FDMs samfundsansvar

Samfundsansvar er en naturlig del af FDMs forenings- og forretningsstrategi. Her kan du læse vores CSR-politik og mål.

Samfundsansvar er en naturlig del af FDMs forenings- og forretningsstrategi.
Viden

Som Danmarks største forbruger- og interesseorganisation er det naturligt for FDM at handle med omtanke i forhold til det samfund, vi er en aktiv del af.

Trafiksikkerhed og forbrugerbeskyttelse har været vores vigtigste indsatsområde siden 1909, hvor FDM blev stiftet. Vores primære opgaver er at varetage medlemmernes interesser som trafikanter og forbrugere samt at fremme færdselssikkerheden og en mere miljøvenlig trafik.

Disse samfundsmæssige forpligtelser indgår i vores vedtægter og vores trafik- og forbrugerpolitiske program. Derfor hænger vores CSR-politik naturligt sammen med vores forenings- og forretningsstrategi.

CSR-indsatser i FDM

I FDM arbejder vi med CSR både internt i organisationen og eks­ternt ved at skabe bedre vilkår for den individuelle persontransport i Danmark. For at sikre at indsatserne bliver forankret i vores daglige arbejde, bliver tiltagene indskrevet i de årlige handlingspla­ner for organisationen. Redegørelsen for, hvilket arbejde der er udført for at understøtte CSR-målsætningerne, indgår i vores årsrapport og årsberetning.

 

FDMs årsberetning 2019

FDM arbejder med følgende fokusområder:

 • Miljø og klima
 • Sociale forhold, medarbejderforhold og respekt for menneskerettigheder
 • Antikorruption og bestikkelse

FDMs forretningsmodel

FDM er med 237.000 husstande som medlemmer landets største forbruger- og interesseorganisation. FDMs hovedaktivitet er som bilisternes organisation at varetage bilisternes interesser og fremme mobiliteten i Danmark. FDM arbejder bl.a. for en afvikling af registreringsafgiften, bedre trafiksikkerhed, mere hensyntagen til miljøet, bedre infrastruktur og bedre forbrugervilkår for bilejerne.

FDM er til for bilisterne, og målet er at gøre livet med bil lettere, billigere og sjovere. Vores ambition er, at FDM i 2022 er anerkendt som den individuelle persontransports markante og samlede talerør, der gennem dyb faglig indsigt, høj troværdighed og bred berøringsflade sætter de relevante og nødvendige dagsordener. FDM skal indtage positionen som hele Danmarks førende bilklub, der på forretningsmæssigt grundlag tilbyder relevante og værdiskabende services for det enkelte medlem. 

FDM rådgiver medlemmerne i forbrugermæssige, juridiske og tekniske spørgsmål, ligesom FDM tilbyder at føre flere af medlem¬mernes sager ved domstolene. Som en særlig medlemsfordel udgiver FDM medlemsmagasinet Motor, der med over 373.000 læsere er Danmarks største bilmagasin.

Ved siden af opgaven som talerør og politisk kontakt for bilejerne driver FDM en række services på forretningsmæssige vilkår. 


FDM tilbyder kvalitetsprodukter inden for test af biler, vejhjælp og forsikring til foreningens medlemmer til attraktive priser, ligesom FDM tilbyder en række ydelser og services til både medlemmer og ikke-medlemmer. Som medlem af FDM opnår man specialtilbud og rabat på en stor del af FDMs produkter og ydelser. FDM udbyder køretekniske kurser, bl.a. i form af grunduddannelse og videreuddannelse, på de køretekniske anlæg FDM Sjællandsringen og FDM Jyllandsringen. Herudover afholder FDM motorsportsløb via FDM-DTC Motorsport A/S. Denne aktivitet er dog blevet afviklet fra 2020.

FDM driver 21 test- og bilsynscentre placeret over hele landet i det 100 % ejede datterselskab FDM test og bilsyn A/S. Flere end 50.000 medlemmer benytter årligt FDM test og bilsyn A/S. Her indsamler FDM viden, som anvendes til at rådgive medlemmerne og bilisterne.

FDM driver et rejsebureau i det 100 % ejede datterselskab FDM travel A/S. FDM travel A/S er specialiseret i individuelle kør selv-ferier samt rundrejser med rejseleder.

FDM tilbyder alle typer af skadesforsikringer under navnet FDM Forsikring i samarbejde med Tryg Forsikring. FDM Forsikring er en separat sammenslutning af kunder, som alle er medlemmer af FDM. FDM bestræber sig på at have nogle af markedets bedste dækninger til konkurrencedygtige priser.

Miljø og klima

Politik

I FDM søger vi målrettet at få reformeret det danske afgiftssy­stem for at fremme den grønne omstil­ling. Gennem vores råd­givning samt egne og eksterne medier formidler FDM viden om miljøvenlige biler, og hvordan bilisterne kan bidrage til en mere klimavenlig udvikling. Desuden oplyser FDM om og tilbyder kurser i, hvordan man kan spare brændstof og mindske miljøpåvirkningen under kørslen. Som organisation stiller FDM også krav til, hvordan vi handler klimabevidst og mindsker vores eget aftryk på miljøet.

2019-handlinger

FDM ønsker at nedbringe virksomhedens negative påvirkning af miljøet og klimaet ved at reducere vores CO2-udledning og øge vores genanvendelse af materialer.


FDM måler energiforbruget kvartalsvist og iværksætter tiltag, hvis forbruget kan nedbringes uden større omkostninger. Vi har udvalgt lokationer, som FDM selv ejer, hvor der er det højeste forbrug, og som vi derfor har mulighed for at ændre mest. Vi har udvalgt følgende lokationer: Lyngby (hovedkontor), FDMs testcentre i Aarhus, Hillerød og Roskilde samt FDMs køretek­niske anlæg, FDM Sjællandsringen og FDM Jyllandsringen.

FDM revurderer årligt affaldsordningen med henblik på at reducere mængden af affald og øge genbrugsprocenten.

2019-mål

 • FDMs samlede energiforbrug (gas, fjernvarme, olie, el og vand) må ikke overstige forrige års forbrug på udvalgte væsentlige målere.
 • Mængden af affald, der sendes til genbrug, skal være procentvis højere end året før. 

Risici

FDM kan blive forhindret i at opnå målene, hvis el- og varmeforbruget stiger pga. udsving i vejret, eller der sker en øget brug af IT- og andet digitalt udstyr. En stigning i antallet af medarbejdere, butikker mv. kan også øge varme-, vand- og elforbruget. FDM vil løbende følge med i forbruget og gribe ind, hvis der er behov for ændringer.

2019-resultat

På udvalgte væsentlige målere har FDM sammenlignet med 2018 brugt mindre fjernvarme, olie og el. FDMs forbrug af naturgas er steget sammenlignet med 2018, men det skyldes, at en del af FDMs hovedkontor i Lyngby var under ombygning i 2018, og derfor blev der ikke benyttet lige så meget naturgas i det år. Samlet set er FDMs forbrug af naturgas faldet siden 2017, både på FDMs hovedkontor og på FDM Jyllandsringen. FDMs elforbrug er samlet set faldet. Dog har der været en stigning i elforbruget på FDM Jyllandsringen. Det hænger sammen med et øget forbrug i forbindelse med en større ombygning af anlægget. Varmeforbruget er siden 2017 faldet til det halve på FDMs testcenter i Hillerød og er også faldet fra 2018 til 2019, så det har haft en betydelig effekt, at anlægget er blevet justeret sidste år. Det generelle fald i elforbruget kan i høj grad tillægges udskiftning af pærer til LED-belysning. Stigningen i vandforbruget skyldes, at vandforbruget for glatbanen på FDM Jyllandsringen ikke tidligere har været medregnet. Vandforbruget på FDMs testcenter i Hillerød er steget en smule som følge af, at FDMs vaskehal bliver anvendt af de omkringliggende virksomheder og ved tjek-ind af leasingbiler. Den moderne vaskehal er skånsom ved miljøet, da den genbruger ca. 80 procent af vandet. På FDMs køretekniske anlæg i Roskilde er der blevet arbejdet med lavforbrug på vand til banerne ved at anvende automatisk tænd-sluk-funktion, og det har fået vandforbruget til at falde. FDM vil løbende følge udviklingen og justere yderligere, hvis et evt. merforbrug ikke har en naturlig forklaring, som hænger sammen med forretningsudviklingen.

I 2019 blev der samlet næsten 16 ton affald ind til genbrug, heraf over 9,5 ton pap, hvoraf en del er emballage fra de produkter, vi modtager og sælger. Sammenlignet med 2018 er det 6 ton mere, hvilket bl.a. skyldes, at der er blevet ryddet op på FDMs lager. FDM har fra 1. oktober udliciteret FDMs shop og nedlagt FDMs lager. Derfor forventes det, at FDM vil modtage mindre emballage i 2020 og dermed også vil sende en mindre andel til genanvendelse. Samtidig forventes det, at FDMs digitalisering på kontorerne gør, at flere opgaver kan løses uden brug af papir og print, ligesom FDMs intelligente papirbesparende printere vil have en effekt. FDM vil fortsat have fokus på, at organisationens affald bliver genanvendt, så målsætningerne kan blive opfyldt. Dette sikres bl.a. ved indsamling i særlige papirkasser og ved klare procedurer for genbrug de steder, hvor der er meget emballage.

 

Sociale forhold, medarbejder­forhold og respekt for menneske­rettigheder

Politik

FDM ønsker at være en arbejdsplads, hvor medarbejderne trives og udvikles, og hvor det er muligt at opnå en god balance mellem arbejds- og privatlivet. Derfor har FDM en trivselspolitik, der har fokus på trivsel, risiko for stress, krænkende handlinger, mobning og konflikter, samt en sygefraværs- og fastholdelsespolitik. FDM har desuden en seniorpolitik rettet mod medarbejdere, som er 60 år eller ældre.

Alle medarbejdere er omfattet af en sundhedsforsikring og kan også søge om hjælp via FDMs Hjælpe- og Støttefond. Desuden tilbyder FDM kurser og uddannelse for at sikre optimal arbejdstidsplanlægning. Ansatte på FDMs hovedkontor i Lyngby kan tilmelde sig en sund kantine- og frugtordning og har via personaleforeningen FDM team adgang til motionsrum og mulighed for at få massage i arbejdstiden.

FDM er en organisation for alle. Vores arbejde for at forbedre forholdene for trafikanter og bilister har betydning for hele den danske befolkning og alle samfundslag. Derfor ønsker vi, at personalesammensætningen i vores organisation afspejler det samfund og den befolkning, vi arbejder for.

Læs mere: Job i FDM

2019-handlinger

FDM har i 2019 haft fokus på sygefravær, arbejdsulykker, trivsel og kompetenceudvikling.

For at reducere sygefraværet kan medarbejderne via FDMs helbredsforsikring opsøge ekstern, uvildig rådgivning om f.eks. stress og livsstilsændringer. Desuden skal lederne indkalde medarbejderne til sygefraværssamtaler ud fra principperne i vores sygefraværs- og fastholdelsespolitik.

FDM gennemfører kvartalsvise trivselsmålinger. Medarbejderne får direkte feedback på besvarelser samt redskaber til at arbejde med egen trivsel. Desuden får lederne en samlet rapport, så de kan igangsætte tiltag og følge op efter behov. Målingerne drøftes i hver enkelt afdeling med henblik på at udarbejde en plan for fastholdelse samt forbedringer af evt. indsatsområder.

For at undgå arbejdsulykker arbejder FDM præventivt i regi af arbejdsmiljøorganisationens udvalg. F.eks. har vi sikkerhedsrunder på de forskellige adresser, hvor potentielle farer registreres og udbedres, og vi foretager løbende APV-rapportering af det fysiske arbejdsmiljø.

Udviklingen af medarbejdernes kompetencer sker ved, at alle medarbejdere tilbydes en årlig medarbejderudviklingssamtale (MUS) med deres leder. Samtalen munder ud i en personlig udviklings- og målaftale, som skal sikre medarbejderens faglige og personlige kompetenceudvikling samt drøfte de vigtigste aktiviteter og mål, der skal opnås.

FDM ønsker, at personalesammensætningen afspejler befolkningen, og at der på ledelsesniveau er en nogenlunde ligevægt mellem kønnene. FDM ansætter ud fra kompetencer for at undgå forskelsbehandling og opfordrer alle uanset køn og samfundsgruppe til at søge job hos os.

FDMs repræsentantskab arbejder for, at alle pladser i repræsentantskabet er besat, og at bestyrelsen afspejler medlemssammensætningen. FDM opfordrer medlemmer til at blive en del af repræsentantskabet. Repræsentantskabet har via FDMs vedtægter sikret, at der løbende sker udskiftning i repræsentantskab og bestyrelse. Vores repræsentantskab og bestyrelse er medlemsvalgt på baggrund af demokratiske principper, og bestyrelsens sammensætning afspejler medlemsskaren.

Læs mere: FDMs repræsentantskab

2019-mål

 • FDMs sygefravær skal være på niveau med det årlige sygefravær hos tilsvarende danske virksomheder.
 • Den samlede trivselsscore skal ligge i kategorien ’høj trivsel’.
 • Ingen medarbejdere skal komme ud for arbejdsulykker (0 procent).
 • Lederne afholder en årlig MUS-samtale med hver af deres medarbejdere.
 • I FDMs ledelsesorganer tilstræbes det, at det underrepræsenterede køn udgør mindst 30 procent.
 • Det tilstræbes, at så mange pladser som muligt i repræsentantskabet skal være besat.

Risici

Nedenstående faktorer kan forhindre målene i at blive opnået:

Sygefravær: Utilstrækkelig ledelsesmæssig monitorering i forhold til at undgå arbejdsrelateret sygefravær og manglende opfølgning på efterfølgende fastholdelse. 

Trivsel: Faldende deltagelse i målingerne, utilstrækkelig ledelsesmæssig monitorering og manglende opfølgning på individuelle og kollektive trivselssignaler.

Arbejdsulykker: Medarbejdere, der ikke følger anvisningerne, eller at det ikke bliver påtalt af ledelsen. 

Kompetenceudvikling: MUS, der ikke afholdes eller gennemføres efter hensigten. 

I disse tilfælde vil FDM handle ved at informere ledere og med­arbejdere om vigtigheden af, at de overholder vores politikker, samt sikre, at nye anvisninger kommunikeres effektivt ud.

Kønssammensætning: Mangel på kvalificerede ansøgere af det underrepræsenterede køn, der søger job i FDM, og manglende ledige stillinger i ledelseslaget. 

Kønssammensætningen i repræsentantskab og bestyrelse baserer sig på demokratiske principper, da medlemmerne er valgt på baggrund af repræsentantskabs- og bestyrelsesvalg. Derfor har FDM ikke afgørende indflydelse på, hvem der bliver valgt ind. I de tilfælde, hvor vi ikke kan opfylde vores mål, vil vi undersøge, hvilke faktorer vi kan påvirke for at sikre en bred demografisk sammensætning.

2019-resultat

Det gennemsnitlige sygefravær var på 6,3 sygedage pr. medarbejder svarende til en sygefraværsprocent på 2,4 procent. Det er fortsat lavere end fraværet i den private sektor og væsentlig lavere end sygefraværet i den kommunale og regionale sektor.

FDM gennemførte kvartalsvise trivselsmålinger, som efterfølgende blev fulgt op af dialog og handlinger i de enkelte afdelinger. På koncernniveau var der samlet set en høj trivsel, og dermed blev målsætningen opnået. Målingen vurderede også medarbejdernes risiko for stress, og alle medarbejdere kunne anonymt gøre brug af en ekstern rådgiver, hvis de følte behov for det. I slutningen af året blev trivselsmålingen evalueret af medarbejdere og ledere, og på baggrund af den feedback blev det besluttet, at de nuværende kvartalsvise målinger skal fortsætte i 2020. For FDM-koncernen vil målet fortsat være at fastholde en samlet trivselsscore, som indikerer høj trivsel.

FDM havde fire arbejdsulykker i 2019, hvoraf tre af ulykkerne var faldulykker på trapper. I forlængelse af to af ulykkerne blev der foretaget foranstaltninger for at forhindre lignende ulykker i form af opsætning af gelænder og skiltning.

Målsætningen er fortsat, at ingen medarbejdere kommer til skade i arbejdstiden. Derfor har FDM evalueret ulykkerne, og på den baggrund blev det vurderet, at der ikke er behov for yderligere ændringer af sikkerhedsprocedurerne ud over de tiltag, ulykkerne har ført med sig.

FDM har på baggrund af evaluering ændret MUS-konceptet. Det betyder, at MUS ikke længere skal registreres i et fælles system, og derfor er det ikke muligt at trække en rapport ud om antallet af gennemførte samtaler. Alle FDMs ledere blev tilbudt et opstartsmøde forud for MUS, hvor det blev drøftet, hvordan FDM fortsat sikrer fokus på trivsel og kompetenceudvikling af medarbejderne. FDM sendte løbende medarbejdere på eksterne kurser, men afholdt også flere interne kurser, hvor medarbejderne blev efteruddannet inden for jura, teknik og kommunikation.

FDMs ambition om, at det underrepræsenterede køn på FDMs ledelsesniveau skal udgøre mindst 30 procent, blev opfyldt på chefniveau, hvor 38 procent af cheferne er kvinder. På direktørniveau udgør det underrepræsenterede køn 20 procent. FDM har p.t. ikke ledige stillinger på ledelsesniveau, hvilket påvirker målet. FDM vil have målsætningen for øje ved evt. nyansættelser, men vil i sidste ende fortsat ansætte ud fra kompetencer, hvilket kan betyde, at ambitionen om 30 procent ikke bliver opfyldt. På bestyrelsesniveau blev målet ikke indfriet. Én plads var besat af en kvinde, og dermed udgøres kun otte procent af bestyrelsen af kvinder. FDMs bestyrelse vælges af og sammensættes ud fra repræsentantskabets sammensætning, hvoraf en meget stor andel er mænd. Derfor er FDMs og FDMs repræsentantskabs fokus også rettet mod, at flere kvinder vælges ind i repræsentantskabet for at søge indflydelse og via den vej kommer ind i FDMs bestyrelse, så målet kan blive opfyldt.

I 2019 har der været valg i kreds 2 (lokalområder 6-8), kreds 3 (lokalområder 9-12) og kreds 8 (lokalområder 26-30). I langt de fleste kredse var der ved opstillingsfristens udløb ikke flere opstillede kandidater, end der var ledige pladser, og der blev konstateret fredsvalg. I kreds 8, lokalområde 26, var der ved opstillingsfristens udløb opstillet fire kandidater til tre ledige pladser, og der blev afholdt kampvalg. FDMs repræsentantskab har i alt 100 pladser til rådighed for FDMs medlemmer fordelt på en række kredse landet rundt. Ved udgangen af året var der 22 ubesatte pladser. FDM har et mål om, at alle pladser i repræsentantskabet skal være besat. Derfor bliver de ledige pladser også løbende drøftet af både bestyrelsen og til møder i kredsene. FDMs kredse har en stor opgave i at medvirke til, at der er tilstrømning af kandidater, samt at det er de rette kandidater med de bedste kompetencer, der bliver valgt. Ved indstilling af nye repræsentanter er det en fordel at få yngre medlemmer og flere af det underrepræsenterede køn med for at sikre en større diversitet. Derudover er det en fordel at rekruttere personer, som potentielt vil kunne vælges til kredsformænd, når dette måtte blive aktuelt, herunder flere kvinder.

Antikorruption og bestikkelse

Politik

Som forbrugerorganisation arbejder FDM for, at forbrugerne oplever en høj grad af gennemsigtighed og har størst mulig vide­n, når de skal vælge produkt eller ydelse. Derfor har FDM også høje krav internt til at bekæmpe alle former for korruption.

FDM har stort fokus på, at vores test af biler og produkter er upartiske, troværdige og baseret på objektive kriterier. Derfor har vi en nedskrevet testpolitik. For at undgå at der opstår tvivl om FDMs eller vores medarbejderes upartiskhed, har FDM fastlagt en gavepolitik for ledere og medarbejdere. Vores testcentre er underlagt både interne og eks­terne kvalitetskontroller foruden evt. tilsyn af myndigheder.

Som forbrugerorganisation arbejder FDM for, at forbrugerne oplever en høj grad af gennemsigtighed og har størst mulig vide­n, når de skal vælge produkt eller ydelse.

2019-handlinger

FDMs medarbejdere skal bekæmpe korruption og bestikkelse ved at overholde gældende lovgivning. Der må ikke opstå situa­tioner, som kan rejse tvivl om organisationens eller medarbej­dernes upartiskhed.

FDMs gavepolitik skal være tilgængelig for alle medarbejdere, og medarbejderne påmindes om politikken ved højtider. De daglige ledere skal løbende sikre, at gavepolitikken overholdes, og følge de aftalte procedurer, hvis gavepolitikken overtrædes.

Der laves løbende interne stikprøvekontroller af FDMs syns­arbejde. Vores testcentre har opsat interne kontrolordninger for at forebygge overtrædelse af synsreglerne, og testcentrene kontrolleres af Færdselsstyrelsen.

2019-mål

 • Der må være 0 overtrædelser af FDMs gavepolitik.
 • 0 medarbejdere må overtræde FDMs interne proces for godkendelse af biler til syn.

Risici 

FDM kan blive forhindret i at opfylde disse mål, hvis medarbej­dere ikke overholder eller misforstår gavepolitikken. Tilsvarende gælder, hvis en medarbejder bevidst syner en bil imod gældende regler. I disse tilfælde vil vi igangsætte handlinger over for de involverede medarbejdere og ledere samt indskærpe, at vores politikker bliver overholdt.

2019-resultat

Både FDMs gavepolitik og interne proces for godkendelse af biler til syn blev overholdt. For at sikre dette resultat i 2020 vil FDM fortsat have fokus på kendskabet til gavepolitikken, ikke mindst omkring jul og andre højtider, samt lave stikprøvekontroller af vores synssteder.

FDM vil i 2020 arbejde videre med de mål, vi har sat på ovenstående områder. Dog vil enkelte mål blive justeret i forbindelse med aflæggelse af regnskabet, for at sikre at vi har fokus på de områder, hvor vi kan gøre den største forskel.

FDM kæmper for bedre sikkerhed og forbrugerrettigheder

FDMs rolle i samfundet

FDM varetager ikke kun samfundsøkonomiske interesser for danske bilejere. FDM er også en del af et internationalt samarbejde, hvor der arbejdes med at gøre både infrastruktur og biler sikrere og mere miljø­venlige. Samtidig påtager FDM sig en vigtig rolle som forbrugervagthund på vegne af de danske bilister. Nedenfor er vores særlige indsatsområder i samfundet beskrevet.

FDM arbejder for at fremme trafikpolitiske tiltag, der kan øge sikkerheden i trafikken, fremme den frie konkurrence og mindske bilernes miljømæssige belastning.

Oplysning og viden

FDM har som forbruger- og interesseorganisation en forpligtelse til at optræde som en ansvarlig part i samfundet. FDM stiller viden og ressourcer til rådighed for vores medlemmer og videreformidler væsentlige trafik- og forbrugerbudskaber til bi­listerne generelt.

Sikkerhed og forbrugerrettigheder

FDM sætter trafiksikkerhed og forbrugerrettigheder på dagsordenen gennem oplysning og videns­deling, køreteknisk undervisning og indflydelsesrige partnerskaber. FDM arbejder for at fremme trafikpolitiske tiltag, der kan øge sikkerheden i trafikken, fremme den frie konkurrence og mindske bilernes miljømæssige belastning.

FDM bidrager via et europæisk testsamarbejde til udførelse af sikkerhedstest af nye biler og udstyr, som fremmer alle trafikantgruppers sikkerhed – både bilister, fodgængere og cyklister. Gennem det internationale bilklubsamarbejde i FIA arbejder FDM for at øge trafiksikkerheden på verdens­plan, ikke mindst i udviklingslandene. FDM kæmper for at forbedre forbrugervilkårene for bilisterne og opfordrer til handling, når lovgivning eller mangel på samme forringer forbrug­er­ens retssikkerhed.

Trafikkultur

FDM ønsker gennem oplysning at bidrage til, at det er en god oplevelse at færdes i trafikken – ikke kun for bilister, men også for andre trafikanter, f.eks. cyk­lister og fodgængere. Derfor bidrager FDM løbende med viden og holdninger til debatten om dan­skernes trafikvaner. FDM tror på, at der opnås den bedste trafikkultur ved at vise hensyn til hinanden.

Test af produkter og biler

FDM ønsker at gøre det mere gennemskueligt for forbrugerne at vælge de produkter, der passer bedst til dem. FDM laver derfor egne test samt test i sam­arbejde med de europæiske søsterklubber af produkter og biler, ligesom FDM laver test, der kan bru­ges i det generelle oplysningsarbejde. FDM formidler testresultaterne via egne medier som Motor samt i eksterne sammenhænge, så det ikke kun er til gavn for vores medlemmer, men for alle forbrugere.

Salg af produkter

FDM ønsker at kunne tilbyde forbrugerne sikre og gennemtes­tede produkter. Derfor bestræber FDM sig på at føre de produkter, som klarer sig bedst i test.

Ansvarlige rejser

FDM ønsker at klæde FDM travels rejsekunder på med relevant specialistviden og forbrugeroplysning, som kan gøre rejsen nemmere og sikrere. Hos FDM travel støtter vi lokalsamfundet gennem vores aktiviteter på stedet. FDM travel ønsker at sælge ansvarlige rejser og tager afstand fra udnyttende former for turisme. Oplever vi sådanne tilfælde, reagerer vi hurtigt og foretager de nødvendige handlinger. FDM travel er i løbende og tæt dialog med vores samarbejdspartnere og relevante NGO’er om levevilkår og dyrevelfærd.

Læs mere: FDM travel

Se tidligere årsberetninger og CSR afrapportering her