FDMs samfundsansvar

Samfundsansvar er en naturlig del af FDMs forenings- og forretningsstrategi. Her kan du læse om vores ESG-strategi, CSR-politik og mål.

Bil kører på vej i grønt landskab

Som Danmarks største forbruger- og interesseorganisation er det naturligt for FDM at handle med omtanke i forhold til det samfund, vi er en aktiv del af.

Trafiksikkerhed og forbrugerbeskyttelse har været vores vigtigste indsatsområde siden 1909, hvor FDM blev stiftet. Vores primære opgaver er at varetage medlemmernes interesser som trafikanter og forbrugere samt at fremme færdselssikkerheden og en mere miljøvenlig trafik.

Disse samfundsmæssige forpligtelser indgår i vores vedtægter og vores trafik- og forbrugerpolitiske program. Derfor hænger vores ESG-strategi og CSR-politik naturligt sammen med vores forenings- og forretningsstrategi.

 

ESG-strategi

Bilen er en del af en bæredygtig fremtid, og FDM har derfor udformet en ESG-strategi med forslag og løsninger til, hvordan vi bibeholder vores mobilitetsmuligheder i en bæredygtig fremtid. FDMs ESG-strategi løber fra 2024-2030  og dækker både FDMs påvirkning på samfundet, forbrugerne og vores egen organisation.

Læs e-paper: ESG-beretning 2023/2024

 

CSR-indsatser i FDM

I FDM arbejder vi med CSR både internt i organisationen og eksternt ved at skabe bedre vilkår for den individuelle persontransport i Danmark. 

For at sikre, at indsatserne bliver forankret i vores daglige arbejde, bliver tiltagene indskrevet i de årlige handlingsplaner for organisationen. Redegørelsen for, hvilket arbejde der er udført for at understøtte CSR-målsætningerne, indgår i vores årsrapport og årsberetning.

Læs mere: Se årsberetninger fra FDM (fra 2013 til seneste) 

Handlinger og resultater fra tidligere år er beskrevet i de enkelte årsberetninger for de pågældende år. 

Med udgangspunkt i FDMs forretningsmodel har ledelsen vurderet de væsentligste risici, der er knyttet til emner inden for klima og miljø, sociale og personaleforhold, menneskerettigheder og antikorruption og bestikkelse.

Disse er beskrevet og behandlet i nedenstående redegørelse for samfundsansvar.

Læs e-paper: Årsberetning 2023

 

FDMs forretningsmodel

FDM, der er en erhvervsdrivende medlemsforening, er den primære interesseorganisation for danske bilister. Som privat, uafhængig forening er FDM en hovedaktør på det trafikpolitiske område og dertil Danmarks største interesse- og forbrugerorganisation med over 277.000 husstande som medlemmer. FDM har gennem årene opbygget en dominerende position i markedet og anses som en autoritet i relation til debatten om forbruger- og trafikpolitiske forhold.
FDMs hovedaktivitet er at varetage bilisternes interesser og tilbyde værdiskabende ydelser til bilisterne. Samtidig skal FDM sikre, at de individuelle behov for bil understøtter et bæredygtigt samfund. Derfor arbejder FDM for en afvikling af registreringsafgiften, bedre trafiksikkerhed, hensyntagen til miljøet, bedre infrastruktur og bedre forbrugervilkår for bilisterne. Især når det gælder grøn omstilling, lavere afgifter, bedre mobilitet, forbrugerbeskyttelse og -sikkerhed, ønsker FDM at gøre en markant forskel og være med til at præge samfundsdebatten.
Rådgivning af bilisterne er central for FDM, og derfor deler FDM viden med både myndighederne, bilisterne og medlemmerne, ligesom der er et tæt samarbejde med FDMs internationale søsterklubber. FDMs medlemmer har dog en række særlige fordele; da de kan få individuel juridisk, teknisk og økonomisk rådgivning, ligesom FDM kan tilbyde at føre visse af medlemmernes sager ved domstolene. Som en særlig medlemsfordel udgiver FDM medlemsmagasinet Motor, der med 398.000 læsere er Danmarks største bilmagasin og Danmarks tredjestørste magasin.
Som erhvervsdrivende medlemsforening tilbyder FDM praktiske og økonomiske fordele til bilisterne. Udvalgte services kan købes af ikke-medlemmer, men FDMs medlemmer skal have en særlig økonomisk fordel, når de benytter FDMs ydelser. For at sikre dette tilbyder FDM services og kvalitetsprodukter inden for test af biler, vejhjælp og forsikring til foreningens medlemmer til attraktive priser. Desuden har FDM udviklet et særligt fordelsprogram kun til FDMs medlemmer, og senest er ladeløsninger, ladebokse og strømaftaler blevet en del af FDMs medlemstilbud.
For at skabe trygge og sikre rammer i trafikken med veluddannede bilister udbyder FDM køretekniske kurser, bl.a. i form af grunduddannelse og videreuddannelse på de køretekniske anlæg FDM Sjællandsringen og FDM Jyllandsringen.
For at sikre at bilerne i Danmark lever op til lovgivningen, men også at de trygt kan købes, lejes og sælges, driver FDM 23 test- og bilsynscentre placeret over hele landet i det 100 procent FDM-ejede datterselskab FDM test og bilsyn A/S. Flere end 50.000 medlemmer benytter årligt FDM test og bilsyn A/S til syn, kontrol eller test af bilen. Viden fra disse test anvendes bl.a. til at rådgive medlemmerne og bilisterne.
For at understøtte oplevelser med bilen i hele verden driver FDM et rejsebureau, det 100 procent FDM-ejede datterselskab FDM travel A/S. FDM travel A/S er specialiseret i individuelle kør-selv-ferier i egen eller lejet bil på destinationen.
Desuden tilbyder FDM alle typer af skadesforsikringer til sine medlemmer under navnet FDM Forsikringer i samarbejde med Tryg Forsikring samt WIA, hvor der i 2023 er lanceret en ny reparationsforsikring. FDM bestræber sig på at have nogle af markedets bedste dækninger til konkurrencedygtige priser.
Med udgangspunkt i FDMs forretningsmodel har ledelsen vurderet de væsentligste risici, der er knyttet til emner inden for klima og miljø, sociale og personaleforhold, menneskerettigheder og antikorruption og bestikkelse. Disse er beskrevet og behandlet i redegørelsen for samfundsansvar.

 

Miljøforhold, herunder reduktion af virksomhedens klimapåvirkning

På samfundsniveau arbejder FDM for at forene de individuelle behov for bil med en fælles bæredygtig fremtid.

Vi vil gerne sammen med det omgivende samfund, vores kunder og medlemmer bidrage til den grønne omstilling og de ambitioner, der er formuleret i Parisaftalen 2015 og i regeringens klimalov.

Vi tager bæredygtighed alvorligt. Det gør vi ved på de indre linjer aktivt at arbejde for at mindske vores eget negative aftryk og på de ydre linjer gennem vores produkter og services at bidrage til, at ikke kun vores kunder og medlemmer, men alle forbrugere kan træffe grønnere valg.

Politik:

I FDM arbejder vi med at nedbringe vores egen negative påvirkning af miljøet og klimaet ved at reducere vores CO2-udledning og øge vores genanvendelse af materialer, da disse udgør FDMs væsentligste risici med hensyn til klima og miljøforhold. Det gør vi gennem grønnere valg i egen organisation i forbindelse med vores forbrug på lokationer, vores indkøb, vores affaldssortering mv. Arbejdet med at træffe grønnere valg i FDM udgør samtidig en vigtig del af fundamentet for arbejdet med at påvirke og hjælpe vores medlemmer, kunder samt samfundet i en grønnere retning.
Vi ønsker at skabe løsninger, der engagerer vores medarbejdere i at tænke mere bæredygtigt, når de er på arbejde og samtidig understøtte grønnere valg i deres dagligdag uden for FDM.

Handlinger:

Som udgangspunkt og baseline for at kunne træffe grønnere valg har FDM i 2023 igangsat arbejdet med at registrere og gennemgå hele koncernens forbrug af vand, varme og energi og deraf afledt belastning af klima og miljø for at se, hvordan det kan nedbringes. FDM har mange forskellige funktioner og forretningsområder, og det er derfor nødvendigt at se bredt på mulighederne og barriererne for at kunne træffe grønnere valg. Baseline og overblikket forbereder endvidere FDM på at skulle rapportere efter CSRD fra regnskabsåret 2025. FDM vil i løbet af 2024 arbejde videre med baseline. 
 
I starten af 2023 trådte der nye regler om affaldssortering i kraft, hvilket også har medført, at FDM på tværs af koncernen har genbesøgt og opdateret processer og rammer omkring affaldssortering.
 
På IT-området stiller FDM krav til det IT-udstyr der indkøbes, hvor vi lægger vægt på ESG-principper hos leverandørerne. I 2023 har vi haft større fokus på håndtering af IT-affald herunder genanvendelse, videresalg mv. 
 
Endvidere har FDM flyttet egne servere til en cloudbaseret løsning, hvorfor strømforbruget i vores serverrum er faldet. Dette betyder at FDM i 2023 opnåede en energibesparelse ift. 2022 på køling af egne servere og dermed en mindre CO2-påvirkning.

Resultater:

Handlingerne i 2023 har givet en bedre registrering af affaldssortering og større opmærksomhed omkring det. Herunder dokumentation for håndtering af IT-affald.

 

Sociale forhold og personaleforhold

Politik:

Vores medarbejdere er vores vigtigste ressource, og derfor er deres trivsel og fysiske og psykiske sikkerhed altafgørende for, at FDM kan lykkes. De udgør derfor også den væsentligste risiko for FDM. 
 
FDM ønsker at være en arbejdsplads, hvor medarbejderne trives og udvikles, og hvor de har gode betingelser for en sund balance mellem arbejds- og privatliv. 
 
I forhold til udvikling har FDM en kompetenceudviklingspolitik, som har til formål at fremme den enkelte medarbejders udvikling samt udvikle vores medarbejdere, så de er kvalificeret til at varetage de opgaver, som FDM har behov for nu og i fremtiden.
 
I forhold til trivsel har FDM en trivselspolitik med fokus på trivsel, risiko for stress, krænkende handlinger, mobning og konflikter, en hjemmearbejdspolitik samt en sygefraværs- og fastholdelsespolitik. 
 
FDM er en medlemsorganisation, og derfor er det vigtigt, at FDM afspejler samfundet, og at FDM som forening er et sted, hvor alle kan føle sig velkomne.

 

Trivsel

Handlinger 2023:

I 2023 har vi fortsat arbejdet med trivsel gennem løbende trivselsmålinger. På baggrund af målingerne inviteres medarbejderne til dialog om resultaterne og arbejdet fremadrettet. I 2023 er trivselsmålingerne overgået til tre årlige målinger, da det giver ledelse og afdelinger bedre mulighed for at arbejde med resultaterne af målingerne. 

Resultat 2023:

En gennemsnitlig trivselsmåling på 7,8 i 2023 hvilket kvalificeres som 'høj trivsel' og ligger højere end ekstern benchmark på 7,4. 

 

Sygefravær

Handlinger 2023:

Udover fokus på trivsel, der også kan påvirke sygefravær, er medarbejdere i 2023 blevet tilbudt en gratis vaccine mod influenza og/eller covid-19. 

Resultat 2023:

En gennemsnitlig sygefraværsprocent 3,44 og gennemsnitligt antal sygedage på 7,74. Resultatet er jf. Danmarks Statistik lavere end sygefraværet på landsplan for virksomheder og organisationer i kalenderåret 2022, hvor der er en gennemsnitlig sygefraværsprocent på 3,62 og gennemsnitlig antal sygedage på 8,77. 

 

Arbejdsulykker

Handlinger 2023:

Vi har i 2023 fortsat arbejdet i arbejdsmiljøudvalget, hvor der har været afholdt fire møder. Her har man bl.a. drøftet resultatet af trivselsundersøgelser samt gennemgået arbejdsulykker og chikanesager samt håndtering og forebyggelse af disse. 

Resultat 2023:

Der har i 2023 været ni indrapporterede arbejdsulykker, heraf otte på FDMs test og bilsynscentre samt én på Jyllandsringen. Af disse har kun én arbejdsulykke givet sygefravær på en dag eller mere.

 

Fremtidigt arbejde med sociale forhold og personaleforhold

FDM vil i 2024 fortsætte indsatsen for at sikre medarbejdernes fysiske og psykiske sikkerhed samt trivsel.

 

Respekt for menneskerettigheder

I FDM anerkender vi vigtigheden af at sikre, at menneskerettighederne overholdes og beskyttes, og vi bestræber os på altid at behandle medarbejdere, samarbejdspartnere og kunder med værdighed og respekt. 

FDMs politik for menneskerettigheder hviler på den danske arbejdsmarkedsmodel og beskyttelsen af internationalt proklamerede menneskerettigheder som beskrevet i FN's Verdenserklæring om Menneskerettigheder og i ILO's erklæringer og anbefalinger.

Den danske arbejdsmarkedsmodel og de internationalt proklamerede menneskerettigheder danner tilsammen grundlaget for et sikkert, retfærdigt og fair samfund, hvor ligestilling, inklusion, arbejdstagerrettigheder, sikkerhed og sundhed er rodfæstede værdier. 

På grund af arten af FDMs forretning, er de væsentligste risici for brud på menneskerettigheder i vores egen drift primært relateret til arbejdsforhold for FDMs egne medarbejdere samt beskyttelse af privatliv og persondata for vores medlemmer og kunder.

Herudover kan der være risici i relation til vores samarbejdspartnere, leverandører og kunder, herunder i de tilknyttede virksomheder FDM travel og FDM test og bilsyn. 

Vores mål er løbende at forbedre vores evne til at identificere og håndtere risici i forbindelse med brud på menneskerettigheder. Det er en kontinuerlig indsats, der ikke mindst bliver båret af en øget bevidsthed blandt medarbejdere i FDM om menneskerettighedsrelaterede spørgsmål.

FDM har et uafhængigt whistleblowersystem til rådighed for medarbejdere, leverandører, samarbejdspartnere, revisorer, advokater og tidligere medarbejdere, som kan benytte whistleblowerordningen til indberetning af mistanke om eller observerede brud på bl.a. menneskerettigheder. 

FDM behandler samarbejdspartnere, leverandører og kunder med respekt og forventer, at de også overholder og beskytter menneskerettighederne. Bliver FDM bekendt med, at samarbejdspartnere, leverandører eller kunder ikke efterlever menneskerettighederne, vil det få konsekvenser for samarbejdet fremadrettet.

Handlinger 2023:

I 2023 har FDM udarbejdet en politik for menneskerettigheder, der beskriver hvordan FDM ønsker at arbejde med at sikre menneskerettigheder.

Resultater 2023:

Med udgangspunkt i politikken har FDM igangsat arbejde med at identificere potentielle risici både internt og hos samarbejdspartnere, leverandører og kunder samt undersøger hvordan FDM bedst arbejder for at sikre disse. På baggrund af dette arbejde vil der i 2024 blive arbejdet videre med forebyggelse/håndtering af risici.

 

Arbejdstagerrettigheder og ret til at organisere sig

I FDM tager vi ansvar i forhold til at sørge for gode og sikre arbejdspladser for vores medarbejdere og respekterer således deres ret til lige og retfærdige arbejdsvilkår.

Dette omfatter overholdelse af lovgivning og overenskomster om rimelige lønninger, hvile og fritid, lige løn for kvinder og mænd, antidiskrimination og lige muligheder for adgang til beskæftigelse og karriere. 

FDM respekterer medarbejdernes rettighed til at organisere sig og arbejder i dagligdagen tæt sammen med tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter i FDMs samarbejdsudvalg samt arbejdsmiljøudvalg. FDM arbejder systematisk på at opretholde et godt og sikkert arbejdsmiljø og på at udvikle medarbejderes bevidsthed om deres egen og deres kollegers sikkerhed.

Handlinger 2023:

For at sikre rimelig og lige løn for alle er der i 2023 gennemført et eksternt lønbenchmark for at sikre, at vores medarbejdere tilbydes en passende løn. Dette vil vi gentage løbende ca. hvert 2. år.

Til dette formål har FDM benyttet Mercer, som har verdens førende databaser over løndata på tværs af jobniveauer og industrier samt en hel metodologi til at kategorisere stillinger. 

Som erhvervsdrivende medlemsforening ønsker FDM ikke at være lønførende og bidrage til uhensigtsmæssig konkurrence på lønområdet.

Udover benchmark udarbejdes der en årlig kønsstatistik med henblik på at monitorere og sikre, at der er ligeløn mellem kønnene.

Resultat 2023:

I 2023 er foretaget lønregulering med afsæt i benchmark, der har bidraget til at udjævne evt. uforklarlige lønforskelle blandt medarbejdere.

 

Chikane og krænkende adfærd

I FDM ønsker vi at beskytte vores medarbejdere, som alle har ret til at blive behandlet med respekt og til et chikanefrit arbejdsmiljø. Arbejdsmiljøet skal være sikkert og trygt, og vi accepterer ikke trusler og chikane i nogen form. Derfor har vi i vores chikanepolitik udstukket konkrete retningslinjer om forebyggelse og håndtering af chikane fra medlemmer og kunder.

Som en del af vores trivselspolitik har FDM en nultolerancepolitik over for krænkende handlinger, som vil få konsekvenser for den krænkendes ansættelsesforhold.

Alle i FDM der har et kendskab til krænkende adfærd, har et ansvar for at forhindre, at denne fortsætter. Ligeledes har alle et ansvar for at forebygge det. Oplever medarbejdere krænkende adfærd, kan dette indberettes til nærmeste leder, tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter, HR eller anonymt via FDMs whistleblowerordning.

Handlinger 2023:

Der er fortsat blevet arbejdet med chikanepolitik og træning. Herunder har udvalgte medarbejdere og ledere gennemført konflikthåndteringskursus, hvor der er givet konkrete værktøjer til ledere og medarbejdere. 

Resultater 2023: 

Vi har oplevet en mærkbar effekt af konflikthåndteringskurset, da medarbejderne er mindre nervøse for kritiske kunder og har oplevet, hvordan de nu med hjælp af værktøjerne kan styre dialogerne bedre, ligesom der har været eksempler på kunder, som er gået fra frustreret til glad og afslutningsvis har takket for håndteringen. 

Der har været syv rapporterede chikanesager. Alle chikanesager handler om konflikt mellem et medlem og en FDM-medarbejder. Chikane foregår via telefon, sociale medier og ved fysiske møder (testcentre). I tre af disse tilfælde har FDM taget kontakt til medlemmet efterfølgende.

 

Antikorruption og bestikkelse

Som samfundsaktør og medlemsforening er det essentielt, at medlemmer og forbrugere har tillid til FDM, og at der ikke kan sås tvivl om vores troværdighed og medarbejdernes upartiskhed. 

Derfor har FDM også høje krav internt for at bekæmpe alle former for korruption ved kontinuerligt at udbrede regler om antikorruption samt FDMs whistleblowerordning blandt medarbejdere og interessenter.

Principperne for modtagelse af gaver eller andre fordele har nær sammenhæng med reglerne om habilitet og bestikkelse. I begge tilfælde er formålet at forebygge, at der opstår situationer, som kan rejse tvivl om både FDMs og medarbejdernes upartiskhed. Der er således også tale om beskyttelse af FDM og den enkelte medarbejder.

For at undgå at der opstår tvivl om FDMs eller vores medarbejderes upartiskhed, har FDM fastlagt en gavepolitik for ledere og medarbejdere. Hovedprincippet i gavepolitikken er, at medarbejdere på intet tidspunkt må modtage gaver eller andre fordele, som på nogen som helst måde er knyttet til forventninger om modydelser.

FDM har stort fokus på, at vores test af biler og produkter er upartiske, troværdige og baseret på objektive kriterier. Derfor har vi en nedskrevet testpolitik.

Handlinger 2023:

Vi har gentaget gavepolitik over for medarbejderne ifm. med julen, ligesom medarbejderne er blevet informeret om FDMs whistleblowerordning. 

Resultater 2023:

Der har ikke været indberetninger vedrørende brud på gavepolitikken, og der har ikke været indberetninger gennem whistleblowerordningen.

 

Fremtidigt arbejde med antikorruption og bestikkelse

FDM vil i 2024 fortsætte indsatsen for at sikre, at medlemmer og forbrugere kan have tillid til FDM, blandt andet ved at arbejde med at udbrede kendskabet til FDMs whistleblowerordning.

Forventninger til det videre arbejde med CSR-områder: 

I 2024 fortsættes arbejdet med CSR-områderne også som en del af implementeringen af FDMs ESG-strategi samtidig med, at FDM forbereder implementering af CSRD. Som en del af dette vil FDM i 2024 gennemføre en dobbelt væsentlighedsanalyse, der definerer hvilke ESG-områder der skal rapporteres på i fremtiden.

 

Måltal og politikker vedrørende det underrepræsenterede køn

For FDMs bestyrelse er der fastsat et måltal om at 20 pct. af bestyrelsen skal være af det underrepræsenterede køn med udgangen af 2024. Fordelingen ved udgangen af 2023 har fortsat været 10 pct. FDMs bestyrelse består af kredsformændene fra FDMs ti kredse, der vælges demokratisk blandt repræsentantskabsmedlemmerne. FDM har derfor ikke direkte indflydelse på valg af bestyrelsesmedlemmer. Målet om 20 pct. i 2024 fastholdes. 

På de øvrige ledelsesniveauer er 4 ud af 9 af det underrepræsenterede køn, hvilket svarer til 44 pct. FDM opfylder dermed kravene til andel af det underrepræsenterede køn og der er derfor ikke opsat yderligere måltal.
 
 

2023  
Øverste ledelsesorgan:  
Samlet antal medlemmer 10
Underrepræsenterede køn (i pct.) 10
Måltal (i pct.) 20
Årstal for opfyldelse af måltal 2024
   
Øvrige ledelsesniveauer:  
Samlet antal medlemmer 9
Underrepræsenterede køn (i pct.) 44

 

Redegørelse for virksomhedens politik og dataetik 

FDM har udarbejdet en politik for dataetik, som er blevet godkendt af FDMs bestyrelse. FDMs politik for dataetik tager udgangspunkt i FDMs kerneværdier. To af FDMs kerneværdier er troværdighed og medlemsværdi, hvor FDM som organisation italesætter og er fortaler for, at der skal være bedre forbrugerbeskyttelse, når det angår indsamling og registrering af bildata, og at det er bilisterne, der skal have kontrol over egne og dermed bilens data.

I kraft af vores rolle og for at værne om medlemmernes tillid til FDM skal vi naturligvis også selv tage konkret stilling til dataetik og dataetiske principper samt skabe transparens omkring, hvordan vi internt i FDM værner om disse principper.

 

Ansvarlighed, sikkerhed og gennemsigtighed

Vi tillægger det stor betydning, at vores indsamling og behandling af data sker ansvarligt, sikkert og gennemsigtigt. Vi er af den grundlæggende holdning, at bilisterne skal eje og have kontrol over deres data. Vores behandling af data sker til medlemmernes fordel på en sikker og gennemsigtig måde, så bilisterne altid er informeret om formålet samt deres rettigheder.

 

Tillid og ordentlighed

Vores medlemmer, kunder, samarbejdspartnere og samfundet skal have tillid til, at FDM behandler data på en ordentlig og tillidsværdig måde, uanset om anvendelse af data er underlagt lovgivning eller ej. Vi har høje standarder for vores egen behandling af data og stiller også høje krav til vores samarbejdspartnere.

 

Privatlivsbeskyttelse

Beskyttelsen af personoplysninger er en gennemgående prioritering i FDM, da vores medlemmer og de fleste af vores kunder er forbrugere. Det afspejles i vores processer og danner grundlag for vores valg af IT-løsninger mv.

Ved behandling af data sikrer FDM efterlevelse af de databeskyttelsesretlige regler og grundsætninger, ligesom vi tilstræber et ekstra lag af etik forbundet med databehandlingen.