Sådan er den nye købelov en gevinst for dig

Du får samlet set bedre vilkår, hvis du køber bil efter nytår, når den nye købelov træder i kraft. Køber du bil inden, anbefaler FDM, at du presser på for at få fordelene skrevet ind i slutsedlen

Sådan er den nye købelov en gevinst for dig
Bilist

Købeloven, der sikrer dig en række rettigheder, når du køber en vare af en erhvervsdrivende, opdateres ved årsskiftet. Med den i hånden kan du reklamere, hvis varen ikke er i orden, og som udgangspunkt få hjælp.

Politikerne er – godt pres­set af EU – enige om en række ændringer, der mest er til glæde for forbrugerne. Den mest iøjne­faldende ændring af købeloven, når det gælder bilkøb – og især brugtbilkøb – er en udvidelse af formodningsreglen fra seks må­neder til et helt år.

"Når du reklamerer over en fejl på en vare, f.eks. en bil, så gæl­der formodningsreglen, der si­ger, at det i den første periode ef­ter købet er den erhvervsdrivende, der skal bevise, at fejlen ikke var til stede eller under udvikling, da du købte varen. Den periode bliver nu forlænget til det dobbelte, og det er en klar gevinst for forbru­gerne", forklarer afdelingschef for juridisk rådgivning i FDM Len­nart Fogh.

Forlænget formodningsregel

Når du reklamerer over fejl på en vare, så er det over de fejl, hvor årsagen ligger forud for købet – altså konstruktionsfejl, materiale­fejl eller andet, der var til stede på produktet fra starten, eller som er sket under transporten fra fabrik­ken til butikken.

Er fejlens årsag kommet til efter købet, er det ga­rantien, der som udgangspunkt dækker, hvis der altså er garanti.

"Men det er en svær bevisbyr­de at løfte, om f.eks. strømstik­ket ved anhængertrækket var de­fekt eller ej ved købet – især hvis man først bruger det første gang efter en længere periode og finder ud af, at det ikke virker. Her må man formode, at det heller ikke virkede fra starten. Det er af den grund, vi har en formodningsre­gel. Derfor er det godt, at den er udvidet, så forhandleren har be­visbyrden i et år i stedet for kun i seks måneder, for det er ofte den, der har bevisbyrden, der taber disse sager, da tvivlen her kom­mer forbrugeren til gode", påpeger Lennart Fogh.

Læs mere: Garanti og reklamationsret

Reglerne gælder også ved køb af brugte varer, og når det gælder biler, er det en stor ekstra sikker­hed for forbrugerne, at formod­ningsreglen udvides fra nytår, for der er ikke garanti på de fleste brugte biler, og hvis der er, så er den meget kortere end på nye bi­ler.

FDM anbefaler, at man kræ­ver mindst seks måneders fuld ga­ranti ved køb af brugt bil.

Ulogisk kort reklamationsperiode

Til gengæld har politikerne valgt ikke at forlænge reklamationsret­ten. Den er stadig på to år fra le­veringsdatoen, og det er skuffen­de, mener FDM.

"FDM havde kæmpet poli­tisk for en længere reklamations­ret eller eventuelt en differentie­ret, så den blev længere for større og dyrere forbrugsgoder som ek­sempelvis biler. Men i Danmark har vi one size fits all. Uanset om du køber en elpisker eller en bil, så er reklamationsretten på to år. Det er ulogisk, for en bil bør jo holde væsentlig længere", pointe­rer Lennart Fogh.

Danmark ligger på EU’s mini­mumsgrænse, mens vores nabo­er i Norge har fem års reklama­tionsret på biler, og Sverige har tre. Det betyder også, at garanti­erne generelt er længere på biler i de to lande.

Den rullende smartphone

Ud over forlængelsen af for­modningsreglen er købeloven også blevet fremtidssikret, da den nu også omfatter IT-program­mer og opdateringer. Bilerne ud­vikler sig langsomt til rullende smartphones, der løbende skal opdateres, for at man får glæde af den seneste software med de nye­ste funktioner.

"Det digitale er skrevet ind i købeloven og læner sig op ad de regler og principper, vi kender i forvejen. Vi skal se dem anvendt i praksis, før vi ved, hvad det kom­mer til at betyde, for hvad nu, hvis man køber en digital tjeneste, der ikke opdaterer som lovet el­ler helt lukker? Hvordan står man så som forbruger? Og hvor meget er egentlig omfattet af loven? Det bliver vi justeret ind på med sa­ger og domme i fremtiden", forud­ser Lennart Fogh.

Stil krav til forhandleren

Han opfordrer især brugtbilkø­berne til allerede nu at få skrevet ind i slutsedlen, at formodnings­reglen følger den nye købelov:

"Ved brugtbilkøb bør man bede forhandleren om en god og lang garanti eller i det mindste, at det skrives ind i slutsedlen, at for­modningsperioden aftales til ét år. Hvis han ikke tør stå inde for sit produkt, så overvej kraftigt at væl­ge et andet sted at handle. Alter­nativt kan du vente med at købe bilen til efter nytår, hvor du auto­matisk får den forlængede for­modningsperiode, uanset om for­handleren vil det eller ej".

Vigtigt at vide om købeloven

Når du handler med en erhvervsdrivende, og varen hovedsageligt skal anvendes privat, er der tale om et forbrugerkøb. Købeloven gælder ved alle forbrugerkøb, og den dækker forhold, der ikke var i orden, da du fik varen. Hvis du køber en bil og f.eks. først får den leveret tre måneder senere, så er det datoen for leveringen, der gælder. Reglerne kan under ingen omstændigheder fraviges til skade for køberen.

Reklamationsret

Du har en reklamationsret i købeloven på to år fra den dag, du modtager varen. Retten til at reklamere over varen omfatter de mangler, der var på varen ved leveringen. Den omfatter altså ikke fejl, der først opstår senere. Det afgørende er derfor ikke, om den først viser sig efter nogle uger eller måne­der, hvis fejlen var på bilen, da du fik den.

Formodningsregel

Fejl, der viser sig inden for de første seks måne­der efter købet (udvides til 12 måneder i den nye købelov fra og med 2022), formodes at have været der, da du fik varen leveret. Derfor skal forhandle­ren sandsynliggøre, at fejlen ikke kan have været der fra leveringen og først er kommet til senere. Kan det ikke fastslås, hvornår manglen er opstået, betyder købelovens formodningsregel, at man går ud fra, at manglen var der på leveringstidspunktet.

Garanti

Dækker fremadrettet og er et løfte fra garantigiver – forhandler eller importør – om at påtage sig en risiko for fejl og mangler, der ikke nødvendigvis var på bilen, da du fik den. FDM anbefaler, at man væl­ger biler med en nybilgaranti på mindst tre år. Ved køb af brugt bil bør man forhandle sig til en garanti, der er så lang som muligt – mindst seks måneder.

 

Har du brug for hjælp?

Husk, som medlem af FDM kan du altid få hjælp af eksperter, der har den nyeste viden om elbiler.

Kontakt rådgivningen