges udbedret på stedet, og hvis det ikke kan lade sig gøre, transporteres bilen til nærmeste værksted. Redderen vurderer i samråd med dig, om skaden skal søges udbedret på stedet. Brændstof og udleverede reservedele betales kontant ved assistancen.

Der dækkes også bugsering til nærmeste værksted ved politianmeldt tyveri eller hærværk, som gør, at bilen ikke kan køres trafiksikkert videre. Ved akut opstået sygdom, hvor hverken fører eller passagerer kan køre bilen, bugseres bilen til nærmeste hospital/læge.

Abonnementet omfatter herudover starthjælp, fritrækning, bjærgning, hjulskift, brændstofudbringning og døroplukning. Endelig dækkes bugseringsbehov som følge af fejltankning. Eventuelle udgifter i forbindelse med assistancen i form af tunnel-, bro-, færge- eller andre afgifter refunderes af FDM vejhjælp. Du skal blot sende os bilagene efter hjemkomsten. Se kontaktinformationer i pkt. 1.4.10.

Du og dine passagerer følger som udgangspunkt bilen. Alternativt sker transporten til værkstedet eller hospitalet/lægen med offentlige transportmidler eller taxa efter FDM vejhjælps vurdering.

Ved assistance forbeholder FDM vejhjælp sig ret til at forlange aflæsning af medbragt gods. FDM vejhjælp kan hjælpe med at finde en løsning. Du har ansvaret for det aflæssede gods og videretransporten heraf. Omkostninger forbundet hermed er ikke omfattet af abonnementet.

Abonnementet dækker ikke, hvis bilen anvendes til erhvervsmæssig godstransport.

1.4 Generelt

1.4.1 Karensperiode/Hvornår kan du første gang få assistance fra vejhjælpen

Vejhjælpen dækker 72 timer efter at vi har registreret din betaling og dækker ikke kendte skader på tegningstidspunktet.

1.4.2

Vejhjælpen dækker dansk indregistrerede køretøjer samt indregistreret påhæng, jf. din abonnementsoversigt. Der skal tegnes et abonnement per registreringsnummer, der ønskes dækket af vejhjælpen.

1.4.3

Ved salg, skrotning, tyveri, totalskade eller tilsvarende tab af køretøj kan du flytte medlemskabet til et andet køretøj af samme kategori/vægtklasse og med samme ejer. Du skal blot meddele ændringen til FDM. Du er selv ansvarlig for at oplyse FDM om eventuelle overførsler.

1.4.4

For at vi kan administrere dit medlemskab, udveksler vi oplysninger mellem FDM, FDM vejhjælp og SOS Dansk Autohjælp. Oplysningerne omfatter medlemsnummer, navn, adresse, telefonnummer, e-mail-adresse, abonnementsnummer, registreringsnummer, assistance- oplysninger, diverse oplysninger om din bil og betalingsstatus.

1.4.5

FDM vejhjælp kan alene gøres ansvarlig for skader eller tab, som direkte kan henføres til ydelsen efter denne aftale. FDM vejhjælp er således ikke erstatningsansvarlig for eventuelt afledte skader såsom drifts- og avancetab, tabt arbejdsfortjeneste, mistede feriedage, leje af andet køretøj eller tilsvarende.

Hvis udgiften til assistance kan pålægges tredjemand som følge af regresret, er FDM vejhjælp berettiget hertil, så længe udøvelsen af regresretten sker uden udgift og unødig ulempe for dig.

1.4.6 Vejhjælpen omfatter ikke

Vejhjælp dækker ikke

  • taxaer, udlejningsbiler, herunder biler, der benyttes til privat udlejning, og rustvogne, samt biler der bruges til godstransport
  • assistancebehov, som var kendt på tegningstidspunktet
  • transport til skrotning
  • behov som følge af deltagelse i rally
  • behov, som skyldes manglende eller mangelfuld vedligeholdelse af køretøjet
  • transport af husdyr i bugseringskøretøj

Udførte assistancer, som ikke er omfattet af abonnementet, faktureres efter gældende kontantprisliste, som findes på fdm.dk/vejhjaelp/kontantpriser.

1.4.7 Kørsel i udlandet i kaskodækket køretøj

Er bilen kaskoforsikret, ydes assistance efter forsikringsreglerne, og du skal ringe til Rødt Kort eller Trygs udlandsvejhjælp, hvis du har kaskoforsikring hos Tryg eller en Tryg samarbejdspartner f.eks. FDM forsikring. Hvis bilen er dækket af mobilitetsgarantien, ydes der assistance efter disse regler.  Se kontaktinformation i pkt. 1.4.10.

1.4.8 Force majeure

FDM vejhjælp er ikke ansvarlig for forsinket eller manglende assistance i tilfælde af force majeure, hvilket bl.a. omfatter strejke, lockout, ekstraordinære vejr- eller vejforhold, manglende brændstofforsyning, offentlige restriktioner og krig.

1.4.9 Ophævelse

FDM kan ophæve din vejhjælp uden varsel i tilfælde af misbrug og afgivelse af ukorrekte oplysninger.

1.4.10 Kontakt

FDM

Firskovvej 32

2800 Kongens Lyngby

Telefon: 70 13 30 40

E-mail: fdm@fdm.dk

CVR-nr.: 10376718