Sådan fik grundejerforeningen fælles ladeløsning

Bøgehusene er et børnevenligt kvarter ved Skanderborg, men det gik ikke som en leg, da en gruppe beboere ønskede at opstille ladestandere. Grundig research, en god plan og et nyt fokus på klima banede dog vejen for en fleksibel ladeløsning – også for gæster i elbil.

Initiativtager til fælles ladeløsning foran huse og biler i kvarteret
Bilist

For Jacob Schlütter var det på alle måder det helt rigtige, da han og familien på fire i 2018 flyt­tede ind i deres nye hjem – et ræk­kehus fra 2008 ved Skanderborg Bakker i Østjylland. Bøgehusene med sine 65 husstande er et bør­nevenligt kvarter, og afstanden til arbejdet, der dengang lå i Aarhus, var overkommelig. Én ting mang­lede dog: en ladestander. Familiens Ford Fiesta stod nemlig til udskiftning, og drøm­men var en elbil.

– Hvert hus i vores forening har sin egen faste parkeringsplads, som ligger på et af foreningens fire fælles p-arealer, så jeg tænkte, jeg bare kunne sætte en ladestan­der op. Det kunne klares ved at få trukket et kabel fra mit eget hus og ned på min p-plads. En hur­tig undersøgelse viste dog, at ale­ne gravearbejdet på de 50 meter og etablering af ladestander vil­le koste omkring 50.000 kr. Der­til kom, at grundejerforeningen, som ejer de fælles parkeringsom­råder, ikke var vild med idéen om, at jeg satte min egen ladestander op, fortæller Jacob Schlütter.

I stedet begyndte han at un­dersøge, hvad man gjorde i andre grundejerforeninger.

Først var der modstand

Jacob Schlütter tog derfor kontakt til sit elselskab og spurgte, "hvordan gør man?". Det endte med, at han på grundejerforeningens ge­neralforsamling i juni 2020 frem­satte et forslag om, at foreningen etablerede sit eget net af ladestan­dere på parkeringsarealerne.

Det var dog langtfra alle na­boer, der syntes, at idéen var lige så god og nødvendig, som Jacob Schlütter mente. For var det over­hovedet nødvendigt? De selvkø­rende biler var jo lige om hjørnet. Og hvad med økonomien og alle dem, som ikke havde planer om at købe en elbil? For var det ikke alt for dyrt? Sådan lød nogle af de mange spørgsmål. Foreningens formand udbrød ligefrem, at så­dan et projekt ikke blev gennem­ført med ham som formand.

– Jeg var nok lidt overvældet over reaktionerne og spørgelysten og den tvivl og modstand, der lå i mange af spørgsmålene. Men når jeg tænker over det, var de fle­ste af dem helt naturlige, og jeg må indrømme, at jeg ikke havde gode svar på dem, fortæller Jacob Schlütter, som endte med at træk­ke sit forslag tilbage. 

Også drømmen om en elbil blev droppet til fordel for en plugin-hybrid, som så måtte blive la­det op på hans arbejdsplads, Skej­by Sygehus, hvis der ellers var en ledig ladestander.

Nørden bliver klogere

Tanken om en fælles ladeløs­ning havde dog bidt sig fast, og en lille arbejdsgruppe af forenin­gens medlemmer gik i gang med at læse op på, hvad det kræver at etablere ladestandere i en forening som deres. 

Det blev det kommen­de halvandet år til et utal af mø­der med ladeoperatører, elselska­ber og installatører. Og forskellige finansieringsmuligheder blev un­dersøgt, alt imens de i arbejds­gruppen langsomt blev klogere på begreber som tilslutningsaf­gift, load balance, ampere og re­fusionsafgift.

– Nørden i mig bed sig fast i emnet, men jeg kan godt forstå, hvis nogle opgiver, for hold da op, hvor er hele lademarkedet og de forskellige løsninger komplekst, og hvor har vi brugt meget af vo­res fritid på det. Men jeg vidste også, at skulle vi have en chan­ce for at komme igennem med et nyt forslag, krævede det, at vi hav­de svar på alt og alle detaljer, siger Jacob Schlütter.

Som en del af arbejdet kontak­tede arbejdsgruppen også flere af de lokale ejendomsmæglere for at høre, hvad adgang til ladestandere betyder for en forening som deres.

– Jeg vil ikke sige, at deres svar blev afgørende, men det fik en stor betydning, for ifølge alle de ejen­domsmæglere, vi talte med, vil adgang til egen ladestander gøre vores boliger mere attraktive og forøge husenes værdi, fortæller Ja­cob Schlütter. 

Han fik at vide, at ejendoms­mæglerne havde købere i skuffen, som egentlig var interesserede i deres kvarter, men fravalgte det på grund af den manglende lademulighed.

En tryg løsning

Imens skred arbejdet frem, og på Bøgehusenes Facebook-side kunne beboerne følge med og stille spørgsmål, som arbejdsgruppen sørgede for at besvare grundigt og hvis nødvendigt ledsaget af dokumentation og beregninger. Først i december var man så langt i arbejdet, at der blev indkaldt til et informationsmøde. Omkring 15 af foreningens beboere dukkede op for at høre mere om det forslag til en ladeløsning, der tog mere og mere form.

– På Facebook fortaber en diskussion sig hurtigt til oneliners. Derfor indkaldte vi til et møde, hvor vi havde mulighed for at uddybe vores forslag og finansieringen, og hvordan ladestandere fungerer. Det gav samtidig en god pejling af, om vi var på rette vej i forhold til de øvrige beboere. Og selvom der stadig var skeptikere iblandt, havde vi en god fornemmelse, fortæller Jacob Schlütter. Da kalenderen viste den 17. december, var det blevet tid til at genfremsætte det endelige forslag om en fælles ladeløsning på grundejerforeningens ekstraordinære generalforsamling.

– Konkret endte vi med at foreslå en model, hvor løsningen hviler i sig selv. For os var det vigtigt, at der ikke er nogen, som skal tjene på det her. Vi foreslog også en såkaldt fastprisaftale, hvor strømmen koster det samme hen over hele døgnet. At være ny elbilist kræver nye vaner og for mange også tryghed. Vi vurderede, at den tryghed, der ligger i en fastpris, ville give flere den nødvendige ro. Med en fast pris ville belastningen af netværket også fordele sig mere jævnt hen over døgnet, fordi beboerne ikke alle ville lade på samme tidspunkt, når strømmen er billigst, hvilket igen havde betydning for, hvor mange ampere vi skulle købe, forklarer Jacob Schlütter.

Stemningen vender

Selve etableringen af ladeinfrastrukturen med gravearbejde, kabellægning og tilslutningsafgift ville med forslaget koste 500.000 kr., som gruppen foreslog at finansiere med et 10-årigt lån. Det ville forberede alle foreningens 65 p-pladser til en ladestander uden yderligere udgifter. Når den enkelte grundejer ønsker en ladestander på sin p-plads, vil den nemt kunne sættes op for et engangsbeløb på 6.000 kr. Større investeringer som ladestanderne i Bøgehusene kræver i de fleste grundejerforeninger normalt to tredjedeles flertal, og foreningen i Skanderborg Bakker er ingen undtagelse. Med 65 husstande krævede det derfor mindst 44 stemmer for forslaget.

– Det er svært at pege på én ting som udslagsgivende, men det var mærkbart, hvordan stemningen på generalforsamlingen skiftede til fordel for vores forslag. Der er ingen tvivl om, at det benarbejde, vi havde lavet, siden forslaget blev fremsat første gang, lønnede sig. Og så var mange af foreningens medlemmer måske også blevet mere bevidste om, hvor stærkt udviklingen af elbiler går, siger Jacob Schlütter. Det endte med, at forslaget om ladestandere i Bøgehusene blev vedtaget med 45 stemmer for – én mere end nødvendigt. Kun fire stemte imod.

Fastpris og fleksibilitet

Sidst i januar gik arbejdet så i gang, og den 24. februar kunne Bøgehusene indvie deres ladestandere på foreningens fire p- arealer. De forsynes hver med 25 ampere, og bliver der med tiden behov for mere, vil det kunne opgraderes. 

Otte husstande har allerede fået deres egen ladestander op, og i marts måned, som var den første hele måned med de nye ladestandere, blev der ladet 3.000 kWh fordelt på 222 ladninger.

– Der har kun været positiv respons, og alle 65 husstande vil nemt kunne få sat en ladestander op. Otte husstande allerede fået en, bl.a. min nabo, som også har en plugin-hybrid. Tidligere havde hun aldrig ladet den op, men nu kører hun kun på el, siger Jacob Schlütter og tilføjer:

– Vi tegnede i januar en fastprisaftale med en eludbyder, som løber et år og betyder, at vi lader til 2,70 kr. pr. kWh. Med refusionsafgift betyder det, at vi lader til 1,58 kr. pr. kWh. Derudover betaler vi 10 øre pr. kWh, der går til vedligeholdelse af ladestanderne, og 69 kr. pr. måned i abonnement til vores ladeoperatør. Men vi er ikke mere bundet, end at vi nemt kan skifte elselskab eller ladeoperatør, hvis vi får et bedre tilbud. Selve ladeinfrastrukturen under jorden, som er den store investering, ejer vi jo selv. Foreningen har også fået sat en gæstelader op, hvor besøgende kan lade til 3 kr. pr. kWh.

Savner rådgivning

I dag har ladestanderne været i drift i to måneder, og rygterne om Bøgehusenes ladeinfrastruktur er nået hele landet rundt. Og på byens rådhus har man indstillet projektet til den nye Grøn Skanderborg Prisen 2022. Gruppen har oplevet en enorm interesse og nysgerrighed for projektet – både fra andre grundejerforeninger i Skanderborg og fra andre dele af landet.

– Vi er selvfølgelig stolte af at være first movers. På andres vegne kan jeg dog godt være lidt ærgerlig over, at de bakser med de samme spørgsmål, som vi selv stod med for to år siden. Her kunne vi godt have ønsket os, at der fra eksempelvis kommunal side var noget hjælp at hente i form af rådgivning, siger Jacob Schlütter:

– Det har efterfølgende slået mig, at der egentlig ikke var den store forskel på det første forslag og det, som blev vedtaget. Ud over at tiden har modnet hele den grønne omstilling til elbiler, var det helt afgørende nok, at vi i arbejdsgruppen havde lavet et stort benarbejde og kunne svare grundigt på alle spørgsmål. Det vil også være mit råd til andre, der står over for samme udfordringer. Jacob Schlütter skifter snart sin plugin-hybrid ud. Han har nemlig skrevet slutsedlen på en elbil under nu, hvor han har fået egen ladestander.

Er du tvivl om valg af ladeløsning?

Husk, du kan prøve FDMs beregner til ladeløsninger. Den hjælper med at finde frem til en ladeløsning, som matcher dine behov. 

Prøv beregner