Parkering på offentligt område

Offentlig parkering er, når bilen parkeres på offentligt område, hvor politi og offentlige myndigheder fører kontrol. Her kan du få styr på reglerne.

Snedækket parkeringsplads.
Viden

Når du parkerer på offentlige områder, er der forskellige regler, der gør sig gældende. Overordnet har færdselsloven en række regler, der altid skal overholdes, når du parkerer din bil, men de enkelte kommuner kan også have udarbejdet et sæt kommunale parkeringsregler, der lemper de generelle regler.

Grafik: Piktogram med bil og p-skilt og pragraftegn

Sådan er de generelle parkeringsregler

Ifølge færdselsloven er der en række specifikke regler, du altid skal holde dig til, når du parkerer eller standser din bil:

Du må ikke standse eller parkere din bil på en måde, så det kan være til fare eller ulempe for den øvrige trafik.

Når du parkerer eller standser din bil, må det kun ske i højre side af vejen i færdselsretningen. På mindre befærdet vej og vej med ensrettet trafik kan standsning eller parkering dog ske i venstre side.

Det er ikke lovligt at parkere ud foran en indkørsel til ejendom. Denne forseelse udløser en afgift på 1.020 kr. Du må heller ikke parkere på en måde, der vanskeliggør kørsel til eller fra den pågældende ejendom.

Det er ikke tilladt at parkere på kørebanen på hovedveje uden for tættere bebygget område.

Pas på disse parkeringsfælder

Her får du gode råd til at undgå at få en parkeringsafgift.

Der er også en række steder, hvor det er forbudt at standse eller parkere sin bil, selvom der ikke skiltes med det:

 • På fodgængerfelt eller mindre end 5 m foran feltet
 • I vejkryds eller mindre end 10 m fra den nærmeste tværgående kørebane eller cykelstis nærmeste kant
 • Mindre end 5 m fra en tværgående cykelsti, der ikke ligger sammen med en kørebane
 • Ud for udkørsel fra cykelsti eller inden for en afstand af 5 meter før udkørslen, når cykelstien løber langs kørebanen
 • I eller mindre end 5 m før et opmarchområde. Et opmarchområde findes henimod et vedkryds, hvis der er mere end én spærrelinje og mere end én vognbane. Retningen på vognbanerne er underordnet.
 • Ud for en spærrelinje, hvis afstand imellem køretøj og spærrelinje er mindre end 3 m
 • På gangsti, cykelsti, midterrabat, helleanlæg, spærreflader og fortov
  • Udenfor byzoneområder kan køretøjer med tilladt totalvægt op til 3.500 kg standses eller parkeres delvist på fortovet
 • På bro over motorvej, i viadukt eller tunnel
 • På eller i nærheden af bakketop
 • I krybespor
 • På hele den gul-afmærkede strækning ved et busstoppested og 12 m før og efter stoppestedsskiltet, hvis ikke der er gul kantstensafmærkning

Derudover er det bl.a. også ulovligt at standse eller parkere:

 • På plads, der er reserveret til taxa, MC, elbiler, delebiler etc. (hvis reservationen alene er skiltet, er der dog kun tale om et parkeringsforbud)
 • På handicapparkeringspladser. Denne forseelse udløser en afgift på 1.020 kr.

Grafik: Piktogram af et øje og dokumenter med paragraftegn

Hvor længe skal observationstiden være?

Er der tale om et standsningsforbud på offentlig område, er der ingen krav om, hvor længe bilen skal observeres, før der udstedes en parkeringsafgift. Ved parkeringsforbud på offentlig område, skal der mindst observeres i tre minutter.

Grafik: Piktogram af P-skilt og paragraftegn

Hvordan skal der skiltes om p-zone?

Parkeringszoner på offentlige områder skal skiltes både ved indkørsel til zonen og som udgangspunkt inden for zonen. Inden for zonen skal der skiltes med såkaldte infotavler, så parkeringsreglerne er synlige i hele parkeringszonen. En undtagelse kan være, hvis der er tale om en mindre parkeringszone med samme type veje.

Skiltet er en såkaldt zoneoplysningstavle, hvor der står "P info". Alle restriktioner i parkeringszonen skal fremgå af tavlen eller en undertavle. Skiltene skal være placeret, så man kan få øje på et p-skilt, når man står i en parkeringszone eller går om et nærliggende hjørne. Betalingsautomater vil kunne erstatte zoneoplysningstavler, men med samme krav om synlighed.

Grafik: Piktogram af bil parkeret ved kantsten med trekantet 10-meter-afmærkningssymbol

Hvor kan jeg se markering af 10 meter-regel?

Kommunerne har mulighed for at markere, hvor den såkaldte 10 meter-regel op til en vejkryds begynder. Markeringen er en gul trekant på kantstenen.

Grafik: Piktogram af bil, der bliver fjernet

Kan en ulovligt parkeret bil blive fjernet?

Hvis køretøjet holder på en vej eller et område, hvor færdselsloven gælder, og det er parkeret i strid med gældende bestemmelser om standsning og parkering, så kan det fjernes uden ejerens tilladelse.

Læs mere: Hvornår kan politiet fjerne køretøjet

Grafik: Piktogram af bil med p-afgift i forrude og paragraftegn

Hvad koster en p-afgift?

En af parkeringsafgift udstedt af det offentlige koster 510 kr. Dog er der enkelte forseelser, der koster 1.020 kr., som nævnt ovenfor.

Der kan maksimalt pålægges 3 parkeringsafgifter for samme parkering, og der skal være mindst 24 timer imellem de enkelte afgifter.

Mange kommuner har selv overtaget kontrollen med parkeringsområderne. Parkeringsafgifter udskrives af kommunens egne parkeringsvagter, særlige parkeringskontrollører ansat under politiet eller af politiet.

Læs mere: Har du har fået en parkeringsafgift

Grafik: Piktogram af bilnøgler, der skifter hænder og paragraftegn

Hvilke regler gælder ved udlån af bilen?

Hvis du har lånt din bil ud, og føreren har fået en parkeringsafgift, er det ifølge færdselsloven dig som ejer, der hæfter, hvis føreren ikke betaler. Betaler føreren ikke, kan den offentlige myndighed altså i stedet kræve betaling af dig som ejer. Hvis du bliver nødt til at betale på en andens vegne, kan du dog kræve erstatning af denne person efterfølgende.

Grafik: Piktogram af p-skive og paragraftegn

Hvordan placerer og indstiller du p-skive korrekt?

Parkerer man et sted, hvor en p-skive skal indstilles, kan man få en parkeringsafgift, hvis man glemmer det - uanset om man har parkeret kortere eller længere, end hvad der er tilladt. Med mindre andet fremgår, skal p-skiven indstilles på udløbet af det kvarter, hvor du begynder parkeringen, og i øvrigt efter de samme principper som ved parkering på offentligt område.

En løs p-skive skal placeres inden for bilens forrude eller i forreste siderude, hvis den vender mod fortovet, så man kan læse den udefra. Fastmonterede p-skiver skal være placeret nederst i højre hjørne af forruden.

Læs mere: Sådan indstiller du p-skiven rigtigt

Har du brug for hjælp eller rådgivning?

Har du fået en parkeringsafgift, kan du som medlem få vurderet parkeringsafgiften og få rådgivning om det videre forløb. Vi hjælper dig med din klage, og i principielle tilfælde kan vi gå i retten med din sag.

Bliv medlem

Få hjælp af FDM

Har du fået en parkeringsafgift, kan du som medlem få vurderet parkeringsafgiften og få rådgivning dig om det videre forløb. Vi hjælper dig med din klage og i principielle tilfælde kan vi gå i retten med din sag.

Er du allerede medlem, kan du kontakte FDMs rådgivning her

Bliv medlem