10 spor og gigantisk støjskærm skal fikse forstoppet motorvej

Amagermotorvejen i den sydlige del af København skal have den helt store udbygning for at mildne de kroniske propper på motorvejen og de tilstødende veje. Støjskærme på helt op til ni meters højde skal dæmpe støjen ved boliger i nærheden.

Computerfoto af den udvidede Amagermotorvejen.
Trafik

Amagermotorvejen er hårdt presset. Det mærker de 115.000-125.000 daglige bilister på en af Danmarks mest belastede motorvejsstrækninger i høj grad. Det er så grelt, at forstoppelsen i betydeligt omfang har bredt sig til til- og frakørslerne og de mindre veje i nærheden.

Men nu er der en plan for, hvordan forholdene på den ni km lange strækning syd om København kan blive betydeligt bedre. Og det er et projekt, der er usædvanlig efter danske forhold.

Motorvejen, som forbinder Motorring 3 og Vestegnen med centrum, Amager, lufthavnen og Sverige, er allerede i dag sekssporet, men det rækker ikke til trafikstrømmene, særligt i myldretiderne.

Kortskitse over de 9 km Amagermotorvejen.
Amagermotorvejen, der indgår i E20, skal udvides på hele sin strækning på ni km. På Avedøre Holme (midt på kortet) løses det ved at anlægge tosporede fordelingsveje på begge sider. 

6 + 4 spor

I stedet for at foreslå otte spor hele vejen fremlægger Vejdirektoratet en noget anderledes plan for den vestlige del, der går gennem det store erhvervsområde Avedøre Holme.

Selve motorvejen forbliver sekssporet, men der anlægges parallelle veje med to spor i hver retning, så den samlede bredde mange steder når op på 10 spor. De to parallelle veje skal være med til at fordele trafikken bedre og forbinde til- og frakørslerne.

For også at komme de omfattende trafikpropper i erhvervsområdet til livs skal der usædvanligt ved en motorvejsudvidelse anlægges to nye til- og frakørsler på strækningen. Desuden skal det ene af de eksisterende tilslutningsanlæg, ved vejen Stamholmen, bygges fuldstændig om.

Kort med de to nye tilslutningsanlæg.
Usædvanligt anlægges der to nye (men 'halve') tilslutningsanlæg, Helseholmen og Hammerholmen. De skal forbedre trafikken til og fra det store erhvervsområde Avedøre Holme. 

8 spor over Amager

Endelig skal der ske større ændringer af motorvejskryds Avedøre. Der anlægges separate forbindelser for trafikanter, der skal fra Køge Bugt Motorvejen til Amagermotorvejen og modsat for at fjerne dagens flaskehals her.

Den østlige del af motorvejen mellem Avedøre Holme og udfletningen mod lufthavnen udvides mere traditionelt fra seks til otte spor. Hen over Kalvebodbroerne sker det ved at inddrage nødsporene, mens vejen på Amager-siden udvides, så der bliver otte spor samt nødspor.

Computerfoto af den udvidede Amagermotorvejen.
På Amagersiden udvides motorvejen traditionelt fra seks til otte spor. Ni meter høje støjskærme etableres på en stor del af strækningen. Computerillustration fra Vejdirektoratets miljøkonsekvensvurdering.

Mange og høje støjskærme

En markant del af projektet bliver støjskærme i stor stil – både i længden og i højden.

12,5 km støjskærme skal sættes op, hvoraf de syv km bliver hele ni meter høje. De skal stå langs nødsporene, og flere steder kommer der et ekstra lag af fire meter høje skærme langs parallelvejene.

For at dæmpe støjen fra de høje Kalvebodbroerne opsættes der tre meter høje skærme på broernes nordside.

Fordelingsveje langs Amagermotorvejen.
Fordelingsveje langs Amagermotorvejen får på det meste af strækningerne to spor i hver retning.

Variabel fartgrænse

Motorvejen får også elektroniske skilte, som det kendes fra Motorring 3. Det nye trafikledelsessystem vil omfatte overvågningskameraer, informationstavler, automatisk fartregulering og advarsel om kø.

Dagens generelle fartgrænse på 90/110 km/t. på motorvejen ventes også at gælde efter udvidelsen. På parallelvejene bliver fartgrænsen formentlig 70-80 km/t. 

Udvidelsen og forbedringen af Amagermotorvejen er en del af den store, brede politiske aftale fra 2021 om bedre infrastruktur.

Der kommer støjskærme på den nordlige side af Kalvebodbroerne.
Der kommer støjskærme på den nordlige side af Kalvebodbroerne for at mindske trafikstøjen i bl.a. Hvidovre.

Bygges fra 2025 til 2028

Første store skridt er Vejdirektoratets miljøkonsekvensvurdering, MKV. Det er det detaljerede projektforslag, der beskriver vejbyggeriets tekniske forhold og kommer med vurdering af konsekvenser for mennesker, miljø og natur.

MKV-rapporten når også frem til et forventet budget på 1,7 mia. kr. Samfundsøkonomien er særdeles god. Den såkaldte interne rente er 9,5 procent, hvilket er i den høje ende for vejprojekter. Det høje afkast skyldes især, at rigtig mange bilister dagligt vil spare megen tid.

Vurderingen er nu i offentlig høring, og Vejdirektoratet forventer, at anlægsarbejdet kan få grønt lys i 2024. Der vil dog gå et par år med planlægning, udbud mm., så det egentlige arbejde kan gå i gang  2025 og være færdigt i 2028.

 

Vil du modtage FDMs nyhedsbreve?

Tilmeld dig vores nyhedsbreve, hvis du vil holde dig orienteret om bilnyheder og forbrugerhistorier om livet som bilist.

Få FDMs nyhedsbreve