FDMs trafikpolitiske program - mobilitet

FDM kæmper for lavere bilafgifter, gode veje og en mobilitet, som har fokus på individuel transport.

FDM kæmper for lavere bilafgifter, gode veje og en mobilitet, som har fokus på individuel transport.
Viden

Det er FDMs overordnede mål at fremme den individuelle persontransport og dermed bevare og udbygge danskernes mobilitet.

En god mobilitet forudsætter god infrastruktur i form af gode, sikre veje med den nødvendige kapacitet samt en effektiv kollektiv trafik i navnlig de tæt befolkede områder.

Individuel persontransport er den dominerende transportform i Danmark, og det er også her, FDM naturligt har særlig fokus. Vi arbejder for at sikre det frie valg af transportform nu såvel som i fremtiden. Dette indebærer, at der skal arbejdes for løsninger, der håndterer såvel den stigende trængsel som de miljø- og energimæssige problemstillinger.

Bilafgifter

En af de væsentligste barrierer for et frit transportvalg er omkostningerne forbundet med det at være bilejer. Danmark har nogle af verdens højeste afgifter på såvel køb, ejerskab og brug af bilen. Problemet er ikke bare bilafgifternes niveau, men i høj grad også selve afgiftsmodellen.

Her kæmper FDM også:

Der er behov for at fremme miljøvenlige og sikre biler og muliggøre, at danskerne i højere grad kan vælge bil ud fra behov. Udbredelse af el- og brintbiler samt biler med selvkørende egenskaber hæmmes også af de høje, værdibaserede afgifter. FDM arbejder derfor for en grundlæggende reform af bilafgifterne.

➜ Afgiftsniveauet skal sænkes, så det kun dækker de negative samfundsomkostninger ved bilismen (trængsel, uheld, miljøbelastning, slitage på vejnettet).

➜ Afgiften skal indrettes med henblik på at fremme energieffektive, miljøvenlige og sikre biler.

➜ Afgiften skal betales løbende for at fremme ud- skiftning af bilparken, gøre det billigere at finansiere og forsikre bilen, ligestille køb med leasing samt gøre en overgang til kørselsafgifter lettere.

➜ På langt sigt skal målet være overgang til kørselsafgifter. Disse skal erstatte og ikke supplere de eksiste- rende bilafgifter. Det må afgiftsmæssigt ikke blive dyrere at være bilist.

Klassiske biler er en del af kulturarven. Årligt kører de typisk langt mindre end almindelige biler. Bilafgifterne skal indrettes, så der tages højde for disse kendetegn.

Der er behov for at fremme miljøvenlige og sikre biler og muliggøre, at danskerne i højere grad kan vælge bil ud fra behov.

Gode og fremkommelige veje

God mobilitet forudsætter helt basalt en velfungerende infrastruktur. Da op mod 90 procent af personbefordrin- gen sker på vejene, og trafikken på vejene er i kraftig stigning, er det naturligt, at hovedparten af investeringerne sker her.

➜ FDM mener, at vejnettet skal vedligeholdes og udbygges med udgangspunkt i det aktuelle og forventede behov.

➜ Investeringerne skal foretages der, hvor de samfundsmæssigt giver mest mening.

➜ Adgang til at bruge vejene skal være betalingsfrit for alle. Kun i særlige tilfælde, som ved de store, faste forbindelser, kan afgifter for benyttelse accepteres.

➜ De eksisterende vejes kapacitet skal udnyttes bedst muligt, dels gennem forebyggende vedligehold- else, dels ved at udnytte moderne teknologi som intelligent trafikstyring (ITS).

➜ Hurtig indsats ved ulykker og andre utilsigtede hændelser skal fremmes. Når den præhospitale ind- sats er afsluttet, bør havarerede køretøjer fjernes hurtigst muligt for at reducere tidstabet for de øvrige trafikanter.

➜ Infrastrukturen skal endvidere gøres klar til selv- kørende og på sigt førerløse biler.

Bilen i byerne

De største byområder i Danmark er i fortsat vækst, og her kan det være vanskeligt at foretage yderligere vej- udbygning. Samtidig udbygges den kollektive trafik i form af metro, letbaner og busser i deres eget spor.

FDM arbejder for, at biler fortsat sikres god adgang til byerne, og at antallet af parkeringspladser modsvarer behovet.

Flere byer ønsker at ændre arealanvendelsen, så veje og parkeringspladser optager mindre plads. Flere byer bruger aktivt vej- og parkeringspolitik til at vanskeliggøre anvendelse af bil i byen.

➜ FDM arbejder for, at biler fortsat sikres god adgang til byerne, og at antallet af parkeringspladser modsvarer behovet.

➜ Navnlig i forbindelse med de største byer er der behov for at sikre en bedre sammenhæng mellem tranport- formerne, herunder til nye dele- og lejebilskoncepter. Derfor skal skiftet fra bil til øvrige transportformer fremmes eksempelvis ved at bygge parkér- og rejsanlæg ved stationerne og indfaldsvejene samt udvikle systemer, der skaber overblik og nem betaling for de forskellige transportformer.

Mobility as a Service

Bilismen står overfor markante forandringer i det kommende årti. I fremtiden forventes det i mindre grad at være bilejerskabet, der er i centrum, men i højere grad det at have ubesværet adgang til mobilitet. Det kaldes Mobility as a Service.

➜ FDM vil aktivt tage del i udviklingen af fremtidens mobilitet, hvor transport i højere grad forventes at blive opfattet som en serviceydelse. Vi vil arbejde for, at den individuelle transport bliver centralt placeret i fremtidens mobilitetsløsninger.

Læs mere: FDMs mærkesager, mission og vision