Lettere at leje din bil ud

Fra årsskiftet kommer der nye skatteregler, når du lejer din bil ud privat. Alle private udlejere får nu et fast skattefrit bundfradrag.

Nye skatteregler for udlejning af privat bil
Bilist

Ønsker du at leje din bil ud privat, får du fra årsskiftet et fast bundfradrag på 10.000 kr. (i 2018). Det er en betydelig lettelse i forhold til de gamle skatteregler. Med det nye bundfradrag skal de faktiske udgifter ved udlejning ikke gøres op, som ellers har været et krav. Fradraget kan ikke overstige lejeindtægten.

Det er en betydelig lettelse i forhold til de gamle skatteregler

Der er tale om et fælles bundfradrag for privat udlejning, så hvis du også udlejer sommerhus eller campingvogn, er det samme fradrag, der skal dække alle dine udlejninger. Når bundfradraget er brugt, kan 40 pct. af den del af lejeindtægten der overstiger bundfradraget på de 10.000 kr. fradrages. Det betyder, at det alene er de 60 pct. af den brutto-lejeindtægt, der overstiger bundfradraget, der skal beskattes.  

"Det er positivt, at det nu bliver lettere at leje sin bil ud privat. Det har for nogle været sin sag at udregne sit skattefradrag efter de hidtidige regler. Bundfradraget vil bestemt gøre det meget lettere for mange og måske motivere flere til at leje deres bil ud privat, siger Ilyas Dogru, forbrugerøkonom i FDM.

Reglerne gælder fra 1. januar 2019 og har virkning fra og med indkomståret 2018.

Læs også: gode råd om privat billeje

Valgfrihed mellem ny og gammel ordning

Det er forsat muligt at gøre brug af den gamle skatteordning. Det kan være relevant, hvis man har faktiske udgifter, der overstiger bundfradraget.

De gældende regler for privat biludlejning er i dag:

  • Ved opgørelsen af indkomsten fra udlejningen kan udlejeren ved en regnskabsmæssig opgørelse fratrække de faktiske udgifter og værditab forbundet med udlejningen. Det er en forudsætning for fradrag, at omkostningerne i rimelig grad dokumenteres eller sandsynliggøres gennem f.eks. kilometerregnskab og/eller regnskab over udlejningsdage og udgifter
  • For biler kan udlejeren fratrække den del af udgifterne, som svarer til udlejningskørslens del af den samlede anvendelse opgjort på grundlag af antallet af kørte kilometer. Dette gælder f.eks. udgifter til vedligeholdelse, forsikring og grøn ejerafgift

Det er ikke muligt at benytte det nye bundfradrag ved fx lejeindtægt fra campingvogn og samtidig foretage en regnskabsmæssig opgørelse for lejeindtægt fra biludlejning.

Kontakt FDM rådgivning

Nye regler i 2021

Fra 1. januar 2021 vil bundfradraget blive betinget af, at din private udlejningen formidles af en eller flere virksomheder – for udlejning af privat bil kunne det fx være Gomore.

Stadig udfordringer ved samkørsel

Mens skattereglerne for privat udlejning nu bliver lettere at håndtere, gør det samme sig ikke gældende for samkørsel. Efter de gældende regler er betalingen, man modtager i forbindelse med samkørsel, skattefri, så længe betalingen ikke overstiger medpassagerens andel af udgifterne til brændstof, løbende vedligeholdelse, slid på dæk og serviceeftersyn mv. og eventuel broafgift, færgeoverfart og lignende i forbindelse med kørslen.

Udfordringen består i at udregne disse omkostninger, og om den skattefri betaling har en størrelse, der gør det attraktivt for bilejeren at tage passagerer med på turen.

FDM efterlyser derfor en tilsvarende forenkling af skattereglerne i forbindelse med samkørsel.