Betingelser for FDM vejhjælp guld og sølv

Viden

Generelle betingelser for FDM vejhjælp privat, gælder for:

 

 • Bil2500 og Bil3500
 • MC/større scooter
 • Knallert
 • Handicapkøretøj/elscooter
 • Trailer
 • Campingvogn

1. Ikrafttræden

Dit vejhjælpsabonnement træder i kraft, tre dage efter at vi har registreret din betaling, med mindre en anden senere ikrafttrædelsesdato er aftalt. 

I tilfælde, hvor der er givet henstand for betaling (aftalt senere betaling end abonnementets ikrafttrædelsesdato) træder dit vejhjælpsabonnement i kraft, tre dage efter oprettelsesdatoen. Sker indbetaling efterfølgende ikke rettidigt, er der imidlertid ikke indgået nogen abonnementsaftale, hvorfor eventuelle forbrugte ydelser vil blive afregnet i henhold til den til enhver tid gældende prisliste for ikke abonnementer, som findes her https://fdm.dk/om-fdm/priser

2. Abonnementet dækker

Abonnementet dækker dansk indregistrerede køretøjer samt indregistreret påhæng, jf. din abonnementsoversigt.

For biler og motorcykler/scootere/knallerter skal der tegnes ét abonnement pr. registreringsnummer eller køretøj.

3. Overførsel af dækning til andet køretøj

Ved salg, skrotning, tyveri, totalskade eller tilsvarende tab af køretøj kan du flytte abonne­-ment til et andet køretøj af samme kategori og med samme ejer. Du skal blot meddele ændringen til FDM vejhjælp.

4. Betaling

Du modtager en årlig abonnementsopkrævning. Betaling af abonnementet sker forud. Første betaling dækker perioden frem til forfald af FDM-medlemskabet, og derefter følger

betalingen FDM-medlemskabet.

Ved manglende betaling fremsender vi en rykker. Efterfølgende rykker kan tillægges gebyr efter gældende prisliste. Hvis skyldigt abonnement ikke betales efter første rykker, og du har

haft behov for vejhjælp, betales assistancer i henhold til gældende kontantprisliste med tillæg for bro og færge mv. Det vil ske, indtil skyldigt abonnement mv. er betalt, eller abonne­mentet er bragt til ophør, jf. punkt 9.

Kontantprislisten findes på vejhjaelp.fdm.dk/­priser-abonnementer.

5. Ændring af abonnementspriser og -betingelser

FDM vejhjælp kan regulere abonnementsprisen en gang årligt. Prisændringer kan alene ske fremadrettet. Den nye pris vil fremgå af abonnementsopkrævningen.

FDM vejhjælp kan ændre abonnementsbetingelserne med to måneders varsel. Hvis der er ændringer, som har direkte betydning for dine rettigheder, skriver vi til dig. Ændringer af mindre væsentlig karakter oplyses på fdm.dk.

Hvis du ikke ønsker at acceptere ændringerne i priser eller betingelser, skal du meddele det skriftligt til FDM vejhjælp.

Hvis der er betalt kontingent for ny abonnements­periode, tilbagebetales det ved bankoverførsel.

Assistancer udført efter abonnementets udløb faktureres i henhold til kontantprislisten. Se vejhjaelp.fdm.dk/priser-abonnementer.

6. Udveksling af kundeoplysninger

For at vi kan administrere dit abonnement, udveksler vi oplysninger mellem FDM, FDM vejhjælp og SOS Dansk Autohjælp. Oplysningerne omfatter medlemsnummer, navn, adresse, telefonnummer, e-mail-adresse, abonnements­nummer, registreringsnummer, assistance­-oplysninger, diverse oplysninger om din bil og betalingsstatus.

7. Erstatning

FDM vejhjælp kan alene gøres ansvarlig for skader eller tab, som direkte kan henføres til ydelsen efter denne aftale. FDM vejhjælp er således ikke erstatningsansvarlig for eventuelt afledte skader såsom drifts- og avancetab, tabt arbejdsfortjeneste, mistede feriedage, leje af andet køretøj eller tilsvarende.

Hvis udgiften til assistance kan pålægges tredjemand som følge af regresret, er FDM vejhjælp berettiget hertil, så længe udøvelsen af regresretten sker uden udgift og unødig ulempe for dig.

8. Abonnementet omfatter ikke

Abonnementet dækker ikke:

 • taxaer, udlejningsbiler, herunder biler, der benyttes til privat udlejning, og rustvogneassistancebehov, som var kendt på tegningstidspunktet
 • transport til skrotning
 • behov som følge af deltagelse i rally
 • behov, som skyldes manglende eller mangelfuld vedligeholdelse af køretøjet
 • transport af husdyr i bugseringskøretøj

Udførte assistancer, som ikke er omfattet af abonnementet, faktureres efter gældende kontantprisliste. Se vejhjaelp.fdm.dk/priser-abonnementer.

Kørsel i udlandet i kaskodækket køretøj

Er bilen kaskoforsikret, ydes assistance efter forsikringsreglerne, og du skal ringe til Rødt Kort. Hvis bilen er dækket af mobilitetsgarantien, ydes der assistance efter disse regler.

Force majeure

FDM vejhjælp er ikke ansvarlig for forsinket eller manglende assistance i tilfælde af force majeure, hvilket bl.a. omfatter strejke, lockout, ekstraordinære vejr- eller vejforhold, manglende brændstofforsyning, offentlige restriktioner og krig.

9. Opsigelse af abonnementet

Fortrydelsesret

Hvis abonnementet er tegnet ved fjernsalg (telefon eller internet), har du 14 dages fortrydelsesret, jf. lov om visse forbrugeraftaler. Fristen gælder, fra du modtog

bekræftelsen på dit abonnement. Hvis du ønsker at gøre brug af fortrydelsesretten, skal du meddele det skriftligt til FDM vejhjælp. Hvis vi har udført en assistance, og du fortryder abonnementet, faktureres du efter gældende kontantprisliste.

Se vejhjaelp.fdm.dk/priser-abonnementer.

Opsigelse

Du kan opsige dit abonnement med en måneds varsel til udgangen af en måned, når der er gået fem måneder efter abonnementets ikrafttræden. Abonnementet er som minimum gældende i seks måneder.

Opsigelse sker ved skriftlig henvendelse til FDM vejhjælp.

For meget betalt abonnement tilbagebetales ved bankoverførsel.

FDM vejhjælp kan opsige abonnementet med en måneds varsel til udgangen af en måned, når der er gået fem måneder efter abonne­mentets ikrafttræden.

Ophævelse

FDM vejhjælp kan ophæve abonnementet uden varsel i tilfælde af misbrug.

Oplysning om klagemuligheder

En klage over en vare eller tjenesteydelse købt hos os kan indgives til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby.

Du kan klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk.

EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her - ec.europa.eu/odr

Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mail adresse fdm@fdm.dk.

Dokumentation for udlæg, som ønskes refunderet, sendes til:

FDM
Firskovvej 32
2800 Kgs. Lyngby

Særlige betingelser for vejhjælp guld og sølv

Abonnementsbetingelser for FDM-medlemmer

Bil2500 og Bil3500

Hvad er dækket?

Dit abonnement kan dække en eller flere af følgende køretøjer i overensstemmelse med din abonnements­oversigt:

 • Bil. privat, til og med 2.500 kg totalvægt
 • Bil. privat, mellem 2.501 og 3.500 kg totalvægt

Hjælpen i Danmark

1. Geografisk dækningsområde

Dit abonnement dækker i Danmark, på transitrute E65 mellem Malmø og Ystad samt indtil 25 km syd for den dansk-tyske grænse. Grønland og Færøerne dækkes af vilkårene for Europa. Se dækningen i Europa afsnit 9 side 4.

2. Dækning ved driftsstop eller uheld/skader

Abonnementet dækker ved driftsstop eller uheld/skader, hvis bilen ikke er i trafikmæssigt

forsvarlig stand til at fortsætte kørslen. Der ydes én assistance pr. driftsstop.

Skaden forsøges udbedret på stedet, og hvis det ikke kan lade sig gøre, transporteres bilen til et af dig valgt værksted eller andet bestemmelsessted i Danmark. Redderen vurderer i samråd med dig, om skaden skal søges udbedret på stedet. Brændstof og udleverede reservedele betales kontant ved assistancen.

Abonnementet omfatter herudover starthjælp,fritrækning, bjærgning, hjulskift, brændstof­-udbringning og døroplukning. Endelig dækkes bugseringsbehov som følge af fejltankning og tanktømning på stedet såfremt det er muligt.

 1. udgifter til bro eller færge betales af FDM vejhjælp.

Ved assistance forbeholder FDM vejhjælp sig ret til at forlange aflæsning af medbragt gods. FDM vejhjælp kan hjælpe med at finde en løsning. Du har ansvaret for det aflæssede gods og videretransporten heraf. Omkostninger forbundet hermed er ikke omfattet af abonnementet.

Abonnementet dækker ikke, hvis bilen anvendes til erhvervsmæssig godstransport.

3. Transport mellem værksteder

I tilfælde af at din bil transporteres til værksted, og værkstedet tids- eller kvalifika­tions-mæssigt ikke kan reparere bilen, dækker vi endnu en transport. Transporten skal være bestilt indenfor en uge efter første transport. Ligeledes ydes der en transport til ønsket værksted, hvis bilen i forbindelse med færdsels­uheld er bugseret til værksted eller bopæl. Der ydes ligeledes bugsering til værksted, hvis din bil får køreforbud i forbindelse med syn.

FDM vejhjælp kan forlange dokumentation for, at det pågældende værksted ikke kan reparere bilen.

4. Tyveri og hærværk

Abonnementet dækker bugsering ved politianmeldt tyveri eller hærværk, hvis bilen ikke er i trafikmæssigt forsvarlig stand til at fortsætte kørslen. Vi dækker også videre­transport af dig og dine passagerer til samme bestemmelsessted i forbindelse med tyveri og hærværk, jf. punkt 5.

5. Videretransport af fører og passagerer

I tilfælde af at problemet ikke kan løses på stedet, og din bil bugseres til værksted/bopæl, omfatter abonnementet videretransport af dig og dine passagerer til fælles bestemmelsessted i Danmark eller udleveringssted for lejebil. Hvis det er muligt, sker transporten med bugse­rings-

bilen – ellers med offentlig transport eller taxa efter FDM vejhjælps vurdering afhængigt af tidspunkt, geografi og situation. Dokumentation for udlæg sendes til FDM vejhjælp. Se adressen side 9.

6. Hotel

FDM vejhjælp kan tilbyde dig og dine passagerer indkvartering på et mellemklassehotel med morgenmad en nat, hvis bilen er bragt til et lokalt værksted for reparation, eller det efter FDMs vurdering er hensigtsmæssigt med en overnatning inden videretransport.

7. Lejebil

Tilbud om lejebil

Lejebil tilbydes til en reduceret pris i de første 72 timer og i alt 7 døgn efter driftsstop eller uheld/skade ikke er i trafikmæssigt forsvarlig stand. Lejen er betinget af, at FDM vejhjælps underleverandør aktuelt har biler til disposition, og at assistancen er kørt af FDM vejhjælp. Lejebilen rekvireres via FDM vejhjælpsalarmcentral, når det konstateres, at det ikke er muligt at udbedre skaden på stedet. 

Du afholder selv alle udgifter til depositum, brændstof, gebyr for aflevering andre steder

end udleveringsstedet og evt. bro- og færgeudgifter.

Lejebilens størrelse

Lejebilen er kategori A med 100 fri kilometer pr. dag. Der kan være en selvrisiko forbundet med forsikringen.

Kørsel med og tilbagelevering af lejebilen

Du kan køre med lejebilen i Danmark og er ansvarlig for rettidig tilbagelevering af bilen på det af FDM vejhjælp anviste sted.

Leje af bil forudsætter fremvisning af gyldigt kørekort.

Herudover henvises til den lejeaftale, som udleveres og underskrives ved udlevering af

lejebilen. Ved leje i mere end 72 timer er du ansvarlig for at træffe aftale med FDM vejhjælp herom. Gældende pris for leje, gebyr mm. i de tre første døgn og for de efterfølgende fremgår af https://fdm.dk/kundeservice.

8. Sygdom og tilskadekomst

Ved akut opstået sygdom eller tilskadekomst hos dig som fører, som gør, at du eller en af dine passagerer ikke kan køre bilen videre, omfatter abonnementet hjemkørsel af bilen. Hjælp ydes ikke ved kroniske lidelser. FDM vejhjælp kan forlange lægelig dokumentation for sygdom/ tilskadekomst. Abonnementet omfatter også videretransport af dig og dine passagerer til fælles bestemmelsessted.

Hjælpen i Europa

9. Geografisk dækningsområde

Abonnementet dækker i europæiske lande, i Rusland indtil Uralbjergene samt i Israel, Marokko, Tunesien, Tyrkiet og Iran.

Se på vejhjaelp.fdm.dk/daekningsomraader-fdms-autohjaelp for de lande, som er dækket.

10. Sådan er du dækket i Europa

Abonnementet dækker ved driftsstop eller uheld/skader, hvis bilen ikke er i trafikmæssigt forsvarlig stand til at fortsætte kørslen. Der ydes én assistance pr. driftsstop.

Skaden forsøges udbedret på stedet, og hvis det ikke kan lade sig gøre, transporteres bilen til nærmeste værksted. Redderen vurderer i samråd med dig, om skaden skal søges udbedret på stedet. Brændstof og udleverede reservedele betales kontant ved assistancen.

Der dækkes også bugsering til nærmeste værksted ved politianmeldt tyveri eller hærværk, som gør, at bilen ikke kan køres trafiksikkert videre. Ved akut opstået sygdom, hvor hverken fører eller passagerer kan køre bilen, bugseres bilen til nærmeste hospital/læge.

Abonnementet omfatter herudover starthjælp, fritrækning, bjærgning, hjulskift, brændstof­-udbringning og døroplukning. Endelig dækkes bugseringsbehov som følge af fejltankning.

Eventuelle udgifter i forbindelse med assistancen i form af tunnel-, bro-, færge- eller andre afgifter refunderes af FDM vejhjælp. Du skal blot sende os bilagene efter hjem­komsten.

Du og dine passagerer følger som udgangspunkt bilen. Alternativt sker transporten til værkstedet eller hospitalet/lægen med offentlige transportmidler eller taxa efter FDM vejhjælps vurdering.

Ved assistance forbeholder FDM vejhjælp sig ret til at forlange aflæsning af medbragt gods. FDM vejhjælp kan hjælpe med at finde en løs­ning. Du har ansvaret for det aflæssede gods og videretransporten heraf. Omkostninger forbundet hermed er ikke omfattet af abonnementet.

Abonnementet dækker ikke, hvis bilen anvendes til erhvervsmæssig godstransport.

11. Vejhjælp guld - betingelser

Lovpligtigt bilsyn

Det periodiske bilsyn er tilbagevendende og lovpligtigt. Under synet kontrolleres, at bilen lever op til minimumskravene inden for sikkerhed og miljø. Bilens styretøj, bremser, lygter og reflekser, bærende dele, udledning af kulilte m.m. gennemgås, da disse områder er vitale for bilens sikkerhed. FDM synshaller fordelt over hele landet og det er muligt at booke syn på https://fdm.dk/produkter/vejhjaelp/brug-fordele. Ved bilskifte i et abonnementsår, kan du få den nye bil synet, med mindre den gamle bil er blevet synet i samme abonnementsår.

Hjulskift og -opbevaring

Det er muligt at skiftet mellem bilens sommer- og vinterhjul (dæk monteret på fælge) og i samme forbindelse få opbevaret det hjulsæt som ikke benyttes i sæsonen. Det muligt at skiftes hjul op til 2 gange per 12 måneder så længe abonnementet er gældende. Evt. kod-

ning af TPMS er ikke inkluderet og afregnes med værkstedet.

Det er muligt under abonnementet at få op til fire hjul opbevaret adgangen. Hjulbolte og hjulkapsler opbevares ikke. Der er med abonnementet mulighed at få hjulene skiftet og opbevaret på FDMs Fordelsværksteder se https://fdm.dk/produkter/vejhjaelp/brug-fordele i hele Danmark.

Ved opsigelse af abonnement skal du afhente hjulene indenfor 30 dage. Vælger du ikke at hente hjulene, overgår aftalen til værkstedet.

Opfyldning af sprinklervæske

Løber bilen tør for sprinklervæske er det muligt at få påfyldt sprinklervæske ved at henvendelse på et Fordelsværksted med et gyldigt FDM fordelskort.

Batteritjek

Som del af abonnementet er det muligt at få kontrolleret bilens batteri på FDMs Fordelsværksteder i hele Danmark.

Fri lapning

I tilfælde af punktering er det muligt enten at få bilen lappet på stedet eller på et af FDMs Fordelsværksteder. Lapningen udføres efter de branche bestemte retningslinjer, og så frem dette ikke er muligt og dækket skal skiftes er dette for abonnentens regning.

12. Vejhjælp sølv – betingelser

Opfyldning af sprinklervæske

Løber bilen tør for sprinklervæske er det muligt at få påfyldt sprinklervæske ved at henvendelse på et Fordelsværksted med et gyldigt FDM fordelskort.

Batteritjek

Som del af abonnementet er det muligt at få kontrolleret bilens batteri på FDMs

Fordelsværksteder i hele Danmark.

Fri lapning

I tilfælde af punktering er det muligt enten at få bilen lappet på stedet eller på et af FDMs Fordelsværksteder. Lapningen udføres efter de branche bestemte retningslinjer, og så frem dette ikke er muligt og dækket skal skiftes er dette for abonnentens regning.

13. Førstehjælpstaske

Nedenstående abonnementsbetingelser gælder i tillæg til abonnementsbetingelserne, der er gældende for følgende abonnementstyper:

 • FDM vejhjælp til bil til og med en totalvægt på 2.500 kg
 • FDM vejhjælp til bil til og med en totalvægt på 3.500 kg

Gælder abonnementer tegnet efter 1/5-2016

Abonnementet omfatter

Abonnementet gælder for udlevering af en førstehjælpstaske, inklusiv indhold.

Oversigt over førstehjælpstaskens indhold:

 • Renseserviet
 • Sterile tørreservietter
 • Plastre
 • Trekant tørklæde
 • Sårbandage 10 x16 cm og 17 x 17 cm
 • Gazebandage
 • Saks
 • Øjenskyl
 • Pincet
 • Sikkerhedsnåle
 • Tape
 • Alu-tæppe
 • Kunstig åndedrætsmaske
 • Engangshandsker
 • Ispose til forstuvninger og mindre skader.

Indholdet er opdelt i:

 • Små sår
 • Mellemstore sår
 • Blødninger

Forsendelser af førstehjælpstasken er inkluderet i abonnementsprisen.

Abonnementet dækker

Abonnementet dækker løbende genopfyldning af indholdet under punkt 1 i kategorierne ’små

sår’ og ’mellemstore sår’. Abonnementet dækker ikke genopfyldning eller udskiftning af sakse eller lignende. Abonnementet dækker ikke, hvis førstehjælpstasken beskadiges eller bortkommer uanset af hvilken årsag. Hvis denne situation opstår, kan en ny førstehjælps-

taske bestilles online på FDM.dk til den gældende pris for førstehjælpstasken og forsendelse.

Ejerforhold af førstehjælpstasken

Førstehjælpstasken er og forbliver FDM vejhjælps ejendom og skal tilbageleveres ved abonnementets ophør, uanset af hvilken årsag, se punkt 5.

Fri genopfyldning

Genopfyldning kan ske ved at kontakte FDM vejhjælp på fdm@fdm.dk med en angivelse om der ønskes genopfyldning af kategorierne ’små sår’, ’mellemstore sår’ eller begge. Der kan bestilles genopfyldning svarende til en normal husstands forbrug pr. år.

FDM vejhjælp kan i tilfælde af misbrug af genopfyldningsretten opsige abonnementet med 14 dages skriftligt varsel.

Ved ophør

Ved ophør af abonnementet, uanset af hvilken årsag, skal førstehjælpstasken returneres til FDM vejhjælp for kundens egen regning. Førstehjælpstasken skal sendes til FDM vejhjælp, Firskovvej 32, 2800 Lyngby, mærket ”Førstehjælpstaske retur”, og der skal oplyses abonnementsnummer, kundenavn og adresse. Såfremt førstehjælpstasken ikke er modtaget af FDM vejhjælp senest to måneder efter abonnementets ophør, er FDM vejhjælp

berettigede til at fakturere kunden for førstehjælpstasken til den gældende pris den kan købes til på FDM.dk.

MC/større scooter, knallert og handicapkøretøj/elscooter

Hvad er dækket?

Dit abonnement kan dække en eller flere af følgende køretøjer i overensstemmelse med din abonnements­oversigt:

 • MC/større scooter
 • Knallert, defineret som enten en knallert 30 eller en EU-knallert
 • Handicapknallert/elscooter

Hjælpen i Danmark

1. Geografisk dækningsområde

Dit abonnement dækker i Danmark, på transitrute E65 mellem Malmø og Ystad samt indtil 25 km syd for den dansk-tyske grænse. Grønland og Færøerne dækkes af vilkårene for Europa.

Se dækningen i Europa afsnit 9 side 6.

2. Dækning ved driftsstop eller uheld/skader

Abonnementet dækker ved driftsstop eller uheld/skader, hvis køretøjet ikke er i trafik­mæssigt forsvarlig stand til at fortsætte kørslen. Der ydes én assistance pr. driftsstop.

Skaden forsøges udbedret på stedet, og hvis det ikke kan lade sig gøre, transporteres

køretøjet til et af dig valgt værksted eller andet bestemmelsessted i Danmark. Redderen

vurderer i samråd med dig, om skaden skal søges udbedret på stedet. Brændstof og

udleverede reservedele betales kontant ved assistancen.

Abonnementet omfatter herudover starthjælp, fritrækning, bjærgning, lapning af dæk og brændstofudbringning. Endelig dækkes bugseringsbehov, hvis nøglen er tabt, eller som følge af fejltankning.

Eventuelle udgifter til bro eller færge betales af FDM vejhjælp.

3. Transport mellem værksteder

I tilfælde af at dit køretøj transporteres til værksted, og værkstedet tids- eller kvalifika-­

tions­mæssigt ikke kan reparere køretøjet, dækker vi endnu en transport.

Transporten skal være bestilt inden for en uge efter første transport. Ligeledes ydes der en transport til ønsket værksted, hvis køretøjet i forbindelse med færdselsuheld er bugseret

til værksted eller bopæl. Der ydes ligeledes bugsering til værksted, hvis dit køretøj får køre­-

forbud i forbindelse med syn.

FDM vejhjælp kan forlange dokumentation for, at det pågældende værksted ikke kan reparere køretøjet.

4. Tyveri og hærværk

Abonnementet dækker bugsering ved politianmeldt tyveri eller hærværk, hvis køretøjet ikke er i trafikmæssigt forsvarlig stand til at fortsætte kørslen. Vi dækker også videretransport af dig og din passager til samme bestemmelsessted i forbindelse med tyveri og hærværk, jf. punkt 5.

5. Videretransport af fører og passager

I tilfælde af at problemet ikke kan løses på stedet, og dit køretøj bugseres til værksted/bopæl, omfatter abonnementet videretransport af dig og din passager til fælles bestemmelsessted i Danmark eller udleverings­sted for lejebil. Hvis det er muligt, sker transporten med bugserings-bilen – ellers med offentlig transport eller taxa efter FDM vejhjælps vurdering afhængigt af tidspunkt, geografi og situation. Dokumentation for udlæg sendes til FDM vejhjælp. Se adressen side 9.

6. Hotel gældende for MC-abonnement

FDM vejhjælp kan tilbyde dig og dine passager indkvartering på et mellemklasse­hotel med morgenmad en nat, hvis motorcyklen er bragt til et lokalt værksted for reparation, eller det efter FDMs vurdering er hensigtsmæssigt med en overnatning inden videretransport.

7. Lejebil

Tilbud om lejebil for MC-abonnement

Lejebil tilbydes til en reduceret pris i de 3 første dage (72 timer) og i alt 7 døgn efter driftsstop eller uheld/skade ikke er i trafikmæssigt forsvarlig stand. Lejen er betinget af, at FDM vejhjælps underleverandør aktuelt har biler til disposition, og at assistancen er kørt af FDM vejhjælp. Lejebilen rekvireres via FDM vejhjælpsalarmcentral, når det konstateres, at det ikke er muligt at udbedre skaden på stedet. Gældende pris for leje, gebyr mm. i de tre første døgn og for de efterfølgende fremgår af vejhjaelp.fdm.dk/lejebil.

Du afholder selv alle udgifter til depositum, brændstof, gebyr for aflevering andre steder

end udleveringsstedet og evt. bro- og færgeudgifter.

Lejebilens størrelse

Lejebilen er kategori A med 100 fri kilometer pr. dag. Der kan være en selvrisiko forbundet med forsikringen.

Kørsel med og tilbagelevering af lejebilen

Du kan køre med lejebilen i Danmark og er ansvarlig for rettidig tilbagelevering af bilen

på det af FDM vejhjælp anviste sted.

Leje af bil forudsætter fremvisning af gyldigt kørekort.

Herudover henvises til den lejeaftale, som udleveres og underskrives ved udlevering af

lejebilen.

Ved leje i mere end 72 timer er du ansvarlig for at træffe aftale med FDM vejhjælp herom, og du faktureres alle udgifter for de ekstra dage, hvis du vælger at beholde bilen. Prisen for ekstra dage oplyses ved henvendelse til FDM vejhjælp.

8. Sygdom og tilskadekomst

Ved akut opstået sygdom eller tilskadekomst hos dig som fører, som gør, at du eller din

passager ikke kan køre køretøjet videre, omfatter abonnementet hjemkørsel af køretøjet. Hjælp ydes ikke ved kroniske lidelser. FDM vejhjælp kan forlange lægelig dokumentation for sygdom/-tilskadekomst. Abonnementet omfatter også videretransport af dig og din passager til fælles bestemmelsessted.

Hjælpen i Europa

9. Geografisk dækningsområde

Abonnementet dækker i europæiske lande, i Rusland indtil Uralbjergene samt i Israel, Marokko, Tunesien, Tyrkiet og Iran. Se på vejhjaelp.fdm.dk/

daekningsomraader-fdms-autohjaelp for de lande, som er dækket.

10. Sådan er du dækket i Europa

Abonnementet dækker ved driftsstop eller uheld/skader, hvis køretøjet ikke er i trafik-

mæssigt forsvarlig stand til at fortsætte kørslen. Der ydes én assistance pr. driftsstop.

Skaden forsøges udbedret på stedet, og hvis det ikke kan lade sig gøre, transporteres

køretøjet til nærmeste værksted. Redderen vurderer i samråd med dig, om skaden skal søges udbedret på stedet. Brændstof og udleverede reservedele betales kontant ved assistancen.

Der dækkes også bugsering til nærmeste værksted ved politianmeldt tyveri og hærværk, som gør, at køretøjet ikke kan køres trafiksikkert videre. Ved akut opstået sygdom, hvor hverken fører eller passager kan køre, bugseres køretøjet til nærmeste hospital/læge.

Abonnementet omfatter herudover starthjælp, fritrækning, bjærgning, lapning af dæk og brændstofudbringning. Endelig dækkes bugseringsbehov, hvis nøglen er tabt, eller som følge af fejltankning.

Eventuelle udgifter i forbindelse med assistancen i form af tunnel-, bro-, færge- eller andre

afgifter refunderes af FDM vejhjælp. Du skal blot sende os bilagene efter hjemkomsten.

Se adressen længere nede.

Du og din passager følger som udgangspunkt køretøjet. Alternativt sker transporten til værk-stedet eller hospitalet/lægen med offentlige transportmidler eller taxa efter FDM vejhjælps vurdering.

Trailer og campingvogn

Hvad er dækket?

På din oversigt kan du se, hvilket abonnement du har købt.

 • Frit påhæng. Dækker campingvogn, combicamp, camplet, havetrailer og special trailer, som f.eks. båd-, auto- eller hestetrailer.
 • Fri trailer. Dækker almindelige trailere til og med 750 kg i totalvægt.

Abonnementet dækker, uanset om du ejer, lejer eller låner det, du kører med på krogen.

Hjælpen i Danmark

1. Geografisk dækningsområde

Dit abonnement dækker i Danmark, på transitrute E65 mellem Malmø og Ystad samt indtil 25 km syd for den dansk-tyske grænse. Grønland og Færøerne dækkes af vilkårene for Europa. Se dækningen i Europa i afsnit 4 side 7.

2. Dækning ved driftsstop/skader på påhæng og/eller bil og ifm. sygdom/tyveri

Abonnementet dækker ved driftsstop eller uheld/skader på påhænget, hvis påhænget ikke

er i trafikmæssigt forsvarlig stand til at fortsætte kørslen. Der ydes ligeledes hjælp til påhænget, hvis det trækkende køretøj er udsat for driftsstop/uheld/skader og ikke er i trafik-mæssigt forsvarlig stand. Derudover dækkes bugsering ved politianmeldt tyveri/hærværk, eller hvis du bliver akut syg eller kommer til skade, og du eller en af dine passagerer ikke kan fortsætte kørslen.

Hjælp på stedet eller bugsering

Skaden søges udbedret på stedet, og hvis det ikke kan lade sig gøre, transporteres påhænget til et af dig valgt værksted eller andet bestemmelsessted i Danmark. Redderen vurderer i samråd med dig, om skaden skal søges udbedret på stedet. Udleverede reservedele betales kontant ved assistancen.

Abonnementet omfatter herudover hjælp til lapning af dæk, fritrækning og bjærgning.

Gods

Ved assistance forbeholder FDM vejhjælp sig ret til at bede om aflæsning af medbragt gods. FDM vejhjælp kan hjælpe med at finde en løs­ning. Du har ansvaret for det aflæssede gods og videretransporten heraf. Omkostninger forbundet hermed er ikke omfattet af abonnementet.

Hjælpen i Europa

3. Geografisk dækningsområde

Abonnementet dækker i europæiske lande, i Rusland indtil Uralbjergene samt i Israel, Marokko, Tunesien, Tyrkiet og Iran.

Se på vejhjaelp.fdm.dk/daekningsomraader-fdms-autohjaelp for de lande, som er dækket.

4. Sådan er du dækket i Europa

Abonnementet dækker ved driftsstop eller uheld/skader på påhænget, hvis påhænget ikke er i trafikmæssigt forsvarlig stand til at fortsætte kørslen. Der ydes ligeledes hjælp til påhænget, hvis det trækkende køretøj er udsat for driftsstop/uheld/skader og ikke er i trafikmæssigt forsvarlig stand til at fortsætte kørslen.

Der dækkes også bugsering til nærmeste værksted ved politianmeldt tyveri og hærværk,

som gør, at køretøjet ikke kan køres trafiksikkert videre. Ved akut opstået sygdom, hvor hverken fører eller passagerer kan køre, bugseres køretøjet til nærmeste hospital/læge.

Hjælpen ydes enten i form af udbedring af skaden på stedet, fritrækning, bjærgning, lapning af dæk eller transport til nærmeste værksted. Udleverede reservedele betales kontant ved assistancen. Der ydes én assistance pr. driftsstop.

Eventuelle udgifter i forbindelse med assistancen i form af tunnel-, bro-, færge- eller andre afgifter refunderes af FDM vejhjælp. Du skal blot sende os bilagene efter hjem­komsten. Se adressen på side 9.

Ved assistance forbeholder FDM vejhjælp sig ret til at forlange aflæsning af medbragt gods. FDM vejhjælp kan hjælpe med at finde en løsning. Du har ansvaret for det aflæssede gods og videretransporten heraf. Omkostninger forbundet hermed er ikke omfattet af abonnementet.