Salgs - og leveringsbetingelser for FDM rustbeskyttelse

Viden

 

 

 

 

1. Anvendelsesområde


1.1 Almindelige salgs - og leveringsbetingelser (”Betingelserne”) gælder for alle aftaler mellem FDM Test og Bilsyn A/S (herefter ”FDM”) og dig vedrørende FDM rustbeskyttelse.

1.2 Betingelserne kan kun fraviges, hvis det er skriftligt aftalt mellem dig og FDM.

1.3 FDMs salg af FDM rustbeskyttelse henvender sig alene til forbrugere, der er fyldt 18 år. Ved bestilling af FDM rustbeskyttelse bekræfter du, at du er forbruger, og at du er fyldt 18 år.

1.4 FDM rustbeskyttelse udbydes af:

FDM Test og Bilsyn A/S
CVR-nummer: 31075939
Adresse: Firskovvej 32, 2800 Lyngby
Kontakt: Tlf. 70 13 30 40 eller testogbilsyn@fdm.dk

 

2. Indgåelse af aftale om FDM rustbeskyttelse


2.1 FDM rustbeskyttelse er forbeholdt medlemmer af FDM.

2.2 FDM tilbyder forskellige former for rustbeskyttelse. Du kan læse mærmere om de forskellige former for rustbeskyttelse på følgende sider: fdm.dk/rustbeskyttelse.

2.3 Du har mulighed for via vores hjemmeside at bestille tid til FDM rustbeskyttelse på fdm.dk/rustbeskyttelse.

2.4 FDM kan vælge at anvende en underleverandør til rustbeskyttelsen.

2.5 Bilen skal indleveres hos den ved booking valgte FDM Test og Bilsyns afdeling på den aftalte dag og tidsrum. Bilen kan efter endt rustbeskyttelse afhentes hos samme FDM Test og Bilsyns- afdeling på det ved booking oplyste tidsrum.

2.6 Da rustbeskyttelsen ikke foretages i den enkelte FDM Test og Bilsyns-afdeling, kan bilen have kørt op til 20 km i forbindelse med rustbeskyttelsen.

 

3. Priser og betaling


3.1 Priserne for de forskellige typer rustbeskyttelse afhænger af biltypen og fremgår af websiderne nævnt under Betingelsernes punkt 2.

3.2 Alle angivne priser er i danske kroner, inklusive moms og eventuelle afgifter. Den samledes pris for din bestilling, inkl. moms, afgifter, mv., vil fremgå forud for dit køb af FDM rustbeskyttelse.

3.3 Ved online køb og køb pr. telefon kan du blive tilbudt en rabat eller en speciel pris, som er anderledes end den angivne pris. Sådanne rabatter og tilbud kan som udgangspunkt ikke kombineres med andre rabatter og tilbud.

3.4 Vi modtager betaling med Dankort, kreditkort eller MobilePay.

3.5 Beløbet trækkes først, når rustbeskyttelsen iværksættes.

 

4. Levering


Tidspunktet for indleveringen af dit køretøj samt tidspunktet for FDMs tilbagelevering af dit køretøj fremgår af ordrebekræftelsen eller fakturaen. Leveringsstedet er det konkrete FDM testcenter, du har valgt i forbindelse med bookingen.

 

5. Fortrydelsesret


5.1 Hvis din bestilling af FDM rustbeskyttelse foretages pr. telefon eller online, kan du uden begrundelse fortryde din bestilling inden 14 dage løbende fra den dag, hvor FDM og du indgår aftale om køb af FDM rustbeskyttelse. Hvis fristen udløber på en helligdag, lørdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsdag forlænges fristen til den følgende hverdag. FDM anmoder dig om at afbestille FDM rustbeskyttelse så hurtigt som muligt og helst 24 timer, før rustbeskyttelsen skal påbegyndes.

5.2 FDM rustbeskyttelse kan leveres fuldt ud, inden fortrydelses retten på 14 dage udløber. Du kan ikke fortryde købet efter, at ydelsen er fuldt udført, hvis du har givet samtykke til, at udførelsen blev påbegyndt inden udløbet af de 14 dage, og du har anerkendt, at fortrydelsesretten er ophørt, når ydelsen er fuld udført.

5.3 Ønsker du at benytte dig af din fortrydelsesret, skal du inden ud løbet af fortrydelsesfristen meddele dette til FDMs Kundeservice. Du er også velkommen til at benytte denne fortrydelsesformular Fortrydelsesformularen bedes udfyldt og fremsendt til FDM enten via e-mail: kontaktfdm@fdm.dk eller til følgende fysiske adresse mærket ”FORTRYDELSE”:

FDM
Firskovvej 32
2800 Kgs. Lyngby

5.4 Hvis du benytter dig af din fortrydelsesret, refunderer FDM din eventuelle indbetaling. Tilbagebetalingen vil ske uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor FDM har modtaget din meddelelse om, at du vil fortryde den indgåede aftale. FDM gennemfører tilbagebetalingen uden tillæg af gebyrer og med samme betalingsmiddel, som du benyttede ved dit køb, medmindre anden udtrykkelig aftale
foreligger.

5.5. Er du blevet medlem af FDM via et Introtilbud til Rustbeskyttelse, vil du ved en annullering af din Rustbeskyttelse, blive opkrævet den fulde medlemskabspris (696 kr.)

 

6. Reklamation og klagemuligheder


6.1 Hvis ydelsen ikke svarer til det aftalte, kan du henvende dig til os på testogbilsyn@fdm.dk. Tlf. 70 13 30 40. Firskovvej 32, 2800 Kgs. Lyngby. Reklamation til FDM skal ske straks efter, at manglen er eller burde være konstateret. FDM foretrækker, at eventuelle reklamationer er skriftlige med angivelse af akturanummer, dato for udført FDM rustbeskyttelse samt beskrivelse af manglen.

6.2 Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning, kan du indbringe sagen for Ankenævnet for Biler via www.bilklage.dk, hvis betingelserne er opfyldt.

6.3 EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant for forbrugere med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her - ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mail adresse testogbilsyn@fdm.dk.

 

7. Persondata


7.1 FDM er ansvarlig for de oplysninger, du afgiver, når du indgår aftale med FDM om rustbeskyttelse.

7.2 Du kan altid henvende dig til FDMs kundecenter på tlf. 70 13 30 40 eller pr. e-mail kontaktfdm@fdm.dk og få oplyst hvilke oplysninger, der behandles om dig, få rettet ukorrekte oplysninger, bede om at få oplysningerne slettet eller trække et samtykke til markedsføring tilbage.

7.3 FDM opbevarer dine personlige oplysninger efter indgåelse af aftale om FDM rustbeskyttelse. Personoplysningerne, som vi opbevarer, er dit navn, kontaktinformationer (e-mail adresse og telefonnummer), fysiske adresse samt oplysning om din brug af FDMs hjemmeside.

7.4 FDM benytter oplysningerne til opfyldelse af den mellem dig og FDM indgåede aftale og til at tilpasse FDM’s hjemmeside til din og andre kunders behov. Ligeledes benyttes de indsamlede oplysninger i forbindelse med fremsendelse af markedsførings- materiale i den udstrækning, det er i overensstemmelse med gældende ret.

7.5 FDM opbevarer alene dine personoplysninger i et tidsrum, der er nødvendigt af hensyn til de formål, hvortil oplysningerne er ind samlet og registreret. Herefter slettes dine personoplysninger.

7.6 Dine personoplysninger registreret hos FDM deles med selskaber i FDM koncernen.

7.7 Der henvises i øvrigt til FDMs generelle privatlivs- og cookiepolitik

 

8. Ansvarsfraskrivelse


FDM er uden ansvar for forhold, der ligger uden for FDMs kontrol, herunder forhold relateret til myndighederne, leveringsvanskeligheder, naturforhold, uforudsete forhold ved reparationens art og omfang, strejke og lockout. Dette gælder også, hvis forholdet medfører værdiforringelse af køretøjet eller andet indirekte tab, herunder omsætningstab.

 

9. Misligeholdelse


Ved misligholdelse af aftalen om FDM rustbeskyttelse gælder dansk rets almindelige regler.

 

10. Tvister


Betingelserne og din brug af FDMs hjemmeside samt enhver tvist, som måtte opstå i relation dertil, er underlagt dansk ret.

 

11. Kontakt


FDM Test og Bilsyn A/S
CVR-nr.: 31075939
Firskovvej 32
2800 Kgs. Lyngby
Telefon: 70 13 30 40
E-Mail: kontaktfdm@fdm.dk