Vilkår og betingelser - Jysk Energi

Her kan du læse standardbetingelser for elleverance til private kunder. Herunder finder du Jysk Energis standardbetingelser for kontrakter og tilbud til private kunder med CPR nummer. Disse betingelser gælder for alle elleverancer inklusive netydelser (distribution) fra Jysk. Energi til køber, medmindre andet fremgår af aftalen. Leveringsbetingelserne udgør en integreret del af aftalen. Hvis der er uoverensstemmelser mellem bestemmelserne i aftalen og disse leveringsbetingelser gælder aftalens bestemmelser.

1. Priser, betaling og fakturering

Alle priser for elektricitet og netydelse, herunder netabonnement, tariffer, skatter, afgifter og gebyrer, herunder forsyningstilsynsgebyr angives og afregnes i den i Danmark benyttede møntenhed. Jysk Energi fakturerer køber kvartalsvis eller månedsvis forud, med mindre andet er aftalt.

Afregning sker på baggrund af oplysninger fra netselskabet om købers elforbrug, der også danner grundlag for aconto fakturering.

Fakturaens angivne forfaldsdag er også sidste rettidige betalingsdag. Her skal betalingen være fremme på den opgivne konto i det angivne pengeinstitut senest kl. 11.00. Hvis forfaldsdagen er en lørdag/søndag eller helligdag, er sidste rettidige betalingsdato den førstkommende bankdag herefter. Forfaldsdagen er 14 dage netto efter fakturadatoen. Er man tilmeldt Betalingsservice vil forfaldsdagen være løbende måned +1 dag. Sker betalingen ikke til tiden, så har Jysk Energi ret til at pålægge renter fra forfaldsdagen i overensstemmelse med renteloven, og til erstatning for de omkostninger, som følger af den forsinkede betaling. Dertil kommer omkostninger for den skriftlige betalingspåmindelse og for øvrige udgifter i forbindelse med inddrivelse af fordringen.

Oplysning om aktuelle priser og gebyrer fremgår på www.jyskenergi.dk.

2. Sikkerhedsstillelse

Hvis der er grund til at forvente manglende betalingsevne eller betalingsvillighed hos kunden, kan Jysk Energi stille krav til køber om kontant depositum, anfordringsgaranti fra købers bank eller anden tilfredsstillende sikkerhed, som vilkår for at indgå en leveringsaftale eller fortsat levering. Dette gælder også, selvom køber ikke aktuelt er i restance overfor Jysk Energi. Sikkerhedens størrelse må ikke overskride Jysk Energis risiko i det konkrete tilfælde og kan højst udgøre 5 måneders forbrug. Jysk Energi kan kræve, at sikkerheden er stillet, inden leveringen påbegyndes eller fortsættes. Jysk Energi forbeholder sig ret til, i hele aftaleperioden, løbende at modtage kreditoplysninger fra uafhængige kreditoplysningsbureauer og/eller skyldnerregistre.

3. Persondata

Køber skal ved aftalens indgåelse udlevere CPR nummer for at blive kunde ved Jysk Energi. Dette bruges ved skift af elleverandør og evt. til udbetaling af overskydende betaling. Til brug for administration af leveringsforholdet indsamler, behandler og opbevarer Jysk Energi også andre oplysninger om køber. Disse oplysninger kan Jysk Energi videregive til andre, hvis det er nødvendigt for at varetage leverancen.

Jysk Energi tager IT- og datasikkerheden meget alvorlig og behandler primært kun dine almindelige personoplysninger. Der er vedtaget og beskrevet interne regler om informationssikkerhed indeholdende retsgrundlag og instruks for hver databehandling, som beskytter dine rettigheder mod indsigt, at blive glemt, begrænsning eller indsigelse. For uddybende beskrivelse, se:
jyskenergi.dk/el/privat/priser-og-vilkaar/ og jyskenergi.dk/om-os/cookies-gdpr-og-persondatapolitik/

Behandling af dine personoplysninger!

Jysk Energi beskytter dine persondata og har interne regler om informationssikkerhed. Disse regler sikrer at dine persondata beskyttes mod uautoriseret offentliggørelse og mod uvedkommende får adgang eller kendskab dertil og så selvfølgelig også mod at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret.

Jysk Energi er den dataansvarlige. Det vil sige at vi tager hånd om dine data fra du afleverer dem – uanset om det er elektronisk eller mundtligt.

Har du spørgsmål omkring denne behandling af dine persondata er du velkommen til at kontakte vores Kundeservice på e-mail: kundeservice@jyskenergi.dk eller tlf.: 96 10 66 77.

Hvorfor behandler vi dine oplysninger?

Overordnet set behandler vi dine persondataoplysninger, fordi vi er nødsaget hertil for at kunne opretholde vores aftale om leverance af strøm. Vi forsøger naturligvis også at gøre din oplevelse af vores aftale så god som mulig, og de bruges derfor også i enkelte tilfælde som led i at ophøje vores service til dig som kunde. Vi følger til enhver tid Databeskyttelsesforordningen samt den til enhver tid gældende lovgivning om elforsyningsvirksomhed.

Hvordan behandler vi dine oplysninger?

I henhold til gældende markedsforskrift H1, indhenter, registrer og videregiver Jysk Energi dine stamdata, herunder CPR-nr., til Energinet.dk – da de står for anmeldelse i Datahubben. Anmeldelsen i datahubben er nødvendigt for at sikre dig imod fejlagtige leverandørskift, samt give dig mulighed for at tilgå dine forbrugsdata via www.eloverblik.dk.

Hvilke data behandler vi?

 • Almindelige persondata, herunder navn, adresse og kontaktinformation (stamdata)
 • CPR-nr
 • Installations-, forbrugs- og produktdata
 • Offentligt tilgængelige ejendomsdata

Jysk Energi vil til enhver tid udelukkende behandle relevante oplysninger om dig, dvs. oplysninger der skal bruges for at opretholde vores aftale samt for at overholde lovgivningen.

Hvem modtager mine persondata?

Jysk Energi udleverer udelukkende dine persondata med henblik på at opretholde vores aftale, f.eks. til Energinet.dk i forbindelse med kundeoprettelse, eller et andet ekstern firma til fx fakturering eller andet. Når vi videregiver eller overlader dine persondata til 3. part er det udelukkende i nødvendigt eller relevant omfang. Vi vil til enhver tid sikre os at disse data ikke vil blive brugt til andet end det præcise instruktion og behandlingsaftale mellem Jysk Energi og 3. part

Jysk Energi har ret til at videregive oplysninger til andre, herunder det offentlige, hvis det er nødvendigt for at varetage leverancen og forpligtelserne efter Aftalen samt, hvor det er i overensstemmelse med rettigheder og forpligtelser efter lovgivningen i øvrigt. Køber kan få indsigt i oplysningerne og anmode om at få oplysningerne berigtiget ved at skrive til Jysk Energis Kundeservice, gå ind på ”Din Side” på www.jyskenergi.dk eller gå direkte ind på eloverblik.dk. Jysk Energi kan kræve gebyr for at give et skriftligt svar.

Hvor længe har i mine persondata?

Som udgangspunkt beholder vi dine persondata imens du er kunde og i en rimelig periode herefter, til eventuel efterbehandling af aftaleforholdet.

Har jeg nogle rettigheder?

Ja! Efter databeskyttelsesforordningen har du en række rettigheder, i forhold til vores behandling af dine persondata.

Ønsker du at gøre brug af disse, kan du kontakte vores kundeservice på e-mail: kundeservice@jyskenergi.dk eller tlf. 96 10 66 77.

Dine rettigheder er blandt andet, Indsigtsret, Ret til at rette i dine oplysninger hvis nogle skulle være forkert, Ret til sletning (i visse tilfælde), Ret til indsigelse og Ret til at transmittere oplysninger (i visse tilfælde).

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk. Det er også på denne side du finder Datatilsynets kontaktoplysninger, hvis du ønsker at klage over vores måde at behandle dine persondata på.

4. Forholdet mellem køber og netselskabet

Det er en forudsætning for levering af elektricitet fra Jysk Energi, at køber er tilsluttet det kollektive forsyningsnet og dermed har indgået en aftale med sit lokale netselskab. Forholdet mellem køber og det lokale netselskab er reguleret af netselskabets til enhver tid gældende tilslutningsbestemmelser. Netselskabet forestår transport af den leverede energimængde fra højspændingsnettet til forbrugsstedet. I forhold til sit lokale netselskab skal køber især være opmærksom på følgende vilkår:

 1. Netselskabet har ansvaret for en tilfredsstillende spændingskvalitet og kan afbrydeelforsyningen i tilfælde af nødvendigt arbejde på det kollektive elforsyningsnet.
 2.  Køber skal give Netselskabet uhindret adgang til elanlæg, herunder elmåler og elinstallationer på kundens ejendom i forbindelse med eftersyn, afprøvning, aflæsning, kontrol, reparation og udskiftning af elanlæg mv. samt afbrydelse af elforsyning.
 3. Er elforsyningen til købers ejendom blevet afbrudt, og skal der ske genåbning, skal køber sørge for, at alle elektriske apparater på kundens ejendom er slukkede, inden genåbningen finder sted.
 4. Køber skal på anmodning fra Netselskabet foretage selvaflæsning af elmåler og indberette måleresultatet til Netselskabet. Jysk Energi har ret til at kræve afregning på baggrund af skønnede tal, hvis ikke køber har indberettet korrekt selvaflæsning.
 5. Netselskabet kan til enhver tid foretage kontrolaflæsning af elmåler og hjemhente forbrugsdata.
 6. Køber skal straks underrette Netselskabet, hvis der er tegn på, at elmåleren viser forkert.

Det er en forudsætning, at køber til enhver tid opfylder det lokale netselskabs betingelser for tilslutning til og anvendelse af det kollektive elforsyningsnet (Tilslutningsbestemmelserne), for at elleverandøren kan overholde sine forpligtelser i medfør af disse Leveringsbetingelser. Tilslutningsbestemmelserne kan findes på netselskabets hjemmeside. Jysk Energi har fuldmagt til at repræsentere køber i forbindelse med leverandørskifte over for Energinet.dk og købers netselskab.

Netselskabet er ansvarlig for målerudstyret og for målingernes korrekthed. Hvis måledata ikke foreligger, eller er fejlbehæftede, afregnes køber ud fra et beregnet forbrug baseret på tidligere forbrug på aftagestedet og købers tilsluttede brugsgenstande.

5. Leveringsforholdets løbetid, ophør, opsigelse, overdragelse og fortsættelse

Med mindre kontrakten angiver andet, er der ingen binding på aftalen og køber kan derfor opsige aftalen efter ønske. Angiver kontrakten en bindingsperiode, vil en opsigelse i bindingsperioden udløse et gebyr på 500 kr. inkl. moms for misligholdt kontrakt til dækning af omkostninger ved afvikling af aftalen.

For alle aftaler gælder, at Jysk Energi automatisk fortsætter med at levere el til køber efter udløbet af den aftalte leveringsperiode, medmindre andet er aftalt. Levering af el sker derefter på de vilkår, der gælder for Jysk Energis standardprodukt (pt. Det Enkle Liv). En automatisk aftale kan altid ændres til en ny aftale med Jysk Energi.

Hvis kunden flytter adresse(forbrugssted), fortsætter aftalen på den nye adresse (det nye forbrugssted), med mindre kunden opsiger aftalen. Aftalen på det den nye adresse (forbrugssted)fortsætter som hidtil. Der kan dog forekomme prisjusteringer i forbindelse med flytning fra et pris- og/eller netområde til et andet.

Kunden skal varsle Jysk Energi om flytningen tidligst 2 måneder og senest 10 hverdage inden flytningen.

Ved dødsfald, begæring om rekonstruktionsbehandling, begæring om konkurs eller indledning af gældssanering skal Jysk Energi straks underrettes herom, og måleren skal straks aflæses. Se i øvrigt punkt 7.

Ved aftaleforholdets ophør sender Jysk Energi slutafregning til køber senest 6 uger efter aftaleforholdets ophør. Tilsvarende sender Jysk Energi flytteafregning til køber senest 6 uger efter leveringsophør på den fraflyttede adresse. Køber må hverken helt eller delvist overdrage rettigheder eller forpligtelser ifølge aftalen uden Jysk Energis skriftlige samtykke. Jysk Energi må uden købers samtykke gennemføre overdragelser til et nuværende eller fremtidigt koncern- eller interesseforbundet selskab i Europa og/eller som led i en hel eller delvis overdragelse af sine aktiviteter til tredjemand.

6. Produktion

Produktion afregnes efter gældende principper for momsbehandling. I dag er strømproduktion omfattet af omvendt betalingspligt.
Afregning på produktion afregnes kvartalsvis eller månedsvis bagud

7. Misligholdelse

Begge parter har ret til at hæve aftalen, dersom den anden part i væsentlig grad misligholder aftalen, eller at det er klart, at væsentlig misligholdelse vil indtræde. Ophævelse skal meddeles den anden part skriftligt pr. brev eller mail. Aftalen anses som hævet, når brevet/mailen om ophævelsen er kommet frem til den anden part, dersom ovennævnte mislighold stadig eksisterer. Går køber i rekonstruktion, går konkurs eller, hvis denne beviseligt bliver eller erkender at være insolvent, herunder ved ansøgning om gældssanering, skal Jysk Energi straks underrettes herom, og måleren straks aflæses. Jysk Energi kan hæve aftalen, hvis der ikke straks stilles en sikkerhed for købers rettidige opfyldelse af aftalens resterende forpligtigelser.

Jysk Energi er berettiget til at indberette forholdet til godkendte kreditoplysningsbureauer og/eller advarselsregistre efter gældende regler.

8. Afbrydelse

Jysk Energi kan foranstalte afbrydelse af elforsyningen til køber, når aftalen ophæves. Forsyningsafbrydelse kan ikke ske, hvis køber modtager levering fra en anden elleverandør. Omkostninger forbundet med forsyningsafbrydelsen, herunder genåbning af forsyningen, afholdes af køber.

I sager om afbrydelse af elforsyningen registrerer og behandler elleverandøren oplysninger om den kunde, hvis elforsyning afbrydes eller forsøges afbrudt, herunder oplysninger om:

 • Forhold, der indebærer, at afbrydelse af elforsyningen umiddelbart ikke kan ske, fx pga. forhold vedrørende dyrehold, børn eller hjælpeløse personer, eller
 • Forhold, der giver anledning til overvejelser om sikkerheden for elleverandørens ansatte eller for personer, der varetager elleverandørens interesser, fx kundens adfærd, eller
 • Øvrige forhold på kundens ejendom af relevans for afbrydelsen

Oplysningerne registreres og behandles til brug for gennemførelse af den aktuelle afbrydelse og eventuelle fremtidige afbrydelsessager. Oplysningerne anvendes i kontakten med kunden. Elleverandøren videregiver oplysninger til netselskabet i det omfang, det er et nødvendigt led i kommunikationen mellem elleverandøren og netselskabet, fx om grunden til, at afbrydelse af elforsyningen umiddelbart ikke kan ske.

Får elleverandøren kendskab til, at et barn eller en ung under 18 år lever under forhold, der bringer dets sundhed eller udvikling i fare, sørger elleverandøren for, at kommunen underrettes herom i overensstemmelse med lov om social service. Får elleverandøren kendskab til, at dyrehold behandles uforsvarligt, sørger elleverandøren for, at politiet underrettes herom

9. Erstatning

Erstatning ved aftalebrud fra en parts side, herunder merudgifter ved erstatningskøb/salg af el og de direkte følger af et umiddelbart nedbrud, som den anden part er påført ved aftalebruddet, følger dansk rets almindelige erstatningsregler. Den part, som påberåber sig aftalebrud fra den anden parts side, skal gøre en reel indsats for at begrænse sit tab mest muligt. Forsømmes dette, må parten bære en tilsvarende del af tabet. Køber kan dog i intet tilfælde gøre krav på erstatning for driftstab eller andet indirekte tab gældende overfor Jysk Energi.

Jysk Energi er fri for ethvert ansvar for skade og tab ved afbrydelse, indskrænkninger eller mangel ved levering som følge af pålagt rationering fra myndigheders side, force majeure eller lign. situationer (krig, større strejker, lockout samt naturkatastrofer). Når der foreligger en pålagt rationering, skal køber straks adviseres. Parterne er i et sådant tilfælde gensidigt forpligtede til at begrænse eventuelle skadevirkninger.

10. Fortrydelsesret

Køber har 14 dages fortrydelsesret efter forbrugeraftalelovens regler. Fristen på 14 dage løber fra datoen for købers accept af aftalen og disse vilkår. Køber kan benytte fortrydelsesretten ved at skrive til kundeservice@jyskenergi.dk. For at fortrydelsen er rettidig, skal meddelelsen være afsendt til Jysk Energi senest den dag, hvor fristen udløber. Hvis fortrydelsesretten udløber på en lørdag/søndag eller helligdag, kan fortrydelse ske den følgende hverdag. Har køber givet samtykke til, at levering af el kan påbegyndes inden fortrydelsesfristens udløb, bortfalder fortrydelsesretten.

11. Uoverensstemmelser, klager samt værneting for sagsanlæg

Klager vedrørende leverancen i henhold til aftalen og leveringsbetingelserne kan rettes skriftligt til Jysk Energis kundeafdeling på: kundeservice@jyskenergi.dk. Jysk Energi vil behandle klagen hurtigst muligt. Køber kan indgive civilretlig klage over Jysk Energis afgørelse til Ankenævnet på Energiområdet, www.energianke.dk, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, tlf. 4171 5000, e-mail: post@energianke.dk. Køber kan ligeledes indgive klage til Ankenævnet på Energiområdet, såfremt Jysk Energi ikke har svaret en måned efter indgivelse af en klage til denne.

Retssager mod Jysk Energi A/S vedrørende aftalen og/eller leveringsbetingelserne skal anlægges ved Retten i Holstebro.

12. Ændringer

Jysk Energi forbeholder sig ret til ensidigt at ændre disse leveringsbetingelser og vilkårene i Aftalen, herunder priserne. Væsentlige ændringer til ugunst for køber iværksættes med et forudgående varsel i overensstemmelse med gældende lovgivning. Jysk Energi informerer desuden om øvrige ændringer til ugunst for kunden, via www.jyskenergi.dk, nyhedsmail, regningsfremsendelse eller på anden måde. Ønsker køber ikke at fortsætte aftalen på de ændrede vilkår, kan køber ophæve aftalen.