Færdselsuheld - hvad skal du gøre?

At være involveret i et færdselsuheld er aldrig en nem affære, men heldigvis er alvorlige uheld sjældne for den enkelte bilist. Her kan du læse, hvordan du skal forholde dig, hvis du bliver involveret i et færdselsuheld.

Kvinde og man udveksler oplysninger efter biluheld.
Viden

For den enkelte bilist sker færdselsuheld heldigvis sjældent. Derfor er de fleste bilister også dårligt forberedt på situationen, når det en dag går galt. Man kan hurtigt komme i tvivl om, hvad man skal gøre og i hvilken rækkefølge – ikke mindst hvis der er nogen, der er kommet alvorligt til skade og har brug for lægehjælp.

Her kan du læse en trin-guide til, hvordan du skal forholde dig, hvis du bliver involveret i et trafikuheld: 

Et-tal

1 | Undersøg skadede personer

Hvis nogen er kommet til skade ved uheldet, er det vigtigste naturligvis straks at undersøge, om der er behov for hjælp. Sørg selv for at yde førstehjælp, hvis du har mulighed for det, og tilkald assistance via 1-1-2. 

Politiet skal kontaktes, hvis:

  • Der er sket ikke ubetydelig personskade. Ringer du efter en ambulance, kommer politiet normalt også altid
  • Der er sket materiel skade, der skønnes at være på over 50.000 kroner
  • Hvis modparten er et udenlandsk indregistreret køretøj
  • Hvis der er forvoldt skade på ejendom, som man ikke kender ejeren af
  • Hvis føreren af det skadevoldende køretøj flygter fra stedet uden at give sig til kende (flugtbilist) 

To-tal2 | Begræns ulykken

Fjern hurtigst muligt køretøjerne og efterladenskaberne (glas, olie etc.) fra vejen. Aktivér havariblink på bilen og sæt evt. advarselstrekant op, hvis bilerne ikke straks kan fjernes fra vejen. Hvis der er sket alvorlig personskade, må bilerne dog kun fjernes, hvis de er til direkte fare for andre.

Advarselstrekant opsættes mindst 50 meter fra bilen på almindelige veje eller mindst 100 meter fra bilen på motorveje.

Tre-tal3 | Få oplysninger fra modparten

Notér modpartens registreringsnummer, navn, adresse og telefonnummer. Notér også gerne, hvilket forsikringsselskab bilen er forsikret i og policenummer (hvis vedkommende ved det), samt evt. ejerens navn, adresse og telefonnummer.

Inden køretøjerne fjernes, kan du med mobiltelefonen tage et billede som dokumentation af situationen og eventuelle skader på bilerne. Det er dog vigtigt, at der kun tages billeder, hvis det kan lade sig gøre, uden det er til fare for trafikken eller dig selv.

Det er ikke nødvendigt at afgøre på stedet, hvem der var skyld i uheldet. Dette vil forsikringsselskaberne skulle afgøre ud fra parternes beskrivelse af forløbet. Forsikringsselskabernes vurdering vil være helt upåvirket af, om den ene part mener, at den anden part har påtaget sig skylden for uheldet. Der er derfor ingen grund til at indlade sig på ophidset diskussion om dette på stedet.

Fire-tal4 | Skaf vidner

Få navn, adresse og telefonnummer på samtlige vidner. Bed dem evt. om at skrive deres oplevelse af forløbet ned på stedet eller i det mindste samme dag. 

Tag billede af vidnernes nummerplade.

Det kan være svært at identificere vidner, hvis du ikke får indsamlet oplysninger om dem med det samme, men et billede af en nummerplade kan hjælpe til efterfølgende identifikation. 

Fem-tal5 | Anmeld skaden til dit forsikringsselskab

Du skal beskrive, hvad der er sket og evt. vedhæfte billeder, forklaringer fra vidner/oplysninger om vidner mv.

Du skal kun oplyse, hvad din oplevelse har været. Det er vigtigt, at du fortæller sandheden. Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du er skyld i uheldet, eller hvad der reelt er hændt, lad da være med at skrive i anmeldelsen, hvad du har fået oplyst, at andre mener, der er sket. Hvis forsikringsselskabet fornemmer, at noget ikke stemmer, kan det undlade at dække. Også selv om det ikke er forsøg på forsikringssvindel.

Nogle gange vil man huske episoden bedre, når man lige har sovet på hændelsen, og chokket har fortaget sig. Herefter er man måske mere klar over, hvad der er op og ned på detaljerne, som man har oplevet dem.

I forhold til forsikringsdækning vil det være forsikringsselskabet, der vurderer ud fra sagens oplysninger, hvem der har ansvaret for ulykken, og dermed også hvordan en erstatning skal opgøres.

Læs mere: Kan det betale sig at anmelde skaden?   

Illustration af underoverskriftHvad skal du gøre ved uheld i udlandet?

Er du med i et færdselsuheld i udlandet, skal du som udgangspunkt altid kontakte det lokale politi. I nogle lande gælder særlige regler om færdselsuheld.

Læs evt. vores artikel om, hvordan du forholder dig ved uheld på kør selv-ferien. Heri får du også overblik over færdselsregler i andre lande, det er godt at kende til, inden du tager bilen ud af Danmark.  

Læs mere: Færdselsuheld i udlandet

Illustration af underoverskriftHvad gør du efter et færdselsuheld?

Det er vigtigt at vide, hvad man skal gøre, hvis uheldet er ude.

Du skal rydde op efter ulykken. Løse dele skal fjernes eller, og væsker skal dækkes med sand. Og du skal sørge for, at din bil bliver fjernet, hvis den ikke kan køre videre. Hvis der er lækket væsker fra din bil, bør du ikke køre videre fra uheldsstedet, men kontakte vejhjælp.

Hvis bilen havarerer, fordi den er kørt tør efter en ulykke, vil du som regel ikke få denne skade dækket af din forsikring, hvis ikke at du har taget dine forholdsregler. Er du i tvivl, så lad være med at køre videre i bilen og få autohjælp til at køre den til det nærmeste værksted.

Vent med at køre, til du er klar igen. Gå en lille tur eller hvil lidt i bilen. Kør ikke videre, hvis du stadig er i chok. Ring til en, som du kan snakke lidt med om det skete, eller som måske kan hente dig og køre dig videre. Skriv ned, hvad der skete, mens det stadig står i frisk erindring. 

Illustration af underoverskriftHvad gør du ved personskade?

Hvis du mærker smerter ved eller umiddelbart efter uheldet, bør du opsøge læge eller tage på skadestuen. Lægejournalen eller skadestuejournalen skal bruges ved et eventuelt senere erstatningskrav i forhold til at kunne bevise, at du har haft smerter lige efter uheldet.

Vær opmærksom på, hvad der bliver skrevet i journalen, så der ikke bliver skrevet noget, som kan misforstås, eller som du ikke kan genkende. Det er vigtigt, at alle smerter, som du oplever, kommer til at fremgå af journalen, da visse skader kan udvikle sig i tiden efter uheldet. Uanset skyldfordeling efter et uheld vil du normalt altid kunne få erstatning for evt. personskader fra den anden parts ansvarsforsikring.

Læs mere: Se hvem, der er dækket af forsikringen

Illustration af underoverskriftHvordan er dækning ved personskade?

Er din pårørende eller ægtefælle død ved et færdselsuheld, hvor der er en ansvarlig skadevolder, da vil man bl.a. kunne gøre krav gældende om forsørgertabserstatning (også til børn), erstatning for rimelige begravelsesudgifter eller et fastsat overgangsbeløb til efterlevende.

Har du pådraget dig en personskade som følge af en soloulykke, er der ingen ansvarlig modpart at gøre et krav gældende overfor. Kontakt dog altid din ulykkesforsikring. Hvis du har handlet groft uagtsomt, har de fleste kaskoforsikringer i deres forsikringsbetingelser afskrevet muligheden for at få erstatning. Det er en konkret vurdering i hver enkelt sag.

Har du brug for forsikring?

Husk, som medlem af FDM har du adgang til at blive kunde hos FDM Forsikring og få billige og testvindende forsikringer.

Få FDM Forsikring