Parkeringsafgifter på kanten af loven

Hver eneste dag bliver FDM kontaktet af bilister, der har modtaget en p-afgift, som de mener, er helt urimelig. Ofte er der tale om svipsere eller misforståelser fra p-selskabets eller kommunens side, der derfor frafalder kravet. Men i en del tilfælde står de fast, og så kan FDM hjælpe med at få en afgørelse i Parkeringsklagenævnet eller ved retten. Vi har samlet 10 af de mærkeligste.

Parkeringsafgifter på kanten af loven
Bilist

Båsen var for lille til bilen

Den store stationcar var for lang til båsen på det private område, hvor båsene ligger på en måde, så der er to i forlængelse af hinanden. Bilisten sørgede for at parkere lige i midten af båsen, så bilen både stak lidt ud på kørebanen og lidt ind i den anden bås. Det kastede en afgift af sig fra p-vagten.

"Mange bilister har igennem årene henvendt sig til FDM med kontrolafgifter, de har modtaget for at have parkeret deres bil med en bagatelagtig del af bilen uden for den opmærkede bås. Parkeringsklagenævnet har behandlet mange sager om netop denne problemstilling. Og praksis ved dette klagenævn er klar: Hvis der reelt er tale om en bagatelagtig overskridelse af båsens afmærkning, som er uden praktisk betydning for muligheden for at bruge det tilstødende område, må parkeringsselskabet ikke pålægge en kontrolafgift. Men dermed vil det altså afhænge af en konkret vurdering, i det enkelte tilfælde, om der er tale om en overskridelse af båsen, som har praktisk betydning", forklarer advokat i FDM Casper Schad.

I sagen var overskridelsen så bagatelagtig, at bilisten ikke skulle betale.

Håndskrevet seddel i ruden gælder ikke for en p-skive

En bilist parkerede på privat område med tidsbegrænsning, men havde ingen p-skive i sin bil. Han lagde derfor i stedet en seddel i forruden, hvor han havde skrevet det klokkeslæt, han havde parkeret. Men p-selskabet ville ikke acceptere sedlen, og sagen endte i Landsretten.

"Landsretten nåede frem til, at en sådan seddel ikke er o.k. Landsretten udtalte, at hvis man endelig skal lægge en seddel i forruden i tilfælde, hvor man mangler en p-skive, så skal man på sedlen tegne en urskive og konstruere en bevægelig viser, der monteres på den tegnede skive, der herefter kan simulere en rigtig p-skive", forklarer Casper Schad.

Et noget urealistisk scenarie, da det nok er de færreste, der har grej med til at konstruere en p-skive. Bilisten måtte altså betale afgiften.

Læs mere: Alt om parkering på fdm.dk

Finurlige p-bøder

Brugte ikke for lang tid på at hente gæste-p-tilladelse

Når man parkerer på private områder med parkeringsrestriktioner ved beboelsesejendomme, er det normalt, at beboerne har en p-tilladelse, som gæster kan benytte, hvis de kommer på besøg og parkerer bilen. Men der kan gå noget tid, inden man får den hentet og placeret i bilen.

En kvinde brugte f.eks. ca. et kvarter på at gå op på fjerde sal og ned til sin bil igen, men p-vagten var meget hurtigere og sprintede hen for at give hende en afgift , inden hun nåede at lægge gæstetilladelsen i sin bil.

"Når det ikke fremgår af skiltene på pladsen, hvor lang tid man har til at hente p-licensen, så skal det ske inden for rimelig tid. Sagen endte i landsretten, der kom frem til, at bilisten havde en rimelig forklaring på, hvorfor det tog hende et kvarters tid at hente den, så hun blev frifundet for pligten til at betale kontrolafgift en. Det vil være en vurdering fra gang til gang, men 15 minutter er altså ikke nødvendigvis for lang tid ifølge retten", siger Casper Schad.

To afgifter for samme offentlige parkering

Da en bilist parkerede og kom tilbage til sin bil, sad der to afgift er under vinduesviskeren, men var
det nu også lovligt?

"Grundprincippet er, at man kun kan straffes én gang for den samme forseelse. Bilisten kom ikke forbi sin bil i perioden og kunne ikke vide, at han havde gjort noget forkert første gang. Det fremgik ikke af færdselsloven, at man kunne få flere afgift er for samme forseelse, så vi tog den principielle sag videre til retten, for der skal være lovhjemmel til at straffe borgerne", påpeger Casper Schad.

Kommunen mente der imod, det var en omgåelse af reglerne, og at bilisten havde „taget“ afgiften i stedet for at betale for dyr parkering. Sagen nåede helt til Østre Landsret, der gav FDM ret i, at der kun kan gives én afgift for én forseelse.

Siden er loven lavet om, så man ikke kan profitere af at tage en straf ved f.eks. bevidst at parkere ulovligt for at få en afgift , der er billigere end udgift en til at parkere. I dag kan man få tre afgift er for den samme ulovlige parkering på offentlige p-områder. Der skal gå mindst 24 timer mellem hver afgift.

Hør podcast om p-afgifter

Frigear er FDMs podcast om biler og livet som bilist. I denne episode kommer vi godt rundt om emnet p-afgifter.

Lyt her

 

To p-skiver i bilen var i orden

Det er egentlig bedst at lade være med at benytte to p-skiver. Det fremgår nemlig af p-skivebekendtgørelsen, at det er ulovligt. Men den gælder kun på offentlige p-områder – ikke på private områder.

Alligevel fik en bilist en afgift for at have to p-skiver, der var sat med et kvarters forskel, liggende i forruden. Selskabet mente nemlig, at reglen i princippet også måtte gælde på private områder.

"Men den går ikke, og derfor tog vi sagen videre for medlemmet, og den endte helt i Højesteret. Dommen sagde meget klart, at p-skivebekendtgørelsen hverken direkte eller i princippet gælder på private områder, så vi fik medhold. De eneste regler, der gælder på en privat plads, står på skiltene, og her stod der ikke noget om, at man ikke måtte have to p-skiver, husker Casper Schad.

Højesteret tillagde det afgørende betydning, at de to p-skiver næsten var ens indstillede, og at der derfor ikke var tale om at bilisten kunne drage fordel af at have to p-skiver i bilen.

Læs mere: Regler for parkering på offentligt område

P-afgifter

En standsning må godt tage tre minutter

Der gik kun ét enkelt minut, inden p-vagten i en rask håndevending havde givet bilisten en afgift for at parkere ulovligt på et privat område. Bilisten påpegede, at han blot havde foretaget en standsning, og at det derfor ikke var rimeligt med en afgift. På offentlige områder må man standse i tre minutter.

Går der længere tid, er der tale om en parkering. Selskabet, der gav afgift en, forklarede, at de anså alt for at være en parkering uanset varighed.

"Da der er tale om et privat område, skal varigheden af en standsning fremgå af skiltet på pladsen. Der stod intet om det, så derfor valgte vi at tage sagen i retten. Selvom færdselsloven kun gælder på offentlige områder, så kan man godt benytte den som et såkaldt fortolkningsbidrag, hvis den er til gunst for forbrugeren. Landsrett en kom derfor frem til, at en standsning på et privat område også er tre minutter, siger Casper Schad.

Bilisten skulle derfor ikke betale afgiften.

Ni afgifter for samme private parkering

På private p-områder fremgår reglerne for parkering af skiltene på pladsen. En bilist overså netop skiltningen og kom efter 14 dage tilbage til sin bil, hvor der sad ikke færre end ni kontrolafgift er under vinduesviskeren.

"Selvom det fremgik af skiltningen, så fremgår det også af aftaleloven, at et standardvilkår ikke kan håndhæves, hvis det konkret er urimeligt. Og vi tog sagen til retten for at få afgjort, om det er rimeligt at få ni afgift er for samme forseelse", fortæller Casper Schad.

Landsretten kom frem til, at det ikke var urimeligt med ni afgift er. Bilisten havde altså værsgo’ at betale. Så der findes ingen præcis grænse for antallet af afgift er for samme forseelse på private områder.

Læs mere: Regler for parkering på privat område

Finurlige p-afgifter

P-vagtens fotodokumentation skal være i orden

Både på private og i offentlige områder er det den, der pålægger afgift en, der skal bevise, at bilisten har parkeret i strid med reglerne. Et eller flere fotos af parkeringen vil ifølge retspraksis være nok til at bevise en ulovlig parkering.

Billederne skal være taget af p-vagten på parkeringstidspunktet og entydigt dokumentere, at reglerne på området er overtrådt.

"Hvis man ikke mener, man har overtrådt nogen parkeringsregler, bør man derfor altid starte med at udbede sig fotodokumentation for den påståede forseelse. Har kommunen eller p-selskabet ingen fotos, eller er de pågældende fotos optaget på en måde, så de ikke er egnede som dokumentation for, at bilisten har parkeret i strid med reglerne, vil man normalt slippe for afgift en, forklarer Casper Schad.

Dermed vil tvivlen altså altid komme bilisten til gode.

Måtte ikke parkere foran sin egen indkørsel

Man må ikke parkere foran en indkørsel. Men hvad nu, hvis man selv bor i huset og parkerer foran sin egen indkørsel? Det fik en bilist en afgift for, og det var han ikke tilfreds med.

"Færdselsloven siger, at man ikke må parkere, så man forhindrer eller væsentligt vanskeliggør ind- og udkørsel fra en ejendom. Vi tog sagen videre til retten, for hvem er det egentlig, man hindrer ind- og udkørsel for? Grundejeren må jo selv vide, om han skal køre ind til eller ud fra sin ejendom, og om han holder i vejen for andre", fortæller Casper Schad om sagen.

Men landsretten så det anderledes, og bilisten fik ikke medhold. Dommen påpegede bl.a., at reglen gælder for alle, inklusive grundejeren, da alle, f.eks. redningsberedskab, skal have mulighed for adgang.

Læs mere: Jeg har fået en parkeringsafgift, hvad gør jeg?

Den ukendte regel: for tæt på opmarchområde

Du kan lige så godt lære ordet: opmarchområde. Et opmarchområde er der, hvor området frem mod et vejkryds er opdelt i mere end én vognbane med mere end én spærrelinje (fuldt optrukket linje). Man må ikke standse eller parkere i et opmarchområde eller fem meter før et opmarchområde.

"FDM får adskillige henvendelser fra medlemmer, der har fået en afgift for at parkere for tæt på et opmarchområde. De mener ikke, det kan være rigtigt, for de har aldrig hørt om sådan et område. Men den er god nok, så man skal sørge for at huske reglen, påpeger Casper Schad.

Benyt FDMs rådgivning