Er 17-årige gode til at køre bil?

For fire år siden fik man mulighed for at få kørekort og køre bil allerede som 17-årig, hvis man har en voksen ledsager ved sin side. Det har rigtig mange taget imod, og en evaluering viser, at ordningen i overvejende grad er en succes. Men der er plads til forbedringer

Er 17-årige gode til at køre bil?
Bilist

Christoffer var ikke i tvivl, da han hørte om ordningen, hvor man kan få lov at køre bil allerede som 17-årig.

”Jeg har altid tænkt, at det vil­le blive vildt fedt, den dag jeg fik kørekort. Så jeg sagde med det samme, at jeg ville i gang som 17-årig, og det syntes min far også, at jeg skulle”, siger Christoffer Meyland Lemche og griner, mens han kigger over på sin mor, Lotte.

”Jeg syntes måske ikke, han behøvede at have så travlt. Men det var fint nok, når ønsket var der fra ham selv. Han var jo moti­veret”, siger hun.

Øvede et par gange om ugen

Christoffer startede i køresko­le tre måneder efter sin 17-års fødselsdag, og et halvt års tid in­den han blev 18 år, var han klar til at køre bil med en ledsager.

Christoffer og Lotte
Christoffers mor, Lotte, har ingen problemer med at overlade bilnøglerne til sin søn, som hun var ledsager for, da han fik kørekort som 17-årig

Det var typisk en eller to gange om ugen og indimellem på længere ture med familien.

”Jeg kørte mest med mine forældre, men jeg har også kørt en del med min bedstemor. Det var ret hyggeligt. Vi kørte ud og spiste frokost, og så var vi sam­men på den måde. Hun har en BMW med automatgear. Det var ret fedt”, fortæller Christoffer.

Sjovt at køre med far og mor

En ledsager skal være over 30 år gammel og have haft kørekortet i mindst ti år. Desuden skal perso­nen følge med i kørslen og være i stand til at gribe ind eller overta­ge rattet, hvis der er behov for det.

Det har ikke været nødvendigt, når Christoffer har kørt, selvom han på en enkelt tur havde pro­blemer med at starte på en bakke.

”Det var bilen, der var noget galt med”, lyder den undskyldende replik fra den nu 18-årige bilist, inden svaret bliver seriøst.

”Jeg stressede ret meget i si­tuationen. Men min far sagde, at jeg skulle tage det roligt og foku­sere på koblingen. Jeg synes fak­tisk, det har været mere roligt at køre med mine forældre end med kørelæreren, som man ikke ken­der, og som sidder og overvåger. Og så er det også meget sjovt, at jeg nu kan køre rundt med mine forældre, der altid har kørt mig til alt muligt”, siger Christoffer.

Skal ordningen fortsætte?

40 procent af hans årgang har taget kørekort som 17-årige, viser en evaluering af ordningen foreta­get af DTU Management, Afde­ling for Transport.

Evalueringen vil indgå i den politiske beslut­ning om, hvorvidt forsøgsordnin­gen skal gøres permanent.

Den startede 1. januar 2017 og fortsæt­ter, indtil politikerne har besluttet sig for, hvad der skal ske med den. Transportministeriet oplyser, at det videre arbejde vil gå i gang i det nye år.

Bør køre lidt oftere og længere

Det viser evalueringen

  • 40 procent af de 17-årige, cirka 28.000, får kørekort. Den samlede andel af personer under 19 år med kørekort er ikke steget, men andelen, der får kørekortet som 17-årig, stiger.
  • I gennemsnit får de 17-årige kørekort, 5,3 måneder før de fylder 18 år.
  • De kører typisk ledsaget kørsel 1-3 gange om ugen med en gen­nemsnitlig turlængde på 15 km.
  • I de fleste tilfælde er det foræl­dre, der fungerer som ledsager.
  • Jo mere den 17-årige har kørt med ledsager, og jo mere støt­tende ledsageren har været, desto større er troen på egne kørefær­digheder hos den unge.
  • 15 procent af undersøgelses­deltagerne indrømmer, at de ulov­ligt har kørt bil uden en ledsager. 50 procent har venner, der har gjort det.
  • Forældre og unge bilister forklarer den uledsagede kørsel med, at den 17-årige bilist havde tilstrækkelige kørefærdigheder til at kunne køre alene, og at de nuværende sanktioner (en bøde) ikke har en forebyggende effekt.
  • Omfanget af kørsel uden ledsa­ger stiger, jo længere den 17-årige har haft kørekort, og jo tættere den 17-årige er på at fylde 18 år.
  • I perioden 2017-2019 var 88 17-årige med kørekort involveret i en ulykke. I otte ulykker var der ikke en ledsager, mens der i syv ulykker var en ledsager til stede, hvoraf en ikke opfyldte ledsa­gerkravene. Resten kendes ikke. Data indikerer, at kun et lille antal ulykker involverede risikoadfærd som f.eks. overtrædelse af ha­stighedsgrænsen (7 procent) eller påvirkning af alkohol (11 procent). Dette kan tyde på, at manglende erfaring med at forudsige trafik­ken kan være en medvirkende ulykkesfaktor.

Kilde: DTU, Afdeling for Teknologi, Ledelse og Økonomi

Dykker man ned i de mange sider i rapporten, er ordningen overve­jende en succes.

”Det tyder på, at de fleste unge, der får kørekort med ord­ningen, også får kørt i bil. Man kunne frygte, at de ikke fik kørt nok og dermed ikke blev dispone­ret kontinuerligt for alsidige tra­fiksituationer og derfor var rustne, når de skulle køre alene”, forklarer Mette Møller, der er seniorforsker på DTU Management og med­forfatter til evalueringen.

Her viser svar fra de nye bi­lister, at de kører 1-3 gange om ugen og 15 km pr. tur.

”De måtte godt køre lidt læn­gere, for det er nemlig ikke nok, at man kan skifte gear og ken­der reglerne. Man skal kunne føl­ge trafikken, og det kommer kun med erfaring, så det er vigtigt at komme ud at køre. Ellers er der større risiko for, at det går galt”, på­peger Mette Møller.

Relativt få ulykker

Hun er derimod glædeligt overrasket over, at der ikke er sket flere uheld med de nye, unge bi­lister.

Politiet har registreret 88 ulykker på tre år, og kun otte pro­cent var med personskade.

”Jeg havde selvfølgelig helst set, at der ikke havde været no­gen ulykker. Vi ved ikke nok om, hvorfor det går galt, så vi skal have flere tal på sigt for at finde ud af det. Men noget kunne tyde på, at nogle ikke er helt gode nok til at køre endnu”.

Læs mere: Kørekort til 17-årige

Nogle bryder reglerne og kører alene

Til gengæld viser det sig, at der er nogle 17-årige, der ikke kan mod­stå fristelsen og vælger at køre ale­ne uden ledsager, selvom de ikke må.

Halvdelen af deltagerne i un­dersøgelsen kender nogle, der har gjort det, og 15 procent indrøm­mer selv at have gjort det.

”Jo længere man har kortet, jo større er fristelsen til at køre uden ledsager. Og der er faktisk også forældre, der lader deres børn gøre det. Deres holdning er, at det ikke er farligere f.eks. at lade dem køre alene, to uger før de fylder 18 år, end dagen efter deres fødselsdag. Desuden afskrækker straffen for at lade sønnen eller datteren køre bil dem ikke”, siger Mette Møller.

Bøden for at overlade bilen til en person uden kørekort er 2.500 kr., og bøden til den 17-årige bi­list for at køre uden ledsager er på 3.000 kr.

”I nogle lande har de en form for log­bog, hvor man skal dokumen­tere et mini­mum af kør­te kilometer, og at man prøver at køre i mørke og i forskellig slags vejr. I vo­res undersøgel­se er der også deltagere, der efterspørger vejled­ning i at være en god ledsager”, si­ger Mette Møller.

Ledsagere skal tage ansvar

Det kan Bent Grue, der er landsformand i Dansk Kørelærer-Union, sagtens genkende.

”I dag er det den 17-årige, der skal sørge for, at ledsageren ken­der reglerne. Det kan være svært at forklare sin mor eller far, hvor­dan de skal gøre. Her er nok især fædrene lidt „klogere“. Man bør gøre mere ud af at klæde ledsager­ne på med et kursus, hvor de bl.a. får genopfrisket hastighedsgræn­serne, regler for promillekørsel og nye skilte. Ledsagerne skal lære at tage et medansvar”, siger han.

Bent Grue synes, at ordningen er overvejende god, men mener, at reglerne for ledsagerne med for­del kan lempes.

”Skal de nødvendigvis være 30 år og have haft kørekort i ti år? Det betyder altså, at nogle ikke kan finde en ledsager”, siger lands­formanden, der også gerne vil have politikerne til at se på straf­fen for ikke at køre med ledsager.

”Vi hører fra nogle, at for­ældrene tilbyder at betale bøden, hvis den unge bliver taget. Her kunne det være mere præventivt, hvis de mister kortet og først må tage et nyt, når de bliver 18 år”.

Blev medlem af FDM

Alle bør gøre det

FDM er også positiv over for ordningen og håber, at man kan se en effekt i ulykkesstatistikken, hvis ordningen bliver gjort per­manent.

”Ordningen blev indført efter inspiration fra udlandet, fordi der er for mange ulykker med nye bi­lister i alderen 18-24 år. Her kan vi forhåbentlig se om nogle år, at antallet er faldet, Derfor mener vi, at ordningen skal fortsætte, og det er positivt, at så mange bruger den”, siger afdelingschef i FDM Torben Lund Kudsk.

Christoffer og hans mor er ikke i tvivl om, at andre unge skal benytte sig af muligheden.

”Jeg tror, vi har givet ham no­get tryghed og rutine i forhold til at færdes i trafikken. Jeg synes, der er mange ting, man skal overskue, og her i området har vi været for­bi steder med især mange bløde trafikanter. Man er jo lidt ban­ge for, at de skal vise sig, når de kører med vennerne, men jeg kan se, at han kører fornuftigt, så det har hjulpet mig, at han har kørt med os først”, siger Lotte Meyland Lemche.

Læs mere: Alt om kørekort

Men et år er mere end nok

Men de unge behøver ikke nødvendigvis at skynde sig at starte i køreskole, allerede når de er 16 år og ni måneder, som ord­ningen giver mulighed for.

”Det passede fint, at der kun gik fem måneder, fra han fik kø­rekortet, til han blev 18 år. Havde det været en længere periode, ville der måske have været flere gnid­ninger. Et år ville være for lang tid”, siger Christoffers mor.

Den køreglade søn er enig, og hans 18-års fødselsdag var da hel­ler ikke mange timer gammel, in­den han måtte ud at køre uden forældrene.

”Jeg kørte op til nogle af mine venner, og vi kørte en tur og hør­te noget musik og tog på McDo­nald’s. Jeg var glad for at køre med mine forældre, men det var også rigtig sjovt endelig at få lov at køre selv”, siger Christoffer.