Repræsentantskabsmøde

FDM afholder årligt repræsentantskabsmøde, hvor deltagerne er de medlemsvalgte repræsentantskabsmedlemmer. Her kan du se dagsordenen.

Repræsentantskabsmøde i FDM holdes en gang om året.
Viden

FDMs repræsentantskabsmøde 2022

FDM har afholdt ordinært repræsentantskabsmøde for FDMs repræsentantskabsmedlemmer lørdag den 30. april 2022 på Marienlyst Strandhotel, Nordre Strandvej 2A, 3000 Helsingør.

I overensstemmelse med FDMs vedtægter § 7, stk. 2 var der følgende dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år
  3. Foreningens reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse med forslag om meddelelse af decharge til bestyrelsen og direktionen
  4. Orientering om foreningens aktiviteter
  5. Indkomne forslag, jf. § 7, stk. 3. Vedtagelse af det stillede forslag kræver kvalificeret majoritet, jf. vedtægternes § 7, stk. 11
    1. Ændringsforslag til FDMs vedtægter § 6, stk. 3 – aldersgrænse ophæves
  6. Valg af revisor, der skal være statsautoriseret
  7. Eventuelt

Repræsentantskabet består af de af medlemmerne valgte repræsentantskabsmedlemmer.

Læs mere om FDMs repræsentantskab her.

 

Repræsentantskabsmøde 2021

FDM har afholdt ordinært repræsentantskabsmøde lørdag den 24. april 2021.

Et år med corona og medlemsvækst

FDM kan se tilbage på et 2020 med både positive og negative resultater. Coronaen trak dybe spor i det økonomiske resultat, samtidig med at foreningen kan konstatere en markant stigning i antallet af medlemmer.
 

Af Bo Christian Koch

I slutningen af april blev der afholdt repræsentantskabsmøde i FDM, og som så mange andre møder i det seneste år blev det blev afholdt digitalt. 66 af repræsentantskabets 78 medlemmer var personligt til stede ved det virtuelle møde, mens seks var repræsenteret ved fuldmagt.

FDMs formand Steen Torp-Hansen aflagde bestyrelsens beretning og konstaterede, at corona i høj grad har påvirket FDM i 2020.

”Jeg vil imidlertid hellere starte med at fremhæve en positiv ting, nemlig at FDM er vokset med 17.000 medlemmer i 2020, så foreningen ved årets udgang havde 254.000 medlemmer,” sagde han og konstaterede, at den store nettotilgang primært skyldes FDM Forsikring, hvor samarbejdet med Tryg forsikring har sikret mange nye medlemmer.

”Dermed har vi for første gang i flere år haft en markant medlemstilgang, hvor vi ellers gennem mange år har oplevet, at tilgang og frafald er gået nogenlunde lige op,” sagde han.

”Det var også i 2020, at vi kom i mål med vores nye medlemsskabsmodel, som gør det nemmere for medlemmerne at gennemskue foreningens ydelser,” sagde Steen Torp-Hansen, inden han vendte tilbage til corona.

”Alle FDMs forretningsenheder har i større eller mindre grad været påvirket af coronasituationen, og bestyrelsens fokus har derfor været på at sikre mindst mulig skadevirkning for FDM og FDMs datterselskaber”.

Han nævnte i den forbindelse, at især FDM travel har været hårdt ramt, og at det desværre har været nødvendigt at foretage en række tilpasninger for at sikre den fortsatte drift.

”Men det betyder også, at FDM travel er klar til at komme i gang, når det igen bliver muligt at rejse,” sagde Steen Torp-Hansen, som forventer, at det i første omgang vil være de europæiske rejsemål, FDM travel vil kunne tilbyde.

”Man fornemmer i hvert fald, at rejselysten er der,” konstaterede han.

I coronaens tegn

Herefter gennemgik FDMs administrerende direktør Thomas Møller Thomsen den reviderede årsrapport og konstaterede ligesom formanden, at 2020 stod i coronaens tegn, og at pandemien havde påvirket FDMs økonomiske resultat voldsomt.

”Årets ordinære resultat blev et underskud på 50 millioner kroner, som er drevet af coronaeffekter, men koncernresultatet er samtidig påvirket af en positiv udvikling på de finansielle indtægter og viser et underskud efter skat på 28 millioner kroner,” oplyste Thomas Møller Thomsen og betegnede resultatet som acceptabelt og tilfredsstillende efter omstændighederne - henset til, hvor galt det kunne være gået.

”Nedgangen i rejsemarkedet har kraftigt påvirket koncernens omsætning i 2020, hvor FDM travel havde en negativ omsætning på 18 millioner kroner, og det har påvirket koncernens samlede omsætning og resultat,” konstaterede han.  

Thomas Møller Thomsen gennemgik FDMs koncernresultat og resultatfordeling i forening og datterselskaber, herunder de ekstraordinære coronaeffekter, og pegede i den forbindelse på den positive effekt af flere medlemmer, den positive udvikling i både FDM Forsikring og FDM vejhjælp, samt det positive afkast på værdipapirer.

”Den store økonomiske øretæve i 2020 kommer fra FDM travel, hvor resultatet inklusive kompensationer blev minus 53 millioner kroner,” sagde Thomas Møller Thomsen og tilføjede, at tabet var realiseret fra det øjeblik, verden lukkede, og at det derfra var et spørgsmål om at minimere tabet, idet salget stoppede helt fra den ene dag til den anden.

”Samtidig skulle FDM travel refundere stort set alt det allerede solgte med afrejse efter nedlukningen,” sagde han og pegede på, at det var årsagen til, at FDM travel kom ud af året med negativ omsætning.

”Det er grundlæggende imod FDMs værdier at lade medlemmer, kreditorer og medarbejdere i stikken i en sådan situation, og det er baggrunden for beslutningen om at investere i fremtiden for FDM travel og fortsætte driften af rejsebureauet”.

Nye bilafgifter

Efter gennemgangen af økonomien gik Thomas Møller Thomsen over til at orientere om foreningens aktiviteter i 2020 og fokuserede her på en af FDMs mærkesager, bilafgifterne.

”Langt om længe er det lykkedes at få et nyt afgiftssystem igennem,” sagde han og konstaterede, at FDM er grundlæggende tilfreds med resultatet.

”Registreringsafgiften er stadig værdibaseret, men der er blevet ryddet ud i en lang række fradrag, og der er kommet højere fokus på miljøbelastningen,” forklarede Thomas Møller Thomsen og tilføjede, at en lang række detaljer var faldet på plads efter et dygtigt lobbyarbejde fra FDMs side.

”Vi har hindret større stigninger i afgifterne på benzin- og dieselbiler, og det er også lykkedes at forhindre vejafgifter for personbiler,” sagde han.

Thomas Møller Thomsen gennemgik herefter Færdselssikkerhedskommissionens nye handlingsplan for nedbringelse af dræbte og tilskadekomne i trafikken og oplyste, at de nye nøgletal sigter efter højest 90 dræbte og 900 alvorligt kvæstede i trafikken i 2030. Han kunne i den forbindelse fortælle, at antallet af dræbte i første kvartal 2021 var 22, hvilket er et godt skridt i den rigtige retning, men selvfølgelig bunder i den lave aktivitet på vejene i første kvartal.

”Hvis man i det hele taget skal sige noget positivt om corona, så er det, at der har været plads på vejene,” sagde han og orienterede om regeringens nye infrastrukturplan, som netop tager fat i trængslen og dens negative samfundsøkonomiske effekt.

”Det er en pæn og ambitiøs plan, og fra FDMs side er der ikke så meget negativt at sige, bortset fra at vi kan være bekymrede for, hvornår man kommer i gang,” sagde Thomas Møller Thomsen og tilføjede, at det nu er vigtigt, at partierne forstår at arbejde sammen om at sikre et robust flertal bag planens vedtagelse.

Den grønne omstilling

Både det nye afgiftssystem og udrulningen af en ny infrastrukturplan er led i den grønne omstilling, og Thomas Møller Thomsen konstaterede, at netop den grønne omstilling stiller øgede og nye krav til FDM:

”Allerede i dag handler 25 procent af alle henvendelser til FDMs rådgivning om grønne biler og ladeinfrastruktur, og det er derfor vigtigt, at FDM er i front omkring viden og oplysning”.

Han nævnte i den forbindelse, at FDM i 2020 etablerede sig som elleverandør med etableringen af et netværk af ladestandere på Bornholm.

Et andet element i den grønne omstilling er FDMs samkørselsapp Ta’Med, som allerede nu har mere end 60 partnere med tilsammen 144.000 ansatte tilknyttet, og Thomas Møller Thomsen forventer, at Ta’Med for alvor vil udvikle sig, når vi har lagt corona bag os, og man igen får behov for at organisere samkørsel til og fra arbejde.

I sine bemærkninger til den positive medlemsudvikling kunne Thomas Møller Thomsen oplyse, at det i dag er 37 procent af medlemmerne, der har vejhjælp hos FDM, mens en fjerdedel har tegnet forsikring i FDM Forsikring.

”Vi har tredoblet porteføljen på tre år, fordi vi har et virkelig stærkt tilbud på forsikring,” sagde han og underbyggede det med, at FDM Forsikring nu tre år i træk været ”Bedst i test” på bilforsikring i Forbrugerrådet Tænks store gennemgang af forsikringsprodukter.

Han orienterede også om FDMs nye fordelsprogram, hvor 60.000 medlemmer allerede er tilknyttet.

”Det er et meget fleksibelt system, hvor medlemmet overhovedet ikke behøver tænke over at få rabatten," sagde Thomas Møller Thomsen og fortalte, at han havde kendskab til et medlem, som allerede efter kun to måneder havde fået 3.600 kroner i rabat gennem fordelene sit medlemskab.

Godt gennem krisen

Som altid har FDM ført sager for medlemmer, og især sager omkring parkering har haft så stor principiel betydning, at FDM har taget dem hele vejen til Landsretten og sågar til Højesteret for at sikre bilisternes rettigheder. Begge de konkrete sager blev vundet af FDM, og de skaber nu præcedens for, hvordan kommunale og private parkeringsvagter skal agere.

Thomas Møller Thomsen kom også ind på FDMs store arbejde med test af biler og produkter og fremhævede i den forbindelse en FDM-test, der afslørede, at Volvo havde problemer med nødbremsesystemerne, og som resulterede i, at Volvo måtte tilbagekalde 700.000 biler på verdensplan.

I slutningen af sin beretning så Thomas Møller Thomsen ind i 2021 og kunne oplyse, at FDM er i gang med at implementere én af de største investeringer i IT i FDMs historie. Der er tale om et helt nyt system, som vil gøre foreningen endnu bedre rustet til at møde fremtidens udfordringer.

”Jeg er stolt over at kunne sige, at vi er kommet godt igennem krisen,” sagde han.

”Vi har betjent medlemmer hver eneste dag, vores testcentre har været åbne, og det er lykkedes at drive FDM til medlemmernes tilfredshed, selv om medarbejderne i høj grad har måttet drive virksomheden hjemmefra”.

Repræsentantskabsmødet gik herefter over til at behandle indkomne forslag, hvor en række vedtægtsændringer var til behandling. Bestyrelsen fremlagde forslag til en redaktionel og praktisk opdatering af vedtægterne, så de er blevet mere overskuelige og samtidig mere tidssvarende. Blandt andet er digitale medier nu FDMs primære kanaler i kommunikationen med medlemmerne, og FDM er fremover også i juridisk forstand foreningens navn. Hjemmeboende børn op til 21 år er nu også dækket af husstandsmedlemskabet – grænsen var tidligere 20 år. Vedtægtsændringerne blev enstemmigt vedtaget af repræsentantskabet.

Der var også indkommet forslag til vedtægtsændringer fra to af repræsentantskabets kredse om at hæve aldersgrænsen for valgbarhed til repræsentantskabet fra de nuværende 70 år til 75 år, samt om ændring af genvalgsreglen vedrørende valg til bestyrelsen. Ingen af de indkomne forslag opnåede de fornødne to tredjedeles flertal.

Du kan få mere at vide i FDMs årsberetning 2020.

Læs mere: FDMs repræsentantskab