FDMs trafikpolitiske program - Færdselssikkerhed

Sikkerheden i trafikken bygger på tre primære faktorer - bedre bilister, beder veje og bedre biler. FDM arbejder dagligt på at forbedre alle områder.

Sikkerheden i trafikken bygger på tre primære faktorer - bedre bilister, beder veje og bedre biler.
Viden

En god færdselssikkerhed bygger grundlæggende på ansvarsfulde bilister, gode veje og sikre biler. Alle bilister bør overholde færdselsreglerne og køre ansvarligt og med størst muligt hensyn til alle trafikantgrupper, ikke mindst fodgængere og cyklister.

Sund fornuft, god opførsel og god trafikkultur skal udbredes til alle trafikanter med udgangspunkt i, at øget sikkerhed begynder hos den enkelte.

Bedre bilister

➜ FDM arbejder for, at antallet af kvæstede og dræbte i trafikken skal reduceres samtidig med, at mobiliteten bevares. Midlet er bedre bilister, bedre veje og sikrere biler.

➜ De fleste ulykker skyldes menneskelige fejl, og derfor er det FDMs mål, at bilisterne bliver endnu bedre trafikanter. Det handler om en god, tidssvarende køreuddannelse, der sikrer bedst mulige kørefærdigheder, også for førere af biler med delvis selvkørende egenskaber, god trafikkultur, hvor kørslen tilpasses forholdene og hensynet til medtrafikanterne samt ikke mindst fuld opmærksomhed på kørslen.

➜ Farten udgør en dominerende ulykkesfaktor. Derfor bør kampagner og kontrol fortsættes og særligt på strækninger med mange ulykker. I forhold til hastighedskontrol bør Danmark lære af udlandet, hvor en synlig og målrettet indsats baseret på ulykkesdata har vist sig at være en succes. Politiet bør i tillæg hertil sikres ressourcer til en synlig tilstedeværelse i trafikken.

Her kæmper FDM også:

➜ FDM ser yderligere differentierede hastighedsgrænser tilpasset de lokale forhold som et vigtigt middel til at øge forståelsen og respekten for hastighedsgrænser.

➜ Alkohol og bevidsthedspåvirkende stoffer udgør en fare for trafiksikkerheden. Der bør derfor afsættes betydelige ressourcer til at forhindre kørsel under påvirkning af alkohol og stoffer.

De fleste ulykker skyldes menneskelige fejl, og derfor er det FDMs mål, at bilisterne bliver endnu bedre trafikanter.

 

 

Bedre veje

Vejenes forløb og konstruktion er et andet middel til at øge trafiksikkerheden. Veje, der er indrettet, så de afbøder eventuelle førerfejl, og veje, der signalerer, at farten bør sættes ned, har vist sig at være et effektivt middel til øget sikkerhed i vores nabolande.

➜ Det skal prioriteres at ændre veje, hvor der sker alvorlige ulykker pga. vejens udformning.

➜ Nye veje bør anlægges med mest mulig fokus på trafiksikkerheden. Der bør især arbejdes med, at vejen sender det rette visuelle udtryk til bilister, så flere tilpasser farten til den tilladte hastighedsgrænse.

➜ Vejnettet skal forberedes til biler med selvkørende egenskaber.

➜ FDM vil arbejde for at øge kommunernes forståelse for trafikulykkers samfundsøkonomiske betydning og værdien af at lave sikre veje.

➜ Hastighedsgrænser skal kun anvendes til at øge færdselssikkerheden og ikke som et politisk middel til at reducere fremkommeligheden i eksempelvis byer.

Bedre biler

Moderne biler har i dag aktivt og passivt sikkerhedsudstyr, som kan forhindre mange ulykker i at opstå og minimere konsekvenserne ved uheld. Biler med selvkørende egenskaber vil forstærke denne udvikling. Grundet det værdibaserede afgiftssystem og det høje afgiftsniveau er udbredelsen af sikre biler og sikkerhedsudstyr i den danske vognpark mindre end i vore nabolande.

FDM mener, at bilafgifterne skal indrettes på en måde og være på et niveau, der fremmer udskiftning af ældre, mindre sikre biler med nye, mere sikre modeller

➜ FDM mener, at bilafgifterne skal indrettes på en måde og være på et niveau, der fremmer udskiftning af ældre, mindre sikre biler med nye, mere sikre modeller, herunder biler med selvkørende egenskaber.

➜ Så længe der fastholdes en værdibaseret registreringsafgift, skal afgifterne på alt sikkerhedsteknologi fjernes.

➜ FDM vil fortsætte indsatsen i Euro NCAP, der sikkerhedstester nye biler, for løbende at øge kravene til nye bilers sikkerhed.

Læs mere: FDMs mærkesager, mission og vision