FDMs forbrugerpolitiske program - forbrugerbeskyttelse

I et bilmarked under hastig forandring, arbejder FDM bl.a. for at sikre, at du som forbruger får gennemsigtighed, garanti og fair priser.

I et bilmarked under hastig forandring, arbejder FDM bl.a. for at sikre, at du som forbruger får gennemsigtighed, garanti og fair priser.
Viden

Bilisterne har krav på at kunne træffe reelle valg, uanset om det drejer sig om valg af bil, tilbehør, brændstof, service eller mobilitetsydelse.

Det forudsætter en mangfoldighed af produkter og ydelser samt fri og fair konkurrence. Ved køb af bil er udviklingen mod stadig færre og større bilforhandlere og importørejede udsalgssteder begrænsende for konkurrencen og den fri prisdannelse. I forbindelse med vedligeholdelse af bilen kan garantibindinger og manglende adgang til teknisk information være begrænsende.

Et velfungerende marked

➜ FDMs målsætning er, at bilkøberne sikres et konkurrencepræget marked, hvor der er plads til alternative import- og salgskanaler, men med samme sikkerhed for forbrugernes rettigheder. Dette bør også gælde privatimport af biler og reservedele.

➜ Bilisternes ret til frit valg af værksted og leverandører skal opretholdes, og bilproducenterne skal udlevere de tekniske informationer, som er nødvendige for at servicere og reparere bilen. Det forudsætter, at de frie værksteder har adgang til teknisk information om bilerne og adgang til reservedele. Også i forbindelse med vejhjælp skal teknisk information om bilerne være frit tilgængelig for vejhjælpsvirksomhederne.

➜ Det bør være muligt for værkstederne efter aftale med forbrugeren at anvende uoriginale og renoverede reservedele af samme kvalitet.

Her kæmper FDM også:

Alternativer til at eje bil

Alternativer til det traditionelle bilejerskab er i vækst. Privatleasing, tilbagekøbsaftaler og delebilsordninger er alle kendetegnet ved, at man får mulighed for at køre i bil uden selv at skulle eje den. De alternative bilrådighedsformer er alle med til at øge konkurrencen på bilmarkedet og kan give bilbrugeren større sikkerhed for de samlede omkostninger ved at køre i bil.

➜ FDM vil tage aktiv del i udviklingen af alternativertil bilejerskab for at sikre forbrugeren den nødvendige information, så det reelt er muligt at sammenligne de samlede omkostninger ved forskellige ejer- og brugsforhold.

➜ FDM arbejder for gennemsigtighed og beskyttelse af forbrugernes rettigheder i forbindelse med de nye mobilitetsformer.

FDM arbejder for gennemsigtighed og beskyttelse af forbrugernes rettigheder i forbindelse med de nye mobilitetsformer.

Connected cars

I de kommende år kan konkurrencen blive begrænset i takt med, at moderne biler bliver internetforbundne dataloggere og dermed knyttes elektronisk tæt til bilproducenten – de såkaldte Connected Cars. Ved havari kan uigennemskuelige bindinger mellem forsikringsselskab, vejhjælp og reparationsværksteder ligeledes være begrænsende for konkurrencen og det frie forbrugervalg. De internetforbundne biler vil forstærke denne problematik.

➜ FDM arbejder for, at konkurrencelovgivningen ændres, så den tager højde for Connected Cars og bibeholder og udbygger forbrugerens ret til at bestemme over, hvem der kan få adgang til bilens data.

➜ I forbindelse med Connected Cars bør det være bilejeren, som skal kunne bestemme, hvem der har adgang til de data, bilen løbende genererer. I forbindelse med leasing skal leasingtageren kunne få uhindret adgang til data, der er relevante for brugen og driften af bilen.

Bedre garantier og klagemuligheder

Biler er teknisk komplicerede og kræver løbende vedligeholdelse. Samtidig hører bilen til husstandens største udgifter. Bedre og længere garantiperioder på såvel nye som brugte biler kan bidrage væsentligt til forbrugerens sikring mod uforudsete udgifter.

Mange bilproducenter tilbyder længere garanti i udlandet, end det er tilfældet på det danske marked. Det står i kontrast til det danske afgiftssystem, som medfører, at danskerne har nogle af de største omkostninger til biler i verden.

FDM arbejder for, at garantiperioden på nye biler øges til minimum 3 år

➜ FDM arbejder for, at garantiperioden på nye biler øges til minimum 3 år, og at reklamationsretten forlænges, så den bedre afspejler, at en bil er et forbrugsgode, der forventes at holde i mange år.

➜ FDM arbejder for at fremme bedre garantier på udført værkstedsarbejde, da kvaliteten af arbejdet har stor betydning for de samlede omkostninger ved bilejerskabet.

➜ FDM mener, at der skal være adgang til uvildige og effektive klagemuligheder, da det er en grundlæggende forudsætning for forbrugerbeskyttelsen.

Gennemsigtighed

Let adgang til uvildig og tilstrækkelig information er nødvendigt, for at bilisterne kan træffe oplyste og ansvarlige valg i forbindelse med bilkøb, reparation, vedligeholdelse, forsikring og de nye mobilitetsformer.

En stigende tendens med pakkeløsninger, hvor køb af bil eller forsikring inkluderer en række tillægsydelser, er med til at vanskeliggøre forbrugerens mulighed for at gennemskue priser og vilkår og dermed sammenligne forskellige produkter.

➜ FDMs målsætning er, at al information, der har betydning for det fornuftige og ansvarlige valg, bør være til rådighed for bilisterne. Alle forhandlere bør orientere korrekt og fyldestgørende om købers rettigheder.

➜ FDM arbejder for, at bilbranchen anvender rimelige og gennemskuelige handelsbetingelser over for for- brugerne ved salg af nye og brugte biler, og at bilbranchen behandler kundeklager seriøst og følger lovgivningen.

➜ FDM mener, at værkstederne forud for en fejlfindings- eller reparationsopgave bør give forbrugeren et tilbud eller et præcist overslag over de forventede udgifter. Derved får forbrugeren mulighed for at sammenligne tilbud fra forskellige værksteder.

➜ FDM arbejder for at sikre gennemsigtighed i forbindelse med nye adgangsformer til bil som eksempelvis leasing, delebiler, samkørsel mv.

Parkering

En vigtig del af infrastrukturen er muligheden for at kunne parkere bilen. Uden gode og tilstrækkelige parkeringsmuligheder til rimelige priser hæmmes brugen af bilen. Antallet af parkeringspladser, hvor der kræves betaling, og hvor der håndhæves begrænsninger, er i stigning. Samtidig oplever mange bilister, at behandling af klager hos især de private parkeringsselskaber er stærkt utilfredsstillende.

➜ FDM arbejder for større gennemsigtighed og harmonisering af regelsættet navnlig for de private parkeringsselskaber.

➜ FDM arbejder for et velfungerende uvildigt klage- nævn for parkeringssager, hvor alle parkeringsselskaber er tilknyttet og følger afgørelserne.

➜ FDM arbejder for, at parkeringstakster og –afgifter holdes på et rimeligt niveau, der ikke overstiger den almindelige prisudvikling.

FDM arbejder for, at parkeringstakster og –afgifter holdes på et rimeligt niveau, der ikke overstiger den almindelige prisudvikling.

Overvågning

De danske bilisters retssikkerhed udfordres i stigende grad. Det sker i form af den stigende brug af automatisk trafikkontrol, og når der parkeres via automatiseret parkeringskontrol. Og det vil ske i takt med, at bilerne datamæssigt forbindes med producenten. Det sidste gælder især for selvkørende biler.

➜ FDM mener, at bilisternes retssikkerhed i forhold til færdsels- og persondataloven ikke må svækkes i forbindelse med øget automatisk kontrol og overvågning.

➜ FDM mener, at ejeren/brugeren skal sikres adgang til og rådighed over de data og oplysninger, som bilen opsamler i forbindelse med kørslen. Navnlig for biler med selvkørende egenskaber bør der være fuld adgang til bilens data i forbindelse med uheld.

Selvkørende og førerløse biler

I disse år kommer et stigende antal biler med forskellige grader af selvkørende egenskaber på vejene. Dette rejser en række principielle spørgsmål om ansvar ved eksempelvis uheld.

➜ FDM mener, at bilisternes retssikkerhed i forhold til færdselsloven ikke må svækkes i forbindelse med, at der kommer flere selvkørende og på sigt førerløse biler. Det er en opgave, der skal løses i en international kontekst, så ensartede regler vedtages.

Læs også: FDMs mærkesager, mission og vision