Betingelser for FDM test og bilsyn

Betingelser for FDM test og bilsyn

Her kan du læse betingelserne for FDM test og bilsyn.

1. ANVENDELSESOMRÅDE

1.1 FDM Test og Bilsyn A/S' ("FDM") almindelige salgs - og leveringsbetingelser ("Betingelserne") gælder for alle aftaler mellem FDM og dig vedrørende FDM's test og bilsyn.

1.2 Betingelserne kan kun fraviges, hvis det er skriftligt aftalt mellem dig og FDM.

1.3 FDM's tilbud om test og bilsyn henvender sig alene til forbrugere.


2. INDGÅELSE AF AFTALE OM YDELSEN

2.1 FDM tilbyder diverse test og syn af din bil. Indholdet af de forskellige typer test og bilsyn kan du kan læse nærmere om på FDM's hjemmeside på følgende sider: biltest.fdm.dk og bilsyn.fdm.dk.

2.2 Via vores hjemmeside for at bestille tid til bilsyn (bilsyn.fdm.dk/bestil/syn) og biltest (www.fdm.dk/bestil/biltest). Tidsbestilling kan også ske på det pågældende FDM testcenter eller på tlf. 7013 3040.


3. PRISER

3.1 Priserne for de forskellige typer test og bilsyn fremgår af bilsyn.fdm.dk.

3.2 Alle FDM's angivne priser er inklusive moms og eventuelle afgifter. Den samledes pris for din bestilling, inkl. moms, afgifter, mv., vil fremgå forud for dit køb af test og bilsyn.

3.3 Ved online køb kan du blive tilbudt en rabat eller en speciel pris, som er anderledes end den angivne pris. Online rabatter kan som udgangspunkt ikke kombineres med andre rabatter.


4. BETALING

4.1 Du kan vælge at betale for dit bilsyn og din biltest i forbindelse med din online bestilling.

4.2 Du er også velkommen til at betale for dit bilsyn og din biltest i det pågældende FDM testcenter, hvor synet henholdsvis testen bliver udført. Med mindre der foreligger særskilt aftale herom, forfalder en sådan betaling senest samtidig med udleveringen af dit køretøj.

4.3 Betaling i forbindelse med online bestilling kan ske ved betaling med Dankort, Visa Dankort eller kreditkort via SSL. Betaling i FDM's testcentre kan ske via kontantbetaling, Dankort og Visa Dankort.


5. LEVERING

Tidspunktet for indleveringen af dit køretøj samt tidspunktet for FDM's tilbagelevering af dit køretøj fremgår af ordrebekræftelsen eller fakturaen. Leveringsstedet er det konkrete FDM testcenter, hvor bilsynet og/eller -testen er bestilt af dig.
 

6. OPLYSNING OM KLAGEMULIGHEDER

6.1 Reklamation til FDM skal ske straks efter, at manglen er eller burde være konstateret. FDM foretrækker, at eventuelle reklamationer er skriftlige med angivelse af fakturanummer, dato for udført bilsyn- og/eller test samt beskrivelse af manglen. 

6.2 Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning, kan du i forhold til klage over et synsresultat indgive klage til Færdselsstyrelsen, hvis betingelserne er opfyldt (se http://www.fstyr.dk/DA/Syn-af-Koretojer/Spoergsmaal-og-svar/Syn.aspx) Færdselsstyrelsen, Sorsigvej 35, 6760 Ribe, www.trafikstyrelsen.dk.  

Du har mulighed for at klage til Forbrugerklagenævnet, hvis de nærmere betingelser herfor er opfyldt. En klage over en vare eller tjenesteydelse købt hos os kan indgives til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Du kan klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk

EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her - http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mail adresse kontaktfdm@fdm.dk.  


7. FORTRYDELSESRET

7.1 Hvis din bestilling af FDM's test eller bilsyn foretages pr. telefon eller online, kan du fortryde din bestilling inden 14 dage løbende fra den dag, hvor FDM og du indgår aftale herom. FDM anmoder dig om at afbestille test og bilsyn så hurtigt som muligt og helst 24 timer, før ydelsen påbegyndes.

7.2 Din fortrydelsesret bortfalder, hvis FDM's test og/eller bilsyn er fuldt udført inden udløbet af fortrydelsesfristen.

7.3 Ved tilbagetræden fra aftalen indgået mellem FDM og dig, kan du pålægges at betale rimelige omkostninger for den del af ydelsen, som FDM allerede har udført.

7.4 Ønsker du at benytte dig af din fortrydelsesret, skal du inden udløbet af fortrydelsesfristen meddele dette til FDM's Kundeservice. Du er også velkommen til at benytte denne fortrydelsesformular. Fortrydelsesformularen bedes udfyldt og fremsendt til FDM enten via e-mail: testogbilsyn@fdm.dk eller til følgende fysiske adresse mærket "REKLAMATION":

FDM Test og Bilsyn A/S
Firskovvej 32
2800 Kgs. Lyngby

7.5 Hvis du benytter dig af din fortrydelsesret, refunderer FDM din eventuelle indbetaling. Tilbagebetalingen vil ske uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor FDM har modtaget din meddelelse om, at du vil fortryde den indgåede aftale. FDM gennemfører tilbagebetalingen uden tillæg af gebyrer og med samme betalingsmiddel, som du benyttede ved dit køb, medmindre anden udtrykkelig aftale foreligger.

8. PERSONDATA

8.1 FDM er ansvarlig for de oplysninger, du afgiver, når du indgår aftale med FDM om test eller bilsyn.

8.2 Du kan altid henvende dig til FDM's kundecenter på tlf. 7013 3040 eller pr. e-mail (testogbilsyn@fdm.dk) og få oplyst hvilke oplysninger, der behandles om dig, få rettet ukorrekte oplysninger, bede om at få oplysningerne slettet eller trække et samtykke til markedsføring tilbage.

8.3 FDM opbevarer dine personlige oplysninger efter indgåelse af aftale om test eller bilsyn. Personoplysningerne, som vi opbevarer, er dit navn, kontaktinformationer (e-mail adresse og telefonnummer), fysiske adresse samt oplysning om din brug af FDM's hjemmeside.

8.4 FDM benytter oplysningerne til opfyldelse af den mellem dig og FDM indgåede aftale og til at tilpasse FDM's hjemmeside til din og andre kunders behov. Ligeledes benyttes de indsamlede oplysninger i forbindelse med fremsendelse af markedsføringsmateriale i den udstrækning, det er i overensstemmelse med gældende ret.

8.5 FDM opbevarer alene dine personoplysninger i et tidsrum, der er nødvendigt af hensyn til de formål, hvortil oplysningerne er indsamlet og registreret. Herefter slettes dine personoplysninger.

8.6 Dine personoplysninger registreret hos FDM deles med selskaber i FDM koncernen og visse samarbejdspartnere.

8.7 Der henvises i øvrigt til FDMs generelle privatlivs- og cookiepolitik.

9. ANSVARSFRASKRIVELSE

FDM er uden ansvar for forhold, der ligger uden for FDM's kontrol, herunder forhold relateret til myndighederne, leveringsvanskeligheder, naturforhold, uforudsete forhold ved reparationens art og omfang, strejke og lockout. Dette gælder også, hvis forholdet medfører værdiforringelse af køretøjet eller andet indirekte tab, herunder omsætningstab.

10. MISLIGHOLDELSE

Ved misligholdelse af aftalen om FDM's test eller bilsyn gælder dansk rets almindelige regler.

11. TVISTER

Betingelserne og din brug af FDM's hjemmeside samt enhver tvist, som måtte opstå i relation dertil, er underlagt dansk ret.

12. KONTAKT

FDM Test og Bilsyn A/S
CVR-nr.: 31075939
Firskovvej 32
2800 Kgs. Lyngby

Telefon: 7013 3040
E-Mail: testogbilsyn@fdm.dk