FDMs trafikpolitiske program - klima og miljø

Biltrafikkens hovedudfordring er at mindske påvirkningen af klima og miljø for at bevare den individuelle mobilitet og det frie transportvalg

FDM arbejder for, at vi indretter bilafgiftssystem, så det bliver billigere at vælge klima- og miljøvenlige biler.
Viden

Personbilernes miljøpåvirkning er reduceret markant gennem de seneste årtier. Men øget trafik har sammen med nationale og internationale aftaler om klima og luftforurening tilsvarende øget kravene til nye bilers miljøegenskaber. Fra 2035 er det f.eks. ikke længere tilladt i EU at sælge nye biler med kendte forbrændingsmotorer, der udleder CO2 ved kørslen.

Biltrafikkens hovedudfordring er at mindske påvirkningen af klima og miljø for at bevare den individuelle mobilitet og det frie transportvalg. Transportsektoren står således over for markant øgede krav til klimaneutralitet og stadigt lavere grænseværdier for bl.a. sodpartikler og kvælstofilter (NOx), ligesom der er stigende fokus på mikroplast og støj.

Der er udsigt til, at batteridrevne elbiler bliver den dominerende løsning på personbilernes klimabelastning. Alternative grønne drivmidler som e-fuels og biobrændstoffer vil forment- lig primært blive tilgængelige for de transportformer, der er vanskelige at elektrificere direkte. Det være sig fly, skibe og godstransport over længere afstande. Brændselscellebiler er en teknologi, der endnu kræver megen udvikling for at kunne konkurrere på energieffektivitet og pris.

Her kæmper FDM også:

➜FDM bakker op om EU-forbuddet fra 2035 mod nysalg af biler, der udleder CO2. FDM arbejder generelt for en teknologineutral tilgang, hvor der ses på bilens samlede miljøpåvirkning. FDM konstaterer, at der på nuværende tidspunkt er politisk og markedsmæssig konsensus om, at batteridrevne personbiler er den bedste løsning på problemet med personbilernes klimabelastning. FDM mener dog ikke, at et forbud mod biler, der udleder CO2, kan stå alene, hvorfor ladeinfrastrukturen bør have tilsvarende fokus.

 

Vejen til energieffektive biler

Elbiler ventes at give et afgørende bidrag til at nå klimaneutral transport. Mange el- biler markedsføres som nulemissionsbiler, hvilket er et udsagn med en række forbehold. I forhold til klima er det bilens samlede klimaaftryk, der er vigtigt: Hvilken belastning er der for klima, natur og ressourcer ved fremstilling af bilen, og hvor energieffektiv er bilen ved kørslen?

FDM vil arbejde for, at bilernes energi- effektivitet oplyses korrekt gennem grundige internationale test, navnlig under Green NCAP.

FDM mener, at det er afgørende nødvendigt, at det danske bilafgiftssystem fremmer klima- og miljøvenlige samt sikre biler for dermed at sikre den grønne omstilling af bilparken.

Når salgsprisen fra fabrikken på elbiler er kommet ned på et niveau, hvor de kan på- lægges afgift, uden at det hindrer opfyldelsen af klimamålene, bør dette afgiftsniveau afspejle bilernes miljø- og klimaegenskaber. Afgiftsniveauet bør i første omgang afspejle bilernes energi- effektivitet og egenvægt, men på sigt miljø- og klimaegenskaber i et livscyklusperspektiv, når de nødvendige beregningsværktøjer er udviklet.

➜ Afgiften på el og andre bæredygtige alternative drivmidler, herunder el og bio- brændstoffer, skal sænkes for at fremme omstillingen til mere bæredygtige energiformer og -teknologier.

Skærpede miljøkrav til biler

I EU-regi arbejdes fortsat med at øge kravene til nye bilers miljøegenskaber i form af euronormer. Disse stiller grundlæggende krav til bilproducenterne og er af afgørende vigtighed for at sikre forbrugerne biler, der også i praksis lever op til minimumskravene. Stigende fokus på dækstøj og mikroplast/- gummi har ledt til mærkningskrav for dæk.

➜ FDM arbejder sammen med bilklubberne i Europa for, at EU’s miljøgodkendelse af nye biler og den efterfølgende kontrol skærpes. Bilisterne skal kunne stole på, at bilerne også i praksis lever op til miljøkravene i hele bilens levetid.

➜ FDM arbejder desuden for, at euronormerne bliver teknologineutrale, så også elbiler skal overholde relevante krav. FDM arbejder i internationalt regi for mere støjsvage dæk samt dæk, der afgiver færre problematiske stoffer ved slid. Nationalt sætter vi i dæktest og løbende forbrugerrådgivning fokus på støjproblemstillingen.