FDMs trafikpolitiske program - trafiksikkerhed

Viden

Har man gode vaner i trafikken, overholder man reglerne og viser hensyn til medtrafikanter, er man med til at sikre sin egen og andres trafiksikkerhed. FDM arbejder derfor for at udbrede god trafikkultur til alle trafikanter.

God trafikkultur og overholdelse af færdselsregler kan være med til at sikre en øget trafiksikkerhed.

Det overordnede grundlag for at sikre den største trafiksikkerhed er, at alle trafikanter overholder de gældende færdselsregler, og at al færdsel sker på ansvarlig vis og med størst muligt hensyn til alle trafikantgrupper, ikke mindst fodgængere og cyklister. Sund fornuft, god opførsel og god trafikkultur skal udbredes til alle trafikanter med udgangspunkt i, at øget sikkerhed begynder hos den enkelte.

Et vigtigt element i god trafikkultur er, at bilisten er opmærksom på kørsel af bilen og trafikken samt viser hensyn.

De fleste ulykker skyldes menneskelige fejl, og derfor er det FDM’s mål, at bilisterne bliver endnu bedre trafikanter

Hastighed har stor effekt på trafiksikkerhed

Der er klar sammenhæng mellem hastighed og risikoen for trafikuheld. Hastighedsgrænserne skal altid overholdes uanset forholdene. De kan på visse strækninger sænkes yderligere, men det bør samtidig overvejes, om der er andre vejstrækninger, der kan bære en højere hastighedsgrænse, eventuelt på udvalgte timer af døgnet. Variable hastighedsgrænser tilpasset de lokale, aktuelle forhold vil skabe bedre forståelse for, og respekt om, hastighedsgrænserne.

Spiritus og stoffer en anden stor risikofaktor

Alkohol, euforiserende stoffer og medicin kan udgøre en fare for trafiksikkerheden. Der bør derfor afsættes betydelige ressourcer til at forhindre kørsel under påvirkning af disse stoffer. I den forbindelse bør det overvejes at målrette politiets ressourcer mod veje og steder, hvor der er særlige problemer med trafiksikkerheden og kørsel under påvirkning.

Bedre trafikanter giver færre trafikdræbte

FDM’s målsætning er, at antallet af kvæstede og dræbte skal reduceres, samtidig med at mobiliteten bevares. De fleste ulykker skyldes menneskelige fejl, og derfor er det FDM’s mål, at bilisterne bliver endnu bedre trafikanter. Det handler om kørefærdigheder og god trafikkultur, hvor kørslen afpasses til forholdene og hensynet til medtrafikanterne. For at fremme at alle kører efter forholdene og afpasser hastigheden, kan der med fordel indføres mere differentierede hastighedsgrænser.

Prioritér omlægning af farlige veje

Vejenes forløb og konstruktion er et andet middel til at øge trafiksikkerheden. Der bør gives høj prioritet til ændring af eksisterende veje, hvor der som følge af vejenes eksisterende udformning sker alvorlige ulykker. I forbindelse med nyanlæg af veje bør disse bygges med mest mulig øje for trafiksikkerheden.

Bilister skal have råd til sikre modeller

Moderne biler med aktivt og passivt sikkerhedsudstyr kan forhindre mange ulykker i at opstå og minimere konsekvenserne ved uheld. Bilafgifterne bør derfor indrettes, således at der bliver bedre mulighed for udskiftning af ældre, mindre sikre biler med nye, mere sikre modeller. Endvidere bør de nuværende incitamenter til at købe bil med mest muligt sikkerhedsudstyr løbende justeres for at fremme ny sikkerhedsteknologi.

Læs mere: FDMs mærkesager, mission og vision

Af
FDM
FDM