Handels- og leveringsvilkår - Spirii

Her kan du læse handels- og leveringsvilkår for Spirii ladeløsning.

1. Aftalegrundlag

1.1. Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for Spirii Connect serviceaftalen mellem Spirii ApS, CVR-nr. 40657339 (”Spirii”) og kunden, medmindre andet er skriftligt aftalt.

1.2.  Salgs- og leveringsbetingelserne udgør sammen med den fremsendte ordrebekræftelse aftalegrundlaget mellem Spirii og kunden.

2. Tilbud og ordrebekræftelse

2.1. Kundens ordre er først bindende for Spirii, når Spirii har afgivet skriftlig ordrebekræftelse på mail.

2.2. Afviger ordrebekræftelsen fra kundens ordre, skal kunden inden 8 dage meddele dette til Spirii, idet ordrebekræftelsen i modsat fald er gældende.

2.3. Tilbud, som eventuelt afgives af Spirii, er kun bindende for Spirii, såfremt overensstemmende accept er modtaget inden 30 dage efter tilbuddets afgivelse til kunden, medmindre anden acceptfrist er angivet i tilbuddet.

2.4. Tilbud må ikke overdrages af kunden til tredjemand.

3. Levering

3.1. Kundens serviceaftale og ladebrik vil blive aktiveret og træde i kraft når kundens ladeboks er installeret eller efter aftale med kunden.

3.2. Hvis aftalen med Spirii omfatter installation af ladeboks, fastlægger Spirii på baggrund af en vurdering af arbejdets omfang et leveringstidspunkt for de aftalte ydelser. Leveringstidspunktet fastlægges i videst muligt omfang efter kundens ønsker. Hvis installation skal foretages af Spiriis installationspartner, leveres ladeboks og andet udstyr i forbindelse med installationen.

3.3. Omfatter leverancen, at Spirii installerer en ladeboks, er det en forudsætning for Spiriis overholdelse af det oplyste tidspunkt for installation af ladeboksen, at de under pkt. 5 nævnte forudsætninger for installation er opfyldt.

3.4. Installationstidspunkt oplyses altid med forbehold for eventuelle forsinkelser som følge af forhold, der ligger uden for Spiriis kontrol.

4. Fortrydelsesret ved fjernsalg

4.1. For privatkunder (forbrugere), hvor aftalen er indgået ved fjernsalg, f.eks. via bestillingsformularen på Spiriis hjemmeside, finder reglerne om fortrydelsesret i forbrugeraftaleloven anvendelse.

4.2.  Hvis aftalen vedrører andre varekøb, skal kunden inden 14 dage fra den dag, hvor kunden eller den af kunden angivne tredjemand, får varen i fysisk besiddelse, give Spirii meddelelse herom, hvis kunden vil udøve sin fortrydelsesret.

4.3.  Hvis aftalen vedrører installation af ladeboks eller andre tjenesteydelser, skal kunden inden 14 dage fra den dag, hvor aftalen indgås, dvs. fra den dag, hvor kunden modtager en ordrebekræftelse fra Spirii, give Spirii meddelelse herom, hvis kunden vil udøve sin fortrydelsesret. Har kunden og Spirii aftalt et installationstidspunkt, inden for 14 dages fristen, ophører fortrydelsesretten dog, når installationen er udført.

4.4.  Falder den sidste dag for udøvelse af fortrydelsesretten på en helligdag, en lørdag, grundlovsdag, den 24. december eller den 31. december, udløber fristen den følgende hverdag.

4.5.  Ved tilbagetræden fra en aftale om en vare skal kunden afsende eller aflevere varen til Spirii uden unødig forsinkelse og senest 14 dage efter den dato, hvor kunden har givet Spirii meddelelse om sin beslutning om at gøre brug af fortrydelsesretten. Kunden afholder selv udgifterne i forbindelse med tilbagelevering af varen.

5. Vilkår for installation af ladeboks, gældende hvis Spirii foretager installation

5.1. Kunden kan selv via tredjemand eller af Spirii få foretaget installationen af ladeboks.

5.2. Spirii kan til enhver tid, hvis Spirii skønner det nødvendigt, kræve dokumentation for adkomstforholdene til ejendommen.

5.3. Kunden indestår for, at ejendommens ejer har givet tilladelse til installationen, hvis ejendommen er ejet af tredjemand. Spirii kan kræve dokumentation for, at ejendommens ejer har givet tilladelse til installationen.

5.4. Installationen udføres i overensstemmelse med gældende lovgivning, herunder stærkstrømsbekendtgørelsen.

5.5. Det er kundens ansvar at sikre, at følgende tekniske forudsætninger for at kunne foretage installationen på ejendommen er til stede:

 •  at der foreligger tilstrækkeligt fremført el
 • at der foreligger en aktiv jordledning, som opfylder Spiriis anbefalinger
 • at der foreligger tilstrækkeligt effektudtag
 • at eksisterende ledninger er nedlagt i henhold til gældende regler

5.6. Det er kundens ansvar at undersøge, hvorvidt installationen kræver myndighedsgodkendelse. Fornødne myndighedsgodkendelser skal være indhentet af kunden forud for installationen.

5.7. Kunden skal på forespørgsel oplyse Spirii om særlige forhold på ejendommen, der kan have betydning for installationsarbejdet.

5.8. Spirii kan ikke drages til ansvar for fejl og mangler, forsinkelse, manglende opfyldelse af aftalen, leveringsumulighed eller skader, der kan henføres til, at de tekniske forudsætninger i pkt. 5.5 ikke er til stede.

5.9. Kunden bærer risikoen for uforudsete forhold, der har væsentlig betydning eller indvirkning på installationsarbejdet. Spirii kan ikke drages til ansvar for fejl og mangler, forsinkelse, manglende opfyldelse af aftalen, leveringsumulighed eller skader, der kan henføres til sådanne uforudsete forhold på ejendommen.

5.10. Forøgede udgifter for Spirii som følge af forhold omfattet af pkt. 5.8 og 5.9 skal betales af kunden. Forøgede udgifter kan eksempelvis bestå et øget tidsforbrug.

5.11. Ladeboksen placeres efter aftale med kunden, hvor det er hensigtsmæssigt i forhold til parkering og opladning.

5.12. Kunden eller en repræsentant for kunden skal være til stede på adressen på installationstidspunktet og sørge for, at der er uhindret adgang til at foretage installationen. Er dette ikke tilfældet, er Spirii berettiget til at fakturere kunden efter gældende prisliste.

5.13. Det er nødvendigt at afbryde for strømmen kortvarigt, når ladeboksen skal tilsluttes elnettet. Spirii fraskriver sig ethvert ansvar for skader som følge af strømafbrydelsen.

5.14. I forbindelse med installationen af ladeboksen vil det ofte være nødvendigt at trække kabel gennem husmur, hvorved murværk performeres. Spirii påtager sig intet ansvar for skader på bygninger eller omgivelser som følge af installationen.

5.15. Det er kundens ansvar at sørge for genopretning af bygninger og omgivelser efter installationen.

5.16. Der kan være særlige bestemmelser fastsat i kontrakten eller ordrebekræftelsen i tillæg til disse vilkår.

6. Vilkår for Spirii ladebrik

6.1. En Spirii ladebrik giver kunden adgang til at oplade kundens elbil på kundens egen ladeboks samt Spiriis og dets samarbejdspartneres ladestandere i det offentlige rum.

6.2. Opladningsbrikken kan købes af kunden til den pris, der fremgår af den til enhver tid gældende pris på Spiriis hjemmesiden. Opladningsbrikken fremsendes til den oplyste adresse.

6.3. Kunden faktureres for sit elforbrug i henhold til gældende priser

6.4. Opladningsbrikken skal opbevares forsvarligt. Brikken må ikke overlades til uvedkommende.

6.5. I tilfælde af at opladningsbrikken mistes eller ved mistanke om misbrug, skal kunden straks ringe og spærre brikken på 38 171 500 for at undgå misbrug. Spiriis kundeservice har åbent 24/7, og mistede brik kan derfor rapporteres døgnet rundt hele året.

6.6. Kunden hæfter ikke for tab som følge af andres uberettigede anvendelse af ladebrikken, såfremt kunden kan godtgøre over for Spirii, at ladebrikken har været misbrugt af andre, og kunden efter at have opnået mistanke om eller kendskab til misbruget har gjort sit yderste for at begrænse tabet, herunder snarest muligt har foretaget spærring af ladebrikken. Kunden hæfter dog uden beløbsbegrænsning for tab, der opstår, som følge af, at kunden har handlet svigagtigt eller med forsæt har undladt snarest muligt at foretage spærring af ladebrikken. Det aftales i medfør af § 116, nr. 2 i betalingsloven, at bevisbyrdereglerne i §§ 98-99 og i betalingsloven ikke finder anvendelse på aftalen.

7. Vilkår for Spirii Connect serviceaftale

7.1. Ved en Spirii Connect serviceaftale forstås en aftale om levering af teknisk support, vedligeholdelse af ladestanderen, softwareopdateringer og refusion af elafgift

7.2. Serviceaftalen træder først i kraft når ladeboksen er installeret og aktiveret medmindre andet er aftalt mellem Kunden og Spirii.

7.3 Afregning af serviceaftale sker fremadrettet månedsvis og første gang når ladeboksen er aktiveret.  

7.4 Spirii beregner og udbetaler refusion af elafgift til kundens bankkonto, hvert kvartal – januar, april, juli og oktober. Satsen for refusion af elafgiften fastsættes af Skat og kan til hver en tid ændres, forudsat at Skat ændrer refusionssatsen.

7.5 Spirii hæfter ikke for ukorrekte bankoplysninger givet til Spirii af Kunden ved oprettelse

7.6 Spirii skal mod fremvisning af legitimation have adgang til ladestanderen for nødvendige eftersyn, afprøvning, aflæsning og afbrydelse.

7.7 Så længe Kunden har en serviceaftale med Spirii og modtager refusion af elafgift, har Spirii den økonomiske risiko og det driftsmæssige ansvar for ladestandernes funktionalitet. Spirii sørger for den tekniske drift af ladeboksen, herunder vedligehold af ladeboksens software, samt har ansvar for udbedring af fejl, skader og mangler for ladeboksen, indtil den opsiges af kunden, også uden for den normale garantiperiode. Så længe kunden har en serviceaftale med Spirii vil Spirii erstatte ladeboksen ved hændelig undergang, fx ved brand, tyveri, hærværk eller lignende. Såfremt almindelig ælde og slitage medfører, at ladeboksen ikke længere fungerer, så leverer og monterer Spirii en ny eller brugt funktionsdygtig ladeboks hos kunden uden yderligere afregning.

8. Teknisk vedligeholdelse – tilgængelighed

8.1. Spirii kan til enhver tid uden varsel foretage tekniske ændringer og software opdateringer på ladeboksen mv. i Spiriis ydelser og tjenester af hensyn til driften eller som følge af myndighedskrav, hvilket kan medføre, at opladning midlertidigt ikke er mulig. Spirii tilstræber at gøre opladninger tilgængelige igen hurtigst muligt.

9. Behandling af personoplysninger

9.1. Spirii registrerer og behandler personoplysninger i forbindelse med opfyldelse af Spiriis aftale med kunden og den generelle drift af Spiriis virksomhed. Spirii er dataansvarlig for behandlingen af personoplysningerne, der foretages som følge af kundens aftale med Spirii.

9.2. De personoplysninger, som Spirii behandler, består af almindelige personoplysninger, herunder navn, adresse, e-mailadresse og telefonnummer hos kunden og oplysninger om de af kunden valgte betalingsmidler.

9.3. Herudover behandler Spirii oplysninger om adressen på den ejendom, hvorpå ladeboksen skal installeres, hvis denne ikke er identisk med kundens adresse, og evt. typebetegnelse på de biler, der skal lades op.

9.4. Spirii registrerer og behandler endvidere dataudtræk fra ladeboksen vedrørende brugen af disse i form af ladeboksens placering, tidspunkt for ladning, strømforbrug (antal kWh), strømforbrug over tid og anden information, som har betydning for afregning og drift.

9.5. Spirii behandler personoplysninger til følgende formål:

 • Opfyldelse og levering af de aftalte ydelser til kunden, herunder administration af Spirii serviceaftale
 • Besvarelse af kundehenvendelser om Spirii og dets tjenester
 • Løbende administration af kundeforholdet, herunder med henblik på fakturering, bogføring og refusion af elafgift
 • Indhentelse af kreditoplysninger vedrørende kunden
 • Vedligeholdelse og drift af ladestandere
 • Behandling og analyse af dataudtræk til brug for drift, vedligeholdelse og
 • udvikling af Spiriis forretning, herunder eksisterende og fremtidige tjenester
 • Overholdelse af gældende lovgivning

9.6. Spiriis behandling af personoplysninger sker med hjemmel i databeskyttelses- forordningens art. 6(1)(b), når behandlingen er nødvendig for opfyldelse af en kontrakt, hvori den registrerede er part, databeskyttelsesforordningens art. 6(1)(c), når behandlingen er nødvendig for at opfylde en retlig forpligtelse, der påhviler Spirii som dataansvarlig, og databeskyttelseslovens art. 6(1)(f), når behandlingen er nødvendig, for at Spirii kan forfølge en berettiget interesse, når den registreredes interesse ikke går forud. Endelig kan Spirii behandle per- sonoplysninger efter databeskyttelsesforordningens art. 6(1)(a), når den regi- strerede har givet samtykke til behandlingen af sine personoplysninger til et el- ler flere specifikke formål.

9.7. Behandling af personoplysninger kan overlades af Spirii til Spiriis leverandører og samarbejdspartnere, herunder ekstern kundeservice og it-leverandører. Disse virksomheder er databehandlere og må alene behandle personoplysningerne efter Spiriis instruks. I den forbindelse kan der ske overførsel af personoplysninger til lande uden for EU, når betingelserne i databeskyttelsesforordningen er opfyldt.

9.8. Spirii opbevarer alene personoplysninger, så længe dette er relevant i forhold til formålene oplistet i pkt. 9.5 ovenfor. Personoplysningerne slettes eller anonymiseres, når de ikke længere er nødvendige.

9.9. Såfremt kunden bliver opmærksom på fejl i de registrerede personoplysninger, bedes kunden skriftligt rette henvendelse til Spirii.

9.10. Efter databeskyttelsesforordningen besidder den registrerede en række rettigheder, herunder retten til indsigt i, berigtigelse, sletning, begrænsning af behandlingen og til at gøre indsigelse mod Spiriis behandling af personoplysninger og til at indgive klage til Datatilsynet. Disse rettigheder er nærmere beskrevet på Datatilsynets hjemmeside, hvortil der henvises. Rettighederne kan udøves ved at rette henvendelse til Spirii.
10. Sikkerhedskrav

10.1. Ladeboksen og andet udstyr må alene anvendes i overensstemmelse med brugsanvisningen. Kunden må ikke tilslutte andet udstyr til ladeboksen end elbiler. Der må ikke foretages indgreb i ladeboksen eller påføres adaptere mv., som ikke er godkendt til ladeboksen. Tilslutning af andre former for udstyr kan indebære sikkerhedsmæssige risici. Spirii fraskriver sig ethvert ansvar for konsekvenserne af en tilslutning i strid med reglerne.

11. Priser

11.1. Alle priser og gebyrer fremgår af den til enhver tid gældende prisliste. Prislisten kan ses på www.spirii.dk.

11.2. Der tages forbehold for trykfejl, prisfejl og udsolgte varer. Priser er angivet i danske kroner og er ekskl. moms, fragt, transaktionsgebyr i forbindelse med kreditkortbetaling mv. Forsendelsesomkostninger afhænger af ordreomfang og leveringssted. Transaktionsgebyr afhænger af ordreomfang og korttype.

11.3. Spirii er berettiget til at opkræve et gebyr for betaling via faktura. Betaler kunden via Bambora betalingsservice, får kunden regningsoplysninger tilsendt pr. e-mail

12. Betaling

12.1. Betaling skal ske i henhold til betalingsbetingelserne angivet på fakturaen

12.3. Betaling for Spirii Connect opkræves fremadrettet månedsvis

12.4. Forbrugsbetaling ved brug af ladebrikken samt øvrig betaling opkræves sædvanligvis bagud.

12.5. Ved supplerende tjenester og services kan der kræves hel eller delvis forudbetaling.

12.6. Mindre beløb i Spiriis favør kan overføres til næste faktureringsperiode.

12.7. Kunden kan ikke foretage modregning af noget krav mod Spirii i Spiriis betalingskrav mod kunden.

12.8. Kunden har endvidere ikke ret til at tilbageholde betalinger til Spirii, herunder som følge af reklamationer.

12.9. Ved forsinket betaling opkræves morarenter i henhold til rentelovens bestemmelser. Spirii er endvidere berettiget til at opkræve rykkergebyr og et kompensationsbeløb i henhold til rentelovens bestemmelser.

12.10. Spirii er i tilfælde af betalingsmisligholdelse berettiget til at foretage indberetning til kreditoplysningsbureau.

13. Opsigelse

13.1. En Spirii Connect aftale er bindende for kunden i 6 måneder, medmindre andet fremgår af kontrakten. Kunden kan opsige Spirii Connect aftalen med 1 måneds varsel til udgangen af en måned, når der er gået 5 måneder efter aftalens ikrafttrædelse.

13.2. Opsigelse af aftalen skal ske enten skriftligt til Spirii på support@spirii.dk eller på selvbetjeningsløsningen ved udgangen af en måned.

13.3. En kunde, der ikke har betalt forfalden gæld, kan ikke indgå en ny aftale med Spirii, før det skyldige beløb er betalt.

13.4. Spirii kan til enhver tid opsige aftalen med et varsel på minimum 3 måneder.

13.5. Ophører serviceaftalen på grund af opsigelse eller misligholdelse, opgør Spirii mellemværendet og foretager refusion eller opkræver differencebeløb.

14. Kundens misligholdelse

14.1. Spirii kan vælge at deaktivere tjenesterne under aftalen uden forudgående varsel, hvis det erfares, at kunden væsentligt misligholder sine forpligtelser under aftalen. Enhver betalingsmisligholdelse betragtes som væsentlig misligholdelse.

14.2. Hvis Kunden afhjælper misligholdelsen, herunder betaler alle forfaldne beløb, kan Spirii vælge at aktivere serviceaftalen og ladebrikken på ny. I forbindelse med aktiveringen af serviceaftalen og ladebrikken, er Spirii berettiget til at opkræve et gebyr.

14.3. Spirii er berettiget til at ophæve aftalen uden forudgående varsel i tilfælde af kundens væsentlige misligholdelse af aftalen. I tilfælde af Spiriis ophævelse af aftalen på grund af kundens misligholdelse hæfter kunden fortsat for den faste betaling i bindingsperioden.

15. Garanti

15.1. Købelovens regler gælder for denne aftale samt ved køb af opladningsbrik.

15.2. Spirii yder garanti på fejl og mangler på ladeboksen, såfremt 1) ladeboksen er installeret i henhold til de anvisninger, som er angivet under pkt. 4, Vilkår for installation af ladeboks, og 2) såfremt kunden har indgået og har en aktiv Spirii Connect aftale om teknisk support, drift og vedligehold.

15.3. Spiriis garanti efter pkt. 15.2 omfatter kun fejl og mangler, som er opstået under de for ladeboksen normale og forudsatte funktionsvilkår og ved rigtig anvendelse, jf. pkt. 10. Garantien dækker ikke fejl og mangler, der skyldes fejlagtig anvendelse, ændringer af ladeboksen foretaget uden Spiriis skriftlige samtykke samt fejl og mangler, der skyldes en reparation udført af kunden eller tredjemand.

15.4 Hvis kunden opsiger sin Spirii Connect serviceaftale, overgår enhver garantisag på ladeboksen til den forhandler, hvor kunden har købt ladeboksen

16. Ansvarsbegrænsning

16.1. Spirii er erstatningsansvarlig efter dansk rets almindelige regler med følgende begrænsninger:

16.1.1. Spirii er ikke ansvarlig for følgeskader, indirekte tab, driftstab, avancetab, tab af omsætning eller produktion, tab af data, tab der kan henføres til manglende eller begrænset adgang til at anvende tjenesten, uanset om sådanne tab fremstår som direkte eller indirekte tab.

16.1.2. Spirii er endvidere ikke ansvarlig for fejl, nedbrud, forstyrrelser, strømkvalitet mv., der kan henføres til andre udbydere, herunder leverandører af el, producenter, eller netudbydere.

16.1.3. Spirii er ikke ansvarlig for skader eller tab, der opstår som følge af manglende tilgængelighed eller forstyrrelser i forbindelse med Spiriis drift og vedligeholdelse.

16.1.4. Spirii er ikke ansvarlig for skader eller tab, som kunden måtte lide, der kan henføres til brugerfejl, herunder men ikke begrænset til fejlopladning, virus mv.

16.1.5. Spiriis erstatningsansvar er beløbsbegrænset og kan således aldrig overstige et beløb svarende til det beløb, som kunden inden for de seneste 6 måneder fra skadestidspunktet har betalt Spirii i henhold til aftalen, medmindre andet følger af præceptiv lovgivning.

16.1.6. Spirii er ikke erstatningspligtig for forsinkelse eller manglende opfyldelse af af- talen, hvis dette forhindres af omstændigheder, der er uden for Spiriis kontrol, herunder men ikke begrænset til, brand, krig, terrorhandlinger, militæraktioner, oprør, strejker, lockout, pandemier,  naturkatastrofer, herunder lynnedslag og oversvømmelser, strømafbrydelse og tekniske forstyrrelser, som Spirii ikke kunne have undgået eller overvundet uden urimelige omkostninger, eller som der ikke kunne have været taget højde for ved aftalens indgåelse.

17. Overdragelse af rettigheder og forpligtelser

17.1. Kunden kan alene med Spiriis samtykke overdrage aftalen og dens rettigheder og forpligtelser til tredjemand. I denne forbindelse kræver Spirii skriftlig tiltrædelse fra både kunden og tredjemand, samt at eventuel forfalden gæld betales, inden overdragelsen gennemføres.

17.2. Spirii er berettiget til at foretage en kreditvurdering af den nye kunde i forbindelse med overdragelsen og at opkræve et gebyr af kunden.

17.3. Spirii kan uden kundens samtykke overdrage aftalen og dens rettigheder og forpligtelser til tredjemand.

18. Ændringer

18.1. Spirii forbeholder sig retten til at ændre priser, herunder priser på serviceaftaler, ladebrikker og prisen pr. kWh samt disse salgs- og leveringsbetingelser.

18.2. Spirii kan ændre priser og disse salgs- og leveringsbetingelser til fordel for kunden uden varsel ved offentliggørelse på Spiriis hjemmeside.

18.3. Væsentlige ændringer af priser og disse salgs- og leveringsbetingelser til ugunst for kunden skal meddeles kunden med et varsel på mindst 1 måned. Væsentlige ændringer meddeles ved brev eller e-mail.

18.4. Kunden kan i forbindelse med væsentlige ændringer opsige aftalen med et var- sel på mindst 14 dage til tidspunktet for ikrafttrædelse af ændringerne.

18.5. Gebyrer kan ændres uden varsel ved offentliggørelse på Spiriis hjemmeside.

18.6. Alle ændringer kan ses på Spiriis hjemmeside: www.spirii.dk.

19. Kundeservice

19.1. Kundeservice kan kontaktes på telefon 38 171 500. E-mails til kundeservice kan sendes til support@Spirii.dk. Skriftlige henvendelser skal sendes til Spirii, Tagensvej 85F, 2200 København N.

Kundeservice kan ligeledes kontaktes, hvis kunden ønsker at klage.

20. Lovvalg og værneting

20.1. Aftalen mellem kunden og Spirii er underlagt dansk ret uden hensyntagen til dansk rets lovvalgsregler.

21. Ikrafttræden

21.1. Disse salgs- og leveringsbetingelser træder i kraft den 17. december 2019.