FDMs samfundsansvar

Samfundsansvar er en naturlig del af FDMs forenings- og forretningsstrategi. Her kan du læse vores CSR-politik og mål.

Samfundsansvar er en naturlig del af FDMs forenings- og forretningsstrategi.
Viden

Som Danmarks største forbruger- og interesseorganisation er det naturligt for FDM at handle med omtanke i forhold til det samfund, vi er en aktiv del af.

Trafiksikkerhed og forbrugerbeskyttelse har været vores vigtigste indsatsområde siden 1909, hvor FDM blev stiftet. Vores primære opgaver er at varetage medlemmernes interesser som trafikanter og forbrugere samt at fremme færdselssikkerheden og en mere miljøvenlig trafik.

Disse samfundsmæssige forpligtelser indgår i vores vedtægter og vores trafik- og forbrugerpolitiske program. Derfor hænger vores CSR-politik naturligt sammen med vores forenings- og forretningsstrategi.

CSR-indsatser i FDM

I FDM arbejder vi med CSR både internt i organisationen og eks­ternt ved at skabe bedre vilkår for den individuelle persontransport i Danmark. For at sikre at indsatserne bliver forankret i vores daglige arbejde, bliver tiltagene indskrevet i de årlige handlingspla­ner for organisationen. Redegørelsen for, hvilket arbejde der er udført for at understøtte CSR-målsætningerne, indgår i vores årsrapport og årsberetning.

 

FDMs årsberetning 2020

FDM arbejder med følgende fokusområder:

 • Miljø og klima
 • Sociale forhold, medarbejderforhold og respekt for menneskerettigheder
 • Antikorruption og bestikkelse

FDMs forretningsmodel

FDM er med 254.000 husstande som medlemmer landets største forbruger- og interesseorganisation.

FDMs hovedaktivitet er som bilisternes organisation at varetage bilisternes interesser, at fremme mobiliteten i Danmark og tilbyde værdiskabende ydelser til bilisterne. FDM arbejder bl.a. for en afvikling af registreringsafgiften, bedre trafiksikkerhed, mere hensyntagen til miljøet, bedre infrastruktur og bedre forbrugervilkår
for bilisterne.

FDM er til for bilisterne, og målet er at gøre livet med bil lettere, billigere og sjovere. Vores ambition er, at FDM i 2022 er anerkendt som den individuelle persontransports markante og samlede talerør, der gennem dyb faglig indsigt, høj troværdighed og bred berøringsflade sætter de relevante og nødvendige dagsordener. FDM skal indtage positionen som hele Danmarks førende bilklub, der på forretningsmæssigt grundlag tilbyder relevante og værdiskabende services for det enkelte medlem.

FDM hjælper medlemmer sikkert på vej, giver en større fleksibilitet i hverdagen og mere luft i biløkonomien. FDM rådgiver medlemmerne i forbrugermæssige, juridiske og tekniske spørgsmål, ligesom FDM tilbyder at føre flere af medlemmernes sager ved domstolene.
Som en særlig medlemsfordel udgiver FDM medlemsmagasinet Motor, der med 419.000 læsere er Danmarks største bilmagasin.

Ved siden af opgaven som talerør og politisk kontakt for bilejerne driver FDM en række services på forretningsmæssige vilkår.

FDM tilbyder relevante services og kvalitetsprodukter inden for test af biler, vejhjælp og forsikring til foreningens medlemmer til attraktive priser, ligesom FDM tilbyder en række ydelser og services til både medlemmer og ikkemedlemmer. Som medlem af FDM opnår man specialtilbud og rabat på en stor del af FDMs produkter og ydelser. FDM udbyder køretekniske kurser, bl.a. i form af grunduddannelse og videreuddannelse,
på de køretekniske anlæg FDM Sjællandsringen og FDM Jyllandsringen.
FDM driver 21 test- og bilsynscentre placeret over hele landet i det 100 % FDM-ejede datterselskab FDM test og bilsyn A/S. Flere end 50.000 medlemmer benytter årligt FDM test og bilsyn A/S. Her indsamler FDM
viden, som anvendes til at rådgive medlemmerne og bilisterne.

 

FDM driver et rejsebureau i det 100 % FDM-ejede datterselskab FDM travel A/S. FDM travel A/S er specialiseret i individuelle kør selv-ferier samt rundrejser med rejseleder.
FDM tilbyder alle typer af skadesforsikringer under navnet FDM Forsikring i samarbejde med Tryg Forsikring til FDMs medlemmer. FDM bestræber sig på at have nogle af markedets bedste dækninger til konkurrencedygtige priser.

Miljø og klima

Politik

I FDM søger vi målrettet at få reformeret det danske afgiftssystem for at fremme den grønne omstilling. Gennem vores rådgivning samt egne og eksterne medier formidler FDM viden om miljøvenlige biler, og hvordan bilisterne kan bidrage til en mere klimavenlig udvikling. Desuden oplyser FDM om og tilbyder kurser i, hvordan man kan spare brændstof og mindske miljøpåvirkningen under kørslen. FDM tilbyder også løsninger, der kan facilitere samkørsel og bedre sammenhæng mellem individuel og kollektiv trafik. Begge tiltag kan medvirke til en hurtig og konkret positiv effekt på klima og miljø. Som organisation stiller FDM også krav til, hvordan FDM handler klimabevidst og mindsker eget aftryk på miljøet.

2020-handlinger

FDM ønsker at nedbringe virksomhedens negative påvirkning af miljøet og klimaet ved at reducere egen CO2-udledning og øge genanvendelsen af materialer.

FDM måler energiforbruget kvartalsvist og iværksætter tiltag, hvis forbruget kan nedbringes uden større omkostninger. Vi har udvalgt lokationer, hvor der er det højeste forbrug, og som vi derfor har mulighed for at ændre mest. Følgende lokationer med højest forbrug er udvalgt: Lyngby (hovedkontor), FDMs testcentre i Aarhus, Hillerød og Roskilde samt FDMs køretekniske anlæg, FDM Sjællandsringen og FDM Jyllandsringen.

FDM revurderer årligt affaldsordningen med henblik på at reducere mængden af affald og øge genbrugsprocenten.

2020-mål

 • FDMs samlede energiforbrug (gas, fjernvarme, olie, el og vand) må ikke overstige forrige års forbrug på udvalgte målere.
 • Mængden af affald, der sendes til genbrug, skal være procentvis højere end året før. 

Risici

FDM kan blive forhindret i at opnå målene, hvis el- og varmeforbruget stiger pga. udsving i vejret, eller der sker en øget brug af IT og andet digitalt udstyr. En stigning i antallet af medarbejdere, butikker mv. kan også øge varme-, vand- og elforbruget. FDM vil løbende følge med i forbruget og gribe ind, hvis der er behov for ændringer.

2020-resultat

FDMs samlede energiforbrug (gas, fjernvarme, olie, el og vand) er i indeks 86 i forhold til 2019. Det lavere forbrug hænger hovedsageligt sammen med et mindre forbrug af naturgas på FDMs hovedkontor, mindre brug af olie på FDM Sjællandsringen og generelt lavere forbrug af el. Coronasituationen, hvor flere medarbejdere har arbejdet hjemmefra, har været medvirkende årsag til et lavere forbrug.

FDM gør meget for at minimere vandforbruget, og der har fra 2019 til 2020 været en reduktion i vandforbruget på omkring 40 pct. FDM råder over en moderne vaskehal, som bl.a. bruges ved indtjekning af leasingbiler. Vaskehallen er skånsom ved miljøet, da den genbruger ca. 80 procent af vandet. På FDMs køretekniske anlæg i Roskilde er der blevet arbejdet med lavforbrug af vand til banerne ved at anvende automatisk tænd-sluk-funktion. FDM vil løbende følge udviklingen og justere yderligere, hvis et evt. merforbrug ikke har en naturlig forklaring, som hænger sammen med forretningsudviklingen.

I 2020 blev der samlet næsten 10,5 ton affald ind til genbrug. Sammenlignet med 2019 er det mere end fem ton mindre. Den mindre mængde affald kan dels forklares med coronasituationen, hvor mange medarbejdere arbejder hjemme, dels lukning af fire rejsebutikker, ligesom det har haft betydning, at FDMs lager er blevet udliciteret, og FDM derfor modtager mindre emballage. Det forventes, at 2021 også vil blive påvirket af coronasituationen, hvilket vil føre til perioder med mindre affald til genanvendelse. Samtidig betyder FDMs digitalisering på kontorerne, at flere opgaver kan løses uden brug af papir og print, ligesom FDMs intelligente, papirbesparende printere vil have en effekt. FDM vil fortsat have fokus på, at organisationens affald bliver genanvendt, så målsætningerne kan blive opfyldt. Dette sikres bl.a. ved indsamling i særlige papirkasser og ved klare procedurer for genbrug de steder, hvor der er meget emballage.

 

Sociale forhold, medarbejder­forhold og respekt for menneske­rettigheder

Politik

FDM ønsker at være en arbejdsplads, hvor medarbejderne trives og udvikles, og hvor det er muligt at have en god balance mellem arbejds- og privatlivet. Derfor har FDM en trivselspolitik, der har fokus på trivsel, risiko for stress, krænkende handlinger, mobning og konflikter, en kompetenceudviklingspolitik samt en sygefraværs- og fastholdelsespolitik. FDM har desuden en seniorpolitik rettet mod medarbejdere, som er 60 år eller ældre.

Alle medarbejdere er omfattet af en sundhedsforsikring og kan også søge om hjælp via FDMs Hjælpe- og støttefond, hvis der opstår et pludseligt og uventet behov af økonomisk karakter.

Ansatte på FDMs hovedkontor i Lyngby kan tilmelde sig en sund kantine- og frugtordning og har via personaleforeningen, FDM team, adgang til motionsrum og mulighed for at få massage i arbejdstiden.

FDM er en organisation for alle. Vores arbejde for at forbedre forholdene for trafikanter og bilister har betydning for hele den danske befolkning og alle samfundslag. Derfor ønsker vi, at personalesammensætningen i vores organisation afspejler det samfund og den befolkning, vi arbejder for.

Læs mere: Job i FDM

2020-handlinger

FDM har i 2020 haft fokus på sygefravær, arbejdsulykker, trivsel og kompetenceudvikling.

For at reducere sygefraværet kan medarbejderne via FDMs helbredsforsikring opsøge ekstern, uvildig rådgivning om f.eks. stress og livsstilsændringer. Desuden skal lederne indkalde medarbejderne til sygefraværssamtaler ud fra principperne i vores sygefraværs- og fastholdelsespolitik.

FDM gennemfører kvartalsvise trivselsmålinger. Medarbejderne får direkte feedback på besvarelser samt redskaber til at arbejde med egen trivsel. Desuden får lederne en samlet rapport, så de i dialog med medarbejderne kan igangsætte tiltag og følge op i afdelingen efter behov. For at undgå arbejdsulykker arbejder FDM præventivt i regi af arbejdsmiljøorganisationens udvalg. F.eks. har vi sikkerhedsvurderinger på de forskellige adresser, hvor potentielle farer registreres og udbedres, og vi foretager løbende APV-rapportering af det fysiske arbejdsmiljø.

Udviklingen af medarbejdernes kompetencer sker bl.a. ved, at medarbejdere tilbydes en årlig medarbejderudviklingssamtale (MUS) med deres leder. Samtalen munder ud i en personlig udviklings- og målaftale, som skal sikre medarbejderens faglige og personlige kompetenceudvikling samt drøfte de vigtigste aktiviteter og mål, der skal opnås.

FDM ønsker, at personalesammensætningen afspejler befolkningen, og at der på ledelsesniveau er en nogenlunde ligevægt mellem kønnene. FDM ansætter ud fra kompetencer for at undgå forskelsbehandling og opfordrer alle uanset køn og samfundsgruppe til at søge job hos os.

FDMs repræsentantskab arbejder for, at alle pladser i repræsentantskabet er besat, og at bestyrelsen afspejler  medlemssammensætningen. FDM opfordrer medlemmer til at blive en del af repræsentantskabet. Repræsentantskabet har via FDMs vedtægter sikret, at der løbende sker rotation i repræsentantskab og bestyrelse. Vores repræsentantskab og bestyrelse er medlemsvalgt på baggrund af demokratiske principper, og bestyrelsens sammensætning afspejler medlemsskaren.

Læs mere: FDMs repræsentantskab

2020-mål

 • FDMs sygefravær skal være på niveau med det årlige sygefravær hos tilsvarende danske virksomheder.
 • Den samlede trivselsscore skal ligge i kategorien ’høj trivsel’.
 • Ingen medarbejdere skal komme ud for arbejdsulykker (0 procent).
 • Lederne afholder en årlig MUS-samtale med hver af deres medarbejdere.
 • I FDMs ledelsesorganer tilstræbes det, at det underrepræsenterede køn udgør mindst 30 procent.
 • Det tilstræbes, at så mange pladser som muligt i repræsentantskabet skal være besat.

Risici

Nedenstående faktorer kan forhindre målene i at blive opnået:

Sygefravær: Uhensigtsmæsig ledelse, dårlig trivsel i afdelingen, utilstrækkelig ledelsesmæssig monitorering i forhold til at undgå arbejdsrelateret sygefravær og manglende opfølgning på efterfølgende tilbagevenden og fastholdelse.

Trivsel: Uhensigtsmæssig ledelse, dårlig trivsel i afdelingen, utilstrækkelig ledelsesmæssig monitorering og manglende opfølgning på individuelle og kollektive trivselssignaler.

Arbejdsulykker: Medarbejdere, der ikke følger anvisningerne, eller at det ikke bliver påtalt af ledelsen. Hændelige uheld.

Kompetenceudvikling: MUS, der ikke afholdes eller gennemføres efter hensigten, eller manglende dialog om opgaveløsningen og opfølgning på aftaler i løbet af året.

Kønssammensætning: Mangel på kvalificerede ansøgere af det underrepræsenterede køn, der søger job i FDM, og manglende ledige stillinger i ledelseslaget. Kønssammensætningen i repræsentantskab og bestyrelse baserer sig på demokratiske principper, da medlemmerne er valgt på baggrund af repræsentantskabs- og bestyrelsesvalg. Derfor har FDM ikke afgørende indflydelse på, hvem der bliver valgt ind. I de tilfælde, hvor vi ikke kan opfylde vores mål, vil vi undersøge, hvilke faktorer vi kan påvirke for at sikre en bred demografisk sammensætning.

2020-resultat

Det gennemsnitlige sygefravær var på 4,57 sygedage pr. medarbejder svarende til en sygefraværsprocent på 1,76 procent. Det er fortsat lavere end fraværet i den private sektor og væsentlig lavere end sygefraværet i den kommunale og regionale sektor.

FDM gennemførte kvartalsvise trivselsmålinger, som efterfølgende blev fulgt op af dialog og handlinger i de enkelte afdelinger. I dialogen var der særligt fokus på de ændrede arbejdsvilkår, der var pga. corona, hvor der både var hjemsendte og hjemmearbejdende medarbejdere. På koncernniveau var der samlet set en høj trivsel, og dermed blev målsætningen opnået. Målingen vurderede også medarbejdernes risiko for stress, og alle medarbejdere kunne anonymt gøre brug af en ekstern rådgiver, hvis de følte behov for det. For FDM-koncernen vil målet fortsat være at fastholde en samlet trivselsscore, som indikerer høj trivsel.

FDM havde fire arbejdsulykker i 2020. Ulykkerne var kendetegnet ved uheldige omstændigheder. Tre af ulykkerne skete i forbindelse med arbejdet, hvor der blev lavet en forkert bevægelse, der medførte en brækket finger, et knæk i ryggen og et brækket ben, mens der i det sidste tilfælde var tale om et slag i hovedet, efter at en medarbejder havde overset en donkraft på en lift. Målsætningen er fortsat, at ingen medarbejdere kommer til skade i arbejdstiden. Derfor har FDM evalueret ulykkerne, og på den baggrund blev det vurderet, at der ikke er behov for yderligere ændringer af sikkerhedsprocedurerne ud over de tiltag, ulykkerne har ført med sig.

Alle FDMs ledere blev tilbudt et opstartsmøde forud for MUS, hvor det blev drøftet, hvordan FDM fortsat sikrer fokus på trivsel og kompetenceudvikling af medarbejderne. På grund af coronasituationen blev nogle medarbejderudviklingssamtaler holdt virtuelt. FDM sendte løbende medarbejdere på eksterne kurser, men også her blev en del kurser omlagt til virtuelle kurser eller webinars. Der blev også afholdt interne kurser, hvor medarbejderne blev efteruddannet inden for grøn omstilling, jura, teknik og kommunikation.

FDMs ambition om, at det underrepræsenterede køn på FDMs ledelsesniveau skal udgøre mindst 30 procent, blev ikke helt opfyldt på chefniveau, da kun 24 procent af cheferne var kvinder. På direktørniveau udgjorde det underrepræsenterede køn 17 procent. FDM har p.t. ikke ledige stillinger på ledelsesniveau, hvilket påvirker målet. FDM vil have målsætningen for øje ved evt. nyansættelser, men vil i sidste ende fortsat ansætte ud fra kompetencer, hvilket kan betyde, at ambitionen om 30 procent ikke bliver opfyldt. Vi vil motivere kandidater af det underrepræsenterede køn til at søge ved rekruttering, så der altid er mindst en kandidat fra det underrepræsenterede køn. FDMs bestyrelse består af 10 medlemsvalgte, der vælges af repræsentantskabet samt to medarbejderrepræsentanter, der vælges blandt medarbejderne. På bestyrelsesniveau blev målet ikke indfriet. Blandt bestyrelsesmedlemmer valgt af repræsentantskabet, udgør det underrepræsenterede køn 10 procent. En stor del af FDMs repræsentantskab, som bestyrelsen vælges blandt, er mænd. Derfor er FDMs og FDMs repræsentantskabs fokus også rettet mod, at flere kvinder vælges ind i repræsentantskabet for via den vej at komme ind i FDMs bestyrelse, så målet kan blive opfyldt. Ved årets valg til bestyrelsen blev to kvinder valgt, heraf den ene som medarbejderrepræsentant. De tiltræder 1. januar 2021, og herefter udgør kvinder 25 procent af den samlede bestyrelse.

Derudover var der valg i kreds 4 (lokalområder 13-15), kreds 6 (lokalområder 19-21) og kreds 9 (lokalområder 31-33). Der var i samtlige kredse ved opstillingsfristens udløb ikke flere opstillede kandidater, end der var ledige pladser, og der blev derfor konstateret fredsvalg.

FDMs repræsentantskab har i alt 100 pladser til rådighed for FDMs medlemmer fordelt på en række kredse landet rundt. Ved udgangen af året var der 23 ubesatte pladser. FDM har et mål om, at alle pladser i repræsentantskabet skal være besat. Derfor bliver de ledige pladser også løbende drøftet af både bestyrelsen og til møder i kredsene.

FDMs kredse har en stor opgave i at medvirke til, at der er tilstrømning af kandidater, samt at der sikres en erhvervsmæssig bredde, kompetencer og diversitet i repræsentantskabets sammensætning. Ved indstilling af nye repræsentanter er det en fordel at få yngre medlemmer med, så der vil være nogle til at bære arbejdet videre, samt flere medlemmer af det underrepræsenterede køn for at sikre en større diversitet. Derudover er det en fordel at rekruttere personer, som potentielt vil kunne vælges til kredsformænd, når dette måtte blive aktuelt.

Antikorruption og bestikkelse

Politik

Som forbrugerorganisation arbejder FDM for, at forbrugerne oplever en høj grad af gennemsigtighed og har størst mulig viden, når de skal vælge produkt eller ydelse. Derfor har FDM også høje krav internt for at bekæmpe alle former for korruption.

FDM har stort fokus på, at vores test af biler og produkter er upartiske, troværdige og baseret på objektive kriterier. Derfor har vi en nedskrevet testpolitik.

For at undgå, at der opstår tvivl om FDMs eller vores medarbejderes upartiskhed, har FDM fastlagt en gavepolitik for ledere og medarbejdere.

Vores testcentre er underlagt både interne og eksterne kvalitetskontroller foruden evt. tilsyn af myndigheder.

Som forbrugerorganisation arbejder FDM for, at forbrugerne oplever en høj grad af gennemsigtighed og har størst mulig vide­n, når de skal vælge produkt eller ydelse.

2020-handlinger

FDMs medarbejdere skal bekæmpe korruption og bestikkelse ved at overholde gældende lovgivning. Der må ikke opstå situationer, som kan rejse tvivl om organisationens eller medarbejdernes upartiskhed.

FDMs gavepolitik skal være tilgængelig for alle medarbejdere, og medarbejderne påmindes om politikken ved højtider. De daglige ledere skal løbende sikre, at gavepolitikken overholdes, og følge de aftalte procedurer, hvis gavepolitikken overtrædes.

Der laves løbende interne stikprøvekontroller af FDMs synsarbejde. Vores testcentre har opsat interne kontrolordninger for at forebygge overtrædelse af synsreglerne, og testcentrene kontrolleres af Færdselsstyrelsen.

2020-mål

 • Der må være 0 overtrædelser af FDMs gavepolitik.
 • 0 medarbejdere må overtræde FDMs interne proces for godkendelse af biler til syn.

Risici 

FDM kan blive forhindret i at opfylde disse mål, hvis medarbejdere ikke overholder eller misforstår gavepolitikken. Tilsvarende gælder, hvis en medarbejder bevidst syner en bil imod gældende regler. I disse tilfælde vil vi igangsætte handlinger over for de involverede medarbejdere og ledere samt indskærpe, at vores politikker bliver overholdt.

2020-resultat

Både FDMs gavepolitik og interne proces for godkendelse af biler til syn blev overholdt. For at sikre dette resultat i 2021 vil FDM fortsat have fokus på kendskabet til gavepolitikken, ikke mindst omkring jul og andre højtider, samt lave stikprøvekontroller af vores synssteder.

FDM vil i 2021 arbejde videre med de mål, der er sat på ovenstående områder. Dog vil enkelte mål blive justeret i forbindelse med aflæggelse af regnskabet for at sikre, at der er fokus på de områder, hvor den største forskel kan gøres.

FDM kæmper for bedre sikkerhed og forbrugerrettigheder

FDMs rolle i samfundet

FDM varetager ikke kun samfundsøkonomiske interesser for danske bilejere. FDM er også en del af et internationalt samarbejde, hvor der arbejdes med at gøre både infrastruktur og biler sikrere og mere miljø­venlige. Samtidig påtager FDM sig en vigtig rolle som forbrugervagthund på vegne af de danske bilister. Nedenfor er vores særlige indsatsområder i samfundet beskrevet.

FDM arbejder for at fremme trafikpolitiske tiltag, der kan øge sikkerheden i trafikken, fremme den frie konkurrence og mindske bilernes miljømæssige belastning.

Oplysning og viden

FDM har som forbruger- og interesseorganisation en forpligtelse til at optræde som en ansvarlig part i samfundet. FDM stiller viden og ressourcer til rådighed for vores medlemmer og videreformidler væsentlige trafik- og forbrugerbudskaber til bi­listerne generelt.

Sikkerhed og forbrugerrettigheder

FDM sætter trafiksikkerhed og forbrugerrettigheder på dagsordenen gennem oplysning og videns­deling, køreteknisk undervisning og indflydelsesrige partnerskaber. FDM arbejder for at fremme trafikpolitiske tiltag, der kan øge sikkerheden i trafikken, fremme den frie konkurrence og mindske bilernes miljømæssige belastning.

FDM bidrager via et europæisk testsamarbejde til udførelse af sikkerhedstest af nye biler og udstyr, som fremmer alle trafikantgruppers sikkerhed – både bilister, fodgængere og cyklister. Gennem det internationale bilklubsamarbejde i FIA arbejder FDM for at øge trafiksikkerheden på verdens­plan, ikke mindst i udviklingslandene. FDM kæmper for at forbedre forbrugervilkårene for bilisterne og opfordrer til handling, når lovgivning eller mangel på samme forringer forbrug­er­ens retssikkerhed.

Trafikkultur

FDM ønsker gennem oplysning at bidrage til, at det er en god oplevelse at færdes i trafikken – ikke kun for bilister, men også for andre trafikanter, f.eks. cyk­lister og fodgængere. Derfor bidrager FDM løbende med viden og holdninger til debatten om dan­skernes trafikvaner. FDM tror på, at der opnås den bedste trafikkultur ved at vise hensyn til hinanden.

Test af produkter og biler

FDM ønsker at gøre det mere gennemskueligt for forbrugerne at vælge de produkter, der passer bedst til dem. FDM laver derfor egne test samt test i sam­arbejde med de europæiske søsterklubber af produkter og biler, ligesom FDM laver test, der kan bru­ges i det generelle oplysningsarbejde. FDM formidler testresultaterne via egne medier som Motor samt i eksterne sammenhænge, så det ikke kun er til gavn for vores medlemmer, men for alle forbrugere.

Salg af produkter

FDM ønsker at kunne tilbyde forbrugerne sikre og gennemtes­tede produkter. Derfor bestræber FDM sig på at føre de produkter, som klarer sig bedst i test.

Ansvarlige rejser

FDM ønsker at klæde FDM travels rejsekunder på med relevant specialistviden og forbrugeroplysning, som kan gøre rejsen nemmere og sikrere. Hos FDM travel støtter vi lokalsamfundet gennem vores aktiviteter på stedet. FDM travel ønsker at sælge ansvarlige rejser og tager afstand fra udnyttende former for turisme. Oplever vi sådanne tilfælde, reagerer vi hurtigt og foretager de nødvendige handlinger. FDM travel er i løbende og tæt dialog med vores samarbejdspartnere og relevante NGO’er om levevilkår og dyrevelfærd.

Læs mere: FDM travel

Se tidligere årsberetninger og CSR afrapportering her