FDMs samfundsansvar

Samfundsansvar er en naturlig del af FDMs forenings- og forretningsstrategi. Her kan du læse vores CSR-politik og mål.

Samfundsansvar er en naturlig del af FDMs forenings- og forretningsstrategi.
Viden

Som Danmarks største forbruger- og interesseorganisation er det naturligt for FDM at handle med omtanke i forhold til det samfund, vi er en aktiv del af.
 
Trafiksikkerhed og forbrugerbeskyttelse har været vores vigtigste indsatsområde siden 1909, hvor FDM blev stiftet. Vores primære opgaver er at varetage medlemmernes interesser som trafikanter og forbrugere samt at fremme færdselssikkerheden og en mere miljøvenlig trafik.

Disse samfundsmæssige forpligtelser indgår i vores vedtægter og vores forbruger- og trafikpolitiske program. Derfor hænger vores CSR-politik naturligt sammen med vores forenings- og forretningsstrategi.

CSR-indsatser i FDM

I FDM arbejder vi med CSR både internt i organisationen og eks­ternt ved at skabe bedre vilkår for den individuelle persontransport i Danmark. For at sikre at indsatserne bliver forankret i vores daglige arbejde, bliver tiltagene indskrevet i de årlige handlingspla­ner for organisationen. Redegørelsen for, hvilket arbejde der er udført for at understøtte CSR-målsætningerne, indgår i vores årsrapport og årsberetning.

Læs mere: FDMs årberetning 2018

FDM arbejder med følgende fokusområder:

 • Miljø og klima
 • Sociale forhold, medarbejderforhold og respekt for menneskerettigheder
 • Antikorruption og bestikkelse

FDMs forretningsmodel

FDM er med 235.000 husstande som medlemmer landets største forbruger- og interesseorganisation. FDMs hovedaktivitet er som bilisternes organisation at varetage bilisternes interesser og fremme mobiliteten i Danmark. FDM arbejder bl.a. for en afvikling af registreringsafgiften, bedre trafiksikkerhed, mere hensyntagen til miljøet, bedre infrastruktur og bedre forbrugervilkår for bilejerne.

FDM er til for bilisterne, og målet er at gøre livet med bil lettere, billigere og sjovere. Vores ambition er, at FDM i 2020 er anerkendt som den individuelle persontransports markante og samlede talerør, der gennem dyb faglig indsigt, høj troværdighed og bred berøringsflade sætter de relevante og nødvendige dagsordener. FDM skal indtage positionen som hele Danmarks førende bilklub, der på forretningsmæssigt grundlag tilbyder relevante og værdiskabende services for det enkelte medlem.

FDM rådgiver medlemmerne i forbrugermæssige, juridiske og tekniske spørgsmål, ligesom FDM tilbyder at føre flere af medlemmernes sager ved domstolene. Som en særlig medlemsfordel udgiver FDM medlemsmagasinet Motor, der med 376.000 læsere er Danmarks største bilmagasin.

Ved siden af opgaven som talerør og politisk kontakt for bil­ejerne driver FDM en række services på forretningsmæssige vilkår. FDM tilbyder kvalitetsprodukter inden for test af biler, vej­hjælp og forsikring til foreningens medlemmer til favorable pri­ser, ligesom FDM tilbyder en række ydelser og services til både medlemmer og ikke-medlemmer. Som medlem af FDM opnår man specialtilbud og rabat på en stor del af de produkter og ydelser, FDM tilbyder. FDM tilbyder køretekniske kurser, bl.a. i form af grunduddannelse og videreuddannelse, på de køretek­niske anlæg FDM Sjællandsringen og FDM Jyllandsringen. Herudover afholder FDM motorsportsløb via FDM-DTC Motorsport A/S.

FDM driver 21 test- og bilsynscentre placeret over hele landet i det 100 % ejede datterselskab FDM test og bilsyn A/S. Flere end 50.000 medlemmer benytter årligt FDM test og bilsyn A/S. Her opsamler FDM viden, som FDM anvender til at rådgive medlemmerne og bilisterne.

FDM driver et rejsebureau i det 100 % ejede datterselskab FDM travel A/S. FDM travel A/S er speciali­seret i individuelle kør selv-ferier samt rundrejser med rejseleder.
FDM driver vejhjælpsvirksomhed i det 100 % ejede datterselskab FDM vejhjælp A/S. Denne aktivitet er pr. 31. december 2018 overdraget til FDM for herved at kunne tilbyde et bredere og bedre produkt til FDMs medlemmer.

FDM tilbyder alle typer af skadesforsikringer under navnet FDM Forsikring i samarbejde med Tryg Forsikring. FDM Forsikring er en separat sammenslutning af kunder, som alle er medlemmer af FDM. FDM bestræber sig på at have nogle af markedets bedste dækninger til konkurrencedygtige priser.

Miljø og klima

Politik

I FDM søger vi målrettet at få reformeret det danske afgiftssy­stem for at fremme den grønne omstil­ling. Gennem vores råd­givning samt egne og eksterne medier formidler FDM viden om miljøvenlige biler, og hvordan bilisterne kan bidrage til en mere klimavenlig udvikling. Desuden oplyser FDM om og tilbyder kurser i, hvordan man kan spare brændstof og mindske miljøpåvirkningen under kørslen. Som organisation stiller FDM også krav til, hvordan vi handler klimabevidst og mindsker vores eget aftryk på miljøet.

2018-handlinger

FDM ønsker at nedbringe virksomhedens negative påvirkning af miljøet og klimaet ved at reducere vores CO2-udledning og øge vores genanvendelse af materialer.


FDM måler energiforbruget kvartalsvist og iværksætter tiltag, hvis forbruget kan nedbringes uden større omkostninger. Vi har udvalgt lokationer, som FDM selv ejer, hvor der er det højeste forbrug, og som vi derfor har mulighed for at ændre mest. Vi har udvalgt følgende lokationer: Lyngby (hovedkontor), FDMs testcentre i Aarhus, Hillerød og Roskilde samt FDMs køretek­niske anlæg, FDM Sjællandsringen og FDM Jyllandsringen.

FDM revurderer årligt affaldsordningen med henblik på at reducere mængden af affald og øge genbrugsprocenten.

2018-mål

 • FDMs samlede energiforbrug (gas, fjernvarme, olie, el og vand) må ikke overstige forrige års forbrug på udvalgte væsentlige målere.
 • Mængden af affald, der sendes til genbrug, skal være procentvis højere end året før. 

Risici

FDM kan blive forhindret i at opnå målene, hvis el- og varmeforbruget stiger pga. udsving i vejret, eller der sker en øget brug af IT- og andet digitalt udstyr. En stigning i antallet af medarbejdere, butikker mv. kan også øge varme-, vand- og elforbruget. FDM vil løbende følge med i forbruget og gribe ind, hvis der er behov for ændringer.

2018-resultat

På udvalgte væsentlige målere har FDM sammenlignet med 2017 brugt mindre fjernvarme, naturgas, olie og el. Samlet set er FDMs elforbrug faldet. Dog har der været en lille stigning i elforbrug på FDM Jyllandsringen. Det hænger sammen med et øget forbrug i forbindelse med ombygning af anlægget. Varmeforbruget er bl.a. blevet nedbragt væsentligt på FDMs testcenter i Hillerød, efter at anlægget er blevet justeret. Det generelle fald i elforbruget kan i høj grad tillægges udskiftning af pærer til LED-belysning.

Energiforbrug 2018
FDMs forbrug af gas, fjernvarme, olie og el faldt sammenlignet med 2017. Vandforbruget steg en smule som følge af øget efterspørgsel på FDMs vaskehal fra omkringliggende firmaer.

Til gengæld er der blevet anvendt mere vand end i 2017. Den væsentligste årsag er, at FDMs vaskehal på testcenteret i Hillerød er blevet anvendt af de omkringliggende virksomheder og ved tjek-ind af leasingbiler. Den moderne vaskehal er skånsom ved miljøet, da den genbruger ca. 80 procent af vandet. På FDMs køretekniske anlæg i Roskilde er der blevet arbejdet med lavforbrug på vand til banerne ved at anvende automatisk tænd-sluk-funktion. FDM vil løbende følge udviklingen og justere yderligere, hvis et evt. merforbrug ikke har en naturlig forklaring, som hænger sammen med forretningsudviklingen.

I 2018 blev der samlet næsten 10 ton affald ind til genbrug, heraf 8,4 ton pap, hvoraf en del er emballage fra de produkter, vi modtager og sælger. Sammenlignet med 2017 er det 6 ton mindre, svarende til 38 procent. En del af forklaringen er, at FDM de senere år har gennemført en digitalisering på kontorerne, der betyder, at flere opgaver kan løses uden brug af papir og print, og der er indført intelligente papirbesparende printere. Derfor blev der også smidt en del papir ud fra arkiverne i 2017.

FDM vil fortsat have fokus på, at organisationens affald bliver genanvendt, så målsætningerne kan blive opfyldt. Dette sikres bl.a. ved indsamling i særlige papirkas­ser og ved klare procedurer for genbrug de steder, hvor der er meget emballage.

Sociale forhold, medarbejder­forhold og respekt for menneske­rettigheder

Politik

FDM vil være en arbejdsplads, hvor medarbejderne trives og udvikles, og hvor det er muligt at opnå en god balance mellem arbejds- og privatlivet. Derfor har FDM en trivselspolitik, der har fokus på trivsel, risiko for stress, mobning og konflikter, samt en sygefraværs- og fastholdelsespolitik. FDM har desuden en senior­­politik rettet mod medarbejdere, som er 60 år eller ældre.

Alle medarbejdere er omfattet af en sundhedsforsikring og kan søge om hjælp via FDMs Hjælpe- og Støttefond. Desuden tilbyder FDM kurser og uddannelse for at sikre optimal arbejds­tidsplanlægning. Ansatte på FDM-hovedkontoret i Lyngby kan tilmelde sig en sund kantine- og frugtordning og har via FDM team adgang til motionsrum og mulighed for at få massage i arbejdstiden.

FDM er en organisation for alle. Vores arbej­de for at forbedre forholdene for trafikanter og bi­li­ster har betydning for hele den danske befolkning og alle samfundslag. Derfor ønsker vi, at personalesammensætningen i vores organisation afspejler det samfund og den befolkning, vi arbejder for.

Læs mere: Job i FDM

2018-handlinger

FDM har i 2018 haft fokus på sygefravær, arbejds­ulykker, trivsel og kompetenceudvikling. For at reducere sygefraværet tilbyder FDM ekstern, uvildig rådgivning til medarbejdere, der har risiko for at få stress. Desuden skal lederne indkalde medarbejderne til sygefraværssamtaler ud fra principperne i vores sygefraværs- og fastholdelsespolitik.


FDM gennemfører kvartalsvise trivselsmålinger. Medarbej­derne får direkte feedback på besvarelser samt redskaber til at arbejde med egen trivsel. Desuden får lederne en samlet rapport, så de kan igangsætte tiltag og følge op efter behov. Målingerne drøftes i hver enkelt afdeling med henblik på at udarbejde en plan for fastholdelse samt forbedringer af evt. indsatsområder.


For at undgå arbejdsulykker arbejder FDM præventivt i regi af AMO-udvalget. F.eks. har vi sikkerhedsrunder på de forskellige adresser, hvor potentielle farer registreres og udbedres, og vi foretager løbende APV-rapportering af fysisk arbejdsmiljø.


Udviklingen af medarbejdernes kompetencer sker ved, at alle medarbejdere tilbydes en årlig medarbejderudviklingssamtale (MUS) med deres leder. Samtalen munder ud i en personlig udviklingsplan, som skal sikre medarbejderens faglige og personlige kompetenceudvikling.


FDM ønsker, at vores personalesammensætning afspejler befolkningen, og at der på ledelsesniveau er en nogenlunde ligevægt mellem kønnene. FDM ansætter ud fra kompetencer for at undgå forskels­behandling og opfordrer alle uanset køn og samfundsgruppe til at søge job hos os.


FDMs repræsentantskab arbejder for, at alle pladser i repræsentantskabet er besat, og at bestyrelsen afspejler medlemssammensætningen. FDM opfordrer medlemmer til at blive en del af repræsentantskabet. Repræsentantskabet har via FDMs vedtægter sikret, at der løbende sker udskiftning i repræsentantskab og bestyrelse. Vores repræsentantskab og bestyrelse er medlemsvalgt på baggrund af demokratiske principper, og bestyrelsens sammensætning afspejler medlemsskaren.

Læs mere: FDMs repræsentantskab

2018-mål

 • FDMs sygefravær skal være på niveau med det årlige sygefravær hos tilsvarende danske virksomheder. Den samlede trivselsscore skal ligge i kategorien ’høj trivsel’. Ingen medarbejdere skal komme ud for arbejdsulykker (0 procent).
 • Lederne afholder en årlig MUS-samtale med hver af deres medarbejdere.
 • I FDMs ledelsesorganer tilstræbes det, at det underrepræsenterede køn udgør mindst 30 procent.
 • Alle pladser i repræsentantskabet skal være besat.

Risici

Nedenstående faktorer kan forhindre målene i at blive opnået:

Sygefravær: Utilstrækkelig ledelsesmæssig monitorering i forhold til at undgå arbejdsrelateret sygefravær og manglende opfølgning på efterfølgende fastholdelse. 

Trivsel: Faldende deltagelse i målingerne, utilstrækkelig ledelsesmæssig monitorering og manglende opfølgning på individuelle og kollektive trivselssignaler.

Arbejdsulykker: Medarbejdere, der ikke følger anvisningerne, eller at det ikke bliver påtalt af ledelsen. 

Kompetenceudvikling: MUS, der ikke afholdes eller gennemføres efter hensigten. 

I disse tilfælde vil FDM handle ved at informere ledere og med­arbejdere om vigtigheden af, at de overholder vores politikker, samt sikre, at nye anvisninger kommunikeres effektivt ud.

Kønssammensætning: Mangel på kvalificerede ansøgere af det underrepræsenterede køn, der søger job i FDM, og manglende ledige stillinger i ledelseslaget. 

Kønssammensætningen i repræsentantskab og bestyrelse baserer sig på demokratiske principper, da medlemmerne er valgt på baggrund af repræsentantskabs- og bestyrelsesvalg. Derfor har FDM ikke afgørende indflydelse på, hvem der bliver valgt ind. I de tilfælde, hvor vi ikke kan opfylde vores mål, vil vi undersøge, hvilke faktorer vi kan påvirke for at sikre en bred demografisk sammensætning.

2018-resultat

Det gennemsnitlige sygefravær var på 6,5 sygedage pr. medarbejder. Det er fortsat lavere end fraværet i den private sektor og væsentlig lavere end sygefraværet i den kommunale og regio­nale sektor. Alle ledere fik tilbud om at deltage i en arbejdsworkshop om ret og pligt ved sygefravær. Målet var at klæde le­derne bedre på til at håndtere og nedbringe sygefravær og fastholde kendskabet til FDMs sygefraværs- og stresspolitik samt lovgivningen på området.

FDM gennemførte kvartalsvise trivselsmålinger, som efterfølgende blev fulgt op af dialog og handlinger i de enkelte afdelinger. På koncernniveau var der samlet set en høj trivsel, og dermed blev målsætningen opnået. Målingen vurderede også medarbejdernes risiko for stress, og alle medarbejdere kunne anonymt gøre brug af en ekstern rådgiver, hvis de følte behov for det. I slutningen af året blev trivselsmålingen evalueret af med­arbejdere og ledere, og på baggrund af den feedback blev det besluttet, at de nuværende kvartalsvise målinger skal fortsætte i 2019.

Fire ansatte var involveret i arbejdsulykker i løbet af året, hvoraf den ene ulykke skete hos en samarbejdspartner i udlandet. Målsætningen er fortsat, at ingen medarbejdere kommer til skade i arbejdstiden. Derfor har FDM evalueret ulykkerne, og på den baggrund blev det vurderet, at der ikke er behov for at ændre på sikkerhedsprocedurerne.

Næsten alle medarbejdere (99 procent) gennemførte MUS i 2018. I de tilfælde, hvor der ikke blev afholdt MUS, skyldtes det primært, at MUS’en var erstattet af andre samtaler med den enkelte medarbejder, naturlig afgang eller nyansættelser, hvor prøvetidssamtalen erstattede den årlige MUS. FDM har fortsat fokus på trivsel og kompetenceudvikling af medarbej­derne, men vil bruge 2019 til at vurdere behovet for MUS i de dele af organisationen, hvor andre tiltag kan erstatte kompetenceudviklingen af medarbejderne.

Andel af kvinder i FDM
Andel af kvinder i FDMs bestyrelse og på  direktør- og chefniveau.

FDMs ambition om, at det underrepræsenterede køn i FDMs ledelsesniveau skal udgøre mindst 30 procent, blev opfyldt på chefniveau, hvor 38 procent af cheferne er kvinder. På direktørniveau gik det underrepræsenterede køn væsentligt frem fra 0 til 20 procent, da en ledig direktørstilling blev besat af en kvindelig kandidat. FDM har p.t. ikke ledige stillinger på ledelsesniveau, hvilket påvirker målet. FDM vil have målsætningen for øje ved evt. nyansættelser, men vil i sidste ende fortsat ansætte ud fra kompetencer, hvilket kan betyde, at ambitionen om 30 procent ikke bliver opfyldt.

På bestyrelsesniveau blev målet ikke indfri­et. Én plads var besat af en kvinde, og dermed udgøres kun 8 procent af bestyrelsen af kvinder. FDMs bestyrelse vælges af og sammensættes ud fra repræsentantskabets sammensætning, hvoraf en meget stor andel er mænd. Derfor er FDMs og FDMs repræsentantskabs fokus også rettet mod, at flere kvinder melder sig ind i repræsentantskabet for at søge indflydelse og via den vej kommer ind i FDMs bestyrelse, så målet kan blive opfyldt.

Læs mere: FDMs bestyrelse

I 2018 har der været valg i kreds 1 (lokalområder 1-5) og kreds 10 (lokalområder 34-40). I langt de fleste kredse var der ved opstillingsfristens udløb ikke flere opstillede kandidater, end der var ledige pladser, og der blev konstateret fredsvalg. I kreds 10, lokalområde 40, var der ved opstillingsfristens udløb opstillet tre kandidater til to ledige pladser, og der blev afholdt kampvalg.

FDMs repræsentantskab har i alt 100 pladser til rådighed for FDMs medlemmer fordelt på en række kredse landet rundt. Ved udgangen af året var der 20 ubesatte pladser. FDM har et mål om, at alle pladser i repræsentantskabet skal være besat. Derfor blev de ledige pladser også drøftet som tema på efterårets kredsmøder 2018.

FDMs kredse har en stor opgave i at medvirke til, at der er tilstrømning af kandidater, samt at det er de rette kandidater med de bedste kompetencer, der bliver valgt. Ved indstil­ling af nye repræsentanter vil det være en fordel at få yng­re medlemmer med, således at der vil være nog­le til at bære arbejdet videre. Det vil ligeledes være en fordel at rekruttere personer, som potentielt vil kunne vælges til kredsformænd, når dette måtte blive aktuelt, herunder flere kvinder.

Antikorruption og bestikkelse

Politik

Som forbrugerorganisation arbejder FDM for, at forbrugerne oplever en høj grad af gennemsigtighed og har størst mulig vide­n, når de skal vælge produkt eller ydelse. Derfor har FDM også høje krav internt til at bekæmpe alle former for korruption.

FDM har stort fokus på, at vores test af biler og produkter er upartiske, troværdige og baseret på objektive kriterier. Derfor har vi en nedskrevet testpolitik. For at undgå at der opstår tvivl om FDMs eller vores medarbejderes upartiskhed, har FDM fastlagt en gavepolitik for ledere og medarbejdere. Vores testcentre er underlagt både interne og eks­terne kvalitetskontroller foruden evt. tilsyn af myndigheder.

Som forbrugerorganisation arbejder FDM for, at forbrugerne oplever en høj grad af gennemsigtighed og har størst mulig vide­n, når de skal vælge produkt eller ydelse.

2018-handlinger

FDMs medarbejdere skal bekæmpe korruption og bestikkelse ved at overholde gældende lovgivning. Der må ikke opstå situa­tioner, som kan rejse tvivl om organisationens eller medarbej­dernes upartiskhed.

FDMs gavepolitik skal være tilgængelig for alle medarbejdere, og medarbejderne påmindes om politikken ved højtider. De daglige ledere skal løbende sikre, at gavepolitikken overholdes, og følge de aftalte procedurer, hvis gavepolitikken overtrædes.

Der laves løbende interne stikprøvekontroller af FDMs syns­arbejde. Vores testcentre har opsat interne kontrolordninger for at forebygge overtrædelse af synsreglerne, og testcentrene kontrolleres af Færdselsstyrelsen.

2018-mål

 • Der må være 0 overtrædelser af FDMs gavepolitik.
 • 0 medarbejdere må overtræde FDMs interne proces for godkendelse af biler til syn.

Risici 

FDM kan blive forhindret i at opfylde disse mål, hvis medarbej­dere ikke overholder eller misforstår gavepolitikken. Tilsvarende gælder, hvis en medarbejder bevidst syner en bil imod gældende regler. I disse tilfælde vil vi igangsætte handlinger over for de involverede medarbejdere og ledere samt indskærpe, at vores politikker bliver overholdt.

2018-resultat

Både FDMs gavepolitik og interne proces for godkendelse af biler til syn blev overholdt. For at sikre dette resultat i 2019 vil FDM fortsat have fokus på kends­­kabet til gavepolitikken, ikke mindst omkring jul og andre høj­tider, samt lave stikprøvekontroller af vores synssteder.


FDM vil i 2019 arbejde videre med de mål, vi har sat i 2018 på ovenstående områder. Dog vil enkelte mål blive justeret i forbindelse med aflæggelse af regnskabet, for at sikre at vi har fokus på de områder, hvor vi kan gøre den største forskel.

FDM kæmper for bedre sikkerhed og forbrugerrettigheder

FDMs rolle i samfundet

FDM varetager ikke kun samfundsøkonomiske interesser for danske bilejere. FDM er også en del af et internationalt samarbejde, hvor der arbejdes med at gøre både infrastruktur og biler sikrere og mere miljø­venlige. Samtidig påtager FDM sig en vigtig rolle som forbrugervagthund på vegne af de danske bilister. Nedenfor er vores særlige indsatsområder i samfundet beskrevet.

FDM arbejder for at fremme trafikpolitiske tiltag, der kan øge sikkerheden i trafikken, fremme den frie konkurrence og mindske bilernes miljømæssige belastning.

Oplysning og viden

FDM har som forbruger- og interesseorganisation en forpligtelse til at optræde som en ansvarlig part i samfundet. FDM stiller viden og ressourcer til rådighed for vores medlemmer og videreformidler væsentlige trafik- og forbrugerbudskaber til bi­listerne generelt.

Sikkerhed og forbrugerrettigheder

FDM sætter trafiksikkerhed og forbrugerrettigheder på dagsordenen gennem oplysning og videns­deling, køreteknisk undervisning og indflydelsesrige partnerskaber. FDM arbejder for at fremme trafikpolitiske tiltag, der kan øge sikkerheden i trafikken, fremme den frie konkurrence og mindske bilernes miljømæssige belastning.

FDM bidrager via et europæisk testsamarbejde til udførelse af sikkerhedstest af nye biler og udstyr, som fremmer alle trafikantgruppers sikkerhed – både bilister, fodgængere og cyklister. Gennem det internationale bilklubsamarbejde i FIA arbejder FDM for at øge trafiksikkerheden på verdens­plan, ikke mindst i udviklingslandene. FDM kæmper for at forbedre forbrugervilkårene for bilisterne og opfordrer til handling, når lovgivning eller mangel på samme forringer forbrug­er­ens retssikkerhed.

Trafikkultur

FDM ønsker gennem oplysning at bidrage til, at det er en god oplevelse at færdes i trafikken – ikke kun for bilister, men også for andre trafikanter, f.eks. cyk­lister og fodgængere. Derfor bidrager FDM løbende med viden og holdninger til debatten om dan­skernes trafikvaner. FDM tror på, at der opnås den bedste trafikkultur ved at vise hensyn til hinanden.

Test af produkter og biler

FDM ønsker at gøre det mere gennemskueligt for forbrugerne at vælge de produkter, der passer bedst til dem. FDM laver derfor egne test samt test i sam­arbejde med de europæiske søsterklubber af produkter og biler, ligesom FDM laver test, der kan bru­ges i det generelle oplysningsarbejde. FDM formidler testresultaterne via egne medier som Motor samt i eksterne sammenhænge, så det ikke kun er til gavn for vores medlemmer, men for alle forbrugere.

Salg af produkter

FDM ønsker at kunne tilbyde forbrugerne sikre og gennemtes­tede produkter. Derfor bestræber FDM sig på at føre de produkter, som klarer sig bedst i test.

Ansvarlige rejser

FDM ønsker at klæde FDM travels rejsekunder på med relevant specialistviden og forbrugeroplysning, som kan gøre rejsen nemmere og sikrere. Hos FDM travel støtter vi lokalsamfundet gennem vores aktiviteter på stedet. FDM travel ønsker at sælge ansvarlige rejser og tager afstand fra udnyttende former for turisme. Oplever vi sådanne tilfælde, reagerer vi hurtigt og foretager de nødvendige handlinger. FDM travel er i løbende og tæt dialog med vores samarbejdspartnere og relevante NGO’er om levevilkår og dyrevelfærd.

Læs mere: FDM travel