Gebyrer og afgifter

Vores udgifter ved opkrævning af forsikringsbetaling er forskellige, og afhænger af om du betaler via indbetalingskort eller Betalingsservice.

Derfor er opkrævningsgebyrerne også forskellige og beregnes særskilt.

Gebyret udgør per 1. januar 2017 38,50 kr. pr. opkrævning ved betaling via indbetalingskort og 9,50 kr. pr. opkrævning pr. forsikring ved betaling via Betalingsservice. En del af dette gebyr betaler FDM forsikring videre til Betalingsservice (Nets).

Derudover skal der betales skadeforsikringsafgift til Staten af prisen for skadeforsikringer, dog med undtagelse af motoransvarsforsikringer og bådforsikringer. Afgiften udgør 1,1% af prisen på dine forsikringer og skal betales, hver gang du betaler dine forsikringer.

Særligt for indbo, hus og fritidshus

Årlig naturskadeafgift på 40 kr. til Naturskaderådet på brandforsikringer for bygning og indbo.

Afgiften går til en pulje, som bliver brugt til betaling af skader efter stormflod eller efter tørke.

Ved stormfald betaler forsikringsselskaberne tilskud til gentilplantning af private skove.

Særligt for båd

Statsafgiften udgør 1% af fartøjets forsikringssum (fastsat værdi). Statsafgiften er indregnet som en del af den pris, du får oplyst.

Særligt for bil, MC og knallert

  • En statsafgift på 42,9% af forsikringsprisen på din ansvarsforsikring på din bil eller MC. For knallertforsikring er der en fast statsafgift på 230 kr. om året. Statsafgiften er indregnet som en del af den pris, du får oplyst inden afgifter og gebyrer.
  • På ansvarsforsikringer for person- og varebiler bliver du årligt opkrævet et miljøbidrag på 84,00 kr. Miljøbidraget går til at finansiere den godtgørelse, der betales til ejeren af den bil, der hugges op eller skrottes.

Gebyrer

Betalingsgebyrer

Du har mulighed for at betale dine forsikringer månedligt, halv- eller kvartårligt mod et gebyr.

  • Vælger du at betale månedligt, beregner vi et tillæg på 3% af den helårlige pris.
  • Vælger du at betale halvårligt, beregner vi et tillæg på 5% af den helårlige pris.
  • Vælger du at betale kvartårligt, beregner vi et tillæg på 8% af den helårlige pris.

Rykkergebyr

Hvis forsikringen ikke betales til tiden, sender vi en rykker. Hver gang vi sender en rykker, opkræver vi et gebyr på 100 kr. til dækning af de ekstra administrationsomkostninger.
 

Opsigelsesgebyr

Du kan vælge at opsige forsikringen med 30 dages varsel til udløbet af en kalendermåned. Dette kan du gøre uden gebyrer frem til den 16. april 2024.

Efter denne dato vil gebyrerne være som vist herunder.

Gebyrsats for kort opsigelse (30 dage)

Grundgebyr: 74 kr. (2024)

Grundgebyret opkræves altid, hvis forsikringen opsiges før forsikringsårets udløb. Gælder alle produkter omfattet af kort opsigelse.

Forsikringer opsagt inden et år

Opsiges forsikringen inden for det første forsikringsår, opkræver vi – udover grundgebyret – disse gebyrer:

Indbo, Knallert, Kæledyr, Børneforsikring, Personforsikring, Ulykke, Sundhed, Teltvogn, Trailer: 484 kr. (2024)

Båd, Campingvogn, Motorcykel, Personbil, Hus, Fritidshus og Årsrejse: 810 kr. (2024)
 

Fysisk post

Hvis du ikke er tilmeldt digital post fra os i e-Boks, koster det 82,50 kr. om året pr. forsikringstager, uanset hvor mange forsikringer du har. 
Såfremt der gør sig specielle forhold gældende, kan du blive undtaget.
 

Bidrag til Garantifonden

Fra 2024 opkræves 40 kr. pr. år i bidrag til Garantifonden på indbo-, hus- og sundhedsforsikring.
 

FDM er registreret som forsikringsformidler i Finanstilsynets register. Forsikringsgiver er Tryg Forsikring A/S, Klausdalsbrovej 601, 2750 Ballerup, CVR-nr. 24260666.

Tryg Forsikring A/S er tilsluttet Garantifonden for skadesforsikringsselskaber.