FDMs trafikpolitiske program - miljø

Viden

Miljøet er hårdt belastet af CO2-udledningen, og målsætningen om at nedbringe den er udfordret af ønsket om at øge mobiliteten. FDM arbejder derfor for, at det danske bilafgiftssystem indrettes, så man kan prioritere energirigtige og miljøvenlige biler.

FDM arbejder for at fremme miljøvenlige og energirigtige biler, bl.a ved at stå ved ønsket om en omlægning af bilafgifterne.

Personbilernes udledning af uønskede stoffer er blevet stærkt reduceret gennem de senere år, på trods af at trafikmængden er øget. Biltrafikkens påvirkning af miljøet består hovedsagligt af CO2-udledning, mens den lokale miljøpåvirkning for de nyeste biler er minimal.

Ønske om øget mobilitet udfordrer reduktionen af CO2-udledning

Med udsigt til stadigt stigende trafikmængder udgør trafikken en særlig udfordring i relation til de overordnede politiske målsætninger om at reducere CO2-udledningen. I dag sker 80 procent af personbefordringen i personbiler.

Ønsket om øget individuel mobilitet betyder, at biltrafikken også i fremtiden kommer til at spille en vigtig rolle. Biltrafikkens miljømæssige hovedudfordring er at kombinere bestræbelserne på at mindske CO2-udledningen med målet om at bevare den individuelle mobilitet og det frie transportvalg.

FDM’s målsætning er, at det danske afgiftssystem indrettes, så energirigtige og miljøvenlige biler og brændstoffer fremmes.

Danmark følger ikke med miljøvenlige biler og energirigtige brændstoffer

Bilindustrien arbejder i disse år på udvikling af mere energieffektive og miljøvenlige biler samt alternative energiformer. Mens el- og brændselscellebiler stadig venter på et kommercielt gennembrud, udvikles en række teknikker og brændstoffer med udgangspunkt i forbrændingsmotoren.

Sideløbende sker en stor udvikling i alternative drivmidler som f.eks. biobrændstoffer. Danmark er førende i udvikling af 2. generations bioætanol og producerer allerede 2. generations biodiesel. Brændstofferne er desværre kun i ringe omfang tilgængelige for de danske bilister.

På grund af en uhensigtsmæssig afgiftspolitik tager Danmark desværre ikke fuldt del i de mange teknologiske landvindinger. Det betyder, at miljøvenlige bilteknologier og alternative brændstoffer hindres i stedet for at fremmes.

FDM: Bilafgifter omlægges og biobrændstof skal fremmes

FDM’s målsætning er, at det danske afgiftssystem indrettes, så energirigtige og miljøvenlige biler og brændstoffer fremmes. Derved kan ønsket om høj mobilitet forenes med det faktum, at bilen er den vigtigste transportform, samtidig med at belastningen af klima, miljø og naturressourcer mindskes. Miljø- og klimaudfordringerne kan minimeres ved at udvikle mere miljøvenlige og energieffektive bilteknologier.

Udbredelsen af alternative drivmidler skal fremmes via forskning og gennem et afgiftssystem, der fremmer og ikke hæmmer udbredelsen. Det bør sikres, at de alternative drivmidler har en reel positiv effekt på såvel klima som miljø, og at de fremstilles under acceptable sociale forhold.

Læs mere: FDMs mærkesager, mission og vision

Af
FDM
FDM