Vedtægter for FDM

FDMs nuværende vedtægter er vedtaget på det ordinære repræsentantskabsmøde den 6. maj 2017.

FDM repræsentantskab
Viden

Vedtægter for FDM – Forenede Danske Motorejere – CVR 10 37 67 18

Vedtaget på det ordinære repræsentantskabsmøde den 6. maj 2017

§ 1 Navn

Foreningens navn er „FORENEDE DANSKE MOTOREJERE" forkortet „FDM" (Federation of Danish Motorists). Foreningen har værneting i Lyngby.

§ 2 Formål

Foreningens formål er at samle landets motorejere og andre interesserede til gavn for den individuelle persontransports udvikling og som forbrugerorganisation at varetage medlemmernes praktiske og økonomiske interesser.

Formålet søges gennemført ved

 • at varetage medlemmernes interesser som trafikanter og forbrugere,
 • at arbejde for fremme af færdselskulturen og færdselssikkerheden, herunder udbygning og vedligeholdelse af vejnettet,
 • at fremme en mere miljøvenlig trafik,
 • at arbejde for, at beskatningen af den individuelle motoriserede persontransport kun dækker de samfundsomkostninger, der er forbundet med vejnettets infrastruktur, færdselsuheld og miljøbelastning,
 • at indgå aftaler, der indebærer økonomiske og servicemæssige fordele for medlemmerne,
 • at tilgodese medlemmernes fritidsinteresser, herunder ved etablering af fritidsfaciliteter,
 • at yde bistand til og fremme turismen,
 • at fremme det internationale samarbejde,
 • at drive erhvervsmæssig virksomhed, som støtter foreningens formål.

§ 3 Medlemmer

Stk. 1
Som medlem af foreningen kan optages enhver person (personligt medlem). Det personlige medlems husstand er også omfattet af medlemskabet. Ved husstand forstås ægtefælle/samlever samt hjemmeboende børn under 20 år.

Stk. 2
Herudover kan firmaer, selskaber, institutioner, foreninger og motorklubber optages på betingelser, der fastsættes af bestyrelsen.

Stk. 3
Ved indmeldelsen som personligt medlem oplyses den af husstandens myndige personer, som udøver stemmeret og er valgbar. Ændring heraf kan ske en gang årligt med virkning fra kommende medlemsår, jfr. § 15, stk. 3.

Stk. 4
Udmeldelse kan, efter fem måneders medlemskab, ske ved skriftlig meddelelse til foreningen med en måneds varsel til en måneds udløb. Manglende kontingentbetaling medfører automatisk ophævelse af medlemsskabet.

Stk. 5
Medlemmerne er ikke personligt ansvarlige for foreningens forpligtelser. Alene den til enhver tid værende foreningsformue hæfter herfor.

§ 4 Foreningens organisation

Stk. 1
Foreningens organisatoriske opbygning hviler på en inddeling i 10 kredse og 40 lokalområder.

Kreds 1:

Kreds 1 består af lokalområder 1 – 5.

  Lokalområde 1:    Københavns kommune og Grønland

  Lokalområde 2:    Dragør og Tårnby kommuner  

  Lokalområde 3:    Frederiksberg kommune

  Lokalområde 4:    Bornholms Regionskommune og Christiansø

  Lokalområde 5:    Færøerne

Kreds 2:

Kreds 2 består af lokalområder 6 – 8.

  Lokalområde 6:    Lyngby–Tårbæk og Gentofte kommuner

  Lokalområde 7:    Rudersdal og Hørsholm kommuner

  Lokalområde 8:    Gladsaxe, Ballerup og Herlev kommuner

Kreds 3:

Kreds 3 består af lokalområder 9 – 12.

  Lokalområde 9:    Hvidovre, Rødovre, Glostrup og Brøndby kommuner

  Lokalområde 10: Høje-Tåstrup, Albertslund, Ishøj og Vallensbæk kommuner

  Lokalområde 11:  Roskilde og Lejre kommuner

  Lokalområde 12: Greve, Solrød, Køge og Stevns kommuner

Kreds 4:

Kreds 4 består af lokalområder 13 – 15.

  Lokalområde 13: Helsingør, Fredensborg, Allerød og Hillerød kommuner

  Lokalområde 14: Halsnæs, Frederikssund og Gribskov kommuner

  Lokalområde 15: Furesø og Egedal kommuner

Kreds 5:

Kreds 5 består af lokalområder 16 – 18.

  Lokalområde 16: Holbæk, Kalundborg og Odsherred kommuner

  Lokalområde 17: Slagelse, Næstved, Sorø og Ringsted kommuner

  Lokalområde 18: Faxe, Vordingborg, Guldborgsund og Lolland kommuner

Kreds 6:

Kreds 6 består af lokalområder 19 -21.

  Lokalområde 19: Odense, Nordfyns og Kerteminde kommuner

  Lokalområde 20: Middelfart og Assens kommuner

  Lokalområde 21: Svendborg, Nyborg, Langeland, Faaborg-Midtfyn og Ærø kommuner

Kreds 7: 

Kreds 7 består af lokalområder 22 – 25.

  Lokalområde 22: Århus kommune

  Lokalområde 23: Odder, Samsø og Skanderborg kommuner

  Lokalområde 24: Silkeborg og Favrskov kommuner

  Lokalområde 25: Syddjurs og Norddjurs kommuner

Kreds 8:

Kreds 8 består af lokalområder 26 – 30. 

  Lokalområde 26: Holstebro, Viborg, Struer og Lemvig kommuner

  Lokalområde 27: Herning, Ringkøbing-Skjern, Ikast-Brande kommuner

  Lokalområde 28: Skive, Thisted og Morsø kommuner

  Lokalområde 29: Hedensted og Horsens kommuner

  Lokalområde 30: Vejle kommune

Kreds 9:

Kreds 9 består af lokalområder 31 – 33.

  Lokalområde 31: Frederikshavn, Hjørring, Læsø og Brønderslev kommuner

  Lokalområde 32: Jammerbugten og Aalborg kommuner

  Lokalområde 33: Mariagerfjord, Randers, Vesthimmerlands og Rebild kommuner

Kreds 10:

Kreds 10 består af lokalområder 34 – 40.

  Lokalområde 34: Esbjerg og Fanø kommuner

  Lokalområde 35:  Tønder kommune

  Lokalområde 36: Varde, Billund og Vejen kommuner

  Lokalområde 37: Sønderborg kommune

  Lokalområde 38: Haderslev og Aabenraa kommuner

  Lokalområde 39: Fredericia kommune

  Lokalområde 40: Kolding kommune

Stk. 2
Bestyrelsen kan i forbindelse med omlægning af kommunegrænser foretage tilsvarende ændringer i kreds- og lokalområdeinddelingen.

§ 5 Ledelse

Foreningens ledelse består af repræsentantskab og bestyrelse samt en direktion, der varetager den daglige ledelse.

§ 6 Repræsentantskabet

Stk. 1
Repræsentantskabet, der er foreningens højeste myndighed, består af de af medlemmerne valgte repræsentantskabsmedlemmer, jfr. § 12.

Stk. 2
Et repræsentantskabsmedlem skal have folkeregisteradresse i det lokalområde, hvor vedkommende er valgt.

Stk. 3
Valgbar til repræsentantskabet er ethvert personligt medlem under 70 år, som har været medlem af foreningen i minimum et år, og som ikke er lønnet medarbejder i foreningen. Valgperioden er fire år.

§ 7 Repræsentantskabsmøder

Stk. 1
Ordinært repræsentantskabsmøde afholdes hvert år i april kvartal på et af bestyrelsen fastsat sted. Det indkaldes af bestyrelsen med mindst tre ugers varsel gennem bekendtgørelse i medlemsbladet, på foreningens hjemmeside www.fdm.dk og ved skriftlig meddelelse til hvert medlem af repræsentantskabet.

Meddelelsen skal indeholde dagsorden, og hvis denne indeholder forslag, til hvis afgørelse der kræves kvalificeret majoritet, skal dette også være angivet.

Stk. 2
Dagsordenen for det ordinære repræsentantskabsmøde skal indeholde følgende punkter:

 1. Bestyrelsens beretning om virksomheden i det forløbne år. Herunder er det muligt at drøfte emner med tilknytning til vedtægternes § 2 (formålsparagraffen), som har været genstand for debat siden sidste års ordinære repræsentantskabsmøde.
 2. Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse med forslag om meddelelse af decharge til bestyrelsen.
 3. Orientering om foreningens aktiviteter.
 4. Indkomne forslag, jfr. stk. 3.
 5. Valg af revisor, der skal være statsautoriseret.
 6. Eventuelt.

Endvidere skal behandles de forslag, som bestyrelsen måtte ønske at fremsætte.

Stk. 3
Forslag til dagsordenen kan foruden af bestyrelsen fremsættes af repræsentantskabsmedlemmer. Forslag, der ønskes behandlet til beslutningsvedtagelse på det ordinære repræsentantskabsmøde, skal ved skriftlig meddelelse være indleveret til bestyrelsen inden 1. marts.

Stk. 4
Ekstraordinært repræsentantskabsmøde indkaldes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller såfremt mindst 1/5 af repræsentantskabsmedlemmerne ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen - ledsaget af skriftligt begrundet forslag - kræver det.

Stk. 5
Indkaldelse til ekstraordinært repræsentantskabsmøde sker ved bestyrelsens foranstaltning og skal, såfremt mødet afholdes efter henvendelse fra repræsentantskabsmedlemmer, udsendes via skriftlig meddelelse til hvert medlem af repræsentantskabet senest en måned efter, at bestyrelsen har modtaget henvendelsen.

Stk. 6
Indkaldelse til ekstraordinært repræsentantskabsmøde skal ske med mindst tre ugers varsel ved skriftlig meddelelse til hvert medlem af repræsentantskabet.

Stk. 7
På repræsentantskabsmøder - såvel ordinære som ekstraordinære - kan kun de punkter komme til behandling, der er anført i dagsordenen, samt de i forbindelse hermed fremkomne ændringsforslag. Repræsentantskabsmøderne ledes af en af repræsentantskabet valgt dirigent. Bestyrelsen er pligtig til at fremkomme med forslag til dirigent. Dirigenten afgør alle spørgsmål med hensyn til sagernes behandlingsmåde, stemmeafgivningen og dennes resultater, medmindre dirigenten måtte finde anledning til at henvise spørgsmålets afgørelse til repræsentantskabet.

Stk. 8
Over forhandlingerne på repræsentantskabsmødet føres en protokol, der underskrives af dirigenten og af formanden for bestyrelsen eller i dennes forfald af næstformanden.

Stk. 9
På repræsentantskabsmødet afgøres alle anliggender, som ikke angår vedtægtsændringer eller foreningens opløsning ved likvidation eller sammenslutning med anden forening eller lignende, ved simpel stemmeflerhed. Enhver tilstedeværende stemmeberettiget har én stemme.

Et repræsentantskabsmedlem kan give et andet repræsentantskabsmedlem skriftlig fuldmagt til at repræsentere sig på repræsentantskabsmødet. Intet repræsentantskabsmedlem kan dog repræsentere flere end tre repræsentantskabsmedlemmer.

Stk. 10
Til vedtagelse af beslutninger, der går ud på forandringer i foreningens vedtægter eller foreningens opløsning ved likvidation eller sammenslutning med anden forening eller lignende, fordres, at mindst halvdelen af repræsentantskabsmedlemmerne er personligt til stede, og at mindst 2/3 af de tilstedeværende repræsentantskabsmedlemmer stemmer for forslaget, og at denne majoritet udgør mindst 2/5 af samtlige repræsentantskabsmedlemmer på tidspunktet for repræsentantskabsmødet.

Stk. 11
Stemmer på det pågældende repræsentantskabsmøde mindst 2/3 af de tilstedeværende repræsentantskabsmedlemmer for forslaget, men repræsentantskabsmødet i øvrigt ikke er beslutningsdygtigt, indkalder bestyrelsen inden 14 dage til et nyt repræsentantskabsmøde, hvor forslaget da skal anses vedtaget, når mindst 2/3 af de tilstedeværende repræsentantskabsmedlemmer stemmer for det.

Stk. 12
Fremkommer på et repræsentantskabsmøde, på hvilket behandles spørgsmål om forslag til vedtægtsændringer, ændringsforslag med hensyn til det nævnte hovedforslag, afgør almindelig simpel stemmeflerhed, hvorvidt hovedforslaget skal ændres i overensstemmelse med ændringsforslaget.

§ 8 Bestyrelsen

Stk. 1
Bestyrelsen består af kredsformanden for hver af kredsene, to repræsentanter for foreningens medarbejdere, jfr. stk. 4, samt eventuelt herudover indtil to suppleringsmedlemmer, jfr. stk. 3.

Stk. 2
Valgbar til bestyrelsen er kredsens respektive repræsentantskabsmedlemmer. Valgperioden for medlemmer af bestyrelsen er to år gældende fra førstkommende årsskifte, jfr. § 13.

Genvalg kan finde sted indtil fire gange, således at den maksimale sammenhængende periode som bestyrelsesmedlem kan udgøre 10 år, medmindre den pågældende vælges til en højere post i bestyrelsen, jfr. § 11, stk.2. Den anførte periode på 10 år regnes først fra valg gennemført i 2009 og fremefter. 

Stk. 3
Bestyrelsen, jfr. § 13, stk. 1, vælger ved kvalificeret stemmeflerhed suppleringsmedlem(mer) til bestyrelsen. Valgbar som suppleringsmedlem er ethvert medlem af foreningen, der har interesse for foreningens arbejde, og som i øvrigt kan styrke bestyrelsen med erfaring og indsigt på områder, der er relevante for foreningen og dennes selskaber.

Valgperioden for suppleringsmedlem(mer) er et år, og der kan ske genvalg op til fire gange. Suppleringsmedlem(mer) deltager ikke i det i § 11, stk. 2 nævnte valg til formand for bestyrelsen og er ikke valgbar(e) som formand eller næstformand.

Stk. 4
Bestyrelsen fastsætter – med udgangspunkt i de til enhver tid gældende regler for valg af medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer til aktieselskabers bestyrelser - de nærmere regler for valget af to medarbejdervalgte repræsentanter til bestyrelsen.   

Stk. 5
Medlemmerne af bestyrelsen oppebærer et af denne fastsat honorar, der ikke må overstige, hvad der anses for sædvanligt for hvervets art og arbejdets omfang. Honorarets størrelse skal fremgå af årsrapporten.

§ 9 Direktionen

Bestyrelsen ansætter en administrerende direktør til at varetage den daglige ledelse af foreningen i overensstemmelse med de af bestyrelsen fastsatte retningslinier.

Bestyrelsen kan i øvrigt i samråd med den administrerende direktør ansætte en eller flere direktører, der samlet udgør direktionen.

§ 10 Tegningsregel

Stk. 1
Foreningen tegnes ved underskrift af den samlede bestyrelse eller bestyrelsesformanden i forening med to medlemmer af bestyrelsen eller af bestyrelsesformanden i forening med den administrerende direktør. Næstformanden substituerer formanden ved dennes forfald.

Stk. 2
Køb, salg, optagelse af lån og pantsætning af fast ejendom samt kautionsforpligtelser kræver godkendelse af bestyrelsen. Bemyndigelse til indgåelse af leasingaftaler, aftaler om lejemål og øvrige økonomiske forpligtelser fastsættes i bestyrelsens forretningsorden.

Stk. 3
Bestyrelsen kan meddele direktørerne i forening eller hver for sig de fornødne fuldmagter til overfor myndigheder, bank og lignende alene at underskrive på foreningens vegne.

§ 11 Bestyrelsesmøder

Stk. 1
Ordinært bestyrelsesmøde afholdes mindst en gang hvert kvartal. Herudover afholdes bestyrelsesmøde, når tre bestyrelsesmedlemmer eller direktionen skriftligt begærer dette overfor bestyrelsens formand. Møderne indkaldes af direktionen efter aftale med formanden (næstformanden).

Bestyrelsesmøder kan efter formandens nærmere beslutning afholdes som telefon/videomøder henholdsvis med mulighed for enkelte bestyrelsesmedlemmers deltagelse via telefon/videoforbindelse.

Stk. 2
På det ordinære møde i januar kvartal vælger bestyrelsen blandt sine medlemmer en formand og en næstformand. Bestyrelsesmedlemmer, der opstiller til valget som formand, skal inden 1. december forud for det møde i januar kvartal, hvor valg skal finde sted, ved skriftlig meddelelse til samtlige bestyrelsesmedlemmer meddele opstillingen.

På samme møde vælges til forretningsudvalget, hvori formand og næstformand har sæde, yderligere et bestyrelsesmedlem samt en suppleant for dette.

Valgene gælder for to år ad gangen.

Genvalg kan finde sted indtil fire gange, således at den maksimale sammenhængende periode som respektive formand, næstformand eller forretningsudvalgsmedlem kan udgøre 10 år. Ved opgørelsen af 10 års perioden medregnes en forudgående periode som ordinært bestyrelsesmedlem ikke, ligesom perioden som hhv. forretningsudvalgsmedlem eller næstformand ikke medregnes ved valg som hhv. næstformand eller formand.

Hvis et bestyrelsesmedlem ikke genvælges som medlem af forretningsudvalget som næstformand eller formand, kan pågældende fortsætte i bestyrelsen, idet opgørelsen af 10 års perioden da regnes fra det tidspunkt, hvor den pågældende opnåede valg til sin seneste post som forretningsudvalgsmedlem, næstformand eller formand. Den anførte periode på 10 år regnes først fra valg gennemført i 2009 og fremefter.

De valgte tiltræder i det førstkommende april kvartal efter afholdelse af ordinært repræsentantskabsmøde.

Formanden for bestyrelsen er formand for foreningen. Ved formandens forfald, der ikke blot er af midlertidig karakter, træder næstformanden i formandens sted.

Stk. 3
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer er til stede. Afstemningen afgøres ved simpel stemmeflerhed; i tilfælde af stemmelighed er formandens, eller hvis denne ikke er til stede, næstformandens stemme afgørende.

Stk. 4
Bestyrelsen fastsætter selv sin og forretningsudvalgets forretningsorden.

Stk. 5
Bestyrelsen kan udnævne æresmedlemmer.

§ 12 Valg

Stk. 1
Valg af repræsentantskabsmedlemmer finder sted samtidigt i kredsene 1 og 10 kredsene 2, 3 og 8, kredsene 4, 6 og 9 og kredsene 5 og 7. Turnus er bestemt ved, at der vælges i kredsene 1 og 10 i 2010.

Stk. 2
Valg af repræsentantskabsmedlemmer gennemføres elektronisk, medmindre bestyrelsen bestemmer andet. Medlemmers anmeldelse af kandidatur til repræsentantskabet med tilhørende stillerliste skal dog fremsendes fysisk eller som pdf-scannet dokument via skriftlig meddelelse, jf. § 12, stk. 5 litra c og f.

Stk. 3
De til repræsentantskabsvalget stemmeberettigede medlemmer jf. § 12, stk. 5, litra b, modtager umiddelbart efter kandidatopstillingsfristen, jf. § 12, stk. 5, litra a, skriftlig meddelelse indeholdende information om fremgangsmåden og de praktiske foranstaltninger for gennemførelsen af det elektroniske repræsentantvalg.

Stk. 4
Bestyrelsen drager omsorg for, at elektroniske valg af repræsentantskabsmedlemmer gennemføres på betryggende vis, herunder at det anvendte elektroniske system sikrer en effektivt og anonymiseret registrering af de afgivne stemmer.

Stk. 5
Valgene gælder for fire år fra den 16. oktober at regne og foretages efter følgende regler:

a. Oplysning om, i hvilke lokalområder, der skal afholdes valg, gives ved offentliggørelsen i medlemsbladet og på foreningens hjemmeside www.fdm.dk  mindst 4 uger før kandidatopstillingsfristen 1. september.

b. Valg i lokalområder afholdes fra 1.-14. oktober, begge dage iberegnet. I hvert lokalområde vælges for næste valgperiode et repræsentantskabsmedlem. I lokalområder, hvor der - opgjort pr. 1. juni - er mere end 3.000 medlemmer vælges herudover for samme periode et repræsentantskabsmedlem for hver yderligere påbegyndt 3.000 medlemmer.

Stemmeberettigede er de personlige medlemmer, der den 1. september det år, afstemningen afholdes, har postadresse i vedkommende lokalområde og har betalt forfaldent kontingent.

c.   For kandidatopstilling gælder følgende:

Af meddelelsen jf. § 12, stk. 2, skal det fremgå, hvor mange repræsentantskabs-medlemmer, der skal vælges i det pågældende lokalområde. Det skal endvidere fremgå hvilke fungerende repræsentantskabsmedlemmer, der ønsker at fortsætte som repræsentantskabsmedlemmer i den kommende valgperiode og hvornår de pågældende repræsentantskabsmedlemmer er valgt eller konstitueret.

Herudover skal de kandidater, der er anmeldt til hovedkontoret senest 1. september kl. 12.00 middag fremgå. Er den 1. september en lørdag eller søndag udskydes fristen til den efterfølgende mandag. Anmeldelsen skal ske ved skriftlig meddelelse, og mindst 10 af foreningens personlige medlemmer, jfr. § 3 stk.3, inden for lokalområdet skal have underskrevet anmeldelsen.

d. Stemme kan afgives på så mange repræsentantskabsmedlemmer, som skal vælges i det pågældende lokalområde.. Når stemme er afgivet kan den ikke tilbagekaldes eller ændres. Stemmer skal være afgivet senest den 15. oktober kl. 16.00. Er den 15. oktober en lørdag eller søndag udskydes fristen til den efterfølgende hverdag. Senere afgivne stemmer medregnes ikke i optællingen. Stemmerne optælles af revisoren. Tvivlspørgsmål vedrørende valgene afgøres endeligt af bestyrelsen.

e. Dersom et eller flere afgående repræsentantskabsmedlemmer ønsker at fortsætte som repræsentantskabsmedlem i den kommende valgperiode og har tilkendegivet dette ved skriftligt meddelelse til hovedkontoret på baggrund af skriftlig henvendelse fra foreningen, betragtes vedkommende som valgt uden afstemning, hvis antallet af kandidater, der er anmeldt, ikke overstiger antallet af de øvrige ledige poster som repræsentantskabsmedlem.

En i overensstemmelse med § 12 stk. 5, litra c, anmeldt kandidat anses ligeledes som valgt uden afstemning, hvis antallet af kandidater, der er anmeldt, ikke overstiger antallet af de ledige poster som repræsentantskabsmedlem.

f.   I tilfælde af vakance i et lokalområde kan bestyrelsen med kvalificeret flertal efter indstilling fra et kvalificeret flertal af kredsens repræsentantskabsmedlemmer konstituere et repræsentantskabsmedlem indtil valgperiodens udløb, jfr. i øvrigt § 6, stk. 3.

Konstituering kan ikke ske indenfor 12 måneder forud for næste ordinære valg i kredsen.

Den konstituerede skal inden konstitueringen - ved skriftlig meddelelse - fremsende stillerliste underskrevet af mindst 10 af foreningens personlige medlemmer, jfr. § 3, stk. 3, inden for lokalområdet.

g. I tiden 18. november - 20. december, begge dage inkl. afholdes kredsmøder, jfr. § 13, stk. 1, hvor de således valgte repræsentantskabsmedlemmer indenfor vedkommende kreds vælger en kredsformand samt en suppleant for denne. Valgbar som kredsformand og suppleant er kredsens repræsentantskabsmedlemmer.

Valgperioden er to år og genvalg kan finde sted med de begrænsninger, som fremgår af § 8 stk. 2 jf. § 11 stk. 2. Valghandlingen ledes af repræsentantskabsmedlemmet med størst anciennitet i kredsen.

Til et repræsentantskabsmedlems anciennitet medregnes anciennitet opnået fra en tidligere kreds, hvis repræsentantskabsmedlemmet skifte af kreds var foranlediget af ændringen i kredsinddelingen pr. 17. maj 2008. Er medlemmet med størst anciennitet i kredsen på valg, ledes valget af det medlem, der har højest anciennitet i kredsen, og som ikke er på valg.

Er et repræsentantskabsmedlem forhindret i at deltage i mødet og valget ifølge nærværende bestemmelse, kan vedkommende give et andet medlem i kredsen skriftlig fuldmagt til at stemme på sine vegne. 

§ 13 Kredsmøder

Stk. 1
Efter forhandling med vedkommende kredsformand skal hovedkontoret foranledige, at der hvert år i tiden 18. november – 20. december, begge dage inkl. afholdes møde mellem kredsens repræsentantskabsmedlemmer.

Mødet kan afholdes som et fællesmøde mellem flere kredse. På et sådant vælges kredsens repræsentant og suppleant til bestyrelsen for den kommende periode. Valgbar til bestyrelsen er ethvert af kredsens repræsentantskabsmedlemmer. Formanden eller næstformanden og direktionen skal være repræsenteret på kredsmøderne.

Stk. 2
Dagsorden for kredsmøderne skal som minimum indeholde følgende punkter:

 1. Meddelelser fra kredsformanden
 2. Valg af kredsformand og suppleant (hvert andet år jfr. § 12, stk. 2, litra g).
 3. Orientering fra bestyrelsen
 4. Orientering fra direktionen
 5. Eventuelt.

Stk. 3
Møde mellem kredsens repræsentantskabsmedlemmer skal i øvrigt afholdes senest en måned efter, at kredsformanden eller mindst halvdelen af kredsens repræsentantskabsmedlemmer har begæret det.

§ 14 Medlemsarrangementer

Stk. 1
Kredsformændene kan foranledige, at der årligt afholdes mindst et møde for kredsens medlemmer. Møderne kan arrangeres i samarbejde med FDMs administration.

Stk. 2
Inden for et lokalområde kan medlemmerne slutte sig sammen i en lokal FDM-klub bestående af mindst 30 medlemmer. Lokalklubben skal bære et selvstændigt navn, hvoraf samhørigheden med FDM fremgår, og klubbens navn og vedtægter skal godkendes af bestyrelsen. Lokalklubbens formål skal være i overensstemmelse med FDMs formål, jfr. § 2.

En lokal FDM-klub vælger selv sin bestyrelse og er efter aftale med hovedkontoret berettiget til at benytte de i lokalområdet værende og FDM tilhørende ejendomme i forbindelse med klubarrangementer. FDM hæfter ikke for FDM-klubbens forpligtelser.

Stk. 3
FDM-medlemmer kan danne landsdækkende klubber omkring et fælles formål. Sådanne klubber skal bære et selvstændigt navn, hvoraf samhørigheden med FDM fremgår, og klubbens navn og vedtægter skal godkendes af bestyrelsen. Klubbens formål skal være i overensstemmelse med FDMs formål, jfr. § 2.

En sådan klub vælger selv sin bestyrelse og er efter aftale med hovedkontoret berettiget til at benytte FDMs ejendomme og øvrige faciliteter i forbindelse med klubarrangementer. FDM hæfter ikke for en sådan FDM-klubs forpligtelser.

§ 15 Kontingent

Stk. 1
Det årlige kontingent for et personligt medlemskab samt kontingentet for firmaer, selskaber, institutioner, foreninger og motorklubber fastsættes af bestyrelsen efter indstilling fra direktionen.

Stk. 2
Kontingentet betales forud for et år. Ved udmeldelse i overensstemmelse med § 3, stk. 4 tilbagebetales eventuelt overskydende kontingent.

Stk. 3
Det ved indmeldelsen forfaldne kontingent er betaling fra indmeldelsesdagen samt for de følgende 12 hele kalendermåneder, der udgør medlemsåret. Kontingentet for følgende medlemsår forfalder til betaling den 1. i første måned i det nye medlemsår.

Stk. 4
Bestyrelsen er bemyndiget til at træffe bestemmelse om ændring af den i stk. 2 og 3 nævnte opkrævningsform/måde og -frekvens samt til at træffe bestemmelse om nye medlemmers vilkår. Bestyrelsen er bemyndiget til at regulere det i henhold til stk. 1 beregnede kontingent, i det omfang kontingentet efter den til enhver tid gældende lov om merværdiafgift momsbelægges.

Stk. 5
Æresmedlemmer og indbudte medlemmer er kontingentfri og er ikke valgbare til repræsentantskabet.

§ 16 Kommunikation

Stk.1
Ved ”skriftlig” meddelelse og/eller henvendelse forstås i disse vedtægter såvel 1) almindelig brevpost som 2) elektronisk post, medmindre andet udtrykkeligt fremgår af de enkelte bestemmelser. Foreningens bestyrelse kan frit vælge hvilken af disse kommunikationsformer, som ønskes anvendt ved skriftlig kommunikation mellem foreningen og foreningens medlemmer.

Foreningen kan som alternativ til at sende information via skriftlig meddelelse vælge at offentliggøre informationen på foreningens hjemmeside www.fdm.dk, hvis informationen henvender sig til alle medlemmer af foreningen eller en større gruppe deraf.

I tilfælde af at informationen offentliggøres på foreningen hjemmeside, modtager de for informationen relevante medlemmer direkte elektronisk post indeholdende link eller anden henvisning til den offentliggjorte information. Ved foreningens afsendelse af et sådan link eller anden henvisning til den af et medlem oplyste elektroniske postadresse jf.§ 16, stk. 2, anses informationen for at være kommet frem.     
Stk. 2
Foreningen anmoder foreningens medlemmer om til medlemmets profilside på foreningens hjemmeside www.fdm.dk at uploade en elektronisk postadresse, hvortil skriftlige meddelelser, jf. § 16, stk. 1, kan sendes. Hvert enkelt medlem skal sikre og er ansvarlig for, at foreningen til enhver tid er i besiddelse af medlemmets korrekte elektroniske postadresse.

Stk. 3
Bestyrelsen kan beslutte, at elektronisk post også kan anvendes ved kommunikation mellem foreningen og medlemmer af foreningens repræsentantskab, bestyrelse og/eller direktion og mellem medlemmerne af disse ledelsesorganer indbyrdes.

Foreningen fører en liste over elektroniske postadresser for de til enhver tid værende medlemmer af repræsentantskabet, bestyrelsen og direktionen og er forpligtet til at stille denne til rådighed for medlemmerne af de respektive ledelsesorganer.

Stk. 4
Generelle oplysninger om elektronisk kommunikation fremgår af foreningens hjemmeside www.fdm.dk.

§ 17 Regnskab og revision

Stk. 1
Regnskabsåret er kalenderåret. Ved hvert kalenderårs udløb opgøres regnskabet over det forløbne års drift samt status.

Stk. 2
Det er den administrerende direktørs ansvar, at foreningens regnskabsvæsen er indrettet og føres på betryggende måde i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Stk. 3
Regnskabet skal inden 1. marts være afsluttet og tilstillet revisor, som derefter inden 1. april skal fremsende den reviderede årsrapport og revisionsprotokol til bestyrelsen.

Stk. 4
Den reviderede årsrapport skal ligge til eftersyn for medlemmerne på hovedkontoret i de sidste tre uger før repræsentantskabsmødet.

§ 18 Eksklusion

Et medlem, der modarbejder eller på anden måde skader foreningens interesser, kan ekskluderes.

Eksklusion sker ved bestyrelsens beslutning, der i alle tilfælde er endelig og ikke kan indbringes for nogen domstol. Forslag om eksklusion kan stilles af et medlem af bestyrelsen. Ved behandlingen af forslaget skal mindst syv medlemmer af bestyrelsen være til stede, og beslutning om eksklusion kræver enstemmighed blandt de på det pågældende bestyrelsesmøde mødte bestyrelsesmedlemmer.

Et medlem, der er foreslået ekskluderet, skal have lejlighed til at udtale sig for bestyrelsen, forinden beslutning træffes. 

§ 19 Foreningens opløsning

Stk. 1
Foreningens opløsning ved likvidation eller sammenslutning med anden forening eller lignende kan kun vedtages på den i § 7, stk. 10 foreskrevne måde.

Stk. 2
Hvis foreningen skal opløses ved likvidation, vælger repræsentantskabsmødet ved simpel stemmeflerhed én eller flere likvidatorer, der træder i bestyrelsens sted.

Stk. 3
Kontingent tilbagebetales ikke. Eventuelt overskud efter likvidationen indgår i en fond, hvis formål bestemmes af repræsentantskabet.  

*****

Vedtaget på FDMs repræsentantskabsmøde den 6. maj 2017.