FDMs samfundsansvar

Samfundsansvar er en naturlig del af FDMs forenings- og forretningsstrategi. Her kan du læse vores CSR-politik og mål.

Samfundsansvar er en naturlig del af FDMs forenings- og forretningsstrategi.
Viden

Som Danmarks største forbruger- og interesseorganisation er det naturligt for FDM at handle med omtanke i forhold til det samfund, vi er en aktiv del af.

Trafiksikkerhed og forbrugerbeskyttelse har været vores vigtigste indsatsområde siden 1909, hvor FDM blev stiftet. Vores primære opgaver er at varetage medlemmernes interesser som trafikanter og forbrugere samt at fremme færdselssikkerheden og en mere miljøvenlig trafik.

Disse samfundsmæssige forpligtelser indgår i vores vedtægter og vores trafik- og forbrugerpolitiske program. Derfor hænger vores CSR-politik naturligt sammen med vores forenings- og forretningsstrategi.

CSR-indsatser i FDM

I FDM arbejder vi med CSR både internt i organisationen og eksternt ved at skabe bedre vilkår for den individuelle persontransport i Danmark. 

For at sikre, at indsatserne bliver forankret i vores daglige arbejde, bliver tiltagene indskrevet i de årlige handlingsplaner for organisationen. Redegørelsen for, hvilket arbejde der er udført for at understøtte CSR-målsætningerne, indgår i vores årsrapport og årsberetning

Handlinger og resultater fra tidligere år er beskrevet i de enkelte årsberetninger for de pågældende år. 

 

FDMs årsberetning 2022

FDM arbejder med følgende fokusområder:

 • Miljø og klima
 • Sociale forhold, medarbejderforhold og respekt for menneskerettigheder
 • Antikorruption og bestikkelse

FDMs koncernes væsentligste aktiviteter

FDM er med 269.000 husstande som medlemmer Danmarks største forbruger- og interesseorganisation. FDMs hovedaktivitet er at varetage bilisternes interesser og tilbyde værdiskabende ydelser til bilisterne. Samtidig skal FDM sikre, at de individuelle behov for bil understøtter et bæredygtig samfund. Derfor arbejder FDM for en afvikling af registreringsafgiften, bedre trafiksikkerhed, hensyntagen til miljøet, bedre infrastruktur og bedre forbrugervilkår for bilisterne. Især inden for grøn omstilling, lavere afgifter, bedre mobilitet, forbrugerbeskyttelse og sikkerhed ønsker FDM at gøre en markant forskel og være med til at præge samfundsdebatten.

Rådgivning af bilisterne er centralt for FDM, og derfor deler FDM viden med både myndighederne, bilisterne og medlemmerne, ligesom der er et tæt samarbejde med FDMs internationale søsterklubber. FDMs medlemmer har dog en række særlige fordele, da de kan få individuel juridisk, teknisk og økonomisk rådgivning, ligesom FDM kan tilbyde at føre visse af medlemmernes sager ved domstolene. Som en særlig medlemsfordel udgiver FDM medlemsmagasinet Motor, der med 386.000 læsere er Danmarks største bilmagasin og Danmarks tredjestørste magasin.

Som erhvervsdrivende medlemsforening tilbyder FDM praktiske og økonomiske fordele til bilisterne. Udvalgte services kan købes af ikke-medlemmer, men FDMs medlemmer skal have en særlig økonomisk fordel, når de benytter FDMs ydelser. For at sikre dette tilbyder FDM services og kvalitetsprodukter inden for test af biler, vejhjælp og forsikring til foreningens medlemmer til attraktive priser. Desuden har FDM udviklet et særligt fordelesprogram kun til FDMs medlemmer, og senest er ladeløsninger, ladebokse og strømaftaler blevet en del af FDMs medlemstilbud.

For at skabe trygge og sikre rammer i trafikken med veluddannede bilister, udbyder FDM køretekniske kurser, bl.a. i form af grunduddannelse og videreuddannelse på de køretekniske anlæg FDM Sjællandsringen og FDM Jyllandsringen. 

For at sikre, at bilerne i Danmark både lever op til lovgivningen, men også trygt kan købes, lejes og sælges driver FDM 22 test- og bilsynscentre placeret over hele landet i det 100 % FDM-ejede datterselskab FDM test og bilsyn A/S. Flere end 50.000 medlemmer benytter årligt FDM test og bilsyn A/S til syn, kontrol eller test af bilen. Viden fra disse test anvendes bl.a. til at rådgive medlemmerne og bilisterne. 

For at understøtte oplevelser med bilen i hele verden driver FDM et rejsebureau i det 100 % FDM-ejede datterselskab FDM travel A/S. FDM travel A/S er specialiseret i individuelle kør selv-ferier i egen eller lejet bil på destinationen.

Desuden tilbyder FDM alle typer af skadesforsikringer under navnet FDM Forsikringer i samarbejde med Tryg Forsikring til FDMs medlemmer. FDM bestræber sig på at have nogle af markedets bedste dækninger til konkurrencedygtige priser.

Miljø og klima

Politik

I FDM søger vi målrettet at få reformeret det danske afgiftssystem for at fremme den grønne omstilling. Gennem vores rådgivning samt egne og eksterne medier formidler FDM viden om miljøvenlige biler, og hvordan bilisterne kan bidrage til en mere klimavenlig udvikling. Desuden oplyser FDM om og tilbyder kurser i, hvordan man kan spare brændstof og mindske miljøpåvirkningen under kørslen. FDM tilbyder også løsninger, der kan facilitere samkørsel og bedre sammenhæng mellem individuel og kollektiv trafik. Begge tiltag kan medvirke til en hurtig og konkret positiv effekt på klima og miljø.

Som organisation stiller FDM også krav til, hvordan vi handler klimabevidst og mindsker vores eget aftryk på miljøet.

2022-handlinger

FDM ønsker at nedbringe virksomhedens negative påvirkning af miljøet og klimaet ved at reducere vores CO2-udledning og øge vores genanvendelse af materialer.
FDM måler energiforbruget kvartalsvist og iværksætter tiltag, hvis forbruget kan nedbringes uden større omkostninger. Vi har udvalgt lokationer, som FDM selv ejer, hvor der er det højeste forbrug, og hvor vi derfor har mulighed for at ændre mest. Følgende lokationer med højest forbrug er udvalgt: Lyngby (hovedkontor), FDMs testcentre i Aarhus, Hillerød og Roskilde samt FDMs køretekniske anlæg, FDM Sjællandsringen og FDM Jyllandsringen.

FDM revurderer årligt affaldsordningen med henblik på at reducere mængden af affald og øge genbrugsprocenten.
FDM opfordrer virksomhedens medarbejdere til at printe miljøvenligt samt at smide papir til genbrug.
FDM arbejder for at mindske madspild, og indsatsen er konkret udmøntet i, at der i Lyngby (hovedkontor) er indført ’bæredygtig fredag’, hvor der hver fredag serveres overskydende mad fra ugens løb. Ligeledes har alle medarbejdere mulighed for dagligt at købe overskydende mad med hjem for et mindre beløb.
 

2022-mål

 • FDMs samlede energiforbrug (gas, fjernvarme, olie, el og vand) må ikke overstige forrige års forbrug på udvalgte målere.
 • Mængden af affald, der sendes til genbrug, skal være procentvis højere end året før. 

Risici

FDM kan blive forhindret i at opnå målene, hvis el- og varmeforbruget stiger pga. udsving i vejret, eller der sker en øget brug af IT og andet digitalt udstyr. En stigning i antallet af medarbejdere, butikker mv. kan også øge varme-, vand- og elforbruget. FDM vil løbende følge med i forbruget og gribe ind, hvis der er behov for ændringer.

2022-resultat

Energikrisen og regeringens krav om at skrue ned for varmen i flere offentlige bygninger, fik også FDM til frivilligt at skrue varmen ned på 20 grader på FDM lokationer.  Samtidig blev der også justeret på de følere, som tænder og slukker for lyset, så de tilpassede sig det lys, der kommer udefra og til at lyset slukker, når der ikke havde været bevægelse i rummet i fem minutter. 

FDMs samlede energiforbrug faldt med 3 % sammenlignet med 2021. FDM har brugt mindre fjernvarme og naturgas, hvilket hænger sammen med, at FDM har sænket temperaturen til 20 grader. Til gengæld har der været et højere olieforbrug, hvilket skyldes at det har været nødvendigt at skrue op for varmen i de ældre og utætte bygninger på FDM Sjællandsringen for at modstå kulden udefra. For at bringe forbruget ned på FDM Sjællandsringen, er der i begyndelsen af 2023 blevet arbejdet med isoleringen af bygningerne.

FDMs elforbrug er steget med 5 % i takt med, at der har været afholdt events og været flere kursister i elbil på FDMs køretekniske anlæg. På FDM Sjællandsringen er der blevet opsat LED-belysning, hvilket forventes at bringe elforbruget til lys ned, men da der samtidig kommer flere og flere kursister i elbil, forventer FDM ikke, at elforbruget vil falde samlet set i de kommende år. 

Det samlede vandforbrug er faldet med 4 % i 2022. For at minimere vandforbruget er der bl.a. blevet sat automatiske autosluk haner op på FDM Sjællandsringen, hvilket har medført, at vandet ikke løber mere end højst nødvendigt. 

I 2022 blev der sendt lidt over 8,6 ton affald til genbrug. Det var en stigning ift. 2021, hvilket også var forventet, da 2021 var præget af coronasituationen, hvor FDMs ansatte arbejdede hjemmefra i store dele af 2021, der blev nedlagt rejsebutikker og var færre aktiviteter på FDMs køretekniske anlæg. Sammenlignet med både 2019 og 2020 har FDM reduceret mængden af affald, hvilket bl.a. hænger sammen med, at der anvendes mindre papir på grund af FDMs intelligente, papirbesparende printere samt arbejdsgangene bliver mere digitale.
 

Sociale forhold, medarbejder­forhold og respekt for menneske­rettigheder

Politik

FDM ønsker at være en arbejdsplads, hvor medarbejderne trives og udvikles, og hvor de har gode betingelser for en sund balance mellem arbejds- og privatliv. 

I forhold til udvikling har FDM en kompetenceudviklingspolitik, som har til formål at fremme den enkelte medarbejders udvikling samt udvikle vores medarbejdere, så de er kvalificeret til at varetage de opgaver, som FDM har behov for nu og i fremtiden.

I forhold til trivsel har FDM en trivselspolitik med fokus på trivsel, risiko for stress, krænkende handlinger, mobning og konflikter, en hjemmearbejdspolitik samt en sygefraværs- og fastholdelsespolitik. FDM har desuden en seniorpolitik rettet mod medarbejdere over 60 år. 
Alle fastansatte medarbejdere samt elever, studentermedhjælpere og timelønnede indtjekkere/testassistenter er omfattet af en sundhedsforsikring og kan også søge om hjælp via FDMs Hjælpe- og støttefond, hvis der opstår et pludseligt og uventet økonomisk behov. 

FDM er en organisation for alle. Vores arbejde for at forbedre forholdene for trafikanter og bilister har betydning for hele den danske befolkning og alle samfundslag. Derfor ønsker vi, at personalesammensætningen i vores organisation afspejler det samfund og den befolkning, vi arbejder for.

Læs mere: Job i FDM

2022-handlinger

FDM har fokus på trivsel, sygefravær, arbejdsulykker, kompetenceudvikling og medarbejdersammensætning.

FDM gennemfører kvartalsvise trivselsmålinger. Medarbejderne får direkte feedback på besvarelser samt redskaber til at arbejde med egen trivsel og risiko for stress. Desuden får lederne en samlet rapport, så de i dialog med medarbejderne kan drøfte afdelingens trivsel samt igangsætte og følge op på eventuelle initiativer.

For at fastholde en høj trivsel og reducere sygefraværet kan medarbejderne via FDMs helbredsforsikring opsøge ekstern, uvildig rådgivning om f.eks. stress og livsstilsændringer, ligesom FDM understøtter rygestopinitiativer. Ved sygdom skal lederne desuden indkalde medarbejderne til sygefraværssamtaler ud fra principperne i vores sygefraværs- og fastholdelsespolitik. 

Yderligere kan ansatte på FDMs hovedkontor i Lyngby tilmelde sig en sund kantine- og frugtordning og har via personaleforeningen FDM Team adgang til motionsrum, ligesom der er mulighed for massage i arbejdstiden.
For at undgå arbejdsulykker arbejder FDM præventivt i regi af arbejdsmiljøorganisationens udvalg. F.eks. har vi en årlig sikkerhedsrundering på de forskellige adresser, hvor potentielle farer registreres og udbedres, ligesom medarbejderne løbende kan registrere udfordringer med og forslag til forbedringer i det fysiske arbejdsmiljø, som behandles og søges udbedret.

Kompetenceudvikling af medarbejderne sker bl.a. ved, at medarbejdere tilbydes en årlig medarbejderudviklingssamtale (MUS) eller gruppeudviklingssamtale (GRUS) med deres leder. Samtalen munder typisk ud i en udviklings- og målaftale, som sætter rammer for den faglige og personlige udvikling, så medarbejderen har gode betingelser for at lykkes med de aftalte mål og resultater. I løbet af året følges løbende op ved 1:1-samtaler og afdelingsmøder med fokus på coaching, sparring og feedback.
I forhold til personalesammensætning ansættes der i FDM ud fra det bedste match ift. kompetencer og erfaring for at undgå forskelsbehandling, og i stillingsannoncer opfordres alle uanset køn og samfundsgruppe til at søge job hos os.

FDM arbejder for, at alle pladser i repræsentantskabet er besat, og at bestyrelsen afspejler medlemssammensætningen. FDM opfordrer medlemmer til at blive en del af repræsentantskabet. Repræsentantskabet har via FDMs vedtægter sikret, at der løbende sker rotation i repræsentantskab og bestyrelse. Vores repræsentantskab og bestyrelse er medlemsvalgt på baggrund af demokratiske principper, og bestyrelsens sammensætning afspejler medlemsskaren.

Læs mere: FDMs repræsentantskab

2022-mål

 • Den samlede trivselsscore skal ligge i kategorien ’høj trivsel’.
 • FDMs sygefravær skal være på niveau med det årlige sygefravær hos tilsvarende danske virksomheder.
 • Ingen medarbejdere skal komme ud for arbejdsulykker (0 procent).
 • I FDMs ledelsesorganer tilstræbes det, at det underrepræsenterede køn udgør mindst 30 procent.
 • Det tilstræbes, at så mange pladser som muligt i repræsentantskabet skal være besat.

Risici

Nedenstående faktorer kan forhindre målene i at blive opnået:

Sygefravær: Uhensigtsmæssig ledelse, dårlig trivsel i afdelingen, utilstrækkelig kommunikation fra medarbejderens side ift. at sige fra, utilstrækkelig ledelsesmæssig monitorering i forhold til at undgå arbejdsrelateret sygefravær og manglende opfølgning på efterfølgende fastholdelse.
 

Trivsel: Uhensigtsmæssig ledelse, dårlig trivsel i afdelingen, utilstrækkelig ledelsesmæssig monitorering og manglende opfølgning på individuelle og kollektive trivselssignaler. MUS, jævnlige 1:1-samtaler og afdelingsmøder, der ikke afholdes eller gennemføres efter hensigten.

Arbejdsulykker: Medarbejdere, der ikke følger anvisningerne, eller at det ikke bliver påtalt af ledelsen. Hændelige uheld.

Kønssammensætning: Mangel på kvalificerede ansøgere af det underrepræsenterede køn, der søger job i FDM, og manglende ledige stillinger i ledelseslaget. Kønssammensætningen i repræsentantskab og bestyrelse baserer sig på demokratiske principper, da medlemmerne er valgt på baggrund af repræsentantskabs- og bestyrelsesvalg. Derfor har FDM ikke afgørende indflydelse på, hvem der bliver valgt ind. I de tilfælde, hvor vi ikke kan opfylde vores mål, vil vi undersøge, hvilke faktorer vi kan påvirke for at sikre en bred demografisk sammensætning.

2022-resultat

COVID-19 og retningslinjerne for selvisolation påvirkede fortsat FDMs sygefravær i starten af året. Det gennemsnitlige sygefravær var på 5,79 sygedage pr. medarbejder, hvilket er en lille stigning ift. 2021 svarende til en sygefraværsprocent på 2,55 %. Det er fortsat lavere end fraværet i den private sektor, hvor gennemsnittet per medarbejder i virksomheder og organisationer ligger på 7,37 dage. FDM forventer, at sygefraværet vil falde igen i takt med, at flere er blevet vaccineret, og færre vil blive syge med COVID-19. For at understøtte dette mål blev alle ansatte tilbudt både gratis influenza og Covid-19 vaccine.

I forlængelse af erfaringerne med hjemmearbejde under corona-epidemien blev der udarbejdet en politik for hjemmearbejde. Politikken sikrer, at alle medarbejdere, der har opgaver, som kan løses udenfor den sædvanlige arbejdslokation, tilbydes mulighed for hjemmearbejde. FDM er dog en forskelligartet arbejdsplads, hvorfor omfang af hjemmearbejde vil variere mellem afdelinger og roller, ligesom hjemmearbejde ikke må ske på bekostning af det kollegiale fællesskab, videndeling, samarbejde, effektiv opgaveløsning og FDMs kultur.
FDM gennemførte kvartalsvise trivselsmålinger, som efterfølgende blev fulgt op af dialog og handlinger i de enkelte afdelinger. På koncernniveau var der samlet set en høj trivsel, og dermed blev målsætningen nået. Målingen vurderede også medarbejdernes risiko for stress, og alle medarbejdere kunne anonymt gøre brug af en ekstern rådgiver, hvis de følte behov for det. Efter en evaluering af målingerne med feedback for ledelsen og medarbejderne, er det besluttet, at der i 2023 gennemføres tre i stedet for fire trivselsmålinger. Det giver bedre tid til at arbejde med resultaterne. For FDM-koncernen vil målet fortsat være at fastholde en samlet trivselsscore i kategorien høj trivsel.

I FDM er mange medarbejdere dagligt i kontakt med medlemmer, kunder og andre brugere på vores fysiske lokationer, over telefonen og digitalt via mails og sociale platforme. Langt størstedelen af interaktionerne med kunder, medlemmer og digitale brugere forløber efter hensigten, hvor FDMs medarbejdere hjælper og supporterer, og hvor vi også løbende modtager ris og ros. En gang imellem oplever medarbejderne dog desværre grænseoverskridende opførsel fra vores medlemmer, kunder og brugere. Derfor blev der i 2022 udarbejdet et tillæg til FDMs trivselspolitik om chikane. I løbet af året blev der indberettet en sag, hvor en person opførte sig lettere truende overfor en medarbejder i FDMs callcenter. For at sikre, at alle sager bliver indberettet relevante ledere løbende mindet om at indberette evt. hændelser, og data indsamles og opbevares af HR, som ca. en gang om året udarbejder en rapport med en oversigt over chikane i FDM til videre drøftelse i AMO- og direktørgrupperegi. 

FDM havde fire arbejdsulykker i 2022. Tre af ulykkerne medførte fra intet til seks dages fravær. Ulykkerne omfattede, at en testassistent slog sin finger ved hjulskifte, en anden slog sit knæ på en sliske på FDMs testcenter, mens en tredje medarbejder slog skulder og arm ved fald fra udstigning af lastbil på FDMs køretekniske anlæg. Den fjerde ulykke medførte desværre en arbejdsskade med længere tids sygefravær. Her faldt en person og slog knæet i forbindelse med udstigning fra en lift. Som følge af den sidste ulykke, er der blevet foretaget korrigerende indsatser, så det ikke burde kunne ske igen.

For at sikre fortsat fokus på trivsel og kompetenceudvikling af medarbejderne blev alle FDMs ledere tilbudt et opstartsmøde forud for MUS. Efter afholdt MUS uploadede lederne et aftaledokument omkring udviklingsmål på medarbejdernes HR-profil. Efteruddannelse af medarbejderen skete dels via sidemandsoplæring og interne kurser, men FDM sendte også medarbejdere på eksterne kurser herunder virtuelle kurser eller webinarer. 

FDMs ambition om, at det underrepræsenterede køn på FDMs øvrige ledelseslag skal udgøre mindst 30 %, blev opfyldt i 2022.

Fra årsskiftet 2021/2022 ansatte FDM en kvindelig adm. direktør, ligesom der kom en kvinde med i direktørgruppen, og dermed lever FDM også op til de opsatte mål i det øvrige ledelseslag. På dette niveau udgjorde det underrepræsenterede køn 33 %. Der er således en ligelig kønsfordeling på det øvrige ledelseslag. 

For at sikre at FDM også fremadrettet lever op til målene, vil vi fortsat have målene for øje ved nyansættelser ligesom, FDM vil motivere kandidater af det underrepræsenterede køn til at søge ved rekruttering, så der altid er mindst en kandidat fra det underrepræsenterede køn. 

Fra 2023 kommer der skærpede krav til fastsættelse af måltal og udarbejdelse af en politik til fremme af en mere ligelig fordeling af køn i ledelsen i de større danske virksomheder. Disse krav vil FDM naturligvis også følge. Hvis kønsfordelingen i dag skulle opgøres ud fra disse krav, ville FDM ikke skulle afrapportere på første ledelsesniveau, da der kun er en ansat på dette niveau, mens fordelingen på andet ledelsesniveau ville være 75 % mænd og 25 % kvinder.

FDMs øverste ledelsesorgan er bestyrelsen, der består af ti medlemsvalgte, der vælges af repræsentantskabet samt to medarbejderrepræsentanter, der vælges blandt medarbejderne. På bestyrelsesniveau blev FDMs mål om 20 % ikke indfriet. Der er således fortsat ikke en ligelig kønsfordeling i det øverste ledelsesorgan. En del af forklaringen er, at et mangeårigt kvindeligt bestyrelsesmedlem var nødt til at forlade FDMs bestyrelse pga. genvalgsreglerne i FDMs bestyrelse. I den pågældende kreds var der ikke kvindelige kandidater til bestyrelsesposten.

Blandt bestyrelsesmedlemmer valgt af repræsentantskabet, udgør det underrepræsenterede køn dermed 10 %, men hvis medarbejderrepræsentanterne medregnes er tallet 20 %. En stor del af FDMs repræsentantskab, som bestyrelsen vælges blandt, er mænd. Derfor er FDMs og FDMs repræsentantskabs fokus også rettet mod, at flere kvinder vælges ind i repræsentantskabet for via den vej at komme ind i FDMs bestyrelse, så målet fortsat kan blive opfyldt. Målet er for det kommende år er fortsat, at det underrepræsenterede køn skal udgøre mindst 20 %. 

FDMs repræsentantskab har i alt 104 pladser til rådighed for FDMs medlemmer fordelt på en række kredse landet rundt. I 2022 var der valg i kreds 1 (lokalområder 1-5) og kreds 10 (lokalområder 34-40). Der var i samtlige kredse ved opstillingsfristens udløb ikke flere opstillede kandidater, end der var ledige pladser, og der blev derfor konstateret fredsvalg. Ved udgangen af året var der 22 ubesatte pladser. FDM har et mål om, at alle pladser repræsentantskabet skal være besatte. Derfor bliver de ledige pladser også løbende drøftet af både bestyrelsen og til møder i kredsene. FDMs kredse har en stor opgave i at medvirke til, at der er tilstrømning af kandidater, samt at der sikres en erhvervsmæssig bredde, kompetencer og diversitet i repræsentantskabets sammensætning. Ved indstilling af nye repræsentanter er det en fordel at få yngre medlemmer samt flere medlemmer af det underrepræsenterede køn til at stille op for at sikre en større diversitet. Derudover er det en fordel at rekruttere personer, som potentielt vil kunne vælges til kredsformænd, når dette måtte blive aktuelt.

For at få flere medlemmer til at stille op til repræsentantskabsvalget, blev der i 2022 arbejdet på nye processer for at rekruttere kandidater. Udover valgomtale på fdm.dk og i Motors juni-nummer også lavet et nyhedsbrev til medlemmer i de områder, hvor der var valg, et LinkedIn-opslag med omtale af valget samt Facebookannoncer målrettet medlemmer i de lokalområder, hvor der var valg.

Desuden blev opstillingsprocessen digitaliseret med et nyt kandidatsite, hvor kandidater online kunne udfylde en personlig profil og via e-mail invitere deres stillere, som så via sitet kunne bekræfte, at de stillede for kandidaten. 

Antikorruption og bestikkelse

Politik

Som forbrugerorganisation arbejder FDM for, at forbrugerne oplever en høj grad af gennemsigtighed og har størst mulig viden, når de skal vælge produkt eller ydelse. Derfor har FDM også høje krav internt for at bekæmpe alle former for korruption.

FDM har stort fokus på, at vores test af biler og produkter er upartiske, troværdige og baseret på objektive kriterier. Derfor har vi en nedskrevet testpolitik.

For at undgå at der opstår tvivl om FDMs eller vores medarbejderes upartiskhed, har FDM fastlagt en gavepolitik for ledere og medarbejdere. Hovedprincippet i gavepolitikken er at, medarbejdere på intet tidspunkt må modtage gaver eller andre fordele, som på nogen som helst måde er knyttet til forventninger om modydelser.

Vores testcentre er underlagt både interne og eksterne kvalitetskontroller foruden evt. tilsyn af myndigheder. 
FDM har i 2022 ikke haft en politik for menneskerettigheder. Det skyldes, at FDM primært driver forretning på markeder, hvor myndighederne fører tæt kontrol med, at erhvervslivet efterlever lovgivningen, og hvor arbejdsmarkedets parter aftaler arbejdsforhold, herunder i relation til menneskerettigheder. FDM vil dog i 2023 se nærmere på behovet for at identificerede nogle områder, hvor der kan sættes mål for menneskerettigheder, og vil i 2023 se på behovet for at anlægge en bredere tilgang til FDMs risici inden for menneskerettigheder og udarbejde en egentlig politik og herefter opsætte konkrete mål.

Som forbrugerorganisation arbejder FDM for, at forbrugerne oplever en høj grad af gennemsigtighed og har størst mulig vide­n, når de skal vælge produkt eller ydelse.

2022-handlinger

FDMs medarbejdere skal bekæmpe korruption og bestikkelse ved at overholde gældende lovgivning. Der må ikke opstå situationer, som kan rejse tvivl om organisationens eller medarbejdernes upartiskhed. 

FDMs gavepolitik skal være tilgængelig for alle medarbejdere, og medarbejderne påmindes om politikken ved højtider. De daglige ledere skal løbende sikre, at gavepolitikken overholdes, og følge de aftalte procedurer, hvis gavepolitikken overtrædes.

Der laves løbende interne stikprøvekontroller af FDMs synsarbejde. Vores testcentre har opsat interne kontrolordninger for at forebygge overtrædelse af synsreglerne, og testcentrene kontrolleres af Færdselsstyrelsen.

2022-mål

 • Der må være 0 overtrædelser af FDMs gavepolitik.
 • 0 medarbejdere må overtræde FDMs habilitetsregler for syn og omsyn af biler

Risici 

FDM kan blive forhindret i at opfylde disse mål, hvis medarbejdere ikke overholder eller misforstår gavepolitikken. Tilsvarende gælder, hvis en medarbejder bevidst syner en bil imod gældende regler. I disse tilfælde vil vi igangsætte handlinger over for de involverede medarbejdere og ledere samt indskærpe, at vores politikker bliver overholdt.

2022-resultat

Både FDMs gavepolitik og interne proces for godkendelse af biler til syn blev overholdt. For at sikre dette resultat fremover vil FDM fortsat have fokus på kendskabet til gavepolitikken, ikke mindst omkring jul og andre højtider, samt lave stikprøvekontroller af vores synssteder. 

I 2021 indførte FDM en whistleblowerordning, som er et supplement til den direkte og daglige kommunikation om fejl og utilfredsstillende forhold mv. på arbejdspladsen. Whistleblowerordningen har til formål at sikre trygge rammer for, at ansatte og andre med tilknytning til FDM kan ytre sig om kritisable forhold i FDM uden at frygte for negative konsekvenser. I løbet af 2022 var der ingen indberetninger.

Justering af politik

FDM vil i 2023 arbejde videre med de mål og initiativer, der er sat på ovenstående områder, men for at sikre, at FDM udvikler sig og tager et større ansvar i samfundet, og for at sikre, at der er fokus på de områder, hvor FDM kan gøre den største forskel, vil 2023 blive brugt på at justere FDMs politik og målsætninger med udgangspunkt i flere af FN’s verdensmål og de fremtidige krav til CSR-rapportering. Derfor vil de eksisterende mål blive justeret, og de nye resultater og mål vil kunne ses i forbindelse med aflæggelse af regnskabet i 2024, ligesom den opdaterede politik vil fremgå af fdm.dk/csr.

 

FDM kæmper for bedre sikkerhed og forbrugerrettigheder

FDMs rolle i samfundet

FDM varetager ikke kun samfundsøkonomiske interesser for danske bilejere. FDM er også en del af et internationalt samarbejde, hvor der arbejdes med at gøre både infrastruktur og biler sikrere og mere miljø­venlige. Samtidig påtager FDM sig en vigtig rolle som forbrugervagthund på vegne af de danske bilister. Nedenfor er vores særlige indsatsområder i samfundet beskrevet.

FDM arbejder for at fremme trafikpolitiske tiltag, der kan øge sikkerheden i trafikken, fremme den frie konkurrence og mindske bilernes miljømæssige belastning.

Oplysning og viden

FDM har som forbruger- og interesseorganisation en forpligtelse til at optræde som en ansvarlig part i samfundet. FDM stiller viden og ressourcer til rådighed for vores medlemmer og videreformidler væsentlige trafik- og forbrugerbudskaber til bi­listerne generelt.

Sikkerhed og forbrugerrettigheder

FDM sætter trafiksikkerhed og forbrugerrettigheder på dagsordenen gennem oplysning og videns­deling, køreteknisk undervisning og indflydelsesrige partnerskaber. FDM arbejder for at fremme trafikpolitiske tiltag, der kan øge sikkerheden i trafikken, fremme den frie konkurrence og mindske bilernes miljømæssige belastning.

FDM bidrager via et europæisk testsamarbejde til udførelse af sikkerhedstest af nye biler og udstyr, som fremmer alle trafikantgruppers sikkerhed – både bilister, fodgængere og cyklister. Gennem det internationale bilklubsamarbejde i FIA arbejder FDM for at øge trafiksikkerheden på verdens­plan, ikke mindst i udviklingslandene. FDM kæmper for at forbedre forbrugervilkårene for bilisterne og opfordrer til handling, når lovgivning eller mangel på samme forringer forbrug­er­ens retssikkerhed.

Trafikkultur

FDM ønsker gennem oplysning at bidrage til, at det er en god oplevelse at færdes i trafikken – ikke kun for bilister, men også for andre trafikanter, f.eks. cyk­lister og fodgængere. Derfor bidrager FDM løbende med viden og holdninger til debatten om dan­skernes trafikvaner. FDM tror på, at der opnås den bedste trafikkultur ved at vise hensyn til hinanden.

Test af produkter og biler

FDM ønsker at gøre det mere gennemskueligt for forbrugerne at vælge de produkter, der passer bedst til dem. FDM laver derfor egne test samt test i sam­arbejde med de europæiske søsterklubber af produkter og biler, ligesom FDM laver test, der kan bru­ges i det generelle oplysningsarbejde. FDM formidler testresultaterne via egne medier som Motor samt i eksterne sammenhænge, så det ikke kun er til gavn for vores medlemmer, men for alle forbrugere.

Salg af produkter

FDM ønsker at kunne tilbyde forbrugerne sikre og gennemtes­tede produkter. Derfor bestræber FDM sig på at føre de produkter, som klarer sig bedst i test.

Ansvarlige rejser

FDM ønsker at klæde FDM travels rejsekunder på med relevant specialistviden og forbrugeroplysning, som kan gøre rejsen nemmere og sikrere. Hos FDM travel støtter vi lokalsamfundet gennem vores aktiviteter på stedet. FDM travel ønsker at sælge ansvarlige rejser og tager afstand fra udnyttende former for turisme. Oplever vi sådanne tilfælde, reagerer vi hurtigt og foretager de nødvendige handlinger. FDM travel er i løbende og tæt dialog med vores samarbejdspartnere og relevante NGO’er om levevilkår og dyrevelfærd.

Læs mere: FDM travel

Se tidligere årsberetninger og CSR afrapportering her