FDMs trafikpolitiske program - Færdselssikkerhed

Sikkerheden i trafikken bygger på tre primære faktorer - bedre bilister, beder veje og bedre biler. FDM arbejder dagligt på at forbedre alle områder.

Sikkerheden i trafikken bygger på tre primære faktorer - bedre bilister, beder veje og bedre biler.
Viden

En god færdselssikkerhed bygger grund- læggende på ansvarsfulde bilister, gode veje samt sikre biler. Alle bilister bør over- holde færdselsreglerne samt køre ansvar- ligt og med størst muligt hensyn til alle trafikantgrupper, ikke mindst fodgængere og cyklister.

Sund fornuft, god opførsel og god trafikkultur skal udbredes til alle trafikanter med udgangspunkt i, at øget sikkerhed begynder hos den enkelte.

Bedre bilister

FDM arbejder for, at antallet af kvæstede og dræbte i trafikken skal reduceres, samtidig med at kørselsomfanget bevares. Midlet er bedre bilister, bedre veje og sikrere biler.

De fleste ulykker skyldes menneskelige fejl, og derfor er det FDMs mål, at bilisterne bliver endnu bedre trafikanter. Det hand- ler om en god, tidssvarende køreuddannelse, der sikrer bedst mulige kørefærdig- heder, også for førere af biler med avancerede assistentsystemer, god trafik- kultur, hvor kørslen tilpasses forholdene og hensynet til medtrafikanterne, samt ikke mindst fuld opmærksomhed på kørslen.

Uopmærksomhed i trafikken er en af de væsentligste ulykkesfaktorer. Derfor skal der fortsat arbejdes aktivt med at øge bilisternes bevidsthed om risikoen ved at være distraheret. En nyere kilde til distraktion er bilernes infotainmentskærme, hvorfor FDM støtter kampagnefokus på denne risiko.

Her kæmper FDM også:

➜Farten udgør en dominerende ulykkesfaktor. Derfor bør kampagner og kontrol fortsættes, særligt på strækninger med mange ulykker. I forhold til hastighedskontrol bør Danmark lære af udlandet, hvor en synlig og målrettet indsats baseret på ulykkes- data har vist sig at være en succes. Politiet bør i tillæg hertil sikres ressourcer til en synlig tilstedeværelse i trafikken.

FDM ser yderligere differentierede hastighedsgrænser tilpasset de lokale forhold som et vigtigt middel til at øge forståelsen og respekten for hastighedsgrænser. I bymæssig bebyggelse bør lavere fartgrænser lokalt først og fremmet være baseret på risikoanalyser af de konkrete vejstrækninger, og effekten af lavere hastighed på færdselssikkerheden bør dokumenteres.

Alkohol og bevidsthedspåvirkende stoffer udgør en fare for trafiksikkerheden. Der bør derfor afsættes betydelige ressourcer til at forhindre kørsel under påvirkning af alkohol og stoffer.

Sanktioner i form af bøder bør have en præventiv effekt, samtidig med at der er proportionalitet mellem forseelse og bøde- størrelse. I forhold til vanvidsbilisme bak- ker FDM op om tiltag, der kan hindre det- te. I forhold til de nuværende regler finder FDM det problematisk, at uskyldige bor- gere risikerer at få konfiskeret deres biler. I et retssamfund må det være sådan, at man straffer forbryderen og ikke uskyldige, tilfældige tredjepartsborgere.

Bedre veje

Vejenes forløb og konstruktion er et andet middel til at øge trafiksikkerheden. Veje, der er indrettet, så de afbøder eventuelle førerfejl, og veje, der signalerer, at farten bør sættes ned, har vist sig at være et effektivt middel til øget sikkerhed i vores nabolande.

Det skal prioriteres at ændre veje, hvor der sker alvorlige ulykker pga. vejenes udformning.

Nye veje bør anlægges med mest muligt fokus på trafiksikkerheden. Der bør især arbejdes med, at vejene sender det rette visuelle udtryk til bilisterne, så flere tilpasser farten til den tilladte hastighedsgrænse.

Vejnettet skal forberedes til biler med assistentsystemer og selvkørende egen- skaber. Det gælder især skiltning og af- stribning, der skal have en høj kvalitet og vedligeholdelsesstandard, for at de trafiksikkerhedsmæssige gevinster kan høstes.

FDM vil arbejde for at øge kommunernes forståelse for trafikulykkers samfundsøkonomiske betydning og værdien af at lave sikre veje.

Hastighedsgrænser skal primært anvendes til at øge færdselssikkerheden, og er målet et andet, eksempelvis støjreduktion, miljøhensyn eller andet, bør det kommunikeres tydeligt til trafikanterne.

Bedre biler

Moderne biler har ud over passivt sikkerhedsudstyr også aktive førerstøttesystemer, som ud over komfort kan give mar- kante bidrag til at reducere risikoen for ulykker og minimere konsekvenserne ved uheld. Grundet det værdibaserede afgifts- system og det høje afgiftsniveau er udbredelsen af sikre biler og sikkerhedsudstyr i den danske vognpark mindre end i vores nabolande.

FDM mener, at bilafgifterne skal under- støtte udbredelsen af sikkerhedsudstyr i biler.

FDM vil fortsætte indsatsen i Euro NCAP, der sikkerhedstester nye biler for løbende at øge kravene til nye bilers sikkerhed.

mærkesager, mission og vision