Vedtægter for FDM

FDMs nuværende vedtægter er vedtaget på det ordinære repræsentantskabsmøde den 24. april 2021.

FDM repræsentantskab
Viden

Vedtægter for FDM f.m.b.a. - CVR 10 37 67 18

Vedtaget på det ordinære repræsentantskabsmøde den 24. april 2021

§ 1 Navn

Foreningens navn er FDM f.m.b.a..

Foreningen har hjemsted i Lyngby-Taarbæk kommune.

Foreningen har følgende binavne:

 • Forenede Danske Motorejere f.m.b.a.
 • Forenede Danske Motorejere, FDM f.m.b.a.
 • Federation of Danish Motorists f.m.b.a.
 • Federation of Danish Motorists, FDM f.m.b.a.

§ 2 Formål

Foreningens formål er at samle landets motorejere og andre interesserede til gavn for den individuelle persontransports udvikling, og som forbrugerorganisation at varetage medlemmernes praktiske og økonomiske interesser.

Formålet søges gennemført ved

 • at varetage medlemmernes interesser som trafikanter og forbrugere
 • at arbejde for fremme af færdselskulturen og færdselssikkerheden, herunder udbygning og vedligeholdelse af vejnettet
 • at fremme en mere miljøvenlig trafik
 • at arbejde for, at beskatningen af den individuelle motoriserede persontransport kun dækker de samfundsomkostninger, der er forbundet med vejnettets infrastruktur, færdselsuheld og miljøbelastning
 • at indgå aftaler, der indebærer økonomiske og servicemæssige fordele for medlemmerne
 • at tilgodese medlemmernes fritidsinteresser, herunder ved etablering af fritidsfaciliteter
 • at yde bistand til og fremme turismen
 • at fremme det internationale samarbejde
 • at drive erhvervsmæssig virksomhed, som støtter foreningens formål.

§ 3 Medlemmer

Stk. 1
Som medlem af foreningen kan optages enhver person (personligt medlem). Det personlige medlems husstand er også omfattet af medlemskabet. Ved husstand forstås ægtefælle/samlever samt hjemmeboende børn under 21år.

Stk. 2
Herudover kan firmaer, selskaber, institutioner, foreninger og motorklubber optages på betingelser, der fastsættes af bestyrelsen.

Stk. 3
Det ved indmeldelsen registrerede personlige medlem udøver stemmeret og er valgbar til foreningens repræsentantskab.
Ændring af det personlige medlem kan ske ved skriftlig meddelelse til foreningen med virkning fra kommende måned.

Stk. 4
Udmeldelse kan, efter fem måneders medlemskab, ske ved skriftlig meddelelse til foreningen med en måneds varsel til en måneds udløb. Manglende kontingentbetaling medfører automatisk ophævelse af medlemskabet.

Stk. 5
Medlemmerne er ikke personligt ansvarlige for foreningens forpligtelser. Alene den til enhver tid værende foreningsformue hæfter herfor.

§ 4 Foreningens organisation

Stk. 1
Foreningens organisatoriske opbygning hviler på en inddeling i 10 kredse og 40 lokalområder.

Kreds 1:
Kreds 1 består af lokalområder 1-5.
Lokalområde 1: Københavns kommune og Grønland
Lokalområde 2: Dragør og Tårnby kommuner
Lokalområde 3: Frederiksberg kommune
Lokalområde 4: Bornholms Regionskommune og Christiansø
Lokalområde 5: Færøerne
 
Kreds 2:
Kreds 2 består af lokalområder 6-8.
Lokalområde 6: Lyngby–Taarbæk og Gentofte kommuner
Lokalområde 7: Rudersdal og Hørsholm kommuner
Lokalområde 8: Gladsaxe, Ballerup og Herlev kommuner

Kreds 3:
Kreds 3 består af lokalområder 9-12.
Lokalområde   9: Hvidovre, Rødovre, Glostrup og Brøndby kommuner
Lokalområde 10: Høje-Taastrup, Albertslund, Ishøj og Vallensbæk kommuner
Lokalområde 11: Roskilde og Lejre kommuner
Lokalområde 12: Greve, Solrød, Køge og Stevns kommuner

Kreds 4:
Kreds 4 består af lokalområder 13-15.
Lokalområde 13: Helsingør, Fredensborg, Allerød og Hillerød kommuner
Lokalområde 14: Halsnæs, Frederikssund og Gribskov kommuner
Lokalområde 15: Furesø og Egedal kommuner

Kreds 5:
Kreds 5 består af lokalområder 16-18.
Lokalområde 16: Holbæk, Kalundborg og Odsherred kommuner
Lokalområde 17: Slagelse, Næstved, Sorø og Ringsted kommuner
Lokalområde 18: Faxe, Vordingborg, Guldborgsund og Lolland kommuner

Kreds 6:
Kreds 6 består af lokalområder 19-21.
Lokalområde 19: Odense, Nordfyns og Kerteminde kommuner
Lokalområde 20: Middelfart og Assens kommuner
Lokalområde 21: Svendborg, Nyborg, Langeland, Faaborg-Midtfyn og Ærø kommuner

Kreds 7:  
Kreds 7 består af lokalområder 22-25.
Lokalområde 22: Aarhus kommune
Lokalområde 23: Odder, Samsø og Skanderborg kommuner
Lokalområde 24: Silkeborg og Favrskov kommuner
Lokalområde 25: Syddjurs og Norddjurs kommuner

Kreds 8:
Kreds 8 består af lokalområder 26-30.  
Lokalområde 26: Holstebro, Viborg, Struer og Lemvig kommuner
Lokalområde 27: Herning, Ringkøbing-Skjern, Ikast-Brande kommuner
Lokalområde 28: Skive, Thisted og Morsø kommuner
Lokalområde 29: Hedensted og Horsens kommuner
Lokalområde 30: Vejle kommune
 
Kreds 9:
Kreds 9 består af lokalområder 31-33.
Lokalområde 31: Frederikshavn, Hjørring, Læsø og Brønderslev kommuner
Lokalområde 32: Jammerbugt og Aalborg kommuner
Lokalområde 33: Mariagerfjord, Randers, Vesthimmerlands og Rebild kommuner

Kreds 10:
Kreds 10 består af lokalområder 34–40.
Lokalområde 34: Esbjerg og Fanø kommuner
Lokalområde 35: Tønder kommune
Lokalområde 36: Varde, Billund og Vejen kommuner
Lokalområde 37: Sønderborg kommune
Lokalområde 38: Haderslev og Aabenraa kommuner
Lokalområde 39: Fredericia kommune
Lokalområde 40: Kolding kommune

Stk. 2
Bestyrelsen kan i forbindelse med omlægning af kommunegrænser foretage tilsvarende ændringer i kreds- og lokalområdeinddelingen.

§ 5 Ledelse

Foreningens ledelse består af repræsentantskab og bestyrelse samt en direktion, der varetager den daglige ledelse.

§ 6 Repræsentantskabet

Stk. 1
Repræsentantskabet, der er foreningens højeste myndighed, består af de af medlemmerne valgte repræsentantskabsmedlemmer.

Stk. 2
Et repræsentantskabsmedlem skal have folkeregisteradresse i det lokalområde, hvor vedkommende er valgt.

Stk. 3
Valgbar til repræsentantskabet er ethvert personligt medlem, der ikke er fyldt 70 år den 1. september i valgåret, som har været medlem af foreningen i minimum ét år regnet fra starten af husstandens medlemskab jf. § 3 stk. 1 og 3, og som ikke er lønnet medarbejder i foreningen. Valgperioden er fire år.

Stk. 4
Valg af repræsentantskabsmedlemmer sker i en 4-årig turnus og finder sted samtidig i kredsene 1 og 10, i kredsene 2, 3 og 8, i kredsene 4, 6 og 9 og i kredsene 5 og 7. Turnus er bestemt ved, at der blev afholdt valg i kredsene 1 og 10 i 2010.

Stk. 5
De til repræsentantskabsvalget stemmeberettigede medlemmer jf. stk. 7, litra c, modtager umiddelbart efter kandidatopstillingsfristens udløb skriftlig meddelelse indeholdende information om fremgangsmåden og de praktiske foranstaltninger for gennemførelsen af repræsentantskabsvalget.

Stk. 6
Bestyrelsen drager omsorg for, at valg af repræsentantskabsmedlemmer gennemføres på betryggende vis, herunder at det anvendte valgsystem sikrer en effektiv og anonymiseret registrering af de afgivne stemmer.

De nærmere regler for opstilling af kandidater og afholdelse af valg fastsættes af bestyrelsen i et valgregulativ som offentliggøres på FDMs hjemmeside, www.fdm.dk.

Stk. 7
Valg af repræsentantskabsmedlemmer gælder for fire år fra den 16. oktober at regne og foretages efter følgende regler:

a. Oplysning om, i hvilke lokalområder, der skal afholdes valg, offentliggøres på foreningens hjemmeside, www.fdm.dk mindst fire uger før kandidatopstillingsfristen, den 1. september. Af oplysningen skal det fremgå, hvor mange repræsentantskabsmedlemmer, der skal vælges i det pågældende lokalområde.

b. Valg i lokalområder afholdes fra 1.-14. oktober, begge dage iberegnet. I hvert lokalområde vælges for næste valgperiode et repræsentantskabsmedlem. I lokalområder, hvor der – opgjort pr. 1. juni – er mere end 3.000 medlemmer vælges herudover for samme periode et repræsentantskabsmedlem for hver yderligere påbegyndt 3.000 medlemmer.

c. Stemmeberettigede er de personlige medlemmer, der den 1. september det år, afstemningen afholdes, har postadresse i vedkommende lokalområde og har betalt forfaldent kontingent.

d. For kandidatopstilling gælder, at anmeldelse af kandidatur skal ske ved skriftlig meddelelse til foreningen og skal være foreningen i hænde senest den 1. september, kl. 12.00, jf. valgregulativ. Mindst ti af foreningens personlige medlemmer, jf. § 3 stk.3, med folkeregisteradresse inden for lokalområdet skal have underskrevet anmeldelsen.

e. Stemme kan afgives på så mange repræsentantskabsmedlemmer, som skal vælges i det pågældende lokalområde. Når stemme er afgivet, kan den ikke tilbagekaldes eller ændres. Stemmer skal være afgivet senest den 14. oktober kl. 23.59. Tvivlsspørgsmål vedrørende valgene afgøres endeligt af bestyrelsen.

f.  Såfremt der i et lokalområde ikke er anmeldt flere kandidater end det maksimale antal mulige repræsentantskabsmedlemmer, vil de anmeldte kandidater være valgt uden afstemning.

g. I tilfælde af vakante pladser i et lokalområde i valgperioden kan bestyrelsen efter indstilling fra et flertal af kredsens repræsentantskabsmedlemmer konstituere et repræsentantskabsmedlem indtil valgperiodens udløb, jf. i øvrigt § 6 stk. 3.

Konstituering kan ikke ske inden for 12 måneder forud for næste ordinære valg i kredsen.

Den konstituerede skal inden konstitueringen – ved skriftlig meddelelse – fremsende stillerliste underskrevet af mindst ti af foreningens personlige medlemmer, jf. § 3 stk. 3, inden for lokalområdet.

§ 7 Repræsentantskabsmøder

Stk. 1
Ordinært repræsentantskabsmøde afholdes hvert år i april kvartal. Det indkaldes af bestyrelsen med mindst tre ugers varsel gennem bekendtgørelse på foreningens hjemmeside, www.fdm.dk, og ved skriftlig meddelelse til hvert medlem af repræsentantskabet. Meddelelsen skal indeholde dagsorden, og hvis denne indeholder forslag, til hvis afgørelse der kræves kvalificeret majoritet, skal dette også være angivet.

Stk. 2
Dagsordenen for det ordinære repræsentantskabsmøde skal indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.

3. Foreningens reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse med forslag om meddelelse af decharge til bestyrelsen og direktionen.

4. Orientering om foreningens aktiviteter.

5. Indkomne forslag, jf. stk. 3.

6. Valg af revisor, der skal være statsautoriseret.

7. Eventuelt.

Endvidere skal behandles de forslag, som bestyrelsen måtte ønske at fremsætte.

Stk. 3
Forslag til dagsordenen kan foruden af bestyrelsen fremsættes af repræsentantskabsmedlemmer. Forslag, der ønskes behandlet til beslutningsvedtagelse på det ordinære repræsentantskabsmøde, skal ved skriftlig meddelelse være indleveret til bestyrelsen inden 1. marts.

Stk. 4
Ekstraordinært repræsentantskabsmøde indkaldes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller såfremt mindst 1/5 af repræsentantskabsmedlemmerne ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen – ledsaget af skriftligt begrundet forslag – kræver det.

Stk. 5
Indkaldelse til ekstraordinært repræsentantskabsmøde sker ved bestyrelsens foranstaltning. Såfremt mødet afholdes efter henvendelse fra repræsentantskabsmedlemmer, skal bestyrelsen indkalde repræsentant-skabsmødet senest en måned efter, at bestyrelsen har modtaget henvendelsen.

Stk. 6
Indkaldelse til ekstraordinært repræsentantskabsmøde skal ske med mindst tre ugers varsel ved skriftlig meddelelse til hvert medlem af repræsentantskabet.

Stk. 7
Repræsentantskabsmøder afholdes på en af bestyrelsen fastsat adresse i Danmark. Bestyrelsen kan dog under ekstraordinære omstændigheder bestemme, at repræsentantskabsmøder kan afholdes elektronisk. Bestyrelsen drager i så fald omsorg for, at repræsentantskabsmødet afvikles forsvarligt, effektivt og sikkert, herunder at repræsentantskabsmedlemmerne har mulighed for at lytte, ytre sig og afgive stemme på repræsentantskabsmødet.

Stk. 8
På repræsentantskabsmøder – såvel ordinære som ekstraordinære – kan kun de punkter komme til behandling, der er anført i dagsordenen, samt de i forbindelse hermed fremkomne ændringsforslag. Repræsentantskabsmøderne ledes af den af repræsentantskabet valgte dirigent. Bestyrelsen er pligtig til at fremkomme med forslag til dirigent. Dirigenten afgør alle spørgsmål med hensyn til sagernes behandlingsmåde, stemmeafgivningen og dennes resultater, medmindre dirigenten måtte finde anledning til at henvise spørgsmålets afgørelse til repræsentantskabet.

Stk. 9
Over forhandlingerne på repræsentantskabsmødet føres en protokol, der underskrives af dirigenten og af formanden for bestyrelsen eller i dennes forfald af næstformanden.

Stk. 10
På repræsentantskabsmødet afgøres alle anliggender, som ikke angår vedtægtsændringer eller foreningens opløsning ved likvidation eller sammenslutning med anden forening eller lignende, ved simpel stemmeflerhed. Enhver tilstedeværende stemmeberettiget har én stemme.

Et repræsentantskabsmedlem kan give et andet repræsentantskabsmedlem skriftlig fuldmagt til at repræsentere sig på repræsentantskabsmødet. Intet repræsentantskabsmedlem kan dog repræsentere flere end tre repræsentantskabsmedlemmer, inklusive det befuldmægtigede repræsentantskabsmedlem selv.

Stk. 11
Til vedtagelse af beslutninger, der går ud på forandringer i foreningens vedtægter eller foreningens opløsning ved likvidation eller sammenslutning med anden forening eller lignende, fordres, at mindst halvdelen af repræsentantskabsmedlemmerne er personligt til stede, og at mindst 2/3 af de repræsenterede repræsentantskabsmedlemmer stemmer for forslaget, og at denne majoritet udgør mindst 2/5 af samtlige repræsentantskabsmedlemmer på tidspunktet for repræsentantskabsmødet.

Stemmer på det pågældende repræsentantskabsmøde mindst 2/3 af de repræsenterede repræsentantskabsmedlemmer for forslaget, men repræsentantskabsmødet i øvrigt ikke er beslutningsdygtigt, indkalder bestyrelsen inden 14 dage til et nyt repræsentantskabsmøde, hvor forslaget da skal anses vedtaget, når mindst 2/3 af de repræsenterede repræsentantskabsmedlemmer stemmer for det.

Stk. 12
Fremkommer på et repræsentantskabsmøde, på hvilket behandles spørgsmål om forslag til vedtægtsændringer, ændringsforslag med hensyn til det nævnte hovedforslag, afgør almindelig simpel stemmeflerhed, hvorvidt hovedforslaget skal ændres i overensstemmelse med ændringsforslaget.

§ 8 Bestyrelsen

Stk. 1
Bestyrelsen består af kredsformanden for hver af kredsene, to repræsentanter for foreningens medarbejdere, jf. stk. 5, samt eventuelt herudover indtil to suppleringsmedlemmer, jf. stk. 4.

Stk. 2
Kredsformanden vælges af og blandt kredsenes respektive repræsentantskabsmedlemmer. Valgbar som kredsformand og dermed som medlem af bestyrelsen er ethvert af kredsens repræsentantskabsmedlemmer.

Valg af kredsformænd og dermed medlemmer af bestyrelsen finder sted efter en toårig turnus. I lige år samtidigt i kredsene 1 og 10, samt 4, 6 og 9 og i ulige år samtidigt i kredsene 2, 3 og 8 samt 5 og 7.

Stk. 3
Valgperioden for medlemmer af bestyrelsen er to år gældende fra førstkommende årsskifte. Genvalg kan finde sted indtil fire gange, således at den sammenhængende periode som kredsformand og dermed som bestyrelsesmedlem maksimalt kan udgøre ti år, medmindre den pågældende vælges til en højere post i bestyrelsen, jfr. § 9, stk. 2. Den anførte periode på ti år regnes først fra valg gennemført i 2009 og fremefter.

Stk. 4
Bestyrelsen vælger ved kvalificeret stemmeflerhed suppleringsmedlem(mer) til bestyrelsen. Valgbar som suppleringsmedlem er ethvert medlem af foreningen, der har interesse for foreningens arbejde, og som i øvrigt kan styrke bestyrelsen med erfaring og indsigt på områder, der er relevante for foreningen og dennes selskaber. Valgperioden for suppleringsmedlem(mer) er ét år, og der kan ske genvalg op til fire gange. Suppleringsmedlem(mer) deltager ikke i det i § 9, stk. 2 nævnte valg til formand eller næstformand for bestyrelsen og er ikke valgbar(e) som formand eller næstformand.

Stk. 5
Bestyrelsen fastsætter de nærmere regler for valget af to medarbejdervalgte repræsentanter til bestyrelsen.

Stk. 6
Medlemmerne af bestyrelsen oppebærer et af denne fastsat honorar, der ikke må overstige, hvad der anses for sædvanligt for hvervets art og arbejdets omfang. Honorarets størrelse skal fremgå af årsrapporten.

§ 9 Bestyrelsesmøder

Stk. 1
Ordinært bestyrelsesmøde afholdes mindst én gang hvert kvartal. Herudover afholdes bestyrelsesmøde, når bestyrelsesformanden bestemmer dette eller når tre bestyrelsesmedlemmer eller direktionen skriftligt begærer dette overfor bestyrelsens formand. Møderne indkaldes af direktionen efter aftale med formanden eller i tilfælde af dennes forfald, med næstformanden. Bestyrelsesmøder kan efter formandens nærmere beslutning afholdes som telefon/videomøder henholdsvis med mulighed for enkelte bestyrelsesmedlemmers deltagelse via telefon/videoforbindelse.

Stk. 2
På det ordinære møde i januar kvartal i ulige år vælger bestyrelsen blandt sine medlemmer en formand og en næstformand. Bestyrelsesmedlemmer, der opstiller til valget som formand, skal inden 1. december forud for det møde i januar kvartal, hvor valg skal finde sted, ved skriftlig meddelelse til samtlige bestyrelsesmedlemmer meddele opstillingen.

På samme møde vælges til forretningsudvalget, hvori formand og næstformand har sæde, yderligere ét bestyrelsesmedlem samt en suppleant for dette.

Valgene af formand, næstformand og medlem af forretningsudvalget og suppleant for denne gælder for to år ad gangen.

Genvalg kan finde sted indtil fire gange, således at den maksimale sammenhængende periode som respektive formand, næstformand eller forretningsudvalgsmedlem kan udgøre ti år. Ved opgørelsen af 10-års-perioden medregnes en forudgående periode som ordinært bestyrelsesmedlem ikke, ligesom perioden som hhv. forretningsudvalgsmedlem eller næstformand ikke medregnes ved valg som hhv. næstformand eller formand. Hvis et bestyrelsesmedlem ikke genvælges som medlem af forretningsudvalget som næstformand eller formand, kan pågældende fortsætte i bestyrelsen, idet opgørelsen af 10-års-perioden da regnes fra det tidspunkt, hvor den pågældende opnåede valg til sin seneste post som forretningsudvalgs-medlem, næstformand eller formand. Den anførte periode på ti år regnes først fra valg gennemført i 2009 og fremefter.

De valgte tiltræder i det førstkommende april kvartal efter afholdelse af ordinært repræsentantskabsmøde.

Formanden for bestyrelsen er formand for foreningen. Ved formandens forfald, der ikke blot er af midlertidig karakter, træder næstformanden i formandens sted.

Stk. 3
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer er til stede. Afstemninger afgøres ved simpel stemmeflerhed, i tilfælde af stemmelighed er formandens, eller hvis denne ikke er til stede, næstformandens stemme afgørende.

Stk. 4
Bestyrelsen fastsætter selv sin og forretningsudvalgets forretningsorden.

Stk. 5
Bestyrelsen kan udnævne æresmedlemmer.

§ 10 Direktionen

Bestyrelsen ansætter en administrerende direktør til at varetage den daglige ledelse af foreningen i overensstemmelse med de af bestyrelsen fastsatte retningslinjer.

Bestyrelsen kan i øvrigt i samråd med den administrerende direktør ansætte en eller flere direktører, der samlet udgør direktionen.

§ 11 Tegningsregel

Stk. 1
Foreningen tegnes af bestyrelsesformanden i forening med to medlemmer af bestyrelsen eller af bestyrelsesformanden i forening med den administrerende direktør eller af den samlede bestyrelse.

Stk. 2
Bestyrelsen kan meddele direktørerne i forening eller hver for sig de fornødne fuldmagter til over for myndigheder, bank og lignende alene at underskrive på foreningens vegne.

§ 12 Kredsmøder

Stk. 1
Efter forhandling med vedkommende kredsformand skal foreningen foranledige, at der hvert år i tiden 1. november – 20. december, begge dage inkl., afholdes møde mellem kredsens repræsentantskabs-medlemmer. Mødet kan afholdes som et fællesmøde mellem flere kredse.

På et sådant kredsmøde vælges kredsens formand og dermed kredsens bestyrelsesmedlem samt en suppleant for denne for den kommende toårige periode gældende fra kredsmødet til næste kredsmøde med valg.

Formanden eller næstformanden og direktionen skal være repræsenteret på kredsmøderne.

Stk. 2
Kredsmøder afholdes på en af foreningen fastsat adresse i den/de relevante kredse. Foreningen kan dog under ekstraordinære omstændigheder bestemme, at kredsmøder kan afholdes elektronisk. Foreningen drager i så fald omsorg for, at kredsmødet afvikles forsvarligt, effektivt og sikkert, herunder at repræsentant-skabsmedlemmerne har mulighed for at lytte, ytre sig og afgive stemme på kredsmødet.

Stk. 3
Dagsorden for kredsmøderne skal som minimum indeholde følgende punkter:

1.    Meddelelser fra kredsformanden
2.    Valg af kredsformand og suppleant (hvert andet år, jf. § 8, stk. 2
3.    Orientering fra bestyrelsen
4.    Orientering fra direktionen
5.    Eventuelt

Stk. 4
Møde mellem kredsens repræsentantskabsmedlemmer skal i øvrigt afholdes senest én måned efter, at kredsformanden eller mindst halvdelen af kredsens repræsentantskabsmedlemmer har begæret det.

Stk. 5
Valghandlingen på kredsmødet ledes af repræsentantskabsmedlemmet med størst anciennitet i kredsen. Til et repræsentantskabsmedlems anciennitet medregnes anciennitet opnået fra en tidligere kreds, hvis repræsentantskabsmedlemmets skifte af kreds var foranlediget af kredsinddelingen pr. 17. maj 2008. Er medlemmet med størst anciennitet i kredsen på valg, ledes valget af det medlem, der har højest anciennitet i kredsen, og som ikke er på valg.

Er et repræsentantskabsmedlem forhindret i at deltage i mødet og valget ifølge nærværende bestemmelse, kan vedkommende give et andet medlem i kredsen skriftlig fuldmagt til at stemme på sine vegne.

§ 13 Medlemsarrangementer

Stk. 1
Kredsformændene kan foranledige, at der afholdes møder for kredsens medlemmer. Møderne arrangeres i samarbejde med foreningens administration.

Stk. 2
Foreningens medlemmer kan danne landsdækkende klubber omkring et fælles formål. Sådanne klubber skal bære et selvstændigt navn, hvoraf samhørigheden med foreningen fremgår, og klubbens navn og vedtægter skal godkendes af bestyrelsen. Klubbens formål skal være i overensstemmelse med foreningens formål, jf. § 2.

En sådan klub vælger selv sin bestyrelse og er efter aftale med foreningen berettiget til at benytte foreningens ejendomme og øvrige faciliteter i forbindelse med klubarrangementer. Foreningen hæfter ikke for en sådan klubs forpligtelser.

§ 14 Kontingent

Stk. 1
Det årlige kontingent for et personligt medlemskab samt kontingentet for firmaer, selskaber, institutioner, foreninger og motorklubber fastsættes af bestyrelsen efter indstilling fra direktionen.

Stk. 2
Kontingentet betales forud for ét år. Ved udmeldelse i overensstemmelse med § 3, stk. 4 tilbagebetales eventuelt overskydende kontingent.

Stk. 3
Det ved indmeldelsen forfaldne kontingent er betaling fra indmeldelsesdagen samt for de følgende 12 hele kalendermåneder, der udgør medlemsåret. Kontingentet for følgende medlemsår forfalder til betaling den 1. i første måned i det nye medlemsår.

Stk. 4
Bestyrelsen er bemyndiget til at træffe bestemmelse om ændring af den i stk. 2 og 3 nævnte opkrævningsform/måde og -frekvens samt til at træffe bestemmelse om nye medlemmers vilkår. Bestyrelsen er bemyndiget til at regulere det i henhold til stk. 1 beregnede kontingent, i det omfang kontingentet efter den til enhver tid gældende lov om merværdiafgift momsbelægges.

Stk. 5
Æresmedlemmer og indbudte medlemmer er kontingentfri og er ikke valgbare til repræsentantskabet.

§ 15 Kommunikation

Stk. 1
Ved ”skriftlig” meddelelse og/eller henvendelse forstås i disse vedtægter såvel almindelig brevpost som elektronisk post, medmindre andet udtrykkeligt fremgår af de enkelte bestemmelser.

Foreningens bestyrelse kan frit vælge, hvilken af disse kommunikationsformer, som ønskes anvendt ved skriftlig kommunikation mellem foreningen og foreningens medlemmer.

Foreningen kan som alternativ til at sende information via skriftlig meddelelse vælge at offentliggøre informationen på foreningens hjemmeside, www.fdm.dk, hvis informationen henvender sig til alle medlemmer af foreningen eller en større gruppe deraf.

Stk. 2
Foreningen anmoder foreningens medlemmer om at oplyse medlemmets e-mailadresse, hvortil skriftlige meddelelser kan sendes. Hvert enkelt medlem skal sikre, og er ansvarlig for, at foreningen til enhver tid er i besiddelse af medlemmets korrekte elektroniske postadresse.

Stk. 3
Bestyrelsen kan beslutte, at elektronisk post også kan anvendes ved kommunikation mellem foreningen og medlemmer af foreningens repræsentantskab, bestyrelse og/eller direktion og mellem medlemmerne af disse ledelsesorganer indbyrdes. Foreningen fører en liste over e-mailadresser for de til enhver tid værende medlemmer af repræsentantskabet, bestyrelsen og direktionen og er forpligtet til at stille denne til rådighed for medlemmerne af de respektive ledelsesorganer.

Stk. 4
Generelle oplysninger om foreningens elektroniske kommunikation med medlemmerne fremgår af foreningens hjemmeside, www.fdm.dk.

§ 16 Regnskab og revision

Stk. 1
Regnskabsåret er kalenderåret. Ved hvert kalenderårs udløb opgøres regnskabet over det forløbne års drift samt status.

Stk. 2
Den reviderede årsrapport skal ligge til eftersyn for medlemmerne på hovedkontoret i de sidste tre uger før repræsentantskabsmødet.

§ 17 Eksklusion

Et medlem, der modarbejder eller på anden måde skader foreningens interesser, kan ekskluderes. Eksklusion sker ved bestyrelsens beslutning, der i alle tilfælde er endelig og ikke kan indbringes for nogen domstol. Forslag om eksklusion kan stilles af et medlem af bestyrelsen. Ved behandlingen af forslaget skal mindst syv medlemmer af bestyrelsen være til stede, og beslutning om eksklusion kræver enstemmighed blandt de på det pågældende bestyrelsesmøde mødte bestyrelsesmedlemmer. Et medlem, der er foreslået ekskluderet, skal have lejlighed til at udtale sig for bestyrelsen, inden beslutning træffes.

§ 18 Foreningens opløsning

Stk. 1
Foreningens opløsning ved likvidation eller sammenslutning med anden forening eller lignende kan kun vedtages på den i § 7, stk. 11 foreskrevne måde.

Stk. 2
Hvis foreningen skal opløses ved likvidation, vælger repræsentantskabsmødet ved simpel stemmeflerhed én eller flere likvidatorer, der træder i bestyrelsens sted.

Stk. 3
Kontingent tilbagebetales ikke. Eventuelt overskud efter likvidationen indgår i en fond, hvis formål bestemmes af repræsentantskabet. 

*****

Således vedtaget på FDMs repræsentantskabsmøde den 24. april 2021.